دسته‌ها
اعلاميه و بيانيه

پیام رئیس هیئت اجرائیه به کنگره سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور

بنام خداوند جان و خرد

کنگره سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور

اجازه میخواهم به بانوان و آقایان ارجمندی که از طرف سازمانهای مختلف جبهه ملی در این کنگره شرکت نموده و با حضور خود کنگره را مزین فرمودهﺍند خیرمقدم عرض کنم و به شخصیتﻫﺎی دیرپای و استواری که چندین دهه است در خارج از کشور بدون انحراف ، در مسیر مستقیم جبهه ملی ایران و راه و رسم مصدق بزرگ گام برمیدارند درود بفرستم . از ترکیب خرد و تجربه و آگاهی این یاران دیرینه با جوش و خروش و انرژی جوانان میهن دوست و مصدقی است که جبهه ملی اعتلا و شکوفائی پیدا میکند و به انجام رسالت تاریخی خود برای استقرار حاکمیت ملی و دموکراسی در ایران دسترسی میابد همچنانکه در صدر جبهه ملی نیز همین ترکیب ، کارساز بوده است . موفقیت شما سربازان ثابتﻗﺪم جبهه ملی را آرزومندم و امیدوارم که این کنگره بتواند به ایجاد تشکیلاتی منظمﺗﺮ و گستردهﺗﺮ برای اجرای اهداف جبهه ملی ایران توفیق یابد .

هشتم بهمن ماه 1386

تهران- رئیس هیئت اجرائیه و مسئول تشکیلات جبهه ملی ایران

دکتر حسین موسویان

دیدگاهتان را بنویسید