دسته‌ها
تقويم ملي ايران

ششم اردیبهشت 1332- کشف پیکر تیمسار افشار طوس رییس شهربانی دولت ملی دکتر مصدق

تیمسار افشار طوس رئیس شهربانی در دولت ملی دکتر مصدق

تقویم ملی ایران
۶ اردیبهشت سال ۱۳۳۲ پیکر بی جان سرتیپ افشارطوس رییس شهربانی دولت ملی دکترمصدق و رییس جناح افسران ملی در غارتلو کشف شد.
توطئه قتل تیمسارافشارطوس با حمایت مستقیم اینتلجنت سرویس و هماهنگی مظفربقائی، حسین خطیبی، برادران رشیدیان و بخشی از امرا و افسران بازنشسته ارتش (مزینی و منزه، بایندر، زاهدی، بلوچ قرائی و هاشم‌زاده ) و به منظور تضعیف دولت مصدق و فراهم آمدن شرایط مناسب جهت کودتا صورت گرفت.
سرتیپافشارکه به دعوت خطیبی به منزل وی رفته بود به پیشنهاد همکاری آنان برای رفتن نزد دکترمصدق و ترور او مخالفت می کند. قاتلان وی را بیهوش و به غاری نزدیک تلو منتقل می‌کنند. او در آنجا پس از تحمل شکنجه و جواب منفی به درخواستهای آنان و تعویق نقشه کودتا به دستور مظفر بقائی کشته می‌شود.
برای قتل افشارطوس طنابی را به دور گردنش گره زده و از طرفین به شدت می‌کشند و برای تسریع در این عمل، دستمال بزرگی را به دهان او فرومی‌کنند.
پرونده قاتلان وی پس از کودتا۲۸مرداد۱۳۳۲ از روند قضائی حذف شده و امرای و افسران شرکت کننده در این جنایت با ارتقاء درجه به ادامه خدمت دعوت شدند.

دیدگاهتان را بنویسید