دسته‌ها
اعلاميه و بيانيه

تشکیل مجمعی به نام مهستان

اطلاعیه

اخیرا دربرخی از سایت ها موضوع تشکیل مجمعی به نام مهستان مرکب از برخی از اعضای جبهه ملی ایران مطرح گردیده است که لازم گردید مراتب زیربه آگاهی علاقه مندان برسد.

در اواخر اردیبهشت امسال با پیشنهاد آقای کورش زعیم درباره مجلس مهستان مذاکراتی شد که از قرارمعلوم هیات رهبری هم ازاین موضوع آگاه بوده است. این جانب باتشکیل چنین مجلسی موافقت کردم وهنوز هم به موافقت خود باقی هستم ولی قرارشدموضوع مسکوت بماندتا پس ازتکمیل عده ی شورای مرکزی ونوشتن آئین نامه ای برای مهستان درغیاب کنگره ( پلنوم ) موضوع در مجلس فعالان جبهه مطرح شود ودرصورت تصویب ، سعی گردد دراساسنامه هم وارد شود تا کاری برمنوال دموکراسی که غایت مطلوب جبهه ملی ایران است انجام گرفته باشد ولی چون این مراحل طی نشده ویک گفتگوی ساده وخودباورانه بوده موضوع مهستان رسمیت نیافته ولاجرم موجودیت ندارد. بنابراین مطرح کردن آن در رسانه های عمومی خلاف مقررات تشکیلاتی می باشد.

ادیب برومند

رئیس هیات رهبری وشورای مرکزی جبهه ملی ایران

تهران – دوم مرداد1392