دسته‌ها
اعلاميه و بيانيه

فردوسی به منزله پدر ملت ایرانست

 به نام خداوند جان وخرد

فردوسی به منزله پدر ملت ایرانست وهرگونه توهینی به اوتوهین به ملت ایران تلقی میشود

در رسانه دیداری یعنی تلویزیون ایران صحنه ای مشاهده شد که دل هرایرانی شرافتمندی را به درد می آورد و سوزی دل گداز درسینهء اوبرجای می نهاد. این صحنه چیزی نبودکه بتوان دید وفریادی دلخراش سرنداد.چنین توهین ورسوایی وبی ادبی نسبت به یک شاعر بزرگ ملی وجهانی درهیچ جای دنیا حتی واپس مانده ترین کشورهاسابقه ندارد. نمایش این صحنه عبارت ازاین بود که درشهرسلماس ازطرف کارکنان شهرداری خواسته اند پس ازسی وشش سال که از انقلاب می گذرد میدانی به این نام احداث کنند. به این بهانه، که نشان دهنده مخالفت با فردوسی است میدانی راکه مزین به نام این شاعربی مانند جهانی است به نام انقلاب تغییر داده وبه وضع توهین آمیزی مجسمهءآن شاعر نامدار افتخارآفرین را ازجا کنده،بایک کامیون سرگشاده به جای نامعلومی می برده اند. من تصور نمی کنم کسانی که این صحنه ناهنجاررا دیده اند حتی باداشتن ذره ای عرق ملی،هزاربار لعنت به عاملان این عمل قبیح نفرستاده باشند.

خدمتی راکه فردوسی به زبان وادب پارسی وملیت وحیثیت ایران وایرانی کرده وتاکیدهای اخلاقی دربهره گیری از خرد وشرف انسانی رابه ملت ایران توصیه نموده، به حدیست که از امکان توصیف خارج است. این شاعربی نظیر شرافت ملی وکیان ایران را زنده کرده واین کشور دیرینه سال و گذشته پرافتخارش رابه ایرانیان شناسانده است. وی درشاهنامه جاودانه خود بارها نام ایران وایرانی را به بزرگی وبلندپایگی یادکرده،درحالی که پیش از او نام ایران به استثنا ممکن است دریکی از اشعارمانده باشد. باری به جهات گوناگون دنیای متمدن به عظمت مقام فردوسی پی برده ودر بسیاری از شهرهای بزرگ جهان خیابان هابه نام وی وتندیس اش زینت بخش میدان ها گردیده است.

جبهه ملی ایران نهایت تنفر وانزجارخودرا ازین عمل قبیح وضدملی که بروفق مراد تجزیه طلبان صورت پذیرفته اظهارمی دارد واقدام شهرداری سلماس را شدیدا محکوم می نماید.

تهران – رئیس شورای مرکزی وهیئت رهبری جبهه ملی ایران

ادیب برومند

ششم اسفندماه 1393

دیدگاهتان را بنویسید