دسته‌ها
اعلاميه و بيانيه

بیانیه اعضای شورای مرکزی جبهه ملی ایران

بیانیه اعضای شورای مرکزی جبهه ملی ایران

هموطنان عزیز،

همانگونه که آگاهید، اصل جدائی دین ازحکومت یکی ازاصول اعتقادی مهم جبهه ملی ایران است و نیزبخوبی میدانیدکه جبهه ملی ایران براساس اعتقاد به موازین دموکراسی واعلامیه جهانی حقوق بشر به باورهای دینی همه مردم دنیا بادیده احترام می نگرد وتوهین به اعتقادات مذهبی هیچ فرد یاملتی درچارچوب فکری جبهه ملی ایران نمی گنجد. باتوجه به نکات فوق به اطلاع میرساند که در روزهای آخر آبانماه 93مقاله ای موهن نسبت به اعتقادات شیعیان ازطرف یکی ازنویسندگان که درآمریکا سکونت دارنددر برخی ازسایت های اینترنتی منتشرشد که پس ازانتشار آن مقاله، حاکمیت جمهوری اسلامی که همواره مترصدکسب بهانه ومستمسکی برای تهاجم به جبهه ملی ایران است ،فشارسنگینی راعلیه اعضای جبهه ملی وتهدیدهائی را نسبت به آنان آغازکرد. آقای ادیب برومندرئیس شورای مرکزی وهیئت رهبری جبهه ملی ایران درجهت پیشگیری از توطئه ای که برای خاموش کردنصدای جبهه ملی درشرف تکوین بود، درتاریخ دوم آذر93 اطلاعیه کوتاهی باامضای خودصادرکردندکه درآن بر لزوم احترام گذاشتن اعضای جبهه ملی به همه ادیان الهی به ویژه به دین اسلام تاکیدشده بود ویک روزبعد، دراطلاعیه دوم خود متذکرشدند که شرط عضویت درجبهه ملی برطبق اساسنامه تنها« تابعیت کشور ایران » است . ولی باوجودتوضیح کامل وشهامتی که آقای ادیب برومنددرتصحیح شرط عضویت درجبهه ملی ازخودنشان دادند،برخی افراد تنگ نظر درداخل وخارج ازکشورو عده ای فرصت طلبان مداخله جوکه عنادشک برانگیزبعضی از آنان باجبهه ملی ایران براحدی پوشیده نیست،مطالبی همراه با اسائه ادب نسبت به آقای ادیب برومندو نسبت به جبهه ملی ایران وبعضی مسئولان آن ابرازکردندکه این یاوه سرائی ها ودروغ پردازی های آن ها جز رسواکردن خودشان،هیچ تاثیری درعزم مبارزین جبهه ملی که با چنگ ودندان برای دفاع از منافع ملی وتمامیت ارضی کشوروحفظ موجودیت این سازمان ودرراستای اهداف آن تلاش میکنندنداشته ونخواهدداشت. وهمچنین نخواهدتوانست کمترین خدشه ای بر شخصیت والای آقای ادیب برومندواردنماید.برخی ازاین عناصرمداخله گردرامورتشکیلاتی جبهه ملی ایران گستاخی راتاجائی پیش بردندکه خواهان برکناری آقای ادیب برومند ازمسئولیت خطیر سازمانی خودشدندبدون توجه به اینکه آقای ادیب برومندازطرف شورای مرکزی جبهه ملی ایران انتخاب گردیده واین شورای مرکزی است که ایشان رابه عنوان نمادی ازدهه ها مبارزه جبهه ملی ایران میشناسد وتایید میکند وهمین شوراست که این گونه مداخله جوئی هادر کارجبهه ملی ایران واسائه ادب نسبت به رئیس شورای مرکزی آن رابه شدت تقبیح میکندواین تحرکات را درجهت خواسته های حاکمیت جمهوری اسلامی وآن هائی که برای آینده ایران مشغول سناریونویسی هستند ارزیابی مینماید.

چهاردهم دیماه 1393- تهران اعضای شورای مرکزی جبهه ملی ایران

دکترلقااردلان- بانوفرشیدافشار- فرهادامیرابراهیمی- دکترهرمیداس باوند- دکترجهانشاه برومند دکترنصرالله جمشیدی- عیسی خان حاتمی دکترشاهین سپنتا- حسین شاه حسینی- جوادشرفالدین مهندس حسین عزت زاده سرلشکربازنشسته ناصرفربد- اصغرفنی پور دکترمحسن فرشاد- دکترباقرقدیری اصلی حسن قدیانی دکترحسین موسویان – هرمزممیزی-پرفسورصادق مسرت جمشیدمیرعمادی پریچهرمبشری- منوچهرملک قاسمی-ابراهیم منتصری

-مهندس علی محمدی-محمدملک خانی-ضیاءمصباح-ابوالفضل نیماوری دکترجمشیدوحیدا-

 

دیدگاهتان را بنویسید