آخرين مطالب
آگاهی نامه

آگاهی نامه

آقاى دکتر على حاج قاسمعلى پزشک متخصص بیهوشى و مدیریت بخش ICU و از اعضای شوراى مرکزى جبهه ملى ایران به بیمارى covid19 مبتلا گردیده و در بیمارستان بسترى شده اند.
ما بهبودى و سلامتى این پزشک خدوم را آرزو می کنیم.

روابط عمومى جبهه ملی ایران