دسته‌ها
اخبار جبهه ملی ایران

احضار به دادگاه انقلاب

دکتر حسین موسویان رئیس هیات اجرائیه جبهه ملی ایران طی احضاریه کتبی به شعبه دوم دادگاه انقلاب مستقر در اوین احضار شد.

به گزارش روابط عمومی جبهه ملی ایران در این احضاریه؛ دلیل حضور ایشان اخذ توضیح در مورد اتهام مندرج در پرونده، در آن بازپرسی اعلام شده است. مسئول تشکیلات جبهه ملی ایران بایستی خود را طی مدت 5 روز به دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 33 تهران معرفی کند.

روابط عمومی جبهه ملی ایران

شانزدهم آذرماه 1394