آخرين مطالب

باز گشت همه بسوی اوست

باز گشت همه بسوی اوست

 

آقای دکتر مهدی مؤید زاده در گذشت و چه افسوس ، رادمردی که آزادی و آزادگی را پیشه کرد ، مصدق را بعنوان پیشوا و راهبر آزادیخواهی و راه او را بعنوان نقشۀ راه ، خانۀ سیاسی او ، جبهۀ ملی ایران ، را همچون مأمنی برای فعالیت های آزادیخواهانۀ خود و دیگر همرهانش انتخاب کرد و تا آخرین نفسها در آنجا ماند و وظائف سازمانی خودرا ، در هر سنگری که مأموریت می یافت مانند عضویت درهیأت اجرائیه و مسؤلیت تعلیمات سازمان ، شورای مرکزی ، بصورت شایسته ای بپایان می برد.. شخصیتی که تهدید های حکومتی در دو نظام شاه و شیخ در ارادۀ آهنین او در ادامۀ راهی که انتخاب کرده بود کوچکترین خللی بوجود نیاورده واستقامت او در سنگر مصدقی اش جز یأس عمله های حکومتی ، حاصل دیگری برای هر دو نظام در پی نداشت .

او اکنون در میان ما نیست اما استقامت ، شجاعت ، صداقت و پایمردی اش فراموش نخواهد شد و الگوی رهروان راه مصدق خواهد ماند

فقدان عزیز از دست رفته را به خانواده های وابسته و خویشان محترم آن مرحوم ، به دوستان شورای مرکزی و هیأت اجرائیۀ و اعضای جبهۀ ملی ایران و دیگر آزادیخواهان و پیروان راه مصدق تسلیت می گویم .

حسین منتظر حقیقی

ششم اسفند ماه ۱۳۹۲

جوابی بنویسید