دسته‌ها
اعلاميه و بيانيه

پیام تسلیت ادیب برومند به دکتر راسخ افشار

هوالباقی

جناب آقای دکتر علی راسخ افشار

ازشنیدن خبر درگذشت برادر گرامی جنابعالی، روانشاد آقای محمود راسخ افشار،کوشنده دیرپای نهضت ملی ایران،بسیارمتاسف شدم . این مصیبت ناگوار را به شما تسلیت گفته وبقای وجودتان را از درگاه خداوند متعال خواستارم.

تهران – رئیس شورای مرکزی وهیئت رهبری جبهه ملی ایران

ادیب برومند

20/11/1393

دسته‌ها
اعلاميه و بيانيه

پیام تسلیت رئیس هیئت اجرائیه جبهه ملی ایران به دکتر راسخ افشار

خاندان گرانقدر راسخ افشار

با اندوه وتاسف بسیار درگذشت آقای محمود راسخ افشار را که از زمان نوجوانی وروزهای آغازین نهضت ملی ایران به رهبری مصدق بزرگ،تاواپسین روزهای زندگی درمسیر این نهضت وآرمان های والای آن تلاش نمود،به آن خاندان گرانقدر وبه ویژه به برادر ارجمندشان جناب آقای دکترعلی راسخ افشار،مسئول تشکیلات جبهه ملی ایران در روزهای پس از انقلاب وهمچنین به همه اعضاء وطرفداران جبهه ملی ایران تسلیت عرض میکنم . روانش شاد و راه پرفروغش پر رهروباد .

تهران – رئیس هیئت اجرائیه ومسئول تشکیلات جبهه ملی ایران

دکترحسین موسویان

18/11 /1393

 

دسته‌ها
اعلاميه و بيانيه

پیام جبهه ملی ایران به مناسبت سالروز بزرگداشت تختی

پیام جبهه ملی ایران به مناسبت سالروز بزرگداشت تختی

مشاهده متن پیام

دسته‌ها
اعلاميه و بيانيه

بیانیه اعضای شورای مرکزی جبهه ملی ایران

بیانیه اعضای شورای مرکزی جبهه ملی ایران

هموطنان عزیز،

همانگونه که آگاهید، اصل جدائی دین ازحکومت یکی ازاصول اعتقادی مهم جبهه ملی ایران است و نیزبخوبی میدانیدکه جبهه ملی ایران براساس اعتقاد به موازین دموکراسی واعلامیه جهانی حقوق بشر به باورهای دینی همه مردم دنیا بادیده احترام می نگرد وتوهین به اعتقادات مذهبی هیچ فرد یاملتی درچارچوب فکری جبهه ملی ایران نمی گنجد. باتوجه به نکات فوق به اطلاع میرساند که در روزهای آخر آبانماه 93مقاله ای موهن نسبت به اعتقادات شیعیان ازطرف یکی ازنویسندگان که درآمریکا سکونت دارنددر برخی ازسایت های اینترنتی منتشرشد که پس ازانتشار آن مقاله، حاکمیت جمهوری اسلامی که همواره مترصدکسب بهانه ومستمسکی برای تهاجم به جبهه ملی ایران است ،فشارسنگینی راعلیه اعضای جبهه ملی وتهدیدهائی را نسبت به آنان آغازکرد. آقای ادیب برومندرئیس شورای مرکزی وهیئت رهبری جبهه ملی ایران درجهت پیشگیری از توطئه ای که برای خاموش کردنصدای جبهه ملی درشرف تکوین بود، درتاریخ دوم آذر93 اطلاعیه کوتاهی باامضای خودصادرکردندکه درآن بر لزوم احترام گذاشتن اعضای جبهه ملی به همه ادیان الهی به ویژه به دین اسلام تاکیدشده بود ویک روزبعد، دراطلاعیه دوم خود متذکرشدند که شرط عضویت درجبهه ملی برطبق اساسنامه تنها« تابعیت کشور ایران » است . ولی باوجودتوضیح کامل وشهامتی که آقای ادیب برومنددرتصحیح شرط عضویت درجبهه ملی ازخودنشان دادند،برخی افراد تنگ نظر درداخل وخارج ازکشورو عده ای فرصت طلبان مداخله جوکه عنادشک برانگیزبعضی از آنان باجبهه ملی ایران براحدی پوشیده نیست،مطالبی همراه با اسائه ادب نسبت به آقای ادیب برومندو نسبت به جبهه ملی ایران وبعضی مسئولان آن ابرازکردندکه این یاوه سرائی ها ودروغ پردازی های آن ها جز رسواکردن خودشان،هیچ تاثیری درعزم مبارزین جبهه ملی که با چنگ ودندان برای دفاع از منافع ملی وتمامیت ارضی کشوروحفظ موجودیت این سازمان ودرراستای اهداف آن تلاش میکنندنداشته ونخواهدداشت. وهمچنین نخواهدتوانست کمترین خدشه ای بر شخصیت والای آقای ادیب برومندواردنماید.برخی ازاین عناصرمداخله گردرامورتشکیلاتی جبهه ملی ایران گستاخی راتاجائی پیش بردندکه خواهان برکناری آقای ادیب برومند ازمسئولیت خطیر سازمانی خودشدندبدون توجه به اینکه آقای ادیب برومندازطرف شورای مرکزی جبهه ملی ایران انتخاب گردیده واین شورای مرکزی است که ایشان رابه عنوان نمادی ازدهه ها مبارزه جبهه ملی ایران میشناسد وتایید میکند وهمین شوراست که این گونه مداخله جوئی هادر کارجبهه ملی ایران واسائه ادب نسبت به رئیس شورای مرکزی آن رابه شدت تقبیح میکندواین تحرکات را درجهت خواسته های حاکمیت جمهوری اسلامی وآن هائی که برای آینده ایران مشغول سناریونویسی هستند ارزیابی مینماید.

چهاردهم دیماه 1393- تهران اعضای شورای مرکزی جبهه ملی ایران

دکترلقااردلان- بانوفرشیدافشار- فرهادامیرابراهیمی- دکترهرمیداس باوند- دکترجهانشاه برومند دکترنصرالله جمشیدی- عیسی خان حاتمی دکترشاهین سپنتا- حسین شاه حسینی- جوادشرفالدین مهندس حسین عزت زاده سرلشکربازنشسته ناصرفربد- اصغرفنی پور دکترمحسن فرشاد- دکترباقرقدیری اصلی حسن قدیانی دکترحسین موسویان – هرمزممیزی-پرفسورصادق مسرت جمشیدمیرعمادی پریچهرمبشری- منوچهرملک قاسمی-ابراهیم منتصری

-مهندس علی محمدی-محمدملک خانی-ضیاءمصباح-ابوالفضل نیماوری دکترجمشیدوحیدا-

 

دسته‌ها
اعلاميه و بيانيه

تعطیلی جبهه ملی ایران در سال 1373

به نام خداوند جان وخرد

هم اندیشگان ارجمند

درسال 1373 درحالی که جبهه ملی ایران در تعطیلی محض قرار گرفته و از سوی مقامات کشور سعی می شد از جبهه ملی ومصدق و یارانش ذکری به میان نیاید اینجانب که در شصت سال پیش هوادار و همگام سرسخت جبهه ملی اول و از بنیانگذاران جبهه ملی دوم و عضو هیأت رهبری جبهه پس از انقلاب بودم نتوانستم این خاموشی را تاب آورم و با اینکه هیچگاه خواستارمقام و منصبی نبوده و اینگونه پیشنهادها را چه در رژیم پهلوی و چه در دولت موقت پس از انقلاب نپذیرفته بودم، صرفاً به جهت روشن نگه داشتن چراغ رفتاردموکرات منشانه و اصلاح طلبانه وپاگیزگی اخلاقی دکتر محمدمصدق تصمیم گرفتم که جبهه ملی را دروضع بسیار نامناسبی که از نظر محدودیت های حکومتی قرار داشت دوباره احیا کنم. بدین منظور پس از تشکیل یک شورای 12 نفره با هما هنگی زنده یادان علی اردلان و دکتر پرویز ورجاوند ،در این کار وارد مرحلة اقدام شدم و پس از مدت یک ماه در گیری وکشمکش و احضار و تهدید از طرف دادستانی انقلاب و پافشاری سرسختانه تا حد قبول بزرگترین خطرات ، جبهه ملی را با همکاری دوستان تشکیل دادم و بتدریج بر عدة این شورا افزوده شد و جبهه ملی را به راه انداختیم ، بدون این که اجازه باشگاه یا دفتر یا نشریه قانونی و حداقل امکانات لازم را داشته باشیم.

اکنون مدت 20سال است که در کنار نویسندگی و شاعری که عمدة افتخارات و نام ونشان این بنده مدیون آنهاست ، همراه با یاران جبهه ملی، چراغ جبهه را با وجود پیشگیریهای مأموران امنیتی واُفت و خیزهای گونا گون روشن نگاه داشته ایم و چند صداعلامیه درمواردگونه گون با امضاهای فراوان وبیش از180نشریه داخلی دائربر انتقادهای سازنده منتشرکرده ایم که اگر جمهوری اسلامی به شماراندکی از آنها توجه نشان می داد، وضع کنونی کشوراینگونه دچار نابسامانی نمی گردید.

هم اندیشگان محترم . اعلامیه اخیر که منتهی به سرو صدا و بدگویی از سوی فرصت طلبان نسبت به این بنده گردید به حکم ضرورت و گذشت از موقعیت شخصی منتشر شد. زیرا اظهارات تند مأموران امنیت به گونه ای تهدید آمیز بود که چنان می نمود که اقدامات سنگینی برای تکفیرمجدداعضا جبهه ملی و تعطیلی کامل آن در آستانة وقوع است و ناچار باید برای پیشگیری ازآن توطئه ،کاری هر چند برخلاف میل و اصول باشد انجام داد و با دفع ضرر آنی راه منافع ملی را در دراز مدت هموار کرد و جبهه را از خطر رهانید. بسیار ساده لوحی می خواهد که کسی تصور کند اینجانب پس از عمری خون دل خوردن برای وطن و هفتاد سال متوالی در راه سربلندی و پیشرفت ایران قلم زدن و قدم برداشتن بدون رعایت مصلحتی و دفع ضرر، سخنی به زبان آورده باشم من که خود از تهیه کنندگان اساسنامه جبهه ملی بوده ام چگونه ممکن است بدون مصلحتِ دفع غائله ای خلاف آن مطلبی عنوان کنم و پا بر روی حیثیت خود گذارم . بدیهی است در هنگام اقتضای مصلحت سیاسی از شئون خود مایه گذاشتن بر هر سیاست مدار وطن خواهی فرض است.

دراینجا فرصت طلبان خود را شناساندند که پیش از روشن شدن موضوع نسبت به اینجانب شروع به بدگوئی کردند. درحالیکه برخی از آنها اصولامخالف جبهه ملی هستند ووابستگی آنان به جریانهای سیاسی و خطوط فکری که اساساً درهردو مورد بدون توجه همه جانبه به واقعیتهای تاریخی و مسائل روز به دادن شعار و کلّی گویی اکتفا می کنند روشن و مشخص است . بهتر آنست که تحلیگران تاریخی و سیاسی درنگ و تعمّق را پیشة خود ساخته و قلم را در مسیر رشد و اعتلاً میهن و مردم ایران به کار گیرند و تحریف تاریخ را وجهه همت خود قرار ندهند. بار دیگر تکرار می کنم که هر فردی دارای هر مذهب و مسلک می تواند در جبهه ملی وارد و عضویت پیدا کند.

رئیس شورای مرکزی وهیأت رهبری جبهه ملی ایران- ادیب برومند

تهران : تاریخ 12/9/1393     ­­­­

دسته‌ها
اعلاميه و بيانيه

واکنش به اهانت‌های زشت و ناشایست نسبت به امام حسین (ع)

به‌نام خداوند جان و خرد

هم‌اندیشگان گرامی؛

پس از انتشار اطلاعیه‌ی این‌جانب مورخ 2/آذر/93، که شتابزده در واکنش به اهانت‌های زشت و ناشایست نسبت به مظهر آزادگی و حق‌پروری، امام حسین (ع)، نوشته و منتشر شده است، متذکر می‌گردد:

همان‌طور که در بند یکم از ماده‌ی پنجم اساسنامه‌ی جبهه ملی ایران آمده است، شرط عضویت در جبهه ملی «تابعیت کشور ایران» است؛ با این‌حال پایبندی و احترام نسبت به عناصر تشکیل‌دهنده‌ی ملیت برای هر فرد ملی‌گرایی، محترم شمردن تشیّع را ایجاب می‌نماید. به‌هرحال همان‌گونه که پیشتر گفته شده، جبهه ملی ایران بر اساس اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر به همه‌ی باورهای جهانیان احترام می‌گذارد و به‌ویژه مراتب تکریم و حرمت را نسبت به ادیان الهی به جا می‌آورد؛ و بنابر اصل سوم از اصول عقاید و هدف‌های جبهه ملی ایران «برای حفظ احترام دین مبین اسلام و همچنین فراهم شدن امکان بهره‌گیری از تمامی توان ملی و مردمی جامعه ایران بر اصل جدایی دین از حکومت تأکید می‌کند.»

ضمناً مقصود از مغتنم شمردن جنبش‌های سوگواری، پاسداری از خون آزادگان و شهیدان راه حق و تأمین وحدت ملی بوده است؛ وگرنه بدیهی است که افراط‌گرایی و پیوند زدن عزاداری با خرافات هیچ‌گاه مورد تأیید نبوده و چه‌بسا دون مقام شهیدان حق‌پرست بوده است.

و اما در مورد شاه اسماعیل صفوی، تمامیت بخشیدن مجدد به سرزمین ایران خدمتی بزرگ بوده، ولی تاریخ نمی‌تواند کشتارهای او را برای ترویج تشیّع به دیده‌ی اغماض بنگرد و او را نکوهش نکند.

هم‌اندیشگان و هواداران جبهه ملی ایران همواره باید در نظر داشته باشند که مقالات اهانت‌آمیز از آن دست که به‌وسیله‌ی دکتر مهرآسا انتشار یافته، موجبات فشار مضاعف بر فعالیت‌های جبهه ملی را در درون کشور فراهم می‌آورد و دستاویزی برای پیش‌گیری از برگزاری جلسات جبهه می‌گردد. چنان‌که در روزهای اخیر ممانعت نیروهای امنیتی از تشکیل جلسه‌ی شورای مرکزی جبهه را شاهد بوده‌ایم و تهدیدهایی از نیروهای تندرو در فضای مجازی را همراه داشته است.

امید است انتشار این اعلامیه سوء تفاهماتی را که در اذهان بر اثر لغزش قلمی این‌جانب به وجود آمده مرتفع سازد و در ذهن هواداران صمیمی جبهه خدشه‌ای وارد نکرده باشد.

رئیس شورای مرکزی و هیأت رهبری جبهه ملی ایران

ادیب برومند

تهران – 4/آذر/1393

دسته‌ها
اعلاميه و بيانيه

من ایرانی ومسلمانم

به نام خداوند جان وخرد

چنان که پیش از این هم به آگاهی هم اندیشگان محترم رسانده ام،اصولا جبهه ملی نسبت به ادیان الهی وباورهای جهانیان احترام قائل است.وهیچگاه به خود اجازه نمی دهد که نسبت به موارد یادشده اهانت نماید. به ویژه در باره دین مبین اسلام وتشیع وامامان این مذهب کمال احترام را ملحوظ می دارد زیرا تمامیت ارضی ایران وامدار تشیع است و شاه اسماعیل صفوی با رسمیت دادن این مذهب ایران را یکپارچه کرد واز تسلط امپراتوری عثمانی رهائی داد.

بنابراین تشیع ازارکان مهم ملیت ماست وهرفرد ملی گرایی بایدبه این مذهب عقیده مند باشد وهر جنبشی را درعزای شهیدان بزرگ شیعه که تایید کننده وحدت ملی نیزهست مغتنم ومحترم شناسد. بااین تذکر هر عضوی از اعضای جبهه ملی باید نسبت به مطالب یاد شده پای بند و وفادارباشد تاعضو جبهه ملی شناخته شود وگرنه درتاریخ این جبهه جایگاهی نخواهد داشت . بدیهی است جبهه ملی با هموطنان سنی هم نهایت علاقه واحترام را ملحوظ داشته و خواهد داشت . درپایان این جمله دکترمصدق رهبر وبنیانگذار جبهه ملی راکه در مجلس چهاردهم بیان داشت به همه یادآورمیشوم:

« من ایرانی ومسلمانم وبرعلیه هرچه ایرانیت واسلامیت راتهدیدکندتازنده هستم مبارزه میکنم » .

رئیس شورای مرکزی وهیئت رهبری جبهه ملی ایران

ادیب برومند

دوم آذر1393

دسته‌ها
اعلاميه و بيانيه

چهره درخشان وفراموش ناشدنی جبهه ملی ایران

چهره درخشان وفراموش ناشدنی جبهه ملی ایران

اودر روز 22مهرماه سال1328درسن32سالگی یکی از20نفری بودکه همراه دکترمصدق در اعتراض به روند انتخابات دوره شانزدهم مجلس شورای ملی درتحصن دربار شرکت داشت . اوسپس در اول آبانماه همانسال درجلسه ای که درمنزل دکترمصدق تشکیل شدپیشنهاد ایجاد یک تشکل سیاسی باهدف کسب آزادی واستقلال ایران رامطرح کردوحتی نام این تشکل یعنی « جبهه ملی ایران » را اوپیشنهاد نمود. وهم او بود که بنا برنوشته دکترمصدق در آن سازمان تازه تاسیس یافته طرح ملی شدن صنعت نفت ایران را به عنوان طرح بنیادین برای تحصیل استقلال و آزادی عنوان نمود. او روزنامه نگار شجاعی بودکه باقلمی برا و آتشین دردهای مزمن جامعه ایران رافریاد میکرد ومطالبات ملت ایران را بی پرده بیان میداشت . اودرروز 26بهمن ماه 1330در سالگرد روزنامه نگار همفکرش ،محمدمسعود مشغول سخنرانی بود که جوانی 16ساله از اعضای جمعیت فدائیان اسلام از فاصله نزدیک اورا مورد اصابت گلوله قرارداد ووقتی چند نفر از دوستانش پیکرخونین اورا به بیمارستان میبردنداوچندبار به آنها روکرد وگفت « دیدیدبالاخره انگلیس ها مرا کشتند» . او پس از کودتای ننگین وبیگانه ساخته 28مرداد32 چند ماه دراختفا به سربرد ودرهمان شرایط هم دست از مبارزه نکشید وبرای نشریات نهضت مقاومت ملی مقاله نوشت. اوسرانجام در روز 6 اسفندماه 32 با شناخته شدن مخفیگاهش به چنگ دژخیمان کودتاچی گرفتارشد. اودر همان ساعات اولیه بازداشت،درجلو شهربانی ودر زیر نظارت ماموران حکومت نظامی مورد تهاجم سازمان یافته چاقوکشان حرفه ای وابسته به حکومت قرارگرفت وبدنش با سیزده ضربه چاقو مجروح گردید. اودرجریان مدافعات ماندگارخودگفت که « ماسه سال حکومت کردیم وحتی یک نفر مخالف خودرا نکشتیم». اوسرانجام درسحرگاه روز19 آبان1333 با برانکار به میدان تیر لشکردو زرهی برده شده وبه جوخه اعدام سپرده شد. او قبل از اجرای حکم تیرباران این جملات را برزبان آورد « مرگ حق است ومن از مرگ ابائی ندارم آنهم چنین مرگ پر افتخاری. من میمیرم که نسل جوان ایران از مرگ من عبرتی گرفته وبا خون خود ازوطنش دفاع کرده ونگذارد جاسوسان اجنبی بر این کشور حکومت نمایند » .

او فاطمی بود ، دکترسیدحسین فاطمی، وزیرامورخارجه دولت ملی مصدق.

 

تــهران جــبهه ملــی ایـران

19 آبان 1393

دسته‌ها
اعلاميه و بيانيه

اسیدپاشی به دختران، نشانه فروپاشی اخلاقی و امنیتی

بنام خداوند جان و خرد

اسیدپاشی به دختران، نشانه فروپاشی اخلاقی و امنیتی

وقتی شالوده نظام مدیریتی کشور فرومی نشیند، نظام کنترلی جامعه از هم می پاشد و ملوک الطوایفی گروههای قدرت جای مدیریت یکپارچه را می گیرد. گروهها علیه یکدیگر توطئه می کنند و دست به اعمال ضد اخلاقی و ضد بشری می زنند تا گروههای رقیب را ناتوان نشان دهند. در این شرایط، میدان برای دخالت و توطئه بیگانگان فراهم می شود. نظام امنیتی جامعه ای که یکپارچگی خود را از دست می دهد، در کشف فساد و جنایت و عوامل آنها ناتوان می شود؛ یا از دخالت پرهیز می کند تا با گروه های مجری فساد یا خشونت درگیر نشود. هر کدام برای خود جولانگهی امن می سازند؛ و مردم در این میان قربانی می شوند. دیگر امنیت مردم مطرح نیست، بلکه امنیت گروههای قدرت و فساد در رقابت با یکدیگر مطرح است.

رویداد بیرحمانه اسیدپاشی به دختران ما در اصفهان، و خودداری نهادهای امنیتی از فاش کردن آمران و عاملان، نشانگر یک نظام مدیریتی از هم گسیخته است. وقتی نهادهای حفاظتی و امنیتی افتخار می کنند که در یک عملیات کماندویی در چند ساعت چند جوان را که در خانه خودشان شادی می کردند دستگیر کرده است، سطح فکری و سطح تعهد آنها را به امنیت جامعه نشان می دهد، و اینکه چرا از کشف جرمهای اجتماعی، بویژه جنایت هایی چون دریدن چهره دختران ما، آنهم با وجود هزاران دوربین مداربسته در خیابانها، عاجز هستند.

رویداد دلخراش و نابخشودنی اسیدپاشی که با تشویق به عملیات فراقانونی نهی از منکر توسط برخی رهبران اجتماعی انجام گرفته، و مشابهت زیادی با قتل های زنجیره ای “اخلاقی” در کرمان دارد، به ما می گوید که جامعه به ژرفای انحطاط اخلاقی و انسانی کشانده شده و میدان برای توطئه های بیگانه یا گروههای وابسته یا فاسد قدرت طلب داخلی فراهم گشته است. وقتی نیروهای محافل مختلف قدرت، بجای تامین امنیت جامعه و جلوگیری از بزه و جنایت، امنیت اجتماعی دختران و زنان ما را به جرم حجاب ناکافی در خیابانها سلب می کنند و با عملیات کماندویی به “کشف” ماهواره در پشت بامهای خانه های مردم می پردازند، نشان از این دارد که جامعه ما از مدیریت شایسته ای برخوردار نیست و با سرعت به سوی یک فروپاشی هدایت می گردد.

ما هشدار می دهیم که ناتوانی نیروهای اطلاعاتی و امنیتی در جلوگیری از توطئه های داخلی و خارجی در ایجاد جنایتهای جهت دار و درگیری ها و رویدادهای حساب شده ای که برای ایجاد آشوب و نافرمانی های خشونت آمیز و غیرقابل کنترل اجرا می شوند، آینده خود آنها را هم بسیار خطرآمیز خواهد کرد. توفان که برخیزد سر تا پای سلسله مراتب نظام را با خود خواهد برد؛ و ننگ فروپاشی کشور را بر دامان نظام حاکم ابدی خواهدکرد.

جبهه ملی ایران

تهران – 10 آبان 1393

 

دسته‌ها
اعلاميه و بيانيه

شصت وپنج سال

شصت وپنج سال

در روز هیجدهم مهرماه 1328 اعلامیه کوتاهی با امضای دکترمحمدمصدق دردانشگاه وبازار تهران منتشرگردید که درآن ازمردم دعوت شده بود،برای اعتراض به روند انتخابات دوره شانزدهم مجلس با او همراه شده وبه طرف کاخ شاه راهپیمائی نمایند. درمتن این دعوت چنین میخوانیم «…..ما تصمیم گرفته ایم که در روز جمعه22 مهردوساعت قبل ازظهر درجلو سردرسنگی اعلیحضرت حاضرشویم.ای مردم درآنجا مارا تنها وبی کس نگذارید….» صبح روز22مهر وقتی مصدق برای حرکت به طرف کاخ مرمراز خانه اش خارج شد،هزاران نفرازمردم تهران درپشت سر اوقرارگرفتندوحرکت آغازشد.درمقابل کاخ ازطرف جمعیت انبوه معترضان به بیست نفراجازه ورودبه داخل محوطه کاخ داده شد ومصدق همراه 19نفردیگربه کاخ مرمرواردشده وتحصن اعتراضی خودراشروع کردند. این 20نفرپس ازچهار روز،درعصرروزسه شنبه 26مهر باصدوربیانیه ای گزارش گونه خطاب به ملت ایران ازتحصن خارج شدند وسپس همان عده در روز اول آبانماه1328 درتجمعی که درمنزل دکترمصدق داشتند نام حرکت وجمعیت خودرا « جبهه ملی » نامیدند ومبارزات برای آزادی انتخابات را مصرانه دنبال کردند.دراثرمبارزات جبهه ملی وپشتیبانی بی دریغ مردم،انتخابات مخدوش وفرمایشی تهران باطل اعلام شدودرانتخابات مجددتهران 8نفر ازکاندیداهای جبهه ملی ودرراس آنها دکترمصدق به مجلس شانزدهم راه یافتندکه همین عده باهمراهی چندتن دیگراز نمایندگان ملی شهرستان هاوباحمایت گسترده ملت ایران توانستندقانون ملی شدن نفت را ابتدا درکمیسیون نفت که به ریاست دکترمصدق تشکیل شده بود وسپس درمجلس شانزدهم به تصویب برسانند وآنگاه دولت ملی مصدق به منظوراجرای قانون ملی شدن نفت تشکیل گردید.             طی 65سالی که ازتاسیس جبهه ملی ایران گذشته ، این سازمان فراز ونشیب های بسیاری را ازسرگذرانده ،ولی هیچگاه از دفاع از آزادی واستقلال وعدالت وتلاش برای استقرار حاکمیت ملی ومبارزه بادیکتاتوری باهرنام ودرهرلباسی فروگذار نکرده است.طی این 65سال هزاران نفراز اعضاء وهواداران جبهه ملی ایران زندان ها وشکنجه ها وتبعیدها رامتحمل شده وصدها نفر از انان در راه آرمان های ملت ایران به شهادت رسیده اند. طی این سال هاهزاران بیانیه ونشریه و روزنامه در جهت اهداف آزادیخواهانه واستقلال طلبانه ملت ایران ازطرف جبهه ملی انتشاریافته وصدها تجمع وتظاهرات قانونمند و اثرگذاراز طرف این سازمان صورت گرفته است. واکنون درشرایط بحرانی وناهنجار ویاس آور منطقه خاورمیانه ودرجریان درگیریهای خطیرموجود درکل جهان، جبهه ملی ایران 65سال پس از تاسیس همچنان درجهت استقرارحاکمیت ملی واستقلال وعدالت اجتماعی تلاش میکند وبرقراری آزادی را پایه واساس همه پیشرفت هاورفاه مردم واعتلای کشورمیداند.

درود بردکترمحمد مصدق رهبر وبنیانگذار جبهه ملی ایران.

با یاد همه شخصیت های درگذشته ای که درشورای مرکزی جبهه ملی برای آزادی واستقلال ایران همه عمرمبارزه کردند.

دکترحسین فاطمی-الهیارصالح-دکترکریم سنجابی-دکترمهدی آذر-دکترغلامحسین صدیقی-اصغرپارسا – دکتر شمس الدین امیر علائی –

مهندس احمدزیرک زاده –مهندس جهانگیرحق شناس-دکترشاپوربختیار-مهندس کاظم حسیبی-مهندس عبدالحسین خلیلی- باقر کاظمی – داریوش فروهر-مهندس مهدی بازرگان-دکتریدالله سحابی-حسن نزیه-آیت الله سیدمحمودطالقانی-دکترمحمدعلی خنجی-ناصر مجللی –حاج حسن قاسمیه-نصرت الله امینی-دکترمسعودحجازی-دکتراسدالله مبشری-جلال غنی زاده-مهندس عباس نراقی-علی اشرف منوچهری –حاج محمدحسن شمشیری-غلامرضا تختی-حسن صدر- حاج محمودمانیان-مهندس احمدرضوی-محمدعلی کشاورزصدر-حبیب الله ذوالقدر-حاج علی صدری-ابراهیم کریم آبادی-حاج قاسم لباسچی-ابوالفضل قاسمی-عبدالحسین دانشپور-حسین راضی-حسین صدر-محمودنریمان-حسن میرمحمدصادقی-آیت الله حاج سیدضیاءالدین حاج سیدجوادی-دکتریوسف جلالی-دکترعبدالله معظمی-مرتضی تاجیک- علی اردلان-دکترپرویزورجاوند-مهندس محمدرضانظام الدین موحد-حسن خرمشاهی-مهدی غضنفری-حشمت الله خیاط زاده- هوشنگ کشاورز صدر – دکترایرج وامقی-دکتررضاقاضی مقدم-دکترسیروس یحیی زاده-دکترپرویزدبیری-حسن شهیدی-دکترخسروسعیدی-دکترعلی اکبرنقی پور-غلام رضارحیم-مهندس اسماعیل حاج قاسمعلی-دکترمهدی مویدزاده

تهران – جبهه ملی ایران

اول آبانماه 1393