دسته‌ها
اعلاميه و بيانيه

مصاحبه سایت ملیون ایران بادکترحسین موسویان رئیس هیئت اجرائیه جبهه ملی ایران

مصاحبه سایت ملیون ایران بادکترحسین موسویان رئیس هیئت اجرائیه جبهه ملی ایران

پیرامون پیشنهاد تشکیل شورای مهستان

سایت ملیون ایران:آقای دکترموسویان شما باسمت مسئول تشکیلات ورئیس هیئت اجرائیه جبهه ملی ایران بفرمائیدموضوع مهستان جبهه ملی که دربعضی سایت ها منعکس شده چیست واکنون درچه مرحله ای قراردارد؟

دکترموسویان:این جانب مصلحت نمیدانم وبنا ندارم که مسائل درون سازمانی جبهه ملی رابه ویژه مطالبی که قطعیتی ندارد در رسانه هامطرح کنم ولی از آنجا که کسانی برخلاف اصول تشکیلاتی و باسوء نیت وبرای ایجاد تنش ودرگیرکردن جبهه ملی، موضوعاتی را برنامه ریزی کرده وبه رسانه ها میکشانند،ناگزیرم مواردی را درحدی مختصر واشاره گونه برای اعضاء وهواداران ارجمند جبهه ملی روشن نمایم.میدانید که درسازمانی دموکراتیک مانندجبهه ملی ایران هریک از اعضاء میتوانندهر پیشنهادی راکه مایل باشند در داخل سازمان مطرح نمایند وبدیهیست که این پیشنهادها بایددرسلسله مراتب تشکیلاتی،نهایتا به شورای مرکزی که همواره جانشین کنگره یاپلنوم است برسدو پس ازبررسی ومطالعه یا تصویب واجرا شود ویامردود اعلام گرددواگر پیشنهادی مغایر با اساسنامه بود طبق اساسنامه به آرای مثبت دوسوم از اعضای شورای مرکزی نیازدارد تابه تصویب برسد که درآن صورت باید دراساسنامه نیزگنجانیده شودتا مستندبه اساسنامه گردد.درمورد تشکیل شورای مهستان پیشنهادی توسط یکی از اعضاء به ریاست شورای مرکزی ارائه شده وقبل ازآنکه این پیشنهادبه اطلاع وبررسی سایراعضاء شورای مرکزی برسدوتصویب شود ومراحل قانونی خودرا طی کندناگهان تحت عنوان «تحول تاریخی درجبهه ملی ایران» وبه عنوان امری واقع شده وازتصویب گذشته، در یکی دو سایت اینترنتی منتشرگردید. که اعتراض وانتقاد بسیاری از اعضاءجبهه ملی را به دنبال داشت.لذا آقای ادیب برومند رئیس شورای مرکزی وهیئت رهبری جبهه ملی ایران طی اطلاعیه ی مورخ دوم مرداد92 مطلب رابرای علاقه مندان جبهه ملی توضیح دادندواعلام کردند: « چون این مراحل طی نشده ویک گفتگوی ساده وخودباورانه بوده موضوع مهستان رسمیت نیافته ولاجرم موجودیت ندارد.بنابراین مطرح کردن آن در رسانه های عمومی خلاف مقررات تشکیلاتی می باشد.»

سایت ملیون ایران: آقای دکترموسویان آن طورکه دراین پیشنهادگفته شده شورای مهستان جبهه ملی شورائی مافوق شورای مرکزی است که حق رد ویا تایید کردن مصوبات شورای مرکزی را دارد واز افرادی که بیش از80 سال دارند واز اعضای سابق شورای مرکزی که اکنون عضو شورا نیستند تشکیل میشود نظر شما درباره آن چیست؟

دکترموسویان: من کلا بادرست کردن چنین نهادی به دلایل زیاد مخالفم. نخست آنکه درشرایط سیاسی حاکم برایران ما نه تنها بایدازایجاد نهادهای جدیدکه سبب افزودن بر بوروکراسی تشکیلاتی است پرهیزنمائیم بلکه بایدتا حدامکان نهادهای قبلی رانیز درهم متمرکز نموده وباعث سرعت عمل واقدام آن ها بشویم. ومن قبلا درهمین راستا وبه منظور انسجام بیشتر تشکیلات، پیشنهاد ادغام شدن هیئت رهبری وهیئت اجرائی را داده ام که محتاج به تغییر اساسنامه بود وبه همین دلیل معوق ماند.دوم آنکه ما در شورای مرکزی38 نفره بیش از دویا سه نفرعضومسن تر از80 سال نداریم وهیچ عضوسابق شورای مرکزی هم که اکنون درقیدحیات باشد وعضوشورانباشدنداریم واگرسه چهارنفرهم باشند درخارج ازکشورندو امکان حضور درجلسات مهستان راندارند بنا براین شورای عالی مهستان چگونه شکل میگیرد؟ سوم آنکه اگراعضای مسن تر از80 سال که قراراست به شورای مهستان بروند برای شورای مرکزی جبهه ملی نامناسب وبی اثرندپس چگونه بایدنسبت به تصمیمات شورای مرکزی حق وتو داشته باشندوبدون تایید آنها تصمیمات شورای مرکزی کان لم یکن باقی بماند؟ آیا این یک تناقض کامل ودر مخمصه قراردادن جبهه ملی نیست؟ چهارم آنکه چگونه باید مصوبات شورای مرکزی یا هیئت های منتخب آن یک ماه معطل بماند تاشاید در شورای مهستان به تایید برسد وبتواند قابلیت اجرا پیدا کند؟ویااصلا ازطرف شورای مهستان رد شود.آن هم درشرایطی که درمواردی بسیار، موضع گیری فوری جبهه ملی در زمانی حتی کمتراز یک ساعت ضروری است. خیرقربان این پیشنهاد از پایه مردود است وتصور نمی کنم در شورای مرکزی یاپلنوم قابل تصویب شدن باشد وبه جهت مقاصد دیگری ارائه شده است .

سایت ملیون ایران: ممکن است بفرمائید این مقاصد چیست؟

دکترموسویان:بله خیلی مختصراشاره میکنم.تاثیررسانه ای شدن پیشنهاد مهستان هنوز به جائی نرسیده ایجاد تنش در داخل سازمان جبهه ملی و خود مشغولی سازمان است.آن هم در شرایط سیاسی خاص کشور که جبهه ملی ممکن است بتواند به وظایف خودبپردازد ودر راه اصول عقاید واهداف خود گامی بردارد، این خود مشغولی درون سازمانی به نفع چه کسی جز حاکمیت جمهوری اسلامی وسایر دشمنان جبهه ملی مثل شوراهای مختلف وکنفرانس های رنگارنگ در خارج ازکشور میتواندباشد؟ این حضرت مبتکر پیشنهاد مهستان چرادراین برهه ودرشرایطی که   شورای مرکزی ممکن است بتواندپس ازنزدیک به دوسال تعطیلی جلسه خودرا تشکیل دهد به فکرتشکیل مهستان میافتد وآن راقبل از طرح درشوراوبرخلاف قولی که به ریاست شوراداده بوده در رسانه ها منتشرمیکند؟ چون درشورای مرکزی منتخب پلنوم ودر بین شخصیت هائی که درآن حضوردارندموقعیتی برای خودنمی بیندوبرای ارضای جاه طلبی های خود دراین شورا زمینه ای نمی یابد بنابر این سعی در دورزدن شورای مرکزی وتخریب آن دارد وبه رفتارهای خلاف تشکیلاتی تمسک میجوید. از یک طرف ازهیئت اجرائیه وشورای مرکزی استعفاء میدهد واز سوی دیگرمطالب شخصی وغیررسمی خودرا به عنوان عضو هیئت اجرائیه برای این وآن میفرستد و به زعم خودمیکوشد زیر پوشش جوان گرائی وبا تخریب شخصیت های اصیل وباتجربه وسرد وگرم چشیده شوراشایدزمینه ای برای پیشبرد نیات خود فراهم نماید. درحالیکه درجبهه ملی هیچکس باورود جوانان مخلص به شورای مرکزی مخالف نیست،ایشان تنهاخودشان راجوان گرا قلمدادمیکنند. همه میدانند که شورای مرکزی بایداز جمع افراد صاحب تجربه وجوانان پرشور وپر انرژی شکل گیرد ودر پلنوم الهیار صالح نیز چندنفر که سنی کمتر از30 سال داشتند به عضویت شورا انتخاب شدند.ومسلما این جوانگرائی باید به شکلی گسترده ترتداوم پیداکند.

سایت ملیون ایران:آقای دکترموسویان سایت موسوم به خبرگزاری جبهه ملی ایران اطلاعیه آقای ادیب برومند را از طرف شما وناشی از اختلاف شما با آقای زعیم یعنی پیشنهاد کننده طرح شورای مهستان ذکرنموده وپیشنهاد کرده که حاضراست بین شما وآقای زعیم یک مناظره برگزار نماید پاسخ شما به این پیشنهاد چیست؟

دکترموسویان : اطلاعیه دوم مرداد آقای ادیب برومنددائر برتکذیب موجودیت چیزی به نام مهستان مربوط به خودایشان است وبنده انتشار آن را طبق وظیفه ومسئولیت هیئت اجرائیه ومانند سایر انتشارات جبهه ملی عهده دار بوده ام امادرباره اختلاف که گفته اند ،من باهیچکس مخالفت شخصی ندارم.مخالفت من با خود محوری واقدامات ناقض اساسنامه وآئین نامه انضباطی ومقررات تشکیلاتی است.درست مانندانتشار همین طرح بی سروته وناپخته مهستان دررسانه ها. اما درمورد پیشنهاد مناظره، باتشکر ازسایتی که حاضراست امکان مناظره رافراهم نماید به عرض میرسانم که من ازمناظره با آن عالیجناب استقبال میکنم ولی این مناظره چون مربوط به مسائل درون سازمانی است باید درجلسه شورای مرکزی جبهه ملی ویا درجمع بزرگ تری ازفعالان جبهه ملی صورت گیرد ونه در رسانه های عمومی که ممکن است موجب صدمه به شان والا وحیثیت تاریخی جبهه ملی گردد . شاید این صدمه مطلوب نظر آقایان باشد . ولی چنین چیزی دلخواه من نیست.

سایت ملیون ایران : آقای دکتر موسویان از وقتی که دراختیار ما گذاشتید متشکریم.

دکتر موسویان : من هم ازشما سپاسگزارم. موفق باشید.

دوشنبه هفتم مردادماه1392

دیدگاهتان را بنویسید