دسته‌ها
اعلاميه و بيانيه

نامه سرگشاده جبهه ملی ایران به ریاست جمهوری

نامه سرگشاده جبهه ملی ایران به ریاست جمهوری

جناب آقای دکترحسن روحانی،ریاست جمهوری

باسلام وادای احترام

صرفنظراز اینکه وجود نظارت استصوابی شورای نگهبان وراه ندادن به دگراندیشان برای حضور درعرصه انتخابات، ایرادات عمده ای رابه جریان انتخابات ریاست جمهوری واردمیکند. بااین حال باید اذعان نمودکه جنابعالی در انتخاباتی که به دلایل فوق الذکربا موازین دموکراسی فاصله داشت درخردادماه 92بارای بالای ملت ایران به ریاست جمهوری انتخاب شدید. واضح است که ملت ایران برای رهائی از تنگناها وبا استماع برنامه های شما و شنیدن اینکه حقوقدان هستیدونه سرهنگ، واینکه میخواهیدعلاوه برچرخش سانتریفوژها چرخ زندگی مردم هم بچرخد ومیخواهیدبا درپیش گرفتن سیاست خارجی معقول، زنجیرگرفتاری هارا ازدست وپای مردم برچینید به صحنه آمدوازمیان شش نفرکاندیداهای ریاست جمهوری اعلام شده توسط شورای نگهبان باآرائی چشم گیربه شما رای داد .وبه این جهت شمابایددرمقابل مردمی که به جنابعالی رای دادندودربرابرتاریخ مسئول وپاسخگوباشید . واکنون که حدودیکسال ونیم ازتشکیل دولت شمامیگذرد بایدگفت که شما درزمینه سیاست خارجی وروابط بین المللی وبرای جلب اطمینان جامعه جهانی نسبت به مسالمت آمیز بودن برنامه هسته ای ایران باهمه دشواری هاگام هائی برداشته ایدکه قبلاقابل تصورنبود . گواینکه درسیاست داخلی که زمینه ساز و مکمل توفیق درسیاست خارجی است،هیچ تغییرمحسوسی حاصل نگردیده ، وفشاربرگروه های سیاسی و محدودیت روزنامه هاوسرکوب دگراندیشان واعدام ها به همان روال قبلی ادامه دارد . ولی به هرصورت مذاکرات باکشورهای5+1 راتاجائی حساس پیش برده اید،که این پیشرفت میتواندبه یک توافق قطعی وپایدار و آبرومندانه منتهی شود.ودرنتیجه بارفع تحریم ها ازکشور و آزادشدن دارائی های ملی ازانسداد و پیداشدن بازارهای جدید مانندبازار فروش گازبه اروپا و جلب سرمایه گذاری های خارجی ، اقتصادملی رمقی گرفته ومفری پیداشود تامردمی که زیربارفسادهای باورنکردنی ومشکلات اقتصادی وگرانی ورکود وتورم وبیکاری ونگرانی از آینده کمرخم کرده اندبتوانندنفس راحتی بکشند . وازسوی دیگرمعلوم نیست که درصورت به نتیجه نرسیدن مذاکرات سرنوشت این کشور و روزگار این ملت به کجاخواهدکشید . درچنین شرایطی برخی عناصر ، با نا آگاهی و یا سوءنیت باروندمذاکرات دولت مخالفت نموده وبا شعارهای واهی وتوخالی نسبت به گفتگوها عنادمیورزند و شگفتا که مخالفت آنان کاملا بامخالفت دولت اسرائیل وجناح تندرو ومحافظه کار حاکمیت آمریکاهمسو میباشد . دراین اوضاع شمانمیتوانید و نباید ازمصالح ملی وتامین منافع مردم ایران کوتاه بیائید و این کشور واین ملت را به دست رویدادها وحوادث ناپیدا بسپارید . هیچ کشوری درجهان دوست ودشمن ابدی ندارد ودر هرزمان، تامین وحفظ منافع ملی کشورهاست که دوستان ودشمنان آنهارا معین میکند . امروزحفظ تمامیت ارضی وتامین صلح وامنیت این مرزوبوم ورفع بحران ومضایق اقتصادی ، اصول اولیه منافع ملی ماراتشکیل میدهند. مذاکرات رادرجهت حفظ منافع ملی ایران پیش ببریدتا دراین دوراهی سرنوشت سازکه کشوربا آن روبروست بتوانیدبا دستیابی به توافقی منطقی ، خدمتی به ملت ایران نموده و ازخودنامی نیک درتاریخ باقی بگذارید . بدیهیست که درپیمودن راه صحیح باید باقاطعیت عمل نموده وازمخالف خوانی های افرادمعدود با افکارمحدود نهراسید .

دهم اسفندماه 1393

تهران – جبهه ملی ایران

دیدگاهتان را بنویسید