دسته‌ها
اعلاميه و بيانيه

شصت وپنج سال

شصت وپنج سال

در روز هیجدهم مهرماه 1328 اعلامیه کوتاهی با امضای دکترمحمدمصدق دردانشگاه وبازار تهران منتشرگردید که درآن ازمردم دعوت شده بود،برای اعتراض به روند انتخابات دوره شانزدهم مجلس با او همراه شده وبه طرف کاخ شاه راهپیمائی نمایند. درمتن این دعوت چنین میخوانیم «…..ما تصمیم گرفته ایم که در روز جمعه22 مهردوساعت قبل ازظهر درجلو سردرسنگی اعلیحضرت حاضرشویم.ای مردم درآنجا مارا تنها وبی کس نگذارید….» صبح روز22مهر وقتی مصدق برای حرکت به طرف کاخ مرمراز خانه اش خارج شد،هزاران نفرازمردم تهران درپشت سر اوقرارگرفتندوحرکت آغازشد.درمقابل کاخ ازطرف جمعیت انبوه معترضان به بیست نفراجازه ورودبه داخل محوطه کاخ داده شد ومصدق همراه 19نفردیگربه کاخ مرمرواردشده وتحصن اعتراضی خودراشروع کردند. این 20نفرپس ازچهار روز،درعصرروزسه شنبه 26مهر باصدوربیانیه ای گزارش گونه خطاب به ملت ایران ازتحصن خارج شدند وسپس همان عده در روز اول آبانماه1328 درتجمعی که درمنزل دکترمصدق داشتند نام حرکت وجمعیت خودرا « جبهه ملی » نامیدند ومبارزات برای آزادی انتخابات را مصرانه دنبال کردند.دراثرمبارزات جبهه ملی وپشتیبانی بی دریغ مردم،انتخابات مخدوش وفرمایشی تهران باطل اعلام شدودرانتخابات مجددتهران 8نفر ازکاندیداهای جبهه ملی ودرراس آنها دکترمصدق به مجلس شانزدهم راه یافتندکه همین عده باهمراهی چندتن دیگراز نمایندگان ملی شهرستان هاوباحمایت گسترده ملت ایران توانستندقانون ملی شدن نفت را ابتدا درکمیسیون نفت که به ریاست دکترمصدق تشکیل شده بود وسپس درمجلس شانزدهم به تصویب برسانند وآنگاه دولت ملی مصدق به منظوراجرای قانون ملی شدن نفت تشکیل گردید.             طی 65سالی که ازتاسیس جبهه ملی ایران گذشته ، این سازمان فراز ونشیب های بسیاری را ازسرگذرانده ،ولی هیچگاه از دفاع از آزادی واستقلال وعدالت وتلاش برای استقرار حاکمیت ملی ومبارزه بادیکتاتوری باهرنام ودرهرلباسی فروگذار نکرده است.طی این 65سال هزاران نفراز اعضاء وهواداران جبهه ملی ایران زندان ها وشکنجه ها وتبعیدها رامتحمل شده وصدها نفر از انان در راه آرمان های ملت ایران به شهادت رسیده اند. طی این سال هاهزاران بیانیه ونشریه و روزنامه در جهت اهداف آزادیخواهانه واستقلال طلبانه ملت ایران ازطرف جبهه ملی انتشاریافته وصدها تجمع وتظاهرات قانونمند و اثرگذاراز طرف این سازمان صورت گرفته است. واکنون درشرایط بحرانی وناهنجار ویاس آور منطقه خاورمیانه ودرجریان درگیریهای خطیرموجود درکل جهان، جبهه ملی ایران 65سال پس از تاسیس همچنان درجهت استقرارحاکمیت ملی واستقلال وعدالت اجتماعی تلاش میکند وبرقراری آزادی را پایه واساس همه پیشرفت هاورفاه مردم واعتلای کشورمیداند.

درود بردکترمحمد مصدق رهبر وبنیانگذار جبهه ملی ایران.

با یاد همه شخصیت های درگذشته ای که درشورای مرکزی جبهه ملی برای آزادی واستقلال ایران همه عمرمبارزه کردند.

دکترحسین فاطمی-الهیارصالح-دکترکریم سنجابی-دکترمهدی آذر-دکترغلامحسین صدیقی-اصغرپارسا – دکتر شمس الدین امیر علائی –

مهندس احمدزیرک زاده –مهندس جهانگیرحق شناس-دکترشاپوربختیار-مهندس کاظم حسیبی-مهندس عبدالحسین خلیلی- باقر کاظمی – داریوش فروهر-مهندس مهدی بازرگان-دکتریدالله سحابی-حسن نزیه-آیت الله سیدمحمودطالقانی-دکترمحمدعلی خنجی-ناصر مجللی –حاج حسن قاسمیه-نصرت الله امینی-دکترمسعودحجازی-دکتراسدالله مبشری-جلال غنی زاده-مهندس عباس نراقی-علی اشرف منوچهری –حاج محمدحسن شمشیری-غلامرضا تختی-حسن صدر- حاج محمودمانیان-مهندس احمدرضوی-محمدعلی کشاورزصدر-حبیب الله ذوالقدر-حاج علی صدری-ابراهیم کریم آبادی-حاج قاسم لباسچی-ابوالفضل قاسمی-عبدالحسین دانشپور-حسین راضی-حسین صدر-محمودنریمان-حسن میرمحمدصادقی-آیت الله حاج سیدضیاءالدین حاج سیدجوادی-دکتریوسف جلالی-دکترعبدالله معظمی-مرتضی تاجیک- علی اردلان-دکترپرویزورجاوند-مهندس محمدرضانظام الدین موحد-حسن خرمشاهی-مهدی غضنفری-حشمت الله خیاط زاده- هوشنگ کشاورز صدر – دکترایرج وامقی-دکتررضاقاضی مقدم-دکترسیروس یحیی زاده-دکترپرویزدبیری-حسن شهیدی-دکترخسروسعیدی-دکترعلی اکبرنقی پور-غلام رضارحیم-مهندس اسماعیل حاج قاسمعلی-دکترمهدی مویدزاده

تهران – جبهه ملی ایران

اول آبانماه 1393

دیدگاهتان را بنویسید