دسته‌ها
اعلاميه و بيانيه

بیانیه جبهه ملی ایران

بیانیه جبهه ملی ایران

به نام خداوند جان وخرد

هموطنان ، درشرایطی که جامعه امروزی ما با تنگناها و بن بست های اقتصادی وآسیب های روزافزون اجتماعی ناشی از آن مواجه است و همه ی این مشکلات زائیده فرایند نافرجام یک دوره هشت ساله حاکی ازسوء مدیریت داخلی ازیک سو ونارسایی درسیاست خارجی مبتنی برمشی تهاجمی وتنش زایی همراه باسیاست نگرش به شرق ازسوی دیگر میباشد که درنتیجه تحریم های اقتصادی سنگین وانزوای سیاسی رادرپی داشته وملت ایران راباگرفتاری های بسیارروبرو نموده است .درچنین وضعیتی تجدیدنظردر روال گذشته به ویژه درسیاست خارجی امری ضروری واجتناب ناپذیربوده است . به همین جهت دولت کنونی برای برون رفت ازبن بست های موجود برآن شده است تا بمنظوراجابت خواست ها ودرخواست های جامعه جهانی،سیاست خارجی مبتنی برتنش زدایی وگفتگوهای سازنده رادرپیش گیرد که اولین طلیعه آن گفتگو با دولت های 5+1 به عنوان نمایندگان جامعه بین المللی تا حدودی قرین موفقیت بوده است. بدیهی است موفقیت های نسبی اولیه برای اینکه درمذاکرات پیچیده بعدی به نتایج نهایی قابل قبول برسدنیازمند برخی تعدیلات لازم درعرصه امورداخلی کشوربه ویژه ایجاد فضای بازسیاسی واجتماعی می باشد.

بی شک اولین اقدام دراین رابطه آزادی زندانیان سیاسی وعقیدتی می باشد.بخصوص بایددر نظرداشت که قطعنامه دردست رسیدگی کنگره آمریکا ناظربه تحریم های جدید که اکنون به حال تعلیق نگهداشته شده است،رفع تحریم های مندرج درآن رامنوط به رعایت حقوق بشر وغیره کرده است. دریغا که دراین رابطه نه تنها تصمیمات اساسی درنظرگرفته نشده،بلکه درجهت تشدیدسرکوب نیزگام هایی برداشته شده است.ازجمله بازداشت مجدد دکترعلی رشیدی استاد،محقق ومتخصص اموراقتصادی ومالی میباشدکه درروزهای اخیرصورت گرفته است.اوشخصیتی است که سالهادرکار اموراقتصادی ومالی کشوربوده است وهمواره برآن بوده که نه تنها با دلائل مبتنی براعداد وارقام وجداول علمی نارسائیهای موجود را گوش زد نمایدبلکه راه حل های این مسائل را نیزارائه نموده است.نکته درخورتوجه آنکه هر آنچه دکتررشیدی در باره نارسائیها ونابسامانیهای اقتصادی ومالی براساس دلائل علمی توضیح داده،اینک مقامات مربوطه دولت جدیدباصدای انتقادی بس رسا اعلام می دارند.

جبهه ملی ایران انتظاردارد دراین بزنگاه تاریخی خطیرودرعین حال نگران کننده مسئولان کشور دراخذتصمیمات، مصالح ومنافع حیاتی مملکت رافراتراز منافع جناحی مدنظر قرارداده وسیاست تعدیل داخلی یعنی آزادی زندانیان سیاسی وعقیدتی بعنوان گام نخستین دراین راستا برداشته شود.باشد که درایت وکیاست رهنما ورهنمون ما در این برهه خطیر از تاریخ کشورمان قرارگیرد.

هیئت رهبری جبهه ملی ایران : ادیب برومند – دکترهرمیداس باوند – سرلشگربازنشسته ناصرفربد

مشاورین هیئت رهبری : مهندس عباس امیرانتظام – حسین شاه حسینی

7/11/1392

دیدگاهتان را بنویسید