دسته‌ها
اعلاميه و بيانيه

شصت سال پس از کودتا

شصت سال پس از کودتا

اکنون که شصت سال از کودتای 28 مرداد1332 سپری شده وما بر بلندای برج زمان ایستاده وبه گذشته ای که زیرپای ماست نظر می افکنیم،خیلی بهتر ازپیش و روشن تر ازقبل میتوانیم به عمق فاجعه کودتای28مرداد واثرات منفی ومخربی که آن کودتا بر میهنمان ایران و منطقه خاورمیانه وحتی برصلح وامنیت جهانی برجای گذاشته پی ببریم.

امروزکه ده ها جلد کتاب خاطرات عوامل اجرائی کودتا وهزاران مقاله از طرف پژوهشگران تاریخ وسیاست مداران وجامعه شناسان منتشرگردیده وصدها برگ اسناد محرمانه سی ساله مربوط به کودتا از سوی سازمان های اطلاعاتی انگلیس وآمریکا افشا گردیده واسرار آن از پرده بیرون افتاده است ، معلوم گردیده که چه توطئه خائنانه ای علیه منافع وحاکمیت ملی ایران واستقلال وآزادی این کشورصورت گرفته است . امروز عذر خواهی رسمی خانم مادلین آلبرایت وزیرخارجه اسبق آمریکا از ملت ایران به جهت دخالت آن کشور در کودتای 28مرداد به استحضارمردم جهان رسیده است . پیش از کودتا درایران دولت ملی دکترمحمدمصدق طی مبارزه ای دشوار و نفس گیر،دست دولت استعمارگر انگلیس راکه سال ها منابع نفت این کشور را به ثمن بخس به یغما میبرد وچون دولتی پنهان تمام شئون این مملکت را زیر سلطه خود داشت ازاین کشور کوتاه کرد وراه غارت ثروت های ملی ودخالت های سیاسی انگلیس را مسدود نمود. دولت ملی با رعایت قانون واحترام به حقوق ملت   ، آزادی های اساسی مردم مانند آزادی احزاب ،آزادی مطبوعات ، آزادی اجتماعات وآزادی انتخابات را در معرض دید همگان قرارداد. دولت ملی با اتخاذ سیاست های اقتصادی خردمندانه ، توانست تنهادوران دوسال وچهارماهه ای را درطول یک قرن اخیربه منصه ظهوربرساندکه بیلان اقتصادی این کشورحتی بدون فروش نفت مثبت گردیده است. دولت ملی با ملی کردن شیلات،حقوق ملت ایران را از اتحاد جماهیرشوروی بازستاند.آن دولت با اجرای برنامه هائی مانندتاسیس سازمان تامین اجتماعی، لوله کشی آب تهران،ساختن مدارس متعدد ازمحل اختصاص پنج درصداز عواید شهرداری ها برای رفع نیازهای آموزشی وده ها اقدام مفید دیگرگام های بلندی در راه اعتلا وشکوفائی این مرز و بوم برداشت. آن دولت درستکار وپاک دامن نشان داد که برای عظمت ایران وسعادت ورفاه ملت ایران می اندیشدوقدم برمیدارد. در آن دوران ایران به شکل الگوئی از کشوری دارای استقلال واقعی و دموکراسی حقیقی وصاحب حاکمیت ملی درآمده بودکه تمام کشورهای منطقه وحتی تمام کشورهای جهان سوم در سراسر دنیا بدان چشم دوخته بودند. واین همان چیزی بود که برای غارتگران جهانی قابل تحمل نبودوحتی برای سوسیال امپریالیسم شوروی نیز نمونه ای نامطلوب بودو آن را درمقابل اهداف وشعارهای انترناسیونالیستی خودتلقی میکردولذا همگی مصمم شدند تا این ویترین آزادی واستقلال وپیشرفت را در هم بشکنند.

سرهنگ وودهاوس کارمندبلندپایه اینتلجنت سرویس انگلیس مامورطراحی نقشه کودتاگردید.سناریوی عملیات «چکمه» توسط اوتنظیم گردیده وبه آمریکا برده شد. برادران دالس که یکی در راس سازمان « سیا » ودیگری وزیر امورخارجه بود،آن را تصویب کردند وسپس ژنرال آیزنهاور رئیس جمهوری آمریکا بر آن مهرتایید نهاده و اجرای آن را دستور داد. کرمیت روزولت رئیس شعبه خاورمیانه ای سیا به فرماندهی عملیات برگزیده شد. ژنرال شوارتسکف در اروپا با اشرف پهلوی خواهرشاه ملاقات نموده واورا مخفیانه روانه ایران کرد که شاه را دقیقا درجریان برنامه ها قراردهد. چمدان های دلار برای تامین مالی کودتا واجیرکردن مزدوران به طرف ایران سرازیر شد.پادشاه کشور دست اتحاد در دست عوامل سیا و اینتلجنت سرویس گذاشت وگوش به رادیو بی بی سی سپرد تا رمزشروع عملیات را در نیمه شب از آن رادیو بشنود واطمینان خاطرپیدا نماید. سایر عوامل داخلی انگلیس و آمریکا مانند برادران رشیدیان، برخی نظامیان وطن فروش مثل فضل الله ذاهدی،نعمت الله نصیری وتیمور بختیار با نیروهائی که تحت امرداشتند،چاقوکشان حرفه ای به سرکردگی عناصری چون طیب حاج رضائی،حسین رمضان یخی ودارودسته شعبان جعفری همراه فواحش فسادخانه معروف تهران ، بعضی روحانیون درباری مثل آیت الله بهبهانی ، برخی از خائنینی که قبلا خودرا همسو با نهضت ملی نشان داده بودند مانند مظفربقائی وآیت الله کاشانی ، مجموعه ای بودندکه دراین کودتای ننگین نقش ایفا نمودند. کودتامسیر توسعه سیاسی وپیشرفت اقتصادی وکرامت انسانی را در این مرزوبوم بست وسرکوب واختناق را آغازکرد. رهبرنهضت ملی رابرای همه عمربه زندان افکند. کودتاچیان نفت ملی شده ایران را درهمان ماه های اول پس ازکودتا به کنسرسیومی که انگلیس و آمریکا هریک چهل درصدازسهام وچند کشور اروپائی هم جمعا بیست درصداز سهام آن راداشتندپیش کش نمودندواهداف اصلی و دست آوردهای نهضت ملی را برباد دادند. آیا به جزکودتای 28مرداد و25سال حکومت دیکتاتوری وفاسدوضدملی پس از آن که تمام آزادی ها وحقوق اساسی ملت ایران رازیرپا گذاشته بود چه عاملی میتوانست زمینه ساز ومسبب انقلاب سال57 بشود؟. علی التحقیق انقلاب بهمن 57 عکس العمل تاریخی ملت ایران به کودتای تاسف بار 28مرداد32بود،انقلابی که با اهدافی چون نیل به استقلال وآزادی وعدالت وبرچیدن بساط دیکتاتوری صورت گرفت.اماهزاران دریغ وافسوس که حاکمیت برآمده از انقلاب اهداف انقلاب رابه دست فراموشی سپرد وراه انحصارطلبی وعدم رعایت آزادی هاوحقوق انسانی ملت ایران رادرپیش گرفت که نتیجه آن امروز به صورت بحران سیاست خارجی وتنگناهای گوناگون داخلی مانندفسادهای مالی باورنکردنی،گرانی وتورم طاقت فرسا،فقروبیکاری، فحشاءواعتیادوبیماری های اجتماعی دیگرآن چنان گریبان ملت ایران راگرفته است ،که بازماندگان رژیم برخاسته ازکودتای 28مرداد خودراتطهیرشده تصورمیکنند.ولی ازچشم هرانسان ژرف نگروازمنظر تجزیه وتحلیل جامعه شناختی،ریشه مصائب بزرگی که امروزملت ایران بدانهامبتلاست باید درکودتای28مرداد32وعمل کرد25ساله رژیم برآمده از آن کودتاجستجوشود. اگر امروز جامعه جهانی نگران مناقشات خونبار کشورهای منطقه حساس خاورمیانه است وتروریسم کور منطقه وجهان رامورد تهدید قرار داده است به قدریقین یکی ازعلل مهم آن ، کودتای28مرداد درایران وبراندازی حکومت ملی و مبتنی بردموکراسی واستقلال دراین کشوراست کشوری که الگوی دموکراسی برای تمام کشورهای منطقه بود ومیتوانست مردم سالاری خودرابه تمام منطقه سرایت دهد.تا ازبروز معضلات خطیر فعلی پیشگیری گردد.

جبهه ملی ایران کودتای ننگین وبیگانه ساخته28مرداد32وعوامل داخلی خائن برپاکننده آن رامحکوم میکندوآن کودتای شوم راسرآغازمفاسدومشکلات ایران ومنطقه میداند واعتقاد دارد که برقراری دموکراسی ورعایت حقوق بشر تنها راه حل برای مسائل ومشکلات تمام کشورهای خاورمیانه و حفظ صلح و امنیت جهان میباشد.

تـهران – جـبـهه مـلی ایـران

27مردادماه 1392

دسته‌ها
اعلاميه و بيانيه

انتخاباتی که گذشت وآینده ای که پیش روست

انتخاباتی که گذشت وآینده ای که پیش روست

به نام خداوند جان وخرد

ملت رشید ایران که دربرهه هائی تاریخ سازبا همه اختناق و دل آزردگی ورنجدیدگی ازحاکمان وقت باز با شیوه مسالمت آمیز بر مبنای خویشتن داری وخردورزی،راهی رابرای برون رفت از تنگناها جستجو میکند،در انتخابات ریاست جمهوری هم برای ناکام گذاشتن انحصارطلبان وخودکامگان به دوگونه عمل کرد. گروهی قابل توجه درانتخابات شرکت نکردندوگروهی دیگرکه روش شرکت درانتخابات را به مصلحت دیدند با اکثریت قاطع نامزدی را برگزیدندکه در آخرین روزها مورد حمایت وتایید بخش مهمی ازسردمداران جنبش اصلاح طلبان درون حکومتی قرارگرفت. تمام آمارها وشواهد حاکی از آنست که رئیس جمهور کنونی تا پیش از این حمایت ها اقبال چنین بردی رانداشت.اما آنان که در انتخابات شرکت کردنددرعین نا امیدی ،سرشار ازشوق وذوق به پای صندوق های رای شتافتندتا شایدرئیس جمهور آینده تحت تاثیراین شور وهیجان خودرا وجدانا موظف به برآوردن خواسته های ملت بداند ودرین راه با هرمانع و محظوری پنجه درافکند. دراین گیرودار دولت دهم در وضعی به پایان رسید که:

1-شکاف های طبقاتی،اقتصادی،عقیدتی وتربیتی به گونه ای بحرانی تهدیدگرسلامت روانی وآرامش جامعه است.

2-هرچنددولت دهم ازثروتمندترین دولتهای تاریخ ایران به شمار میرود اما میراثی جز فقروفسادروزافزون وکاهش توان اقتصادی ومعیشتی مردم وافت چشمگیر ارزش ریال نداشته است.

3-اگرچه این دولت درشعاردادن گوی سبقت را در دوران معاصرازهمه ربوده بود وبرای توجیه خود وجلب نظر مردم از ارزش های عقیدتی وحاتم بخشی های ابلهانه استفاده میکرد،اما امروز مارا با افزایش شدیدآسیب های اجتماعی وسقوط ارزش های اخلاقی مواجه ساخته است.

4-وضع اسفبار بهداشت ودرمان درحیطه پزشکی وروان شناختی وبحران های رفاهی،خانوادگی دراین دولت به اوج خود رسیده است.

5-اوضاع فرهنگی دراین دروه فاجعه باربوده است. انبوه سازی غیرتخصصی از مدارک تحصیلی ، گزینش های نابخردانه درمحیط علمی ، اعمال سانسورهای تنگ نظرانه وغیرکارشناسانه درقلمروعلمی،فرهنگی وهنری تا نا امنی شغلی برای فعالان نشر ومطبوعات وبازنشسته کردن وزنه های دانشگاهی همه وهمه دراین دوره شدت یافته است.

6-اعمال خشونت نسبت به دگراندیشان وزندانی کردن فعالان سیاسی و روزنامه نگاران و وکلا وبرقراری جو امنیتی و اختناق وعدم رعایت حقوق بشر دراین دولت بیش ازپیش مشاهده شده است.

7-بحران دیپلوماسی در زمینه های مختلف هرروز وخیم ترگردیده ومنافع ملی رامورد خطر قرارداده است. دراین مدت ایران نه تنها درمنطقه تاثیرگذارنبوده،که همواره به انزوا وحالت دفاعی وانفعالی بیشترازقبل کشانده شده است.

حال درچنین شرایطی دولت یازدهم می خواهدکار خودرا آغازکنددرحالی که آحاد ملت چشم امیدواری به اودوخته اند ما درین جا به حکم وظیفه ملی وتاریخی واجب می دانیم مطالبی را به ریاست جمهوری دولت یازدهم یادآورشویم.

الف – تاکید ایشان برفراجناحی بودن دولت درجهان امروزمنطبق برنگاهی کارشناسانه وسیاستمدارانه نیست.زیرا ایشان آرای خودرابه پشتوانی چهره های اصلاح طلب وناراضیان ازشیوه های نابخردانه ی سال های اخیربه دست آورده اندو بایدپاسخگوی مردمی باشند که مشتاقانه به ایشان رای داده اند.

ب – آقای رئیس جمهوری نبایدفراموش کنندکه درصد قابل توجهی از آرایشان مربوط به هم میهنان ما در اطراف واکناف کشورومرزهای ایران زمین است هم میهنان گرانقدر ما در بلوچستان وکردستان وخوزستان همواره مرزبانان امین کشوربوده اند وبرعهده ی ریاست جمهوراست که دراین استان ها امکانات رفاهی،اجتماعی،اقتصادی وسیاسی باتمام نیرو فراهم آورند. اقبال به شعارهای مردم سالارانه نشان داده که ایرانی باهر قومیتش حل مشکل خودرادر نیل به دموکراسی میجوید.

پ – دراین هشت سال بیش ازپیش به وجهه ی بین المللی ایران لطمه وارد آمده است.بنابراین تنش زدائی وتجدید جایگاه ایران وایرانی به عنوان کشور وملتی صلح دوست وتکثرگرا وآشتی طلب واهل گفت وشنود باهمه فرهنگ ها باید درصدراولویت دیپلوماسی قرارگیردوباتعیین چنین جایگاهی میتوان طیفی ازمسائل اقتصادی وسیاسی راحل کرد.

ت – ایران به عنوان امضا کننده ی کنوانسیون حقوق بشر،موظف به رعایت موازین آنست درحالیکه متاسفانه فاجعه های حقوق بشری بسیار درسراسرایران به وقوع پیوسته است وهمچنان هم ادامه دارد.برای پایان بخشیدن به این گونه فجایع وبیعدالتی ها اقدامات عملی بدون تامل بایدانجام پذیرد.زیرا کارنامه ی قوه قضائیه باتوجه به انبوه مشکلات قضایی وعدم اهتمام جدی برای احقاق حقوق مظلومان وجلوگیری ازتجاوز متعدیان به حقوق فردی واجتماعی به     هیچ روی امیدوارکننده نیست. به این جهت بسیاری ازفرهیختگان ازمحقق و وکیل دعاوی ،روزنامه نگار وفعال دانشگاهی طی سال های گذشته وبه ویژه ازچهارسال پیش به مهاجرت وجلای وطن مجبور گردیده اند.بازگردانیدن آنان واشتغال به کار تخصصی شان ازوظایف دولت یازدهم است.

ث – برنامه ریزی هدفمندوعلمی ومعطوف به انجام، برای زمینه سازی انتخابات آزاد ازضروری ترین کارهایی است که باید انجام شودتا با آزادی احزاب وجمعیت هاومطبوعات امکان حضور افکار ونظرات گوناگون دراداره جامعه فراهم گردد.

ج – حمایت نکردن ازتولید کنندگان داخلی چه درعرصه صنعت وچه درزمینه های کشاورزی ودامداری موجب شده است تا کالاهای کم ارزش چینی افزایش یابد وتوان تولید کاهش گیرد.بیشترصنعتگران وکشاورزان ودامداران به علت زیان های هنگفت ناشی ازسوء مدیریت کار خودرا رها کرده اند ودرعوض مشاغل کاذب دلالانه جذابیت اقتصادی یافته است.ازین روسیاست های حمایتی از تولیدکنندگان داخلی بسیارضروری به نظرمیرسد.

جبهه ملی ایران امیدواراست دولت جدیدپیش ازآنکه صدمات جبران ناپذیربرکیان ملی ایران واردشودبا درپیش گرفتن سیاست داخلی خردمندانه وآشتی جویانه واحترام به آزادی ها وحقوق ملت ، زمینه ای برای سیاست خارجی صلح طلبانه وتامین کننده منافع ملی ایران فراهم نماید.

آحادملت ایران نه تنهاحق دارندبلکه مکلفنداز کسی که به او رای داده اندهمواره خواست های برحقشان را مطالبه نمایند.

تهران – جبـهه ملـی ایـران

22 مردادماه 1392

دسته‌ها
اعلاميه و بيانيه

مصاحبه سایت ملیون ایران بادکترحسین موسویان رئیس هیئت اجرائیه جبهه ملی ایران

مصاحبه سایت ملیون ایران بادکترحسین موسویان رئیس هیئت اجرائیه جبهه ملی ایران

پیرامون پیشنهاد تشکیل شورای مهستان

سایت ملیون ایران:آقای دکترموسویان شما باسمت مسئول تشکیلات ورئیس هیئت اجرائیه جبهه ملی ایران بفرمائیدموضوع مهستان جبهه ملی که دربعضی سایت ها منعکس شده چیست واکنون درچه مرحله ای قراردارد؟

دکترموسویان:این جانب مصلحت نمیدانم وبنا ندارم که مسائل درون سازمانی جبهه ملی رابه ویژه مطالبی که قطعیتی ندارد در رسانه هامطرح کنم ولی از آنجا که کسانی برخلاف اصول تشکیلاتی و باسوء نیت وبرای ایجاد تنش ودرگیرکردن جبهه ملی، موضوعاتی را برنامه ریزی کرده وبه رسانه ها میکشانند،ناگزیرم مواردی را درحدی مختصر واشاره گونه برای اعضاء وهواداران ارجمند جبهه ملی روشن نمایم.میدانید که درسازمانی دموکراتیک مانندجبهه ملی ایران هریک از اعضاء میتوانندهر پیشنهادی راکه مایل باشند در داخل سازمان مطرح نمایند وبدیهیست که این پیشنهادها بایددرسلسله مراتب تشکیلاتی،نهایتا به شورای مرکزی که همواره جانشین کنگره یاپلنوم است برسدو پس ازبررسی ومطالعه یا تصویب واجرا شود ویامردود اعلام گرددواگر پیشنهادی مغایر با اساسنامه بود طبق اساسنامه به آرای مثبت دوسوم از اعضای شورای مرکزی نیازدارد تابه تصویب برسد که درآن صورت باید دراساسنامه نیزگنجانیده شودتا مستندبه اساسنامه گردد.درمورد تشکیل شورای مهستان پیشنهادی توسط یکی از اعضاء به ریاست شورای مرکزی ارائه شده وقبل ازآنکه این پیشنهادبه اطلاع وبررسی سایراعضاء شورای مرکزی برسدوتصویب شود ومراحل قانونی خودرا طی کندناگهان تحت عنوان «تحول تاریخی درجبهه ملی ایران» وبه عنوان امری واقع شده وازتصویب گذشته، در یکی دو سایت اینترنتی منتشرگردید. که اعتراض وانتقاد بسیاری از اعضاءجبهه ملی را به دنبال داشت.لذا آقای ادیب برومند رئیس شورای مرکزی وهیئت رهبری جبهه ملی ایران طی اطلاعیه ی مورخ دوم مرداد92 مطلب رابرای علاقه مندان جبهه ملی توضیح دادندواعلام کردند: « چون این مراحل طی نشده ویک گفتگوی ساده وخودباورانه بوده موضوع مهستان رسمیت نیافته ولاجرم موجودیت ندارد.بنابراین مطرح کردن آن در رسانه های عمومی خلاف مقررات تشکیلاتی می باشد.»

سایت ملیون ایران: آقای دکترموسویان آن طورکه دراین پیشنهادگفته شده شورای مهستان جبهه ملی شورائی مافوق شورای مرکزی است که حق رد ویا تایید کردن مصوبات شورای مرکزی را دارد واز افرادی که بیش از80 سال دارند واز اعضای سابق شورای مرکزی که اکنون عضو شورا نیستند تشکیل میشود نظر شما درباره آن چیست؟

دکترموسویان: من کلا بادرست کردن چنین نهادی به دلایل زیاد مخالفم. نخست آنکه درشرایط سیاسی حاکم برایران ما نه تنها بایدازایجاد نهادهای جدیدکه سبب افزودن بر بوروکراسی تشکیلاتی است پرهیزنمائیم بلکه بایدتا حدامکان نهادهای قبلی رانیز درهم متمرکز نموده وباعث سرعت عمل واقدام آن ها بشویم. ومن قبلا درهمین راستا وبه منظور انسجام بیشتر تشکیلات، پیشنهاد ادغام شدن هیئت رهبری وهیئت اجرائی را داده ام که محتاج به تغییر اساسنامه بود وبه همین دلیل معوق ماند.دوم آنکه ما در شورای مرکزی38 نفره بیش از دویا سه نفرعضومسن تر از80 سال نداریم وهیچ عضوسابق شورای مرکزی هم که اکنون درقیدحیات باشد وعضوشورانباشدنداریم واگرسه چهارنفرهم باشند درخارج ازکشورندو امکان حضور درجلسات مهستان راندارند بنا براین شورای عالی مهستان چگونه شکل میگیرد؟ سوم آنکه اگراعضای مسن تر از80 سال که قراراست به شورای مهستان بروند برای شورای مرکزی جبهه ملی نامناسب وبی اثرندپس چگونه بایدنسبت به تصمیمات شورای مرکزی حق وتو داشته باشندوبدون تایید آنها تصمیمات شورای مرکزی کان لم یکن باقی بماند؟ آیا این یک تناقض کامل ودر مخمصه قراردادن جبهه ملی نیست؟ چهارم آنکه چگونه باید مصوبات شورای مرکزی یا هیئت های منتخب آن یک ماه معطل بماند تاشاید در شورای مهستان به تایید برسد وبتواند قابلیت اجرا پیدا کند؟ویااصلا ازطرف شورای مهستان رد شود.آن هم درشرایطی که درمواردی بسیار، موضع گیری فوری جبهه ملی در زمانی حتی کمتراز یک ساعت ضروری است. خیرقربان این پیشنهاد از پایه مردود است وتصور نمی کنم در شورای مرکزی یاپلنوم قابل تصویب شدن باشد وبه جهت مقاصد دیگری ارائه شده است .

سایت ملیون ایران: ممکن است بفرمائید این مقاصد چیست؟

دکترموسویان:بله خیلی مختصراشاره میکنم.تاثیررسانه ای شدن پیشنهاد مهستان هنوز به جائی نرسیده ایجاد تنش در داخل سازمان جبهه ملی و خود مشغولی سازمان است.آن هم در شرایط سیاسی خاص کشور که جبهه ملی ممکن است بتواند به وظایف خودبپردازد ودر راه اصول عقاید واهداف خود گامی بردارد، این خود مشغولی درون سازمانی به نفع چه کسی جز حاکمیت جمهوری اسلامی وسایر دشمنان جبهه ملی مثل شوراهای مختلف وکنفرانس های رنگارنگ در خارج ازکشور میتواندباشد؟ این حضرت مبتکر پیشنهاد مهستان چرادراین برهه ودرشرایطی که   شورای مرکزی ممکن است بتواندپس ازنزدیک به دوسال تعطیلی جلسه خودرا تشکیل دهد به فکرتشکیل مهستان میافتد وآن راقبل از طرح درشوراوبرخلاف قولی که به ریاست شوراداده بوده در رسانه ها منتشرمیکند؟ چون درشورای مرکزی منتخب پلنوم ودر بین شخصیت هائی که درآن حضوردارندموقعیتی برای خودنمی بیندوبرای ارضای جاه طلبی های خود دراین شورا زمینه ای نمی یابد بنابر این سعی در دورزدن شورای مرکزی وتخریب آن دارد وبه رفتارهای خلاف تشکیلاتی تمسک میجوید. از یک طرف ازهیئت اجرائیه وشورای مرکزی استعفاء میدهد واز سوی دیگرمطالب شخصی وغیررسمی خودرا به عنوان عضو هیئت اجرائیه برای این وآن میفرستد و به زعم خودمیکوشد زیر پوشش جوان گرائی وبا تخریب شخصیت های اصیل وباتجربه وسرد وگرم چشیده شوراشایدزمینه ای برای پیشبرد نیات خود فراهم نماید. درحالیکه درجبهه ملی هیچکس باورود جوانان مخلص به شورای مرکزی مخالف نیست،ایشان تنهاخودشان راجوان گرا قلمدادمیکنند. همه میدانند که شورای مرکزی بایداز جمع افراد صاحب تجربه وجوانان پرشور وپر انرژی شکل گیرد ودر پلنوم الهیار صالح نیز چندنفر که سنی کمتر از30 سال داشتند به عضویت شورا انتخاب شدند.ومسلما این جوانگرائی باید به شکلی گسترده ترتداوم پیداکند.

سایت ملیون ایران:آقای دکترموسویان سایت موسوم به خبرگزاری جبهه ملی ایران اطلاعیه آقای ادیب برومند را از طرف شما وناشی از اختلاف شما با آقای زعیم یعنی پیشنهاد کننده طرح شورای مهستان ذکرنموده وپیشنهاد کرده که حاضراست بین شما وآقای زعیم یک مناظره برگزار نماید پاسخ شما به این پیشنهاد چیست؟

دکترموسویان : اطلاعیه دوم مرداد آقای ادیب برومنددائر برتکذیب موجودیت چیزی به نام مهستان مربوط به خودایشان است وبنده انتشار آن را طبق وظیفه ومسئولیت هیئت اجرائیه ومانند سایر انتشارات جبهه ملی عهده دار بوده ام امادرباره اختلاف که گفته اند ،من باهیچکس مخالفت شخصی ندارم.مخالفت من با خود محوری واقدامات ناقض اساسنامه وآئین نامه انضباطی ومقررات تشکیلاتی است.درست مانندانتشار همین طرح بی سروته وناپخته مهستان دررسانه ها. اما درمورد پیشنهاد مناظره، باتشکر ازسایتی که حاضراست امکان مناظره رافراهم نماید به عرض میرسانم که من ازمناظره با آن عالیجناب استقبال میکنم ولی این مناظره چون مربوط به مسائل درون سازمانی است باید درجلسه شورای مرکزی جبهه ملی ویا درجمع بزرگ تری ازفعالان جبهه ملی صورت گیرد ونه در رسانه های عمومی که ممکن است موجب صدمه به شان والا وحیثیت تاریخی جبهه ملی گردد . شاید این صدمه مطلوب نظر آقایان باشد . ولی چنین چیزی دلخواه من نیست.

سایت ملیون ایران : آقای دکتر موسویان از وقتی که دراختیار ما گذاشتید متشکریم.

دکتر موسویان : من هم ازشما سپاسگزارم. موفق باشید.

دوشنبه هفتم مردادماه1392

دسته‌ها
اعلاميه و بيانيه

سی ام تیر

سی ام تیر

روز جانفشانی ملت بزرگ ایران برای استقرار حاکمیت ملی

روز هفتم خردادماه 1331 دکترمصدق،نخست وزیردولت ملی،برای دفاع ازمنافع وحقوق ملت ستمدیده ایران در مقابل شکایت دولت استعماری انگلیس عازم دادگاه بین المللی لاهه گردید.اودراین دادگاه بادفاعیات شورانگیز ومستند خود پیروزی ایران رامحقق ساخت ودر روز دوم تیرماه 1331 درمیان استقبال کم نظیرمردم ایران به میهن بازگشت.درآن ایام دوران مجلس شانزدهم به پایان رسیده ومجلس هفدهم شورای ملی درشرف تشکیل بود.به همین جهت دکترمصدق بنابر رعایت سنت پارلمانی از سمت نخست وزیری استعفاءداد تا مجلس جدید درگزینش نخست وزیر آزادانه عمل نماید. مجلس هفدهم که ازهمان آغاز کاردست خودرا روکرده ونشان میداد که اکثریتی وابسته به دربار و مخالف با رهبرنهضت ملی دارد،درشرایط مهیج کشورواحساسات پرشور ملت ایران نسبت به مصدق،ناچاربه اظهار تمایل به او وقبول تداوم نخست وزیری ایشان گردید.ومجلس سنا نیزپس از اما و اگرها به همین سیاق عمل کرد. ولی دکترمصدق که با هوشیاری تمام تهدیدات وخطراتی را که درکمین نهضت ملی نشسته بود احساس میکرد، هنگام گزینش ومعرفی کابینه جدید خود به شاه اعلام کرد که نمیتواندانتخاب پست وزارت جنگ رادر اختیار مقام سلطنت قرار دهد وبه موجب قانون اساسی و به دلیل مسئولیتی که نسبت به کار دولت ومجموعه کابینه دارد باید انتخاب وزیر جنگ دردست اوباشد. شاه نپذیرفت و مصدق درتاریخ 25 تیرماه 1331 طی نامه ای کوتاه استعفاء خود وامتناعش از قبول مسئولیت را به اطلاع او رسانید. درروز 26 تیرماه چهل نفراز نمایندگان مجلس به ریاست امام جمعه با پیغام شاه وبدون حضور نمایندگان طرفدار نهضت ملی تشکیل جلسه داده و به نخست وزیری احمدقوام (قوام السلطنه) رای تمایل دادند. از طرف دیگر31 تن ازنمایندگان فراکسیون نهضت ملی طی اعلامیه ای ازملت ایران خواستند که به منظور پشتیبانی از دکترمصدق و دفاع از دست آوردهای نهضت ملی روز سی ام تیرماه در سراسر کشور دست به اعتصاب عمومی بزنند. روز27 تیرماه قوام الساطنه باصدور اعلامیه ای شدیدالحن مردم را به عکس العمل تند خود وتشکیل محاکم انقلابی تهدید نمود ونوشت که « وای به حال کسانیکه در اقدامات مصلحانه من اخلال نمایندودر راهی که درپیش دارم مانع بتراشند» . سرانجام روز دوشنبه سی ام تیرماه فرارسید. از ساعات اولیه صبح مردم تهران در چهارراه ها وسرکوچه ها تجمع را آغاز کردند. مغازه ها وبازار بسته بود. وسایل نقلیه وحتی تاکسی ها و اتوبوس ها درحال اعتصاب بودند. از ساعت 7 صبح اولین تظاهرات با شعار « مصدق پیروز است » و « یامرگ یامصدق » از سبزه میدان وجلوی بازار شروع شد. شعارهای مردم بارگبار مسلسل ها درهم آمیخت و اولین شهید در سبزه میدان به خاک افتاد. مردم پیکر خونین اورا بر روی تخته گذاشته وبه طرف خیابان ناصرخسرو ومیدان توپخانه به راه افتادند. صحنه پیکرخون آلود آن شهید بر روی دوش مردم صدچندان به هیجان وخشم هزاران تظاهر کننده افزود. امواج خروشان مردم ازهر سو واز میادین مختلف شهر به طرف میدان بهارستان و مقابل مجلس سرازیر بود وبیشترین در گیریها در خیابان های منتهی به میدان بهارستان صورت پذیرفت . تا ساعات بعد از ظهر ده ها تن ازمردم درخون خود در غلتیدند . درخیابان اکباتان جوان دانش آموزی که به خاک افتاده بود قبل از مرگ با انگشت زدن درخــون خود نوشت

 

«یا مرگ یامصدق » . صدای تیراندازی وغرش تانک ها وفریادهای مردم درتمام خیابان های مرکزی شهرطنین انداز بود . سرانجام ساعت 5/5 بعدازظهر ازدربار به مجلس تلفن شد که قوام السلطنه استعفاء داده است واز نمایندگان جبهه ملی در مجلس درخواست شدکه درآرام کردن مردم واطلاع دادن خبر سقوط حکومت قوام السلطنه به تظاهرکنندگان کوشش نمایند . نیروهای نظامی وانتظامی از سطح شهر عقب نشینی کردند وامنیت شهر در دست مردم وزیرنظارت نمایندگان جبهه ملی قرارگرفت. درغروب سی ام تیر هزاران نفر از مردم پیروزمند قیام در مقابل خانه دکترمصدق گردآمدند واو در بالکن منزل خود با چشم گریان طی سخنانی خطاب به مردم گفت « ای مردم، من به جرات میگویم که استقلال ایران از دست رفته بود ولی شما بارشادت خود آن را نگهداشتید. ای کاش مرده بودم وملت ایران را اینطور عزادار نمی دیدم » . در روز سی ام تیر علاوه بر تهران درتمام شهرهای بزرگ وکوچک کشور ملت ایران یک پارچه در این قیام تاریخی وطرفداری از دولت مصدق وحاکمیت ملی فعالانه شرکت نمود . اما دریغ وافسوس که امروز پس از 35 سال که ازپیروزی انقلابی که به منظور تحصیل آزادی واستقلال به منصه ظهور رسیدسپری گردیده، حاکمیت بر قدرت نشسته جمهوری اسلامی که خود وامدار مجاهدت ها وجانفشانی های ملت ایران در سال های پیش از انقلاب میباشد،حقوق وآزادی های ملت ایران را نادیده انگاشته وحتی از تجلیل از شهدای قهرمان سی ام تیر ممانعت به عمل می آورد .

جبهه ملی ایران یاد وخاطره شکوهمند قیام ملی سی ام تیر را گرامی میدارد وبه شهیدان قهرمان آن روز تاریخی درود میفرستد .

تـهران – جـبـهه مـلــی ایـــران

سی ام تیر ماه 1392

دسته‌ها
اعلاميه و بيانيه

سی ام تیر روز جانفشانی ملت بزرگ ایران برای استقرار حاکمیت ملی

سی ام تیر

روز جانفشانی ملت بزرگ ایران برای استقرار حاکمیت ملی

روز هفتم خردادماه 1331 دکترمصدق،نخست وزیردولت ملی،برای دفاع ازمنافع وحقوق ملت ستمدیده ایران در مقابل شکایت دولت استعماری انگلیس عازم دادگاه بین المللی لاهه گردید.اودراین دادگاه بادفاعیات شورانگیز ومستند خود پیروزی ایران رامحقق ساخت ودر روز دوم تیرماه 1331 درمیان استقبال کم نظیرمردم ایران به میهن بازگشت.درآن ایام دوران مجلس شانزدهم به پایان رسیده ومجلس هفدهم شورای ملی درشرف تشکیل بود.به همین جهت دکترمصدق بنابر رعایت سنت پارلمانی از سمت نخست وزیری استعفاءداد تا مجلس جدید درگزینش نخست وزیر آزادانه عمل نماید. مجلس هفدهم که ازهمان آغاز کاردست خودرا روکرده ونشان میداد که اکثریتی وابسته به دربار و مخالف با رهبرنهضت ملی دارد،درشرایط مهیج کشورواحساسات پرشور ملت ایران نسبت به مصدق،ناچاربه اظهار تمایل به او وقبول تداوم نخست وزیری ایشان گردید.ومجلس سنا نیزپس از اما و اگرها به همین سیاق عمل کرد. ولی دکترمصدق که با هوشیاری تمام تهدیدات وخطراتی را که درکمین نهضت ملی نشسته بود احساس میکرد، هنگام گزینش ومعرفی کابینه جدید خود به شاه اعلام کرد که نمیتواندانتخاب پست وزارت جنگ رادر اختیار مقام سلطنت قرار دهد وبه موجب قانون اساسی و به دلیل مسئولیتی که نسبت به کار دولت ومجموعه کابینه دارد باید انتخاب وزیر جنگ دردست اوباشد. شاه نپذیرفت و مصدق درتاریخ 25 تیرماه 1331 طی نامه ای کوتاه استعفاء خود وامتناعش از قبول مسئولیت را به اطلاع او رسانید. درروز 26 تیرماه چهل نفراز نمایندگان مجلس به ریاست امام جمعه با پیغام شاه وبدون حضور نمایندگان طرفدار نهضت ملی تشکیل جلسه داده و به نخست وزیری احمدقوام (قوام السلطنه) رای تمایل دادند. از طرف دیگر31 تن ازنمایندگان فراکسیون نهضت ملی طی اعلامیه ای ازملت ایران خواستند که به منظور پشتیبانی از دکترمصدق و دفاع از دست آوردهای نهضت ملی روز سی ام تیرماه در سراسر کشور دست به اعتصاب عمومی بزنند. روز27 تیرماه قوام الساطنه باصدور اعلامیه ای شدیدالحن مردم را به عکس العمل تند خود وتشکیل محاکم انقلابی تهدید نمود ونوشت که « وای به حال کسانیکه در اقدامات مصلحانه من اخلال نمایندودر راهی که درپیش دارم مانع بتراشند» . سرانجام روز دوشنبه سی ام تیرماه فرارسید. از ساعات اولیه صبح مردم تهران در چهارراه ها وسرکوچه ها تجمع را آغاز کردند. مغازه ها وبازار بسته بود. وسایل نقلیه وحتی تاکسی ها و اتوبوس ها درحال اعتصاب بودند. از ساعت 7 صبح اولین تظاهرات با شعار « مصدق پیروز است » و « یامرگ یامصدق » از سبزه میدان وجلوی بازار شروع شد. شعارهای مردم بارگبار مسلسل ها درهم آمیخت و اولین شهید در سبزه میدان به خاک افتاد. مردم پیکر خونین اورا بر روی تخته گذاشته وبه طرف خیابان ناصرخسرو ومیدان توپخانه به راه افتادند. صحنه پیکرخون آلود آن شهید بر روی دوش مردم صدچندان به هیجان وخشم هزاران تظاهر کننده افزود. امواج خروشان مردم ازهر سو واز میادین مختلف شهر به طرف میدان بهارستان و مقابل مجلس سرازیر بود وبیشترین در گیریها در خیابان های منتهی به میدان بهارستان صورت پذیرفت . تا ساعات بعد از ظهر ده ها تن ازمردم درخون خود در غلتیدند . درخیابان اکباتان جوان دانش آموزی که به خاک افتاده بود قبل از مرگ با انگشت زدن درخــون خود نوشت

 

«یا مرگ یامصدق » . صدای تیراندازی وغرش تانک ها وفریادهای مردم درتمام خیابان های مرکزی شهرطنین انداز بود . سرانجام ساعت 5/5 بعدازظهر ازدربار به مجلس تلفن شد که قوام السلطنه استعفاء داده است واز نمایندگان جبهه ملی در مجلس درخواست شدکه درآرام کردن مردم واطلاع دادن خبر سقوط حکومت قوام السلطنه به تظاهرکنندگان کوشش نمایند . نیروهای نظامی وانتظامی از سطح شهر عقب نشینی کردند وامنیت شهر در دست مردم وزیرنظارت نمایندگان جبهه ملی قرارگرفت. درغروب سی ام تیر هزاران نفر از مردم پیروزمند قیام در مقابل خانه دکترمصدق گردآمدند واو در بالکن منزل خود با چشم گریان طی سخنانی خطاب به مردم گفت « ای مردم، من به جرات میگویم که استقلال ایران از دست رفته بود ولی شما بارشادت خود آن را نگهداشتید. ای کاش مرده بودم وملت ایران را اینطور عزادار نمی دیدم » . در روز سی ام تیر علاوه بر تهران درتمام شهرهای بزرگ وکوچک کشور ملت ایران یک پارچه در این قیام تاریخی وطرفداری از دولت مصدق وحاکمیت ملی فعالانه شرکت نمود . اما دریغ وافسوس که امروز پس از 35 سال که ازپیروزی انقلابی که به منظور تحصیل آزادی واستقلال به منصه ظهور رسیدسپری گردیده، حاکمیت بر قدرت نشسته جمهوری اسلامی که خود وامدار مجاهدت ها وجانفشانی های ملت ایران در سال های پیش از انقلاب میباشد،حقوق وآزادی های ملت ایران را نادیده انگاشته وحتی از تجلیل از شهدای قهرمان سی ام تیر ممانعت به عمل می آورد .

جبهه ملی ایران یاد وخاطره شکوهمند قیام ملی سی ام تیر را گرامی میدارد وبه شهیدان قهرمان آن روز تاریخی درود میفرستد .

تـهران – جـبـهه مـلــی ایـــران

سی ام تیر ماه 1392

دسته‌ها
اعلاميه و بيانيه

شورای مهستان

بنام خداوند جان و خرد

من به عنوان رییس هیئت رهبری جبهه ملی ایران، خوشوقتم که، پس از 64 سال که از بنیانگذاری این سازمان مردمی و ملی می گذرد، تحول بزرگی را در سامانه سازمانی جبهه ملی ایران اعلام نمایم.

طبق مصوبه هیئت رهبری جبهه ملی ایران، یک شورایعالی مشورتی به نام شورای مهستان جبهه ملی ایران ایجاد شده است. شورای مهستان جبهه ملی ایران که از امروز بطور موقت تشکیل و فعال می شود، در نخستین نشست کنگره چهار سالانه جبهه ملی ایران در آبان 1392، یا هر گاه با توجه به شرایط سیاسی و امنیتی امکان تشکیل آن فراهم آید، برای گنجاندن در اساسنامه در مجمع فعالان جبهه ملی ایران رای گذاشته خواهد شد.

اعضای شورای مهستان، که هیئت رهبری مرا به ریاست موقت آن تعیین کرده اند، شخصیت های برجسته و با تجربه و خردمند جبهه ملی ایران، از جمله همه اعضای پیشین شورای مرکزی که اکنون عضو شورا نیستند و برخی اعضای برجسته و پیشکسوت شورای مرکزی کنونی، بنا به دعوت، عضویت خواهند یافت. وظیفه شورای مهستان بازنگری و بررسی مجدد همه مصوبه های شورای مرکزی و تایید یا رد آنها می باشد شورای مهستان همچنین خود می تواند مبتکر مصوباتی باشد که برای تایید به شورای مرکزی ارائه شود.

به این ترتیب، جبهه ملی ایران نه تنها دارای یک دیده بان دلسوز برای حفظ حیثیت سیاسی جبهه ملی ایران متشکل از اعضای پیشکسوت می شود، شورای مرکزی جبهه ملی ایران هم فرصت می یابد تا با پذیرش اعضای منتخب جوانتر، از دانش نوین و توانمندی های آنان بهره مند شود و نسل آینده رهبران جبهه ملی را پرورش داده، با دانش و خرد و توانمندی بیشتر به ملت بزرگ ایران خدمت نماید.

رییس هیئت رهبری و رییس موقت شورای مهستان

جبهه ملی ایران

ادیب برومند

29 اردیبهشت 1392

 

دسته‌ها
اعلاميه و بيانيه

سپاس از معلمان شرافتمند ایران

سپاس از معلمان شرافتمند ایران

روز سه شنبه 12 اردیبهشت ماه 1340 حرکت حق طلبانه معلمان درمیدان بهارستان تهران به خون کشیده شد و معلم شریفی به نام دکتر ابوالحسن خانعلی دبیر دبیرستان جامی که در راه پیمائی اعتراضی معلمان نسبت به سختی معیشت وناکافی بودن حقوق شرکت نموده بود به ضرب گلوله دژخیمی تبه کار،ازدست پروردگان کودتاچیان28 مردادی به خاک افتاد وبه شهادت رسید.وازآن هنگام روز 12 اردیبهشت به نام روز معلم به ثبت تاریخ رسید.

این یک واقعیت است که میزان توسعه علم وبالا رفتن سطح دانش وآگاهی های افرادجامعه با ارتقاء فرهنگ وتوسعه اقتصادی وافزایش تولید وتامین رفاه وآسایش جامعه نسبت مستقیم دارد وبا توجه به این واقعیت، نقش واهمیت معلمان،این مربیان فداکار که چون شمعی فروزان میسوزند تا راه پر پیچ وخم تحصیل علم ودانش را برای نسل جوان کشور روشن نموده ومسیر رفاه وسعادت جامعه راهموارکنند بیشتر و بهترنمایان میگردد. ولی دریغ وافسوس که چه در رژیم گذشته و چه در حال حاضرمعلمان با مصائب ومشکلات عدیده زندگی دست وپنجه نرم میکنند وهمواره فشارهای معیشتی برگرده آنان سنگینی مینماید. امروز که گرانی افسارگسیخته وتورم سرسام آور زندگی اکثریت قاطع ملت ایران به ویژه آنان که حقوق تقریبا ثابت ویا با افزایش ناکافی دارند دچارتلاطم وازهم گسیختگی نموده است،معلمان هم مثل سایر حقوق بگیران دچار مضیقه شدید وشرایط زندگی غیر قابل قبولی هستند. علاوه براین،این قشرفرهیخته وزحمتکش،امکان ایجاد تشکل صنفی واقعی وداشتن محلی برای اتحادیه خود وانتشارنشریه ای که افکار و خواسته های آنان را به آگاهی مردم برساند،ندارند . بدیهیست که تشکل های حکومت ساخته به نام معلمان که همیشه وجود داشته اند ازهیچگونه اقبال وتوجه ومشروعیتی در بین معلمان برخوردار نیستند.

جبهه ملی ایران روز معلم را گرامی میدارد و به معلمان شرافتمند ومیهن دوست ایران درود میفرستد وخواستار تامین نیازهای معنوی ومادی این فرهیختگان ارجمند واحترام به جایگاه رفیع آنان میباشد.

تهران – 12 اردیبهشت 1392

جــــبهه ملـــــی ایـــــران

دسته‌ها
اعلاميه و بيانيه

روزجهانی کارگر برکارگران ایران مبارک باد

روزجهانی کارگر برکارگران ایران مبارک باد

به نام خداوند جان و خرد

یکی از روزهای خجسته وفرخ آیین در سالنمای کشورهای جهان « روز کارگر » است که به احترام حق مسلمی که این طبقه زحمتکش وبردبار در سامان بخشیدن به زندگانی فردی و جمعی در هر زیستگاهی دارند، نامگذاری این روز مهر تائید جهانی خورده است .

درین روز فرخنده شایسته است که شهروندان هرشهر ودیاری مراتب گرامی داشت وسپاسمندی خودرا نسبت به این جمع خدمتگزار ابراز دارند ودرلزوم مراعات رفاه و خوش زیستی جامعه کارگران با گفتار و نوشتار واقدامات عملی وامی را که به گردن دارند منصفانه بپردازند.

جای تردید نیست که آسوده زیستن جامعه کارگری درزندگی روزانه وتامین معاش وبهداشت آنان چه مایه در استواری چرخهای کارخانه وکارگاه حیات ملی وترقیات کشور موثر است و برعکس ناخرسند بودن آنان از اوضاع زندگی و اداره خانواده چه اندازه برای گسترش صنایع وامور اساسی وپیشرفت کارهای مملکت زیان بخش تواند بود.

پوشیده نیست که ساخت وساز بناها وعمارات بلند،نظافت وسرسبزی شهرها،رونق کارخانه ها،اطفای حریق ها وبستن سیل بندها همه وهمه امور ازاین دست مدیون طبقه کارگران است. واگر عرق ریختن ها وخطر کردن ها وتحمل سرما وگرما وفداکاری این جماعت نبود زندگی شهرنشینی امکان نداشت وحتا روستا نشینی هم بی رونق بود. پس باید قدر کارگر راشناخت واز حقوقش دفاع کرد.

متاسفانه زمامداران کشور به گونه ای که شایسته است در رعایت حقوق کاگران اهتمام نمی ورزند وهرگاه این طبقه برای توجه دادن حکومتها به کمبود حقوق یا تاخیر درادای دستمزد خود ندایی سرمیدهند به جای توجه به خواستهای قانونی آنان ضرب وشتم وزندان بسراغشان می رود .

جبهه ملی ایران روز فرخنده جشن کارگران را به عموم کارگران ایران وجهان تبریک می گوید وموجبات رفاه وبهروزی و سعادت آنان را همواره آرزومند است .

تهران – 10 /2 /1392

جــــبهه ملــــی ایــــران

دسته‌ها
اعلاميه و بيانيه

درگذشت آقای مهندس اسماعیل حاج قاسمعلی

تنها اوست که میماند

بااندوه وتاسف بیکران درگذشت پوینده دیرپای راه مصدق بزرگ،آقای مهندس اسماعیل حاج قاسمعلی عضوشورای مرکزی جبهه ملی ایران را به خانواده ارجمند ایشان وهمه اعضاء وسازمان ها وطرفداران جبهه ملی ایران تسلیت میگوئیم.

مهندس اسماعیل حاج قاسمعلی از زمان نوجوانی و در دوران نهضت ملی شدن نفت پا به عرصه مبارزات آزادیخواهانه گذاشت. او درهمان دوران نهضت ملی درمیتینگ های تاریخی جبهه ملی درمیدان بهارستان یکی از اداره کنندگان تریبون درآن بالکن ساختمان ضلع شمالی میدان بهارستان بود . پس از کودتای ننگین 28 مرداد، در روز16 آذر1332 او درتظاهرات اعتراضی دانشجویان حضور داشت وشاهد زنده تهاجم دژخیمان مزدور کودتاچیان به دانشگاه تهران وبه شهادت رسیدن سه دانشجوی دانشکده فنی بود. مهندس اسماعیل حاج قاسمعلی از سال 1380 از طرف شورای مرکزی جبهه ملی ایران به عضویت شورا برگزیده شد ودر پلنوم الهیارصالح درسال 1382 از سوی پلنوم به عضویت شورای مرکزی انتخاب گردید. روانش شاد و یادش گرامی باد .

8 /2 /1392

شورای مرکزی جبهه ملی ایران

ادیب برومند-دکترلقااردلان-بانوفرشیدافشار-مهندس عباس امیرانتظام-فرهادامیرابراهیمی- دکترهرمیداس باوند-دکترجهانشاه برومند-مهندس مرتضی بدیعی-دکترنصرالله جمشیدی-عیسی خان حاتمی-جمال درودی-دکترعلی رشیدی-مهندس کورش زعیم-دکترشاهین سپنتا –حسین شاه حسینی-جوادشرف الدین-مهندس حسین عزت زاده-سرلشگربازنشسته ناصرفربد-دکترمحسن فرشاد-اصغرفنی پور-دکترباقرقدیری اصلی-حسن قدیانی-دکترحسین موسویان- ضیاء مصباح – دکترمهدی مویدزاده-پرفسورصادق مسرت-منوچهرملک قاسمی-ابراهیم منتصری-هرمزممیزی –پریچهرمبشری-مهندس علی محمدی-جمشیدمیرعمادی-محمدملک خانی-دکترپوریامطهری – ابوالفضل نیماوری-دکترعلی اکبرنقی پور-عباس همایونی-دکترجمشیدوحیدا

دسته‌ها
اعلاميه و بيانيه

دو عید هم زمان برملت بزرگ ایران مبارک باد

دو عید هم زمان برملت بزرگ ایران مبارک باد

درسال 1280 خورشیدی مظفرالدین شاه قاجار طی قراردادی ، امتیاز اکتشاف واستخراج وفروش کلیه ذخایر نفت وگاز در سراسر خاک ایران به جز استان های شمالی را به مبلغی ناچیز یعنی فقط 16 درصد ازمنافع، برای مدت 60 سال به ویلیام ناکس دارسی مهندس معدن تبعه انگلیس واگذار کرد. دارسی هفت سال پس از گرفتن امتیاز توانست اولین چاه نفت را درمسجدسلیمان به نفت برساند. وفوران شدید نفت دراین چاه نشان داد که چه ذخایر عظیمی از نفت در دل خاک ایران نهفته است . وقتی بهره برداری آغاز شد،فقط مالیاتی که دارسی طبق قوانین رایج در انگلستان باید نسبت به منافعش ازنفت ایران به دولت متبوع خود میپرداخت،توانست بنیه مالی امپراطوری بریتانیای کبیررا بگونه ای بارز تقویت نماید وچرخ های اقتصادی آن امپراطوری را سریع تر به گردش درآورد.ودولت انگلیس را وادارد که بکوشد راسا در غارت این ثروت سرشار میهن ما مداخله نماید.دخالت های دولت انگلیس از طریق شرکت نفت ایران و انگلیس که از ادغام چند شرکت تاسیس شده توسط دارسی ایجاد شده بود صورت میپذیرفت وچپاول نفت ایران سالها همچنان ادامه یافت.در سال 1312 که 32 سال از مدت قرارداد دارسی سپری شده بود،رضاشاه پهلوی ظاهرا بعنوان اعتراض به قرارداد دارسی دستورداد تا قرارداد دارسی را به کاخ سلطنتی بیاورندودر مقابل چشمان حیرت زده حاضران آن را دربخاری انداخته و سوزاند.ولی هم او قرارداد جدیدی را با شرکت نفت ایران وانگلیس برای مدت 60 سال امضا کرد که عملا نتیجه اش افزودن 32 سال به مدت اعتبار قرارداد دارسی بود . پس ازسقوط دیکتاتوری رضاشاه، دکترمصدق نماینده اول تهران در دوره چهاردهم مجلس شورای ملی صدای اعتراض خود را از یک طرف به قرارداد دارسی وتمدید شدن آن برای 32 سال دیگر توسط رضاشاه ،واز طرف دیگربه پیشنهاد حزب توده برای دادن امتیاز نفت شمال به اتحادجماهیرشوروی ، بلند کرد ومقدمات تز ملی شدن نفت در سراسر ایران را بنیان گذاشت.در انتخابات مجلس پانزدهم که توسط قوام السلطنه وهمراهی شاه ودرباریان صورت پذیرفت ، عوامل انگلیس از ورود مصدق به مجلس جلوگیری کردند ودرغیاب او ازمجلس کوشیدندتا با تصویب لایحه الحاقی گس-گلشائیان به قرارداد1312 سندیت واعتبار بدهندوبه غارت منابع نفتی ایران توسط دولت استعماری انگلیس برای سالهای سال تداوم ببخشند. ولی در همان مجلس پانزدهم چند تن از نمایندگان که از راهنمائی دکترمصدق ازبیرون مجلس بهره مند میشدند،ازتصویب شدن قرارداد الحاقی تا پایان عمر مجلس پانزدهم جلوگیری نمودند. درسال 1328 در جریان انتخابات دوره شانزدهم مجلس،دکترمصدق ویارانش با تاسیس جبهه ملی ایران مبارزه برای انتخابات آزاد را آغاز کردند ودر نتیجه مبارزاتی پیگیر،دکترمصدق همراه هشت نفر دیگر از اعضای جبهه ملی توانستند به مجلس شانزدهم راه یابند.درمجلس شانزدهم باتوجه به اهمیت موضوع نفت،برای رسیدگی به این مسئله ،کمیسیونی ویژه نفت انتخاب گردید که دکترمصدق ریاست این کمیسیون را عهده دار شد وچند تن از نمایندگان عضو جبهه ملی نیز دراین کمیسیون با دکترمصدق همکاری وهمراهی داشتند. این کمیسیون لایحه الحاقی گس-گلشائیان راکه درحقیقت تداوم قرارداد سابق بود مردود دانست وسپس همین گروه اندک با رهبری دکترمصدق وبا تلاشی طولانی ونفس گیر وتحت پشتیبانی و حمایت گسترده ملت ایران موفق شدند قانون ملی شدن نفت را در تاریخ 29 اسفند1329 به تصویب نهائی برسانند. متن این قانون که علی التحقیق نوشته ای ماندگار وجاویدان در تارخ این سرزمین خواهد بود بدینگونه انشاء شده است :

« بنام سعادت ملت ایران وبه منظور کمک به تامین صلح جهانی امضاءکنندگان ذیل، پیشنهاد می نمائیم که صنعت نفت ایران در تمام مناطق کشور بدون استثناء ملی اعلام شود یعنی تمام عملیات اکتشاف واستخراج وبهره برداری دردست دولت قرار گیرد.»

یک ماه پس از تصویب شدن قانون ملی شدن نفت، درتاریخ اول اردیبهشت1330دکترمصدق قبول مسئولیت نموده و دولت ملی را برای اجرای قانون ملی شدن نفت واصلاح قانون انتخابات تشکیل داد وپس از زمانی کوتاه درتاریخ 29 خرداد 1330 از شرکت نفت ایران وانگلیس خلع ید به عمل آورد وبه آرزوی دیرین ملت ایران یعنی ملی شدن نفت جامه عمل پوشاند . ملی شدن نفت تنها استیفای حقوق مادی ملت ایران وتصاحب ثروتی که به غارت میرفت نبود،بلکه باملی شدن نفت وبرچیده شدن بساط شرکت نفت ایران وانگلیس ، دخالت های دولت استعمارگر انگلیس در کلیه شئون سیاسی ایران نیز متوقف گردید. دولت انگلیس از طریق شرکت نفت ایران وانگلیس که در حقیقت حکومتی در درون حکومت ایران بود،درتعیین نخست وزیران و وزراءکابینه ها و وکلای مجلس نقشی حتمی وموثر داشت . دراسنادی که از خانه سدان، یکی از مدیران انگلیسی شرکت نفت سابق بدست آمد،معلوم گردید که انگلیس ها تا آنجا پیش رفته بودند که حتی مدیریت بسیاری از روزنامه های ایران را در اختیار داشتند و برای آنها سرمقاله ارسال کرده و سمت وسوی سیاسی آنها را هدایت میکردند.

امروز که 62 سال از تصویب قانون ملی شدن صنعت نفت گذشته،هیچکس نمیتواند اثرات شگرف وعمیقی را که آن نهضت ملی درحیات سیاسی این کشور و تحولات عظیم اقتصادی که درزندگی ملت ایران بر جای گذاشته انکار نماید. وکیست که نداند که نهضت ملی شدن نفت ایران چه اثرات چشم گیری روی جنبش های آزادیخواهانه سایر کشورهای استعمارزده جهان داشته است .

برای ایرانیان جای خوشوقتی و شادکامی بسیار است که مقارن شدن 29 اسفند،روزملی شدن نفت با جشن خجسته نوروز دوعید همزمان را برای ملت ایران به ارمغان آورده است .

جبهه ملی ایران جشن سالروز ملی شدن نفت وعید نوروز باستانی و آغاز سال نو را به هموطنان عزیز تبریک میگوید.و امیدوار است سال جدید،سال تحقق آرمان های ملت ایران یعنی تحقق آزادی ، استقلال وعدالت اجتماعی بوده وگریبان ملت بزرگ ایران از مصائب سیاسی وتضییع فاحش حقوق بشر وتنگناهای اقتصادی فزاینده ، گرانی وتورم سرسام آور ، فقر و بیکاری ومعضلات اجتماعی رهایی یابد .

تهران – 28 اسفندماه 1391

جـبـهه مــلـی ایــران