دسته‌ها
اعلاميه و بيانيه

سی و پنج سالگی انقلاب

سی وپنجسالگی انقلاب

سی وپنج سال ازعمر انقلاب ایران میگذرد.انقلابی که مردم این سرزمین با یک دنیاامید وآرزو به استقبال آن شتافته ودر راه تحقق یافتنش از جان ومال وتحمل انواع مشقت رخ برنتافتند.انقلابی که سالیان متمادی جزو آمال ملی بوده وهمه ی اصلاحگران وکسانی که آرزوی اعتلای ایران راداشتندچشم به فراز آمدن روزی دوخته بودندکه تمام سختی ها وعقده های پیچ درپیچ گرفتاری هاوبی سروسامانی ها وحکومت های خودکامه وفقر وبیعدالتی ونبودن آزادی گفتار ونوشتار، همه وهمه باسرپنجه انقلاب گشوده شود وروزگاری خوش برای مردم ایران چهره گشا گردد. ولی باکمال ناخشنودی وافسوس باید اعتراف کردوگفت « ای بسا آرزو که خاک شده » . دراین قضیه نه تنها آمال ملی تحقق نیافته بلکه کوهی از گرفتاری ها وبدبختی ها بر سر آنچه پیشتر بوده سوارگردیده است.

فهرستی از آنچه درنتیجه انقلاب بهره ملت گردیده عبارتست از:

1- ازهمان نخستین روزهای پیروزی انقلاب،انحصارطلبی یک گروه خاص،اتحاد وهمبستگی ملی راکه ازپیش از انقلاب شکل گرفته بودبرهم زد.وباطرح کردن مسئله خودی وغیرخودی جامعه رادچار انشقاق وچنددستگی نمود. واین انحصارطلبی هرروزسنگین ترشده وهمچنان ادامه دارد.حاکمیت برخاسته ازانقلاب حقوق وآزادی های ملت راکه ازاولین خواسته هاوشعارهای انقلاب بود وحتی درقانون اساسی جمهوری اسلامی نیز مکررا بدانها تاکیدشده یکسره بدست فراموشی سپرد.حاکمیت برقدرت نشسته تمام وسایل ارتباط جمعی رامنحصرا دراختیار خودگرفته وهرگاه اراده کندعده ای ازحقوق بگیران واعوان وانصارخودرابه خیابان می کشاندوخود رادارای پایگاه مردمی قلمداد میکند.ولی حتی یک روزاجازه تجمع وراه پیمائی به دگراندیشان ومنتقدان نداده است تاملت مظلوم ایران بتواندمکنونات قلبی خودراابرازنماید.

2- درماه های آغازین پیروزی انقلاب حمله به سفارت آمریکاوگروگان گیری کارمندان آن سفارت که تامدت 444روزبه درازاکشید،سازمان داده شد.که این رویداد نا متعارف علاوه براینکه خسارات مالی هنگفتی برگرده ملت ایران بارساخت، حیثیت واعتبارفرهنگی ایرانیان راکه درسراسرگیتی به انسانیت ومیهمان دوستی وجوانمردی شهره بودنددرانظارجهانیان بشدت مخدوش نمود.

3- تحمل یک جنگ خونین هشت ساله که باحسن تدبیردرخورپیشگیری بودولی برعکس با روش های اتخاذشده مانند گروگان گیری وجنگ قدرت بین سردمداران انقلاب،به صدام حسین جرات داد که باموافقت قدرت های بزرگ به ایران حمله کندوصدهاهزارنفرازمردم ایران رابه شهادت برساندوهزار میلیارد دلارخسارت به این کشورتحمیل کندودرشهرهای غربی ماخرابیهای فراوان ببار آوردوپس ازخاتمه جنگ هم هیچ غرامتی نپردازد.

4- بی ارزش شدن پول ایران که ازدلاری هفت تومان به دلاری سه هزارتومان رسیده است.

5- ضعیف شدن عقایدباطنی ملت نسبت به دین ومذهب.که برخی به کلی منکرموازین دینی واخلاقی گردیده اند.

6- بحران اقتصادی دامنه داروبالا رفتن تدریجی قیمت ها که پس ازتحریم هاتاب وتوان زندگی را از اکثریت مردم سلب کرده است وفقر وفساد وفحشا واعتیاد رابه سرحد کمال رسانده است.

7- حیف ومیل بیت المال به وسیله حاتم بخشی های داخلی وخارجی که به این ترتیب عوایدنفت به کارعمران وآبادی صرف نگردیده است.تنها در دوره 8ساله ریاست جمهوری پیشین 800 میلیارد دلار از این عوایدبه کشورسرازیرشده ومعلوم نیست کجا وچگونه مصرف گردیده است.

8- کشتارهای بی دلیل وبدون محاکمه که به وسیله خلخالی ها ولاجوردی ها صورت گرفته وازاحصای آن جزخداکسی راخبرنیست.ونیزقتل های زنجیره ای بی محاکمه درایران وخارج کشوربه نحودلبخواه وصرفا به عنوان مخالفان حکومت.

9- ثروت اندوزی های بی حساب وفسادهای مالی بی سابقه چندهزارمیلیاردی که ثمره بندوبست های جمعی ازدلالان استعمارورانت خوران ورشوه ستانان است.چنان که گویی صاحبان قدرت ونفوذ،این کشوررا خوان یغماساخته وارقام نجومی سوء استفاده آنها همه راحیرت زده ساخته است.

10- هزینه های بیجا وغیرلازم وصرفه جویی درموارد واجب وحیاتی ودرنتیجه بی عدالتی درصرف مخارج وبی بندوباری ودرهم ریختگی در ادارات ومراجع دولتی.

11- اتلاف مبالغ کلانی درچندسال برای حل قضیه ی هسته ای وبی نتیجه ماندن آن وسرانجام به ضرورت تن دردادن به قرارداد ژنو.

12- آزادنبودن احزاب وجمعیت های سیاسی قانونی وایجاد فضای امنیتی خاصه در8ساله ریاست جمهوری پیشین.

13- مخالفت آشتی ناپذیربا آمریکا وتحمل تحریم های کلان ازطرف او وهم پیمانانش وحتی سازمان ملل که ثمره ای جز زیانکاری وتحمیل رنج وزحمت برای ملت و واپس ماندن از کاروان پیشرفت وترقی نداشته است.

14- به زندان انداختن هرانتقاد کننده ای ازخرده گیری نسبت به کج اندیشی وکجرویهای حکومت به اتهام تبلیغ علیه جمهوری اسلامی وتشویش اذهان عمومی وشایعه پراکنی.که ازاین زندانی شدن هاوبه حصرافتادن هامقامات رده بالای قبلی نظام نیز درامان نبوده اند.

15-فراهم کردن زمینه برای خروج مغزهای متفکروتحصیل کردگان مبرز ومهاجرت افرادکارآمد وموثردرامور عمرانی و اقتصادی وصنایع وحرفه های گوناگون به سوی آمریکا وکانادا وکشورهای دیگر.که دراین رهگذر گسترده ترین مهاجرت ایرانیان درطول تاریخ اتفاق افتاده است.

این بودشمه ای ازدستاوردهای سی وپنجساله انقلاب که امیداست طی مراحل گذشته مقدمه ای باشدبرای احتراز از تکرار آنچه گذشته ومقدمه ای باشد برای سیرانقلاب درمسیر جبران خطاهای پیش وحرکت به سوی راههایی که منتهی به تحقق هدف های انقلاب وخوشبختی ملت ایران گردد.

تهـــران – جـــبهه ملـــی ایـــران

سی ام بهمن ماه1392تا

دیدگاهتان را بنویسید