دسته‌ها
اعلاميه و بيانيه

شانزدهم آذر گرامی باد

شانزدهم آذر گرامی باد

طراحان کودتای خائنانه 28مرداد1332، زمان اجرای آن کودتای شوم را وقتی درنظرگرفتند که دانشگاه دردوران تعطیلات تابستانی بوده ودانشجویان دور ازیکدیگر و دور ازدانشگاه وپراکنده درشهرهای مختلف باشند.زیرا به درستی حساب کرده بودند که باوجود دانشگاه دائر وباحضور دانشجویان دردانشگاه ، اجرای طرح کودتا با مشکلات ومقاومت های جدی روبرو خواهدشدورعایت این نکته ازطرف دستگاه های اطلاعاتی قدرت های استعماری انگلیس و امریکا وعوامل داخلی آنها مثل دربار وارتش تحت نفوذشاه ، ارزش واهمیت جنبش دانشجوئی واثرگذاری این جنبش برحوادث سیاسی واجتماعی جامعه ایران را نشان میدهد. ولی سرانجام حدودیکماه پس از کودتای بیگانه ساخته 28مرداد،اول مهرماه وروز بازگشائی دانشگاه فرا رسیدودانشجویان به خانه دانش وسنگر آزادی بازگشتند. ازهمان آغاز سال تحصیلی و با وجود جو نظامی وامنیتی خشنی که برتمام کشور سایه افکنده بود دانشجویان اعتراض به کودتا و مبارزه باکودتاچیان را آغازکردند وهر روز بردامنه این اعتراضات افزودند. در روزهای آذرماه با محاکمه دکترمصدق رهبر جبهه ملی ایران در دادگاه نظامی وانتشاراخبار مدافعات فراموش ناشدنی آن بزرگ مرد تاریخ هر روز برهیجانات واعتراضات دانشجوئی می افزود. در روز14آذر با اعلام خبربرقراری مجدد رابطه سیاسی کودتاچیان با دولت استعماری انگلیس وبازشدن سفارت خانه تعطیل شده آن کشور، هیجانات به اوج خود رسید.حکومت برخاسته از کودتا به خیال خود برای مرعوب نمودن دانشجویان و خاموش کردن جنبش اعتراضی آنان نیروهای نظامی را به درون دانشگاه آورده ودرمقابل دانشکده ها مستقرکرد. صبح روز16آذر1332نیروهای نظامی مستقر در مقابل دانشکده فنی دانشگاه تهران به درون دانشکده وداخل کلاس های درس هجوم بردند ورگبار مسلسل آنها ده ها تن ازدانشجویان را به خاک وخون انداخت که ازبین آنها سه تن یعنی احمدقندچی ، مصطفی بزرگ نیا ومهدی شریعت رضوی به شهادت رسیدند. وبدینسان16آذر به نام روز دانشجو به ثبت تاریخ رسید.

از روز تاسیس دانشگاه تا به امروزدانشجویان درصف اول مبارزات آزادیخواهانه و استقلال طلبانه ملت ایران قرارداشته اند.واکنون در شصتمین سالروز 16آذر1332با اینکه دولت جدیدجمهوری اسلامی باشعار تدبیر وامید واعتدال و وعده رعایت آزادی ها وحقوق ملت بر سرکار آمده،هنوز ده ها دانشجو بجای نشستن در کلاس درس در زندان ها ودر شرایط دشوار به سرمیبرند وصدها دانشجو با اتهامات واهی از ادامه تحصیل محروم میباشند.

جبهه ملی ایران ضمن گرامیداشت روز تاریخی 16آذر،خواستار آزادی کلیه دانشجویان دربند وبازگشت همه دانشجویان محروم ازتحصیل به کلاس ها واحترام گذاشتن به آزادی اندیشه وبیان دانشجویان وپایان دادن به فضای پلیسی امنیتی در دانشگاه ها است.

افتخار به دانشجویانی که برای نیل به آزادی ودر راه تامین خواسته های برحق وقانونی هموطنان خود درزندان ها به اسارت به سرمیبرند.

برقرار ومستحکم باد جنبش آزادیخواهانه دانشجویان ایران.

16آذرماه 1392

تهران- جـبـهه مـــلی ایـــران

دیدگاهتان را بنویسید