دسته‌ها
اعلاميه و بيانيه

سی ام تیر روز جانفشانی ملت ایران برای استقرار حاکمیت ملی

سی ام تیر روز جانفشانی ملت ایران برای استقرار حاکمیت ملی

درگذشت زمان پاره ای از روزها و شب ها به مناسبت اتفاقی که می افتد وآن رویداد اثری در اثبات یک نتیجه مهم و سرنوشت ساز دربطن تاریخ وذهن مردم آن زمان بجا می گذارد،اهمیتی خاص می یابد وباگذشت سال ها پشت درپشت نام واثر آن رویداد در یادها باقی می ماند.

روز سی ام تیرسال 1331 خورشیدی یکی از آن روزهاست که به علت قیامی که رخ داده وعده ای از مردمان معتقد و وطنخواه به تیر جنایتکاران جان سپرده اند وهمعقیدگانشان بادیدن آن منظره وحشتناک میدان راخالی نکرده،یکی پس ازدیگری کشته شدن رابه چیزی نشمرده به مقاومت خود افزوده اند وبا این سرسختی خواست عمومی راتحقق بخشیده اند. به این جهت این روز جنبه تاریخی پیداکرده ونسل اندرنسل دراذهان وخاطرات باقی مانده است.

موضوع حادثه ازاین قراراست که همزمان باگشایش دوره هفدهم مجلس شورای ملی ، دکترمصدق نخست وزیرمحبوب ملت برای تشکیل کابینه جدیدنزد شاه میرود ودرضمن ارائه نام وزیران از شاه درخواست میکندکه تصدی وزارت دفاع ملی را به وی واگذار کند به این علت که دولت با کشوری چون انگلستان در نبرد سیاسی است ودر این موقعیت حساس باید ارتش را دراختیار بگیرد تا بتواند مستقیما با او تعاون وتعامل داشته باشد.شاه که همواره وزارت دفاع ملی را دراختیارخود داشته این درخواست را نمی پذیرد ومصدق هم بی درنگ استعفا میدهد. شاه بانظر خواهی از مجلس «احمدقوام» ، قوام السلطنه را به نخست وزیری به جای مصدق بر می گزیند وشیرازه ملی کردن نفت را گسسته میسازد. قوام پس از گرفتن دستخط نخست وزیری اعلامیه ی خشونت باری صادرمیکند وبااظهاراین که هرکس درکار او اخلال نمایدبه دادگاه انقلابی کشانده میشود،دستور می دهد اعلامیه اش که انتقادی هم ازدولت قبل دربرداشته با لحن پرخاشگرانه ای چندبار ازرادیوپخش گردد. باری برای حمایت ازدکترمصدق ومبارزه بادولت قوام اعلامیه ای ازسوی نمایندگان فراکسیون جبهه ملی صادرمی شود وازمردم درخواست می گردد که برای بازگرداندن رهبرمحبوب خود دکترمصدق ازبامداد سی ام تیردست به اعتصاب عمومی وتظاهرات بزنند.با انتشاراین اعلامیه صبح روزسی ام تیر سیل جمعیت ازجنوب تهران وبازار به سوی مجلس سرازیر میشود.درحالیکه تعدادی تانک وماشین نظامی میدان بهارستان را اشغال کرده بودند.یکباره فریادمرگ برقوام ازخیابان اکباتان تامیدان بهارستان بلندمیشود وآنگاه نظامیان شروع به تیراندازی میکنندوچندتن هدف تیرقرارگفته ودرخون خود میغلتند.این موجب تجری دیگران قرار میگیرد وبا فریاد یامرگ یامصدق به اعتراضات خود ادامه میدهند وباز تیراندازی نظامیان اینان رابه خاک وخون میکشد.واین صحنه عبرت انگیز تانزدیک ظهرادامه پیدامیکند. سرانجام دوتن ازفراکسیون نهضت ملی نزدشاه رفته،این کشتاربی امان وآن مقاومت های سرسختانه رابه اوگوشزد کرده وعزل قوام را ازنخست وزیری درخواست میکنند. وشاه ازترس فراگیری اعتراضات وانقلاب درسرتاسر کشوربه فوریت قوام راعزل وفرمان نخست وزیری دکترمصدق راصادرمیکند.این خبربه وسیله مهندس احمدرضوی به جمعیت رسانده می شود ونظامیان بی درنگ میدان راترک کرده ،اختفااختیارمیکننداز آن پس تا24 ساعت شهرتهران دردست مردم قرارمی گیردکه به خوبی اداره میکنند و کارمندان پلیس ونظامیان درمخفی گاه هادرانتظار حوادث بعدی بسرمی برند. دراین قیام ملی درحدودسی نفرجان میبازند که درابن بابویه درکنار هم مدفون میشوند. از آن تاریخ به بعدهمواره در سالگرد سی ام تیراعضاوهواداران جبهه ملی برای فاتحه خوانی ونثارگل به ابن بابویه میروندومراسم احترام رانسبت به شهیدان سی ام تیرادا می کنند.

جانبازی های این روزتاریخی به همه نشان داد که اراده ملت بالاتر ازقدرت های حکومتی است.

در روز سی ام تیر چندین جوان چون شیر                             باخون خود نوشتند یا مرگ یا مصدق

تهران – جبهه ملی ایران

30 تیرماه 1393

دسته‌ها
اعلاميه و بيانيه

عراق به کدام سو میرود؟

عراق به کدام سو میرود؟

هموطنان عزیز،

کشور همسایه ما عراق در ورطه هولناکی افتاده است . عراق که پس از حمله آمریکا در سال 2003 از شر یک حکومت جبار و خودکامه نجات یافت ومی باید با بهره گیری ازفرصت بدست آمده به سوی یک نظام مردم سالار با مشارکت همه اقوام ومذاهب پیش میرفت،متاسفانه در این مسیر درست و عقلانی قرار نگرفت . به ویژه درسال های اخیر آقای نوری المالکی نخست وزیر عراق با در پیش گرفتن فرقه گرایی وگروه گرایی وبی اعتنایی به خواسته های سنی ها وکردها وسایر اقلیت ها وراه ندادن به آنها برای دخالت در امور کشور ورعایت نکردن موازین دموکراسی و حقوق بشر خشم همه را نسبت به حاکمیت عراق برانگیخت وزمینه ای گسترده از نارضایتی فراهم ساخت که درنتیجه آن رفتارها اکنون عراق به خاک وخون کشیده شده وعلاوه بر جنگ های داخلی ،حتی درمعرض ازهم گسیختگی و تجزیه قرار گرفته است . که گفته اند آنکس که باد میکارد طوفان درو میکند .

ظاهر قضیه اینست که یک گروه بنیادگرا وخشن دو تاپنج هزار نفری به نام « داعش » از خاک سوریه به عراق وارد شده و به سرعت به بخش وسیعی ازشمال عراق تسلط پیدا کرده و بالاخره یک خلافت اسلامی اعلام کرده است . اما واقعیت اینست که گروه های زیادی مانند نظامیان اخراج شده از ارتش رژیم سابق عراق واعضای حزب بعث و عشایر سنی مذهب و گروه نقشبندی و اقلیت های ناراضی دیگر در این حرکت با گروه داعش همراه شده اند.وحتی نیروهای ارتش تحت امر دولت مرکزی نیز به گونه ای سئوال برانگیز، بدون کمترین مقاومتی در مقابل معارضین صحنه را برای پیشرفت آنان خالی کرده ومقدار زیادی سلاح های سنگین و سبک را برای آنها به جای گذارده اند. در این میان کردهای عراق نیز با استفاده از موقعیت، منطقه نفت خیز کرکوک را اشغال نموده و سودای اعلام استقلال در سر میپرورانند.

درچنین شرایطی تنها راه نجات عراق کناره گیری آقای نوری المالکی از قدرت و تشکیل یک دولت فراگیر وحدت ملی باشرکت تمام اقوام و گروه های سیاسی و مذهبی و حرکت درجهت حفظ آرامش و یک پارچکی عراق است . هرگونه مداخله نظامی خارجی در عراق به مثابه ریختن بنزین بر روی آتش شعله ور جنگ داخلی ومنطقه ای است. جبهه ملی ایران حوادث عراق را مشابه سایر رویدادهای منطقه خاورمیانه در راستای رقابت ها و مناقشات قدرت های جهانی ومنطقه ای وکشمکش بین آنها ارزیابی میکند وامیدوار است شخصیت های ملی ورهبران سیاسی ومذهبی عراق بادرایت وهوشیاری ودوری جستن از تنگ نظری های مذهب محورانه وقوم گرایانه یک دولت فراگیر ملی درعراق تشکیل داده وثبات وامنیت ویک پارچگی کشور عراق را حفظ نمایند. ما توطئه برای تجزیه خاک عراق ویا هر کشور دیگر خاور میانه را به شدت محکوم میکنیم. ما بر آمادگی کامل دولت ایران برای دفاع مقتدرانه از مرزهای کشور درمقابل هرگونه تعرض احتمالی تاکید میکنیم اما دخالت نظامی ایران در درون خاک عراق را با حفظ منافع ملی ایران به هیچوجه منطبق نمیدانیم و ورود در منازعات عراق را مانند گام نهادن در باتلاقی میدانیم که عواقب آن ناپیداست.

تهــــران – جـــبهـه ملـــی ایـــران

شانزدهم تیرماه 1393

دسته‌ها
اعلاميه و بيانيه

تولدی اثرگذار ومبارک برای ایران وایرانیان

تولدی اثرگذار ومبارک برای ایران وایرانیان

قبل از شش تا هفت دهه پیش در ایران اثر قابل توجهی از زیرساخت های مهم صنعتی واقتصادی وعمرانی دیده نمیشد.درتهران به عنوان پایتخت کشور اکثرخیابان هاوکوچه ها خاکی،خانه هاسنتی،غالبایک طبقه وبا خشت وگل وتیرچوبی بناگردیده بود. آب شرب مردم ازجوی های آب روان درکوچه هاتامین میشد وساکنین هرمحله به نوبت آب جوی را درآب انبارها ذخیره کرده وبه تدریج از آن آب غیربهداشتی وآلوده بوسیله تلمبه های دستی استفاده میکردند وازلوله کشی آب خبری نبود.هنوز در کوچه ها وخیابان ها درشکه ها وگاری های اسبی درتردد بودند. درخانه ها یخچال وتلویزیون و وسایل گازسوز وسایر وسایل زندگی مدرن وجود خارجی نداشت. بیمارستان ها محدود به چندبیمارستان دولتی باحداقل امکانات بود واثری ازبیمارستان های مجهز وقابل قبول ازلحاظ معیارهای جهانی دیده نمیشد.پوشش مردم وسفره غذائی آنان بسیارساده ومبتدی ودرحداقل بود.بیماری های مسری مانند مالاریا،آبله ،سل، کچلی،تراخم،سالک،وبا وحصبه بیدادمیکرد.اکثریت مردم سواد خواندن ونوشتن نداشتند. مردم ازچند نوبت قحطی که درهرنوبت از آن هزاران نفرازگرسنگی درخیابانها جان باخته بودندخاطرات تلخی درجانشان نشسته بود. وقتی پایتخت در شرایطی بود که شمه ای ازآن ذکرشد میتوان تصورنمود که درسایرشهرها وروستاها وضع به چه منوالی بوده است .

طی این 60-70سال باهمه سوءمدیریت ها وفسادها وحاکمیت های خودکامه ، ایران به وضعیت کنونی رسیده که همه شاهد آن هستیم واصلاقابل مقایسه با قبل نیست. این تغییرات وتحولات محسوس وآشکار نه باهمت وکوشش ومیهن دوستی رژیم پادشاهی گذشته ونه باکاردانی ودرایت وسلامت جمهوری اسلامی جانشین آن به وقوع پیوسته،بلکه همه این پیشرفت ها وتوسعه ها به برکت سرازیرشدن دلارهای نفتی به خزانه این کشور وتمکن مالی حاصل ازآن حادث گردیده است. وآن کس که این ثروت ملی را ازچنگال دولت استعمارگرانگلیس بیرون کشید وبا ملی کردن نفت وریختن پول آن درشریان های اقتصادی وصنعتی کشور،سبب چنین تحولات عظیم وشگرفی دراین مملکت ودرزندگی این ملت گردید شخصیت ملی وجاودانی تاریخ ایران دکترمحمدمصدق است.بنابراین بایدگفت که مصدق آغازگرتحول درحیات سیاسی واجتماعی ملت ایران درعصرجدیداست. مصدق نه تنها بامبارزه ای چندین ساله توانست موفق به ملی کردن نفت گردیده واین ثروت ملی رادرخدمت رفاه وسعادت ملت ایران قراردهدوتغییرات اساسی وسرنوشت سازی را درزندگی این ملت سبب گردد،بلکه او درمقام نخست وزیری دولت ملی بانشان دادن الگوئی ازرعایت آزادی قلم وبیان و آزادی احزاب واجتماعات واحترام به قانون وحقوق بشرتوانست نمونه ای ازدموکراسی وحاکمیت ملی رادر معرض دید جهانیان قراردهد.اودرتمام طول زندگی برای آزادی واستقلال ایران وعدالت اجتماعی دراین مرزوبوم تلاش کردودراین تلاش بارها تا پای جان ایستاد.اوهرگز به مردم دروغ نگفت.هیچگاه ازاوکمترین خودشیفتگی وخودمحوری دیده نشد.او درتمام زندگی ودرهرمسندومقامی پاک ودرستکارباقی ماندو در حوزه تحت مدیریتش نیز امکان سوءاستفاده ودست اندازی به اموال مردم رابه هیچکس نداد.

روز29 اردیبهشت جاری،صدوسی ودومین سالروز تولددکترمحمدمصدق است.

جبهه ملی ایران سالروزتولدمصدق رابه ملت بزرگ وحق شناس ایران تبریک میگویدوازهمگان میخواهد که علیرغم تشبثات حاکمیت جمهوری اسلامی ومضایقی که در راه ادای احترام مردم نسبت به مصدق فراهم مینماید، این سالروز مبارک رابا استفاده ازهروسیله ارتباطی ممکن به یکدیگریادآور گردیده وتبریک بگویندو به این وسیله قدرشناسی خودرا نسبت به آن شخصیت والای ملی ابرازنمایند.

27/2/1393

تهــران – جـــبهـه مــلی ایـــران

دسته‌ها
اعلاميه و بيانيه

روز فرخنده ملی شدن نفت و جشن ملی نوروز مبارک باد

روزفرخنده ملی شدن نفت وجشن ملی نوروزمبارک باد

در روز 29 اسفند1329قانون ملی شدن نفت پس از مبارزاتی دشوار وتاریخی به تصویب نهائی رسید واز آن پس روز بیست ونهم اسفند ماه به نام روز ملی شدن نفت نامگذاری گردید. واکنون در روز29 اسفند1393 ، شصت وچهارمین سالروز این جشن ملی فرارسیده است . قانون ملی شدن نفت ابتدا درکمیسیون نفت که به ریاست دکترمحمدمصدق رهبر وبنیانگذار جبهه ملی ایران در دوره شانزدهم مجلس شورای ملی تشکیل شده بود وبا تلاش های خستگی ناپذیر آن بزرگ مرد وطن خواه وعلیرغم مخالفت عده ای ازوابستگان دستگاه حاکمه ، به تصویب رسید وسپس بامصوب شدن درمجلسین شورا وسنا شکل قانونی به خودگرفت . باملی شدن نفت نه تنهامنابع نفتی ایران ازچنگال دولت استعمارگر انگلیس خارج وبه دست صاحبان اصلی آن یعنی ملت شریف ایران سپرده شد ، بلکه باتصویب شدن این قانون به رخنه وسلطه همه جانبه دولت استعماری انگلیس که درهمه شئون زندگی ملت ایران پنجه انداخته بود نقطه پایان گذاشته شد . وبرکسی پوشیده نیست که نهضت ملی شدن نفت چه اثرات عظیمی بر زندگی سیاسی واقتصادی واجتماعی کشورما برجای نهاده است . وتازه این اثرات درحالتیست که با وقوع کودتای ننگین 28 مرداد32 ملت ایران نتوانست ازقانون ملی شدن نفت به طور کامل وآن طور که بایدوشاید بهره مند گردد . خوشبختانه همه ساله جشن ملی شدن نفت درآستانه روز اول بهار وجشن باستانی نوروز عیدی مضاعف را برای ملت ایران به ارمغان می آورد .

جبهه ملی ایران جشن ملی شدن نفت وعیدخجسته نوروز رابه هموطنان عزیزتهنیت میگوید وامیدوار است که در سالی که پیش روست ملت مااز تنگناهای اقتصادی وسیاسی واجتماعی که بدان ها دچاراست رهایی یابد . درسالی که گذشت هرچنددولت جمهوری اسلامی گام هائی درجهت تفاهم با جامعه جهانی وخارج کردن ایران ازانزوای سیاسی وتحریم های اقتصادی برداشت ومذاکرات خارجی باقدرت های جهانی راتا مرحله ای حساس به پیش برد ، ولی در داخل کشور در به همان پاشنه قبلی می چرخید . فضای سیاسی به شدت بسته ، نقض فاحش وآشکارحقوق بشر ، سرکوب دگراندیشان و روزنامه نگاران ومعلمان وکارگران ودانشجویان وفعالان مدنی وسیاسی ووکلای دادگستری ، اعدام های غیرقانونی ، فسادهای مالی حیرت انگیز ، گرانی وفقروبیکاری ، حصرها وزندان های غیرقانونی به همان روال قبلی تداوم داشته است . درسالی که گذشت حوادث جنایت بار اسیدپاشی به چهره بانوان فرهیخته این سرزمین دراصفهان ، وجدان عمومی جامعه ایران رابه شدت جریحه دار ساخت . ودرآخرین روزهای سال نیز مردم شاهدبودند که حتی با نماینده مجلس شورای اسلامی که برای احراز نمایندگی ازچندین فیلترحاکمیت گذشته چه برخورد ناهنجار وسازمان یافته ای درشیراز صورت گرفت . حاکمیت جمهوری اسلامی باید بداند که تا درداخل کشوروبا مردم تحت حکومت خودتفاهم پیدانکند وبه مردم در حضانت ازمنافع ملی خودشان بها ندهد ، باقدرت های خارجی تفاهمی که توام با حفظ تام وتمام منافع ملی ایران باشد میسر ومقدور نخواهد گردید.

تهران 27 اسفند ماه 1393

جبهـه ملـی ایـــران                                                          

دسته‌ها
اعلاميه و بيانيه

بیانیه شورای مرکزی جبهه ملی ایران

 

به نام خداوند جان وخرد

هموطنان گرامی:

لازم به توضیح نیست که یکی از منش های ستوده،صفت حقشناسی است وناسپاسی ازخلق درحکم ناسپاسی خداست.ازجمله کسانی که ما وامدار آنها هستیم ایرانشناسانندکه ازیک قرن پیش به ایران آمده وبا خواندن سنگنبشته ها ودادن کلید واژه زبانهای گوناگون به دست پژوهشگران ما وباحفاریها وتعیین تاریخ قدمت اشیای استخراجی واقدامات کنجکاوانه دیگر باتحمل مشقات ، بسیاری از زوایای تاریخ وتمدن ایران باستان را که برای ما پوشیده بود ازپرده کتمان بدرآورده ،مارا با گذشته پرافتخارمان آشنا ساخته اند.

اینان عاشق فرهنگ وشناخت تمدنهای کهن بوده اند که خود دانشی است درخور تکریم.

ازجمله این ایرانشناسان یکی ریچاردنلسون فرای است که نزدیک هفتادسال با همکاری پروفسورپوپ به شناسایی ومعرفی آثار هنری کهن ومتاخرایران پرداخته وبرای ایجاد کرسی مطالعات ایرانی در دانشگاه کلمبیا وهاروارد سعی بلیغ نموده است.وی همواره مدافع ایران درباره خلیج فارس وستایشگر اخلاق وروحیات ایرانی بوده وعلامه « دهخدا » لقب ایراندوستی را به او داده که پیوسته به آن افتخارمیکرده است.وصیت او دائر برخاکسپاری جسدش درکنار زاینده رود دلیل دیگری بر ایراندوستی اوست وجدا باید به این وصیت عمل کرد.دولت نباید به هیچ روی نسبت به حرکات وافکار جاهلانه گروهی که بافرهنگ ایرانشناسی آشنایی ندارند ترتیب اثردهد وازاجرای وصیت آن مردخدمتگزار خودداری نماید.زیرا این امر حکایت از ناسپاسی وفقرفرهنگی ایرانی نموده ومایه دلسردی ایرانشناسان دیگر می شود.

جبهه ملی ایران مجدانه برای اجرای وصیت ریچاردفرای خواستار اقدام فوری است وآن را گواه سپاسمندی از خدمتگزاران بی ریای ایران می شمارد.

تهران- رئیس شورای مرکزی وهیئت رهبری جبهه ملی ایران

ادیب برومند

8/2/1393

دسته‌ها
اعلاميه و بيانيه

وصیت ریچارد فرای

به نام خداوند جان وخرد

هموطنان گرامی:

لازم به توضیح نیست که یکی از منش های ستوده،صفت حقشناسی است وناسپاسی ازخلق درحکم ناسپاسی خداست.ازجمله کسانی که ما وامدار آنها هستیم ایرانشناسانندکه ازیک قرن پیش به ایران آمده وبا خواندن سنگنبشته ها ودادن کلید واژه زبانهای گوناگون به دست پژوهشگران ما وباحفاریها وتعیین تاریخ قدمت اشیای استخراجی واقدامات کنجکاوانه دیگر باتحمل مشقات ، بسیاری از زوایای تاریخ وتمدن ایران باستان را که برای ما پوشیده بود ازپرده کتمان بدرآورده ،مارا با گذشته پرافتخارمان آشنا ساخته اند.

اینان عاشق فرهنگ وشناخت تمدنهای کهن بوده اند که خود دانشی است درخور تکریم.

ازجمله این ایرانشناسان یکی ریچاردنلسون فرای است که نزدیک هفتادسال با همکاری پروفسورپوپ به شناسایی ومعرفی آثار هنری کهن ومتاخرایران پرداخته وبرای ایجاد کرسی مطالعات ایرانی در دانشگاه کلمبیا وهاروارد سعی بلیغ نموده است.وی همواره مدافع ایران درباره خلیج فارس وستایشگر اخلاق وروحیات ایرانی بوده وعلامه « دهخدا » لقب ایراندوستی را به او داده که پیوسته به آن افتخارمیکرده است.وصیت او دائر برخاکسپاری جسدش درکنار زاینده رود دلیل دیگری بر ایراندوستی اوست وجدا باید به این وصیت عمل کرد.دولت نباید به هیچ روی نسبت به حرکات وافکار جاهلانه گروهی که بافرهنگ ایرانشناسی آشنایی ندارند ترتیب اثردهد وازاجرای وصیت آن مردخدمتگزار خودداری نماید.زیرا این امر حکایت از ناسپاسی وفقرفرهنگی ایرانی نموده ومایه دلسردی ایرانشناسان دیگر می شود.

جبهه ملی ایران مجدانه برای اجرای وصیت ریچاردفرای خواستار اقدام فوری است وآن را گواه سپاسمندی از خدمتگزاران بی ریای ایران می شمارد.

تهران- رئیس شورای مرکزی وهیئت رهبری جبهه ملی ایران

 ادیب برومند

8/2/1393

دسته‌ها
اعلاميه و بيانيه

بیانیه رئیس شورای مرکزی وهیئت رهبری جبهه ملی ایران

به نام خداوند جان وخرد

هموطنان گرامی:

لازم به توضیح نیست که یکی از منش های ستوده،صفت حقشناسی است وناسپاسی ازخلق درحکم ناسپاسی خداست.ازجمله کسانی که ما وامدار آنها هستیم ایرانشناسانندکه ازیک قرن پیش به ایران آمده وبا خواندن سنگنبشته ها ودادن کلید واژه زبانهای گوناگون به دست پژوهشگران ما وباحفاریها وتعیین تاریخ قدمت اشیای استخراجی واقدامات کنجکاوانه دیگر باتحمل مشقات ، بسیاری از زوایای تاریخ وتمدن ایران باستان را که برای ما پوشیده بود ازپرده کتمان بدرآورده ،مارا با گذشته پرافتخارمان آشنا ساخته اند.

اینان عاشق فرهنگ وشناخت تمدنهای کهن بوده اند که خود دانشی است درخور تکریم.

ازجمله این ایرانشناسان یکی ریچاردنلسون فرای است که نزدیک هفتادسال با همکاری پروفسورپوپ به شناسایی ومعرفی آثار هنری کهن ومتاخرایران پرداخته وبرای ایجاد کرسی مطالعات ایرانی در دانشگاه کلمبیا وهاروارد سعی بلیغ نموده است.وی همواره مدافع ایران درباره خلیج فارس وستایشگر اخلاق وروحیات ایرانی بوده وعلامه « دهخدا » لقب ایراندوستی را به او داده که پیوسته به آن افتخارمیکرده است.وصیت او دائر برخاکسپاری جسدش درکنار زاینده رود دلیل دیگری بر ایراندوستی اوست وجدا باید به این وصیت عمل کرد.دولت نباید به هیچ روی نسبت به حرکات وافکار جاهلانه گروهی که بافرهنگ ایرانشناسی آشنایی ندارند ترتیب اثردهد وازاجرای وصیت آن مردخدمتگزار خودداری نماید.زیرا این امر حکایت از ناسپاسی وفقرفرهنگی ایرانی نموده ومایه دلسردی ایرانشناسان دیگر می شود.

جبهه ملی ایران مجدانه برای اجرای وصیت ریچاردفرای خواستار اقدام فوری است وآن را گواه سپاسمندی از خدمتگزاران بی ریای ایران می شمارد.

تهران- رئیس شورای مرکزی وهیئت رهبری جبهه ملی ایران

ادیب برومند

8/2/1393

 

دسته‌ها
اعلاميه و بيانيه

بیانیه رئیس شورای مرکزی وهیئت رهبری جبهه ملی ایران

به نام خداوند جان وخرد

هم میهنان ارجمند:

اصولا زندانی شدن به گونة عادی و بدون ضرب وشتم خود از بدترین مجازات هاست چنان که اگردر باغ مصفا وروح انگیزی هم کسی را زندانی کنند پس از مدتی نه چندان طولانی دچار دلتنگی می شود ورهایی از آنجا را آرزو می کند.

اینک اگر زندان جایی مخوف باشد که زندانی از آغاز ورود به بی حرمتی و فحش و ناسزاگویی متصدیان زندان روبه رو گردد چه اندازه برای او ناگوار وآزاردهنده است و چه بسا پس از آن به انواع شکنجه واقدامات نا جوانمردانهِ دیگر دچار گردد که بسی مایه تأسف است و این قضیه ناراحتی و تأثر کسان و اقوام او را نیزدر بر می گیرد. حال از قرار ی که به ثبوت رسیده دریک یا دو بند از زندان اوین درحین بازرسی هفتگی عده ای از نگهبانان زندان به جان زندانیان افتاده چندین نفر را که هیچ تقصیری نداشته اند چنان مضروب و مجروح کرده اند که کارشان به بیمارستان کشیده شده و از میان این عده برخی درحال نقاهت بعد از بیماری بوده اند.ازجمله آنان آقای مهندس هوتن دولتی است که ازچندبیماری رنج میبردوبه صورتی جدی نیاز به درمان دارد.

تنی چند از مادران وزنان که به سراغ فرزندان و شوهران خود رفته اند آنان را خونین ومالین ودر وضعیت رقت باری مشاهده کرده اند و از مشاهده حال آنان دچار بی قراری بسیار گردیده اند.

این رفتار های غیرقانونی ونابهنجار که یادآور خشونتهای زندان بانان قرون وسطی است ودر زندانهای کشور ما اتفاق می افتد نه تنها فرسنگها از رعایت حقوق بشر دور است بلکه دردنیای متمدن امروز نسبت به حیوانات هم خشونت از نوع جرائم است و پی آمدهای قانونی دارد.

خبر مضروب کردن زندانیان اوین در رسانه ها و فضای مجازی جهان انعکاس ننگباری یافته و از کشور ما درین قسمت آبروریزی شده است.

جبهه ملی ایران تنفرشدید خود را ازین عملیات وحشیانه زندان بانان اوین ابراز می دارد و این گونه رفتار قرون وسطایی را که به حیثیت کشور لطمه می رساند سخت محکوم و مجازات عاملان این حادثه را از حکومت انتظار می کشد .

تهران – سوم اردیبهشت 1393

رئیس شورای مرکزی وهیئت رهبری جبهه ملی ایران

ادیب برومند

دسته‌ها
اعلاميه و بيانيه

بیاد ریچارد فرآی

بیاد ریچارد فرآی
دانشمند و پژوهنده ایراندوست

در گذر تاریخ، اندیشمندان، فیلسوفان، تاریخ نویسان و شاعران جایگاه و نقش ویژه در ارتقاء فرهنگ و تمدن جامعه های خود داشته اند، و برخی از آنها در شناخت و شناسایی و شناساندن فرهنگ و تمدن جامعه های دیگر اثرگذار بوده و از این راه با کسب شهرت جهانی، خدماتی نیز به توسعه تمدن بشری نموده اند. نام ونشان برخی از جامعه ها آنچنان با شهرت و اعتبار اندیشمندان آن جامعه درآمیخته که جاودانگی نام و شهرت اندیشمندان استمراربخش وجود ذهنی، فرهنگی و سیاسی آن جامعه شده است.
چنانکه می دانیم جامعه یونان پس از آنکه منضم به امپراتوری روم شد، در طول دوهزار سال بعنوان بخشی از امپراتوریهای روم، بیزانس و عثمانی از داشتن استقلال سیاسی محروم بود؛ ولی آثار فیلسوفان یونان چون هراکلیت، اپیکور، دیموکریت، سقراط ، ارسطو، افلاطون، رواقیون و سروده های اساطیری و حماسی هومر و غیره آنچنان استمرار و سیالت جاودانه داشت که همواره در اذهان مردم وقت دنیا، یونان همچنان بعنوان یک جامعه فرهنگی و سیاسی مستقل و پویا جای داشت. همچنین از آنجاییکه تاریخ نویسان و رویدادنگاران یونان چون هرودوت، گزنفون و غیره در رابطه با شناخت و شناسایی و معرفی فرهنگ و تمدن ایران دوران مادها و هخامنشیان نقش ویژه داشتند، این ذهنیت نیز تا حدودی برای مردم ایران نسبت به بقای نسبی جامعه یونان وجود داشته است.افزون بر آن،فیلسوفان سده های میانه ایران چون فارابی، پور سینا و غیره نیزکه تحت تاثیر مکتب های فکری ارسطو و افلاطون بودند، بیش از پیش به ادامه این ذهنیت کمک نموده بود.

از سوی دیگر سده ها اطلاعات بسیار ناچیز و در واقع بیخبری مردم ایران از ساختار اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی دوران امپراتوری 471 ساله اشکانی و رخدادهای این طولانی ترین سلسله در تاریخ 2700 ساله ایران که بسبب سیاستهای مخرب مهاجمان بیگانه مانند سوزاندن و نابودکردن کتابخانه ها از یک سو و دشمنی های ارزشی سلسله بعدی نسبت به سلسله پیشین همه و همه زمینه ساز این بی خبری تاریخی شده بود. ولی آنچه ما را به کلیات ساختار اجتماعی، سیاسی و فرهنگی و رخدادهای دوران اشکانی از جمله تعاملات، جنگها و تبادلات ارزشی مانند گسترش کیش مهرگرایی به غرب و فراتر از آن همزیستی فرهنگی، تساهل و سازگاری نژادی و آزادی مذهبی در آن دوران آگاه ساخت، همانا از طریق آثار مورخان و رویدادنگاران رومی چون تاسیوس، پلینی، مارسلینوس، پلیبیوس، پروکوپیوس و غیره بوده است. از آنجاییکه ایران و روم در در ستیز پی در پی با یکدیگر بودند، بی شک ارزیابیهای مورخان مزبور عاری از تعصبات و تحریفها و دشمنی ها نبوده است. ولی از آنجاییکه روشنگر بخش قابل توجهی از تاریکیهای تاریخ ما بوده اند باید بدان ارج نهاد.

گذشته از روشنگری پژوهشگران و تاریخ نویسان یونانی و رومی درباره ساختارها و رخدادهای سلسله های ایرانی عصر باستان چون مادها، هخامنشیان و اشکانیان، نه تنها بسیاری از ابهامات موجود در رابطه با این عصر برطرف گردید، بلکه ما از کیستی و چیستی خو و، جایگاه و نقش ایران در توسعه تمدن بشری این عصر آگاه شدیم. در سده های نوزدهم و بیستم، درپرتو پژوهش ها و کاوشگری های باستان شناسان و پژوهشگران ، از جمله کشف راز کتیبه های تخت جمشید، کعبه زرتشت، نقش رستم، بیستون، منشور کورش و غیره، آگاهیها و روشنگریهای بیشتری درباره فرهنگ و تمدن ایران باستان و سده های میانه صورت گرفت. در همین راستا، در نیمه نخستسده نوزدهم در پی پژوهشهای دو دانشمند بنام “سر هنری راولینسون” و”کنت دو گوبینو” افق نوینی گشوده شد. سر هنری راولینسون موفق به کشف راز کتیبه بیستون و آگاهیهای تکمیلی بیشتر درباره امپراتوری ساسانی گردید. کنت دو گوبینو بر پایهبررسی های تطبیقی درباره اشتراک ریشه زبانی اقوام، پی به یگانگی نژادی آنها در گذشته برد. بویژه، اقوام وابسته به نژاد آریا در کانون ارزیابی ویژه و همه جانبه قرار گرفت، از جمله جایگاه نخستینی آریاییان، علل کوچ و خروج آنها به سوی غرب و جنوب فلات ایران، و جنوب خاوری شبه قاره هند، و بعنوان نخستین قوم تک-سوار در پرتو تحرک و سرعت تهاجم موفق به کسب پیروزیهایی نسبت به سکنه بومی این مناطق از جمله فلات ایران شدند. از سویی نگرش برتری نژاد آریا مستتر در نظریه دو گوبینو زمینه ساز پیدایش مکتب رمانتیسم در اروپا شد که تجلی آن در نظرات واگز، توماس کارلایل، استوارت چمبرلین، رودلف استاکر و نیچه، پدیدار گردید. گو اینکه راولینسون و دو گوبینو هردو بعنوان دو دیپلمات اعزامی، یکی از سوی انگلستان و دیگری از سوی فرانسه در دربار ایران ناصری انجام وظیفه می کردند، بی شک حضور آن دو در زمان گسترش حضور استعماری غرب در آسیا از جمله ایران، اگرها و گفتنیهایی را در پی داشت. ولی آنچه که موجب شهرت جهانی آن دو شد نه به اعتبار شغل دیپلماتیک آن دو، بلکه به سبب خدمات آنان به دانش بشری بود؛ و از آنجاییکه دیدگاههای آنان با تاریخ و فرهنگ ایران و خاستگاه اولیه مردم ایران در پیوند بود، داشت می بایست با دید مثبت تلقی شود.فراتر از آن، در اواخر نیمه دوم سده نوزدهم و اوایل سده بیستم، موج جدیدی از باستان شناسان، پژوهشگران و اندیشمندان علاقمند به پژوهش و بررسی های نوین درباره تاریخ و فرهنگ و تمدن ایران، و در عین حال گستره هرچه بیشتر تمدن بشری، فعالیتهای بس سودمندی را از راه دور و نزدیک در پیش گرفتند. در این رابطه خدمات و زحمات باستان شناسان و پژوهشگرانی چون گودار، پوپ، گریشمن، شمیت، اومستد، هرتسفلد، نولدکه، زیهنر، هنینگ، گیدو کوویچ، بارتولد، دیاکونف و، فراتر از همه،ریچارد فرآی را چگونه می توان نادیده گرفت.

فرآی ایران پژوه و ایران دوستی بود درپی پژوهش و کاوشگری درباره مبانی فرهنگ و تمدن ایران، و فراتر از آن در حوزه تمدن ایرانی در معنی و مفهوم گستره تاریخی و جغرافیایی آن. و بهمین جهت او کتاب پژوهشی “میراث ایران” یا به نوشته خود او “میراث یکی از تمدنهای بزرگ جهان” را تقدیم به ایرانیان، افغانها، تاجیکها و اوزت ها می نماید. بی شک در این رابطه خدمات ارزشمندی نیز به تمدن بشری نموده است.

باید نیک دانسته شود که فرآی و دیگر ایران شناسان، گو اینکه برخاسته از دنیای غرب، مردم دنیایی که بعنوان وارثان فرهنگ و تمدن یونان و روم و پیشروان تمدن جدید برای خود ارج، ارزش و جایگاه خلاقه به ویژه رسالت قیمومت مآبانه نسبت به دیگر مردم جهان قائل هستند. ولی همین فرای ها و دیگر پژوهشگران بودند که با بیطرفی و صداقت، تمام اصول مندرج در منشور حقوق بشر کورش را با تأکید بر قدمت تاریخی آن به جهانیان معرفی نمودند. همچنین با صراحت اعلام داشتند که در زمانیکه نظام برده داری بعنوان امری رایج در جوامع وقت، از جمله یونان و روم، ساری و جاری بوده و حتی مذاهب آنها نیز اساس سامانه برده داری را پذیرفته بودند، در جامعه طبقاتی ایران هخامنشی، اشکانی و ساسانی طبقه ای بنام بردگان گزارش نشده است. بالاخره در دورانی که از اسیران و بردگان برای ساختن اهرام، باغهای معلق، دیوارچین، احداث شاهراهها و پاروزنان به زنجیر بسته کشتی ها استفاده می شد، در اسناد مکشوفه راجع به ساخت و ساز تخت جمشید، مقررات تنظیم شده درباره رده بندی کارگران مرد و زن و میزان حقوق و دستمزد آنها و از جمله پیش بینی تسهیلاتی برای زنان بچه دار و پرداخت به زنان باردار در دوران استراحت، در نظر گرفته شده بود. باری پژوهشگران و باستان شناسان در کمال درستی و رعایت امانت داری واقعیت های امپراتوریهای ایران هخامنشی، اشکانی و ساسانی را با تمام زنهارها و نویدها به آگاهی جهانیان رسانیدند. با توجه به خدمات ارزنده این پژوهشگران به دانش و گستره تمدن بشری، از جمله “آرتور پوپ”، هنرمند، آرشیتکت و باستان شناس مشهور بسبب پژوهشهای جامع و گسترده اش درباره هنر و معماری ایران و تألیفات ارزنده اش در این باره، ملت ایران به پاس خدماتش به بازشناسی و بازنمایی هنر ایرانی، برآن شدند چنانکه خواست خود او بود، پس از پایان زیست سرافرازش در شهر دلخواهش اصفهان، در کنار زاینده رود به خاک سپرده شود. اینک شاگرد ارزنده این استاد و هنرمند بزرگ، ریچارد فرآی، استاد سرشناس تاریخ و صاحبنظر درباره تاریخ ایران باستان و تاریخ جوامع واقع در حوزه تمدن ایرانی و همچنین خاور نزدیک و میانه که چند سالی به پژوهش و کاوش درباره فرهنگ و تمدن ایران پرداخته بود و در این رهگذر دلبستگی ویژه ای به ایران و مردم ایران پیدا کرد. مطالعات و پژوهشهای او آنچنان در ژرفای تار و پود فرهنگ و تمدن گذشته ایران تنیده شده بود که تبلوری از جوهر سیال تمدن گذشته ایران را در خود احساس می نمود. بی شک این احساس زاییده سالها زحمت همراه با علاقه در رابطه با موضوع مورد پژوهش است. بویژه وقتی پژوهشگر بعنوان صاحب نظر شناخته شده ، تفسیرهای کاملا” جدیدی از موضوع مورد پژوهش ارائه دهد که پذیرش استادان مربوطه را در پی داشته باشد، به نوعی خود را شریک و ذیربط در فرآیند رویدادهای مورد پژوهش می داند و نوعی احساس وابستگی به سرزمین مربوطه چون وطن دوم در او پدیدار می شود و برآن می شود آینده اش در جاییکه او در بازشناخت و بازتعریفش نقش داشته رقم زده شود. بهمین جهت خواهان آن شده که پس از بدرود حیات در جوار استادش پروفسور پوپ، در کنار زاینده رود بخاک سپرده شود، که با استقبال برخی از دولتمردان فرهنگ دوست روبرو شد.

ولی دریغا کسانی که وابسته به فرهنگ تک بعدی، خودکفا، تکلیف گرا و تعبد گرا هستند، و از سویی در رابطه با انتخابات آینده نزدیک،گرایش به شعارهای اصول گرایانه را ضروری می دانند، در مقام مخالفت با خاکسپاری این انسان فرزانه برآمده اند. بی شک این رویداد را به چیزی جز سرافکندگی فرهنگی نمی توان تعبیر کرد. انتظار داریم که دولتمردان با در نظر گرفتن پیآمدهای ناخوشایند اینگونه برخوردها، اعتبار فرهنگی و خرداندیشی جامعه تاریخی ایران را پاس بدارند. باشد که دانش پروری و نیک اندیشی رهنما و رهنمون همه ما باشد.

داود هرمیداس باوند

عضو هیئت رهبری و سخنگوی جبهه ملی ایرانتهران- 31 فروردین ماه 1393 خورشیدی

دسته‌ها
اعلاميه و بيانيه

یادبود زنده یاد پرفسور ریشاد فرای

جناب آقای کامبیز قائم مقام

با عرض تبریک سال نو ازین که شنیدم درمحفلی که برای یادبود زنده یاد پرفسور ریشاد پرَی برپا می شود شرکت می فرمایید تا حقی اندک نسبت به آن دوست ایران ادا گردد خوشوقت شدم و لازم دانستم هماهنگی وهم اندیشکان را در پاسداشت حقوق آن بزرگوار به آگاهی جناب عالی برسانم و بگویم به طوراعم خدماتی که در سالهای متمادی از سوی ایرانشناسان ومستشرقان نسبت به ایران انجام پذیرفته از قبیل خواندن کتیبه ها و دادن کلید خواندن آنها به پژوهشگران ایرانی و همکاری در حفاریها و مطالعه و کنجکاوی در فرهنگ و تمدن دیرینه سال ایران و شناسایی آثار کهن و آداب و رسوم پیشینیان ما بسیار در خور ستایش و قدردانی است وما نه تنها نباید این خدمات را با تعبیرات نا درست و جاهلانه مشتی گوته نظر کم اهمیت بدانیم بلکه بایسته است که خود را وامدار این شخصیت های متعالی که به انگیزة تحقیق فداکاری کرده و مشقّات و رنجهای ستوهی برانگیزی را برخود هموار نموده اند بدانیم اینان با روشن کردن زوایای فرهنگ و تمدن متعالی ایران باستان برغرور ملی ما بسیار افزوده و عِرق ایران دوستی و وطنخواهی ما را نیرو بخشیده اند.

از بر جسته ترین این ایرانشناسان پرفسور فرای بود که به اتفاق دوست و همکارش پرفسور “پوپ” خدمات گرانبهایی به باز شناسی آثار باستانی و ساخته های هنری ایران در دورانهای مختلف پرداخته و حقی بزرگ برای معرفی بدنیت ایران بر ذمِة ما دارند . همین وصیت پروفسورپرَی که جسد او را در ایران به خاک سپارند بهترین دلیل ایراندوستی اوست و کاریست که حتماً بایدانجام پذیرد.

29/ فروردین1393

با احترام ادیب برومند.