آخرين مطالب

اطلاعیه

اطلاعیه

بدین وسیله به آگاهی هم میهنان عزیز میرساند که برپایه گزارش هیئت هفت نفری منتخب شورای مرکزی جبهه ملی ایران برای برگزاری پلنوم به نام دکترسیدحسین فاطمی درتاریخ هفدهم آبانماه ۱۳۹۲ ، مقامات امنیتی بااحضار واخطاربه اعضای هیئت هفت نفری وبرخی ازمسئولان جبهه ملی ازبرگزاری پلنوم برخلاف انتظارممانعت کردند .ازاین جانب هم تلفنی خواستند که بطور موقت ازتشکیل پلنوم صرف نظر نمایم.

تهران – رئیس شورای مرکزی وهیئت رهبری جبهه ملی ایران

ادیب برومند

۱۴/۸/۱۳۹۲

جوابی بنویسید