دسته‌ها
اساسنامه درباره ما سندها و مدرك‌ها

اساسنامه جبهه ملي ايران مصوب سي و يکم ارديبهشت 1398


بنام خداوند جان وخرد
جبهه ملی ایران سازمان سیاسی است که بر اساس نیاز کشور در یکی از بحرانی ترین شرایط برای پاسخگویی به هدف های کلان ملی و نجات کشور از سلطه بیگانه و ساختار حاکمیتی نا آشنا با منافع ملی با مشارکت شماری از فعالان سیاسی به رهبری دکتر مصدق تشکیل شد و رهبری نهضت ملی ایران رابرای ملی کردن صنعت نفت بر عهده گرفت و به نتیجه رساند پس از کودتای انگلیسی و آمریکایی و روسی 28 مرداد سال 1332 جبهه مبارزات خود را در چارچوب نهضت مقاومت ملی با همکاری شماری از حزب های سیاسی و با حضور گروه پر شماری از افراد و چهره های ملی وچند سازمان وحزب سیاسی از سر گرفت از این مرحله به بعد در تمامی طول فعالیت ها جبهه ملی ایران عبارت از سازمان سیاسی بوده است که با تمکین از قوانین جاری کشور و بصورت یک واحد مستقل و همگن تشکیلاتی در مسیر دستیابی به اصول هدف ها و منشور مصوب نخستین کنگره واساسنامه سازمانی به فعالیت خود ادامه داده است سازمان جبهه ملی ایران در شرایط حساس امروز کشور ونیاز به سازماندهی هرچه گسترده تر نیروهای ملی اساس کار خود را برابر روح مصوبات کنگره دیماه 1341 و پلنوم آبان ماه 1382 بر دو راستا قرار داده است .
1- جذب هر چه بیشتر افراد شایسته جامعه به سازمانها و کمیته های مختلف
صنفی سیاسی خود.
2- ایجاد بستر لازم برای پیوستن حزب ها، سازمان های سیاسی، گروه های فعال جامه مدنی و انجمن هایی که خود را همسو با اصول هدف های بنیادین جبهه ملی ایران می دانند ، اکنون شورای مرکزی جبهه ملی ایران اساسنامه این سازمان را بشرح زیر تصویب می کند .

دریافت
دسته‌ها
اساسنامه سندها و مدرك‌ها

اساسنامه جبهه ملی ایران

اساسنامه جبهه ملی ایران

مصوب شورای مرکزی انتخاب شده در پلنوم آبان ماه 82

بنام خداوند جان وخرد

جبهه ملی ایران سازمان سیاسی است که بر اساس نیاز کشور در یکی از بحرانی ترین شرایط برای پاسخگویی به هدف های کلان ملی و نجات کشور از سلطه بیگانه و ساختار حاکمیتی نا آشنا با منافع ملی با مشارکت شماری از فعالان سیاسی به رهبری دکتر مصدق تشکیل شد و رهبری نهضت ملی ایران رابرای ملی کردن صنعت نفت بر عهده گرفت و به نتیجه رساند پس از کودتای انگلیسی و آمریکایی و روسی 28 مرداد سال 1332 جبهه مبارزات خود را در چارچوب نهضت مقاومت ملی با همکاری شماری از حزب های سیاسی گسترده با حضور گروه پر شماری از افراد و چهره های ملی وچند سازمان وحزب سیاسی از سر گرفت از این مرحله به بعد در تمامی طول فعالیت ها جبهه ملی عبارت از سازمان سیاسی بوده است که با تمکین از قوانین جاری کشور و بصورت یک واحد مستقل و همگن تشکیلاتی در مسیر دستیابی به اصول هدف ها و منشور مصوب نخستین کنگره واساسنامه سازمانی به فعالیت خود ادامه داده است سازمان جبهه ملی ایران در شرایط حساس امروز کشور ونیاز به سازماندهی هرچه گسترده تر نیروهای ملی اساس کار خود را برابر روح مصوبات پلنوم آبان ماه 1382 بر دو راستا قرار داده است .

 1 – جذب هر چه بیشتر افراد شایسته جامعه به سازمانها و کمیته های مختلف صنفی سیاسی خود.

2 – ایجاد بستر لازم برای پیوستن حزب ها، سازمان های سیاسی، گروه های فعال جامه مدنی و انجمن هایی که خود را همسو با اصول هدف های بنیادین جبهه ملی ایران می دانند ، اکنون شورای مرکزی انتخاب شده در پلنوم آبان ماه 82 اساسنامه جبهه ملی ایران را بشرح زیر تصویب می کند .

قسمت اول

اصول عقاید و هدف های جبهه ملی ایران

اصل اول – حفظ تمامیت ارضی، استقرار حاکمیت ملی و استقلال سیاسی برخاسته از اراده عمومی ملت ایران در نظام جمهوری مبتنی بر اصول دموکراسی، حقوق بشر وحاکمیت قانون .

اصل دوم – تاکید بر تامین وحفظ حقوق وآزادی های اساسی مردم ایران به ویژه آزادی احزاب، انتخابات و مطبوعات و تساوی حقوق زن ومرد ومبارزه با هرگونه تجاوز به حقوق بشر .

اصل سوم – جبهه ملی ایران برای حفظ احترام دین مبین اسلام و همچنین فراهم شدن امکان بهره گیری از تمامی توان ملی و مردمی جامعه ایران بر اصل جدایی دین از حکومت تاکید می کند .

اصل چهارم – استقرار عدالت اجتماعی و بالا بردن سطح رفاه عمومی بر اساس جهان بینی علمی، رشد تولید وافزایش اشتغال و توزیع عادلانه در آمد ملی .

اصل پنجم _ احترام به حقوق شهروندی برابر و اعتقادات دینی و آداب ورسوم وزبانها وگویش های تمامی تیره ها ومردم سرزمین ایران .

اصل ششم – تقویت وپاسداری و گسترش زبان ملی و مشترک فارسی و فرهنگ وهنرهای ملی ایران .

اصل هفتم – اتخاذ سیاست خارجی مستقل ایرانی بر اساس حفظ مصالح و منافع ملی وحفظ تمامیت ارضی کشور وپشتیبانی از اصول و هدف های منشور ملل متحد و دوستی و احترام متقابل با همه ملت ها و کشور ها به ویژه کشورهای منطقه و مبارزه با هر گونه تروریسم فردی و گروهی و دولتی .

 قسمت دوم

تشکیلات جبهه ملی

فصل اول – کلیات

ماده اول – جبهه ملی ایرام واحد مستقل تشکیلاتی سیاسی فراگیر است که از مشارکت افراد و شخصیت ها و احزاب ملی وسازمان های صنفی سیاسی فرهنگی بمنظور نیل به اصول اعتقادی جبهه ملی ایران در راستای مصالح وحفظ منافع ملی تشکیل یافته است .

ماده دوم – شرط اساسی عضویت در جبهه ملی تبعیت از نظامات ورعایت انضباط واجرای صمیمانه تعلیمات جبهه ملی و کوشش برای پیشرفت اصول هدف های جبهه ملی بوده وجمیع اعضای آن اعم از حزبی وغیر حزبی بطور یکسان ملزم به رعایت دقیق هدف ها ونظام سازمانی آن می باشند .

ماده سوم – تشکیلات مخفی وسری ویا افراد وابسته به تشکیلات مخفی بعنوان عضو جبهه ملی پذیرفته نخواهند شد وافراد یا دستجاتی که به نحوی از انحاء وابستگی به تشکیلات سری و مخفی داخلی یا خارجی و نیز هیچ دسته یا عنصری که آشکار یا در نهان از قدرت بیگانه پیروی می کند در جبهه ملی جایی ندارد .

ماده چهارم – تشکیلات جبهه ملی بر دو اصل مرکزیت شورایی و دموکراسی سازمانی مبتنی است و جمیع اعضاءآن اعم از حزبی و غیرحزبی بطور یکسان ملزم به رعایت این دو اصل می باشند .

 فصل دوم – شرایط عضویت جبهه ملی

ماده پنجم – افرادی به عضویت جبهه ملی پذیرفته می شوند که دارای شرایط زیر باشند :

1-   تابع کشور ایران باشند. پذیرش اشخاصی که تابعیت آنها اکتسابی است محتاج به تصویب کمیسیون تحقیق وهیئت اجرائی جبهه ملی خواهد بود .

2 –   اصول وهدف های جبهه ملی را بپذیرد و به مقررات وقواعد انضباطی جبهه ملی پایبند باشد.

3- به اتهاماتی که منافی با حسن شهرت و امانت باشد از قبیل قتل نفس عمدی، سرقت، کلاهبرداری ، جاسوسی،خیانت در امانت ،جعل وتجاوز به حقوق عمومی وحقوق وآزادی های ملت محکوم نشده ویا به این اتهامات تحت محاکمه نباشد .

4-     فساد اخلاق وسوء شهرت نداشته باشد .

ماده ششم – احزاب و جمعیتهای سیاسی و اتحادیه های صنفی وگروه هایی که مرام وسابقه عمل آنها منطبق با اصول هدف های جبهه ملی باشد ولااقل یک سال از تاریخ تشکیل وشروع فعالیت مداوم آنان گذشته باشد با تایید هیئت رهبری وتصویب شورای مرکزی جبهه ملی به عضویت پذیرفته خواهند شد.

ماده هفتم – هر حزب یا گروه یا جمعیت سیاسی که به عضویت جبهه ملی پذیرفته می شود می باید فعالیت سیاسی خود را با اصول هدف های جبه ملی منطبق ساخته وانضباط تشکیلاتی دقیق و پیروی کامل از جبهه ملی را در حدود این اساسنامه وتصمیمات متخذه جبهه ملی رعایت نماید .

ماده هشتم – هر عضو جبهه ملی مکلف است با تمام امکانات و وسایلی که در اختیار دارد با نهایت خلوص وایمان در پیشبرد اصول وهدف های جبهه ملی بکوشد.

ماده نهم – هر عضو جبهه ملی مکلف است نسبت به توانایی مالی خود در تامین مخارج واجب و ضروری جبهه ملی مبلغی در ابتدای ورود ومبلغی بطور ماهانه به صندوق جبهه ملی بپردازد .میزان وترتیب پرداخت بموجب آیین نامه های مصوب هیئت اجرائی جبهه ملی تعیین خواهدشد. حق عضویت احزابی که به عضویت

جبهه ملی پذیرفته شده یا می شوند با توجه به تعداد اعضای آنان به وسیله هیئت اجرائی تعیین خواهد شد .

 فصل سوم – طرح تشکیلاتی جبهه ملی

ماده دهم – تشکیلات جبهه ملی به قرار زیر است :

1-     کنگره

2-     مجمع عمومی مسئولان سازمان ها (پلنوم)

         3-         شورای مرکزی

       4- هیئت رهبری

       5- هیئت اجرائی

       6- کمیته های استان وشهرستان

           7- سازمان ها وکمیته های سازمانی جبهه ملی

         8- سازمان های خارج از کشور

         9- هیئت بازرسی وتحقیق

فصل چهارم – کنگره جبهه ملی

ماده یازدهم – کنگره جبهه ملی بزرگترین گردهمایی منتخبان اعضاء سازمان های تهران وشهرستان ها وخارج از کشور است که در شرایط عادی ومناسب هر چهار سال یکبار برای تعیین یا اصلاح برنامه سیاسی و اقتصادی واجتماعی وفرهنگی وخط مشی کلی جبهه ملی در آینده و بررسی فعالیت های جبهه ملی در دوره قبل و انتخابات اعضای شورای مرکزی و در صورت لزوم اصلاح اساسنامه تشکیل می شود. تنظیم آیین نامه تشکیل ودستور کار کنگره در صلاحیت شورای مرکزی جبهه ملی می باشد که با تصویب اکثریت مطلق اعضاء حاضردر جلسه اتخاذ تصمیم خواهد نمود.

         تبصره اول – چنانچه تشکیل کنگره قبل از موعد مقرر بنظر شورای مرکزی ضروری تشخیص داده     شود شورا می تواند بترتیب مقرر در این ماده اقدام نماید .

         تبصره دوم – در صورت عدم امکان برپایی کنگره مجمع مسئولان سازمان ها عهده دار وظایف کنگره خواهد بود و در صورتیکه تشکیل مجمع مسئولان سازمان ها نیز مقدور نباشد شورای مرکزی تا رفع موانع به وظایف خود ادامه خواهد داد.

فصل پنجم – مجمع مسئولان سازمانی

ماده دوازدهم – مجمع مسئولان سازمانی جبهه ملی شامل اعضای شورای مرکزی ومسئولان و اعضا ویا نمایندگان کمیته های سازمانهای تهران و شهرستانها و سازمان های خارج از کشور بوده ودر موارد زیر به پیشنهاد مشترک هیئت رهبری و هیئت اجرایی یا یک سوم اعضای شورا وپس از تصویب دو سوم اعضای حاضر در جلسه شورا تشکیل می شود .

 1. در مواردی که برای هماهنگ کردن فعالیت های جبهه ملی در داخل و خارج کشور تعاطی فکر و اتخاذ تصمیم ضروری باشد.
 2. در مواردی که تشکیل کنگره جبهه ملی بر طبق ماده 11 و تبصره های آن ویا به علل دیگر ضروری تشخیص داده شود ولی انعقاد کنگره به علل غیر عادی میسر نباشد .

فصل ششم – شورای مرکزی جبهه ملی ایران

بخش اول – وظایف و اختیارات شورای مرکزی

ماده سیزدهم – شورای مرکزی جبهه ملی بعد از کنگره عالی ترین مرجع تصمیم گیری جبهه ملی بوده و وظایف و اختیارات آن به شرح زیر است :

 1. اتخاذ تصمیم درباره سیاست عمومی و تعیین خط مشی و تصویب برنامه های جبهه ملی.
 2. اصلاح اساسنامه در موارد ضروری تا تشکیل کنگره بعدی.
 3. تصویب طرح ها و مقررات وآئین نامه های مربوط به امور سازمانی و مالی وبازرسی و انضباطی جبهه ملی .
 4. تصویب عضویت احزاب وگروههای سیاسی در جبهه ملی.
 5. تصویب عضویت آن عده از افراد شورا که به موجب اساسنامه انتخاب آنها در اختیار شورا می باشد .
 6. اعمال مجازاتهای انضباطی درباره اعضای شورا .
 7. انتخاب جانشینان اعضای مستعفی یا متوفی ویا اخراج شده شورا ودر اینگونه موارد شورا بدون توجه به نتیجه انتخابات کنگره در انتخاب اعضاء جانشین آزاد است .
 8. تعیین عده نمایندگانی که احزاب و گروهها و سازمانهای تشکیلاتی جبهه ملی در شورا خواهند داشت با توجه به کیفیت و کمیت آنان وحد نصاب اعضای شورا.
 9. انتخاب اعضای هیئت رهبری وهیئت اجرائی جبهه ملی وعزل آنان وانتخاب جانشینان هر یک از اعضای هیئت های مزبورکه به نحوی ازاین هیئت هاخارج میشوندو اعمال مجازات های انضباتی درباره اعضای هیئت رهبری وهیئت اجرائی به موجب آئین نامه .
 10. اعمال مجازاتهای انضباطی درباره اعضای جبهه ملی در موارد لازم به تشخیص شورا.
 11. ارجاع ماموریت ها ونمایندگی خاص به اشخاص در مورد ضروری.
 12. نظارت بر درآمدها وهزینه ها وتصویب وتفریغ بودجه.
 13. اتخاذ تصمیم برای دعوت کنگره و مجمع مسئولان سازمانی.
 14. انتخاب هیئت بازرسی و تحقیق.

بخش دوم – ترکیب شورای مرکزی

ماده چهاردهم – عده اعضای شورای مرکزی پنجاه تن خواهد بود.

ماده پانزدهم – اعضای شورای مرکزی باید دارای وجه ملی وسوابق آزادیخواهی وخدمتگزاری به ملت وحق طلبی وثبات قدم وپاکدامنی باشند وطوری برگزیده شوند که ترکیب عمومی شورا حتی المقدور معرف نیروهای ملی وطبقات وقشرهای اجتماعی باشد.

ماده شانزدهم – سی وپنج تن ازاعضای شورای مرکزی از طرف کنگره جبهه ملی با رای مخفی و اکثریت اعضای حاضر در جلسه انتخاب می شوند. پانزده تن دیگربا توجه به قسمت آخرماده پانزدهم ورعایت مواد اساسنامه در صورت مقتضی از طرف شورای مرکزی انتخاب خواهند شد .

       تبصره اول – انتخاب اعضای جدید بنابر پیشنهاد مشترک هیئت رهبری وهیئت اجرائی ازطرف شورا با رأی مخفی واکثریت دوسوم حاضران در جلسه خواهد بود.

       تبصره دوم – در انتخاب اعضای جدید شورا باید افرادی که سابقه عضویت وفعالیت آنها در سازمانهای جبهه ملی محرز است وواجد صلاحیت عضویت شورا هستند حتی الامکان مقدم شمرده شوند.

       تبصره سوم – با اخراج یا خروج هر حزب یا گروه نمایندگان آن حزب یا گروه نیز عضویت خود را در شورا از دست خواهند داد.

تبصره چهارم – در صورتیکه احزاب یا سازمانهای صنفی سیاسی وابسته به جبهه ملی در بین انتخاب شدگان در کنگره حداقل یک نماینده در شورای مرکزی نداشته باشند می توانند از شورای مرکزی درخواست فرستادن نماینده حزب یا سازمان خود را بنمایند که در صورت موافقت و تصویب شورای مرکزی از حزب یا سازمان مزبور خواسته خواهد شد که نماینده خود را انتخاب وبه شورا معرفی نمایند.

بخش سوم – آئین کار شورای مرکزی

ماده هفدهم – شورای مرکزی از میان اعضای خود با رأی مخفی و اکثریت مطلق حاضران درجلسه، یک رئیس ودونایب رئیس ودومنشی برای مدت دو سال انتخاب خواهد کرد.

ماده هجدهم – جلسه های عادی شورای مرکزی هر ماه یک بار منعقد خواهد شد و هرگاه هیئت رهبری ویا هیئت اجرایی ویا هیئت رئیسه شورا ویا لااقل یک پنجم از اعضای شورا تشکیل جلسه فوق العاده را برای رسیدگی به امر معینی لازم بدانند شورا بطور فوق العاده انعقاد خواهد یافت وبه همان موضوع مورد تقاضا رسیدگی خواهد کرد .صورتجلسه شورای مرکزی پس از تصویب در دفتر مخصوصی ثبت وبه امضاء رئیس ومنشی شورا خواهد رسید. منشی شورا موظف است هر صورتجلسه را درجلسه بعدی در اختیار شورا قرار دهد .

ماده نوزدهم – هر یک از اعضای شورا پنج جلسه متوالی یا هشت جلسه متناوب در مدت یک سال بدون عذر موجه درجلسه شورا حاضر نشود مراتب از طرف هیئت رئیسه کتبا به اطلاع او خواهد رسید و چنانچه در جلسه بعدی شرکت نکند ویا عذر موجه خود را به اطلاع هیئت رئیسه شورا نرساند از عضویت شورا مستعفی تلقی خواهد شد .

       تبصره اول – عذر موجه غیبت در صورتی است که عدم حضور قبلا به اطلاع هیئت رئیسه شورا رسیده ویا موجه بودن غیبت توسط هیئت رئیسه شورا تایید شود.

       تبصره دوم – در صورتیکه نماینده احزاب ویا سازمانهای عضوجبهه ملی به شرح قسمت اول ماده 19 غیبت نماید از حزب یا سازمان خواسته خواهد شد تا جانشین اورا معرفی نماید .همین ترتیب در مورد فوت یا سلب صلاحیت نمایندگان مجری خواهد بود.

ماده بیستم – هیئت رئیسه شورا می تواند از بین اعضای جبهه ملی وشخصیت های واجد صلاحیت وصاحب نظر، اشخاصی را به عنوان میهمان برای یک یا چند نوبت به جلسه شورا دعوت نماید.

       تبصره – عضو میهمان بدون حق رای واحتساب در نصاب اکثریت در مذاکرات شرکت خواهد کرد.

ماده بیست ویکم – جلسه های شورای مرکزی وقتی برای رای صلاحیت دارد که دوسوم اعضای شورا درجلسه حضور داشته باشند ولی رسمیت شورا با حضور نصف بعلاوه یک اعضای حاضر در مرکز تحقیق میابد. تصمیمات شورا باستثنای مواردی که در اساسنامه بنحو دیگری پیش بینی شده باشدبا اکثریت نصف بعلاوه یک آراء حاضران درجلسه اتخاذ می شود.

       تبصره 1 – در موارد مذکور دربندهای 1-2-3-4-5-6-7-8 ماده 13 این اساسنامه اتخاذ تصمیم با رای کتبی واکثریت دو سوم اعضای حاضر در جلسه خواهد بود.

       تبصره 2 – در مورد بند 9 ماده 13 به جزانتخاب اعضای هیئت رهبری وهیئت اجرائی که مشمول مواد دیگر اساسنامه است بر طبق ماده بیست ویکم عمل خواهد شد.

ماده بیست ودوم – رئیس شورای مرکزی حفظ انتظامات وتشکیل جلسه و اتخاذ نتیجه از مذاکرات ومراقبت در تنظیم و تصویب صورتجلسه واجرای تصمیمات شورا ودر مواقع لازم مأموریت امضاء از طرف شورا را بر عهده دارد.درغیاب رئیس اجرای این وظایف به ترتیب بر عهده نایب رئیس اول ودوم خواهد بود. منشی شورا مسئول تنظیم صورتجلسه ها وضبط و نگهداری اوراق واسناد مربوطه است.

       تبصره – هیئت رئیسه شورا متشکل از رئیس، دو نایب رئیس ودو منشی باید با دعوت رئیس شورای مرکزی هرماه حداقل یک بار تشکیل جلسه داده وبه امور شورا از قبیل تنظیم وتصویب صورتجلسات، رسیدگی به حضور وغیاب اعضاء شورا وتعیین دستور جلسه بعدی شورا بپردازند.

فصل هفتم – هیئت رهبری

ماده بیست سوم – هیئت رهبری که عده آن پنج تن خواهد بود برای مدت دو سال از طرف شورای مرکزی با رأی مخفی و اکثریت دو سوم حاضران درجلسه ازبین اعضای شورای مرکزی انتخاب می شود. در صورتیکه اکثریت دو سوم در دور اول حاصل نشود انتخاب هیئت رهبری در دور دوم با اکثریت مطلق ودر دور سوم با اکثریت نسبی خواهد بود .در پایان مدت دو سال و هنگام تجدید انتخاب هیئت رهبری گزارش سیاسی دو ساله را به شورا تقدیم وشورا نسبت به انتخاب هیئت رهبری جدید اقدام خواهد کرد.

       تبصره 1- تجدید انتخاب اعضای هیئت رهبری قبلی مانعی ندارد.

       تبصره 2 – دستور جلسه انتخاب هیئت رهبری باید حداقل درجلسه قبل از انتخاب به اطلاع اعضای شورا برسد.

ماده بیست چهارم – هیئت رهبری از میان خود یک رئیس ویک نایب رئیس ویک منشی انتخاب خواهد کرد.

ماده بیست وپنجم – وظایف اصلی هیئت رهبری به قرار زیر است :

 1. انتخاب سخنگوی جبهه ملی از بین اعضای هئیت رهبری
 2. بررسی وتنظیم خط مشی سیاسی جبهه ملی وپیشنهاد آن برای تصویب به شورای مرکزی.
 3. تهیه برنامه های سیاسی واقتصادی واجتماعی وفرهنگی وتعیین کمیسیون های اصلی وفرعی مربوط به آنها وپیشنهاد آن برای تصویب به شورای مرکزی.
 4. اعلام نظرات سیاسی جبهه ملی در امور داخلی وخارجی کشور ومسائل بین المللی براساس خط مشی مصوب شورای مرکزی جبهه ملی.

تبصره – در موارد ضروری که اعلام نظر سیاسی فوری جبهه ملی لازم است هیئت رهبری با رعایت اصول اعتقادی جبهه ملی حق اتخاذ تصمیم واعلام نظر دارد.تصمیمات هیئت رهبری در اولین فرصت به اطلاع شورای مرکزی خواهد رسید.

 1. انتخاب مسئول روزنامه ارگان جبهه ملی ونظارت سیاسی بر امورروزنامه ارگان
 2. بررسی در خواست عضویت احزاب وجمعیت ها وگروههای سیاسی و مانند آن با کسب نظر هیئت اجرائی و پیشنهاد آن به شورای مرکزی جهت تصویب نهایی.

فصل هشتم – هیئت اجرائی

ماده بیست و ششم – هیئت اجرائی که عده آن هفت تن خواهد بود برای مدت دو سال از طرف شورای مرکزی با رأی مخفی و اکثریت دو سوم حاضران از بین اعضای شورای مرکزی انتخاب می شوند .درصورتیکه اکثریت دو سوم در دور اول حاصل نشود انتخاب هیئت اجرائی دردوردوم بااکثریت مطلق ودردورسوم بااکثریت نسبی بعمل خواهد آمدهیئت اجرائی در پایان هرماه وهنگام تجدید انتخاب گزارش عملکرد خود را به شورا تقدیم وشورا نسبت به انتخاب هیئت اجرائی جدید اقدام خواهد کرد .

       تبصره 1 – تجدید انتخاب اعضای هیئت اجرائی قبلی مانعی ندارد.

       تبصره 2 – دستور جلسه انتخاب هیئت اجرائی باید لااقل در جلسه قبل از انتخاب به اطلاع اعضای شورا برسد .

ماده بیست وهفتم – هیئت اجرائی از میان خود یک رئیس ویک نایب رئیس ویک منشی ا نتخاب خواهد کرد .

ماده بیست و هشتم – اختیارات ووظایف هیئت اجرائی به قرار زیر است :

 1. اداره سازمانهای جبهه ملی و اجرای تصمیمات و مصوبات شورای مرکزی و نظارت بر حسن جریان سازمانهای جبهه ملی.
 2. تنظیم آئین نامه های داخلی وطرح های اجرائی وپیشنهاد آن برای تصویب به شورای مرکزی.
 3. تنظیم بودجه سالانه وپیشنهاد آن برای تصویب به شورای مرکزی.
 4. اداره امور مالی وانجام معاملات واجرای امور حقوقی مربوط به جبهه ملی.
 5. تشکیل واداره کمیسیونهای اجرائی مانند امورمالی وتدارکات، امور تشکیلات،امور تبلیغات وروابط عمومی، امور انتشارات،امورتعلیمات وتربیت کادر درسطوح مختلف ، امور بازرسی.
 6. نمایندگی جبهه ملی درمراجع قانونی وقضائی.

ماده بیست ونهم – هیئت اجرائی مسئولان کمیسیون های اصلی اجرائی را از میان اعضای خود انتخاب خواهد کرد.

ماده سی ام – هئیت رهبری واجرائی برای هماهنگی فعالیت ها وتصمیمات واطلاع از نظرات یکدیگر به ترتیبی که مقرر خواهند داشت جلسات مشترک تشکیل خواهند داد.

ماده سی و یکم – پیشنهاد عضویت افراد درشورای مرکزی دراجرای بند 5 و 7 ماده سیزده اساسنامه توسط هیئت رهبری وهیئت اجرائی بطور مشترک بعمل خواهد آمد.

فصل نهم – تشکیلات

1 – مسئول تشکیلات

ماده سی و دوم – هیئت اجرائی ازبین خود یک نفر را به عنوان مسئول تشکیلات تعیین خواهد نمود .تجدید انتخاب مسئول تشکیلات بلامانع است .

ماده سی وسوم – مسئول تشکیلات عهده دار ایجاد وتنظیم وحسن اداره کمیته های سازمانی جبهه ملی در استانها یا شهرستانها به نحو مقرر درمواد این اساسنامه وبر طبق تصمیمات هیئت اجرائی بوده ودر مقابل هیئت اجرائی مسئول می باشد .

2 – کمیته های استان وشهرستان

ماده سی وچهارم – درمراکز استان یا شهرستان کمیته استان یا شهرستان از مسئولان سازمانهای مختلف جبهه ملی تشکیل خواهد شد .ترتیب اجرای مفاد فصل نهم برطبق آئین نامه ای خواهد بود که از طرف هیئت اجرائی تنظیم وپس از تصویب شورای مرکزی با توجه به مقتضیات هرمحل به موقع اجرا گذاشته خواهد شد.

ماده سی وپنجم – کلیه سازمانهای شهرستانها واستانها زیر نظر مسئول تشکیلات انجام وظیفه خواهند کرد.ولی درهر حال مواضع سیاسی سازمانها باید منطبق با خط مشی تعیین شده توسط هیئت رهبری باشد.

ماده سی و ششم – در شهرستانهائی که برای تشکیل هر یک از کمیته های سازمانی آمادگی داشته باشند کمیته های مربوط منطبق با ماده سی وهفت تشکیل وطبق مواد این اساسنامه وسایر مقررات جبهه ملی انجام وظیفه خواهند کرد.

       تبصره – کمیته های استان وشهرستان موظفند علاوه بر سایر وظایف نسبت به توسعه سازمانهای محلی متشکل از صنوف مختلف اقدام کنند.

3 – سازمانها وکمیته های سازمانی

ماده سی وهفتم – واحد های سازمانی جبهه ملی عبارتند از:

 1. سازمان زنان
 2. سازمان دانش آموزان ونوجوانان
 3. سازمان دانشجویان
 4. سازمان دانشگاهیان وپژوهشگران
 5. سازمان فرهنگیان
 6. سازمان کارگران
 7. سازمان بازار واصناف وپیشه وران
 8. سازمان کشاورزان
 9. سازمان کارمندان
 10. سازمان حسابداران وحسابرسان
 11. سازمان مهندسین
 12. سازمان پزشکان
 13. سازمان حقوقدانان
 14. سازمان نویسندگان وهنرمندان
 15. سازمان محلات
 16. سازمان روزنامه نگاران
 17. سازمان ورزشکاران
 18. سازمان صاحبان صنایع وصنعتگران

تبصره 1 – شورا می تواند در هر زمان به پیشنهاد هیئت اجرائی عده سازمانها وکمیته ها را به ضرورت اضافه کند.

تبصره 2 – سازمانی به رسمیت شناخته می شود که حداقل ده نفر عضو داشته باشد.

ماده سی وهشتم – مسئولان هر سازمان به پیشنهاد مسئول تشکیلات وتصویب هیئت اجرائی برای مدت دو سال انتخاب وبه شورای مرکزی معرفی می شوند .تجدید انتخاب مسئولان سازمانها مانعی ندارد وهیئت اجرائی درهر زمان می تواند به پیشنهاد مسئول تشکیلات آنها را تغییر دهد.

ماده سی ونهم – تا انجام یافتن انتخابات هسته های مرکزی (کمیته ها) مسئولان سازمانها اعضای هسته مرکزی (کمیته) هر سازمان را با توجه به کیفیت واقتضای پیشرفت کار با جلب نظر مسئول تشکیلات تعیین خواهند نمود.تعداد اعضای هسته مرکزی هرسازمان متناسب با احتیاجات همان سازمان خواهند بود که با نظر وتشخیص مسئول سازمان ومسئول تشکیلات معین خواهد شد.

ماده چهلم – پس از تشکیل کنگره هر دو سال یک بار حوزه های سازمانی اعضاء هسته مرکزی (کمیته) هر سازمان را انتخاب خواهند کردومسئول تشکیلات از بین آنان یک نفر را به عنوان مسئول سازمان تعیین خواهد نمود.

ماده چهل ویکم – پس از انتخاب هسته های مرکزی (کمیته ها) هیئت اجرائی با کسب نظر هسته های مرکزی افراد واجد صلاحیت را برای عضویت شورای مرکزی معرفی خواهند کرد وشورای مرکزی جبهه ملی با توجه به کیفیت گسترش ومیزان کارائی واثر اجتماعی هریک از سازمانها از بین آنان تعداد مورد لزوم را انتخاب خواهد نمود.

ماده چهل ودوم – هر سازمان موظف است درقلمرو فعالیت سازمانی خود شبکه تشکیلاتی جبهه ملی را توسعه داده وآنرا تکمیل کند.سازمان همچنین موظف به ایجاد ارتباط با حوزه های تشکیلاتی ودادن اطلاعات لازم وهماهنگ کردن فعالیت اعضاء قلمرو فعالیت سازمانی خود می باشد .تعلیمات و دستورالعمل های جبهه ملی از طریق هسته مرکزی سازمان ها به واحد های سازمانی ابلاغ خواهد شد.

ماده چهل وسوم – واحد سازمان جبهه ملی حوزه است که از پنج تا بیست عضو خواهد داشت وهسته مرکزی هر سازمان حوزه های سازمانی را تعیین واداره خواهد نمود.

ماده چهل وچهارم – وظیفه اساسی حوزه ها تبلیغ مرام وهدف های جبهه ملی وسعی در ازدیاد اعضاء واجراء تعلیمات وتصمیمات سازمانهای مافوق ومطالعه در امور سیاسی واجتماعی وگزارش آن به مراتب بالاتر است .

ماده چهل وپنجم – داوطلب عضویت جبهه ملی تقاضانامه عضویت را تکمیل و به دفتر تشکیلات جبهه ملی استان مربوطه تسلیم خواهد کرد .پذیرش عضویت با هسته مرکزی هر سازمان می باشد که پس از احراز انطباق شرایط داوطلب با مقررات این اساسنامه متقاضی را به عضویت خواهد پذیرفت .صلاحیت هر داوطلب عضویت می بایست حداقل به وسیله دو نفر از اعضای جبهه ملی کتبا بصورت معرف تایید شودوداوطلب در صورت لزوم دوره آزمایشی را طی کند در مورد اعضای احزاب وابسته به جبهه ملی معرفی کتبی حزب مربوطه بجای معرف کافی است .

ماده چهل وششم – احزاب وگروهایی که تقاضای عضویت جبهه ملی را می نمایند فهرست اعضاء کمیته مرکزی یا هیئت اجرائیه خود را با ذکر مشخصات وسوابق ومرامنامه واساسنامه برای رسیدگی وتصویب عضویت به شورای مرکزی جبهه ملی تسلیم خواهند کرد.

4 – سازمانهای خارج از کشور

ماده چهل و هفتم – تشکیلات جبهه ملی درخارج ازکشور وطرز کار آنها طبق آئین نامه خاصی خواهد بود که به وسیله هیئت اجرائی تهیه وبه تصویب شورای مرکزی خواهد رسید .درهر صورت این سازمانها باید تابع مواضع شورای مرکزی جبهه ملی ایران در داخل کشور بوده واز استراتژی ها وتاکتیک های جبهه ملی درون کشور خارج نشوند .

ماده چهل وهشتم – در صورتیکه پس از رسیدگی عدم صلاحیت یا عدم انضباط سازمانی از سازمانهای جبهه ملی چه در داخل وچه در خارج از کشور محقق شود هیئت اجرائی با تصویب شورای مرکزی آن سازمان را منحل وبر طبق مقررات این اساسنامه برای تجدید آن اقدام خواهد کرد .

فصل دهم

انتشارات وتبلیغات

ماده چهل ونهم – هیئت اجرائی برای مدت دو سال از بین خود یک نفر را بعنوان مسئول انتشارات وتبلیغات تعیین خواهد نمود .تجدید انتخاب مسئول بلامانع است .

ماده پنجاهم – اجرای اصول اساسی خط مشی انتشارات وتبلیغات جبهه ملی پس از تصویب در هیئت اجرائی با توجه به مصوبات شورای مرکزی از وظایف کمیسیون انتشارات وتبلیغات است که از طرف مسئول انتشارات وتبلیغات پیشنهاد وبه تصویب هیئت اجرائی می رسد .

ماده پنجاه یکم – مسئولیت روزنامه ها ومجلات ونشریه های جبهه ملی (به جز روزنامه ارگان)با مسئول انتشارات وتبلیغات می باشد .سر دبیر ومدیر مسئول واعضای هیئت تحریریه نشریات مذکور با پیشنهاد مسئول انتشارات وتبلیغات و به وسیله هیئت اجرائی انتخاب خواهند شد .

فصل یازدهم – تعلیمات

ماده پنجاه دوم – هیئت اجرائی از بین خود یک نفر را به عنوان مسئول تعلیمات برای مدت دو سال انتخاب خواهد نمود .تجدید انتخاب مسئول تعلیمات مانعی ندارد.

ماده پنجاه سوم – تهیه وتنظیم امور مربوط به تعلیمات در داخل جبهه ملی وحوزه های تشکیلاتی وانتشار نشریات تعلیماتی با کمیسیون تعلیمات است که اعضای آن از طرف مسئول تعلیمات پیشنهاد وبه تصویب هیئت اجرائی خواهد رسید.

فصل دوازدهم – امور مالی وتدارکات

ماده پنجاه وچهارم – هیئت اجرائی از بین خود یک نفر را برای مدت دو سال به عنوان مسئول امور مالی وتدارکات تعیین خواهد نمود .تجدید انتخاب مسئول امور مالی وتدارکات بلامانع است .

ماده پنجاه وپنجم – اجرای دقیق مصوبات شورای مرکزی وتصمیمات هیئت اجرائی درامور مالی ونظارت بر صحت آن از وظایف کمیسیون امور مالی وتدارکات است که اعضای آن را مسئول امور مالی وتدارکات پیشنهاد وبه تصویب هیئت اجرائی خواهد رسید .

ماده پنجاه وششم – امضاء قرار دادها واوراق الزام آور مالی واسناد مالی جبهه ملی با امضاء مشترک مسئول مالی وتدارکات ورئیس هیئت اجرائی خواهد بود.

       تبصره – مسئول امورمالی وتدارکات در پایان هر سال باید ترازنامه امور مالی را به هیئت اجرائی وشورای مرکزی ارائه نماید.

فصل سیزدهم – بازرسی

ماده پنجاه هفتم – هیئت اجرائی از بین خود یک نفر را به عنوان مسئول بازرسی برای مدت دو سال انتخاب می نماید. تجدید انتخاب مسئول بازرسی بلامانع است .

ماده پنجاه هشتم – مسئول بازرسی وظیفه داراست شخصا یا بوسیله اعضاء جبهه ملی که مورد اعتماد اوهستند با تصویب هیئت اجرائی درکار سازمانی گروههای تشکیلاتی ومالی جبهه ملی وسایر واحد ها بازرسی کامل نموده ودر صورت ملاحظه تخلفاتی از نقطه نظر سازمانی وآرمانی مراتب را به هیئت اجرائی اعلام دارد که موضوع بوسیله هیئت اجرائی رسیدگی واتخاذ تصمیم شده ودر صورت لزوم به هیئت تحقیق ارجاع شود.

فصل چهاردهم – هیئت بازرسی وتحقیق

ماده پنجاه نهم – شورای مرکزی سه تن از بین خود یا سایر اعضا واجد صلاحیت جبهه ملی را با تصویب دو سوم اعضاء شورا به عنوان هیئت تحقیق برای مدت دو سال انتخاب می نماید.تجدید انتخاب اعضاء هیئت تحقیق مانعی ندارد ودر هر زمان نیز از طرف شورا قابل تغییر می باشد.

ماده شصتم – وظایف هیئت تحقیق به قرار زیر است :

 1. نظارت بر کارهای جمیع سازمانهای جبهه ملی.
 2. رسیدگی واظهار نظر درباره تخلفات افراد وسازمانهائی که گزارش تخلفات آنان از طرف هیئت اجرائی به هیئت مذکور احاله شود.

ماده شصت ویکم – هیئت تحقیق درمواردی که روش هیئت رهبری یا هیئت اجرائی یا اعضاء آن را بر خلاف مصوبات جبهه ملی ومصوبات کنگره وشورا تشخیص می دهد می تواند شورا را به طور فوق العاده دعوت نموده ویا گزارش خود را در جلسه عادی مطرح کند .

ماده شصت و دوم – طرز رسیدگی هیئت تحقیق در مورد تخلفات وانواع تخلفات انضباطی ومجازات آنها بموجب آئین نامه ای خواهد بود که به وسیله هیئت تحقیق تهیه وپس از تصویب شورای مرکزی با اکثریت دو سوم اعضاء حاضر درجلسه به موقع اجرا گذاشته خواهد شد .سایر تخلفات ومجازات آنها مربوط به افراد وسازمانهای جبهه ملی نیز درآئین نامه انضباطی مذکور پیش بینی خواهد گردید .

ماده شصت و سوم – این اساسنامه مشتمل بر هفت اصل وشصت وسه ماده در جلسه 28/3/83 شورای مرکزی جبهه ملی به تصویب رسید واز تاریخ مذکور لازم الاجرا است .

بارگزاری (دانلود) اساسنامه جبهه ملی ایران به صورت Word

بارگزاری (دانلود) اساسنامه جبهه ملی ایران به صورت PDF