دسته‌ها
اعلاميه و بيانيه

درگذشت نلسون ماندلا

درگذشت نلسون ماندلا

خبراندوهبار درگذشت نلسون ماندلا که به مردم دوستی وآزادگی وبخشایشگری موصوف و شخصیت وی را درجهان بشریت بلند آوازه ساخته بود مایه کمال تاسف جهانیان گردید. اساساوجود یک انسان واقعی که به فضیلت های بشری لباس حقیقت پوشانده وبا تحمل رنج ومشقت نشان دهنده ی اخلاص عمل درخدمت بشریت بدون چشمداشت اجری وارجی بوده باشد درخور بسی ستایش است.

نلسون ماندلا چنین شخصیتی بود که مدت27سال درزندان حکومت جبارسفیدپوستان حاکم بر آفریقای جنوبی بسربرد وپس از آزادی وهموارکردن رنج وشکنج برخود هیچ گونه شکایتی ازحبس بلندمدت نداشت وخرسند بود ازاینکه برای آزادی ورفع برترگرایی وتبعیض خودکامگان وظیفه خویش را ادا کرده واین وظیفه شناسی را به دیگران نیز آموخته است.

این مرد بزرگ وقتی پس ازآن همه سختی های مبارزاتی به ریاست جمهوری دست یافت وعنان قدرت رابه دست گرفت نه تنها یکه تازی نکرد،بلکه راه رافت وبخشایش را نسبت به همهءکسانی که مستحق انتقام بودنددرپیش گرفت ودریغش آمد که با کین توزی نسبت به ستمگران،کاری مشابه رفتار آنان بنماید.این رفتار جوانمردانه که سابقه درتاریخ بشریت نداشت چنان تاثیری در روح انسان های حقیقت پژوه وفضیلت پرورنمود که نلسون ماندلا را در هاله ای از تقدس قرار دادومحبوب جهانیان گردانید . او اسطوره ای از گذشت واغماض وبشر دوستی وبردباری دربرابر ناملایمات شد وپیام آورارزش هاومنش های برگزیده انسانی گردید.

جبهه ملی ایران این سوگ بزرگ رابه جامعه بشری وپیروان وهم میهنان اوتسلیت می گوید وامیدوار است که راه ورسم او سرمشق آزادگان عزت طلب ونیک اندیش گردد.

تــهران جــبــهه ملــــی ایــــران

17/9/1392