آخرين مطالب
اصول عقاید و اهداف جبهه ملی ایران

اصول عقاید و اهداف جبهه ملی ایران

 

اصل اول- حفظ تمامیت ارضی و یکپارچگی میهنی، استقلال سیاسی و استقرار حاکمیت ملی برخاسته از ارادهٔ عمومی ملت ایران در نظام جمهوری مبتنی بر اصول دموکراسی، حقوق بشر و حاکمیت قانون.