دسته‌ها
اعلاميه و بيانيه

نقض تعهدات بین المللی ایران را توسط جمهوری اسلامی محکوم می کند

جبهه ملی ایران

نقض تعهدات بین المللی ایران را توسط جمهوری اسلامی محکوم می کند

امروزه، همبستگی و وابستگی جوامع بشری به یکدیگر آنچنان در هم تنیده است که هیچ کشوری بی نیاز از دیگران نبوده و به تنهایی قادر به رفع نیازها و حل مشکلات خود نیست. تدوین و انعقاد روزافزون کنوانسیون های چند جانبه بین المللی در زمینه های گوناگون به دلیل همین همبستگی اجتناب ناپذیر است. امروز امنیت واقعی در گرو رعایت حقوق بشر و توسعه اقتصادی پایدار می باشد که همکاری دولت ها با سازمانهای بین المللی و فعال سازی بخش خصوصی متضمن آن می باشد. رعایت حقوق بشر از هدفهای عمده منشور سازمان ملل متحد است که در مقدمه آن می گوید: “ما مردم ملل متحد بار دیگر اعتقاد راسخ خود به اصول اساسی حقوق بشر، کرامت و حیثیت فرد انسان و برابری زن و مرد اعلام می داریم.” و در بند 3 ماده 1 ناظر به هدف ها نیز توسعه همکاری های بین المللی را در زمینه های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی و انسانی در گرو رعایت و اعتلای حقوق بشر و آزادیهای اساسی بدون هرگونه تبعیض جنسیتی، نژادی، زبانی و مذهبی دانسته است.

اهمیت روز افزون حقوق بشر در تعاملات بین المللی سبب شده که سازمان ملل متحد به اصول حقوق بشر مندرج در منشور ملل متحد و تعهدات کشورهای عضو نسبت به رعایت آن بسنده ننموده با صدور اعلامیه جهانی حقوق بشر و تدوین و انعقاد میثاق ها و کنوانسیون ها در رابطه با اصول شاخص مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر اجرای آنها را از طریق کشورهایی که به عضویت کنوانسیون ها و میثاق های مورد بحث درآمده اند عملی سازد.

بدیهی است کشور ایران که از جمله امضاء کنندگان اعلامیه جهانی حقوق بشر و عضو 5 میثاق حقوق مدنی و سیاسی، میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، کنوانسیون بین المللی منع مجازات کشتار جمعی، کنوانسیون بین المللی محو هر نوع تبعیض نژادی و کنوانسیون حقوق کودک می باشد و اصول مندرج در اسناد بین المللی مزبور در زمره حقوق داخلی ایران تلقی می شوند، بی شک عدم رعایت و نقض آنها موجب مسئولیت بین المللی جمهوری اسلامی و پذیرش پیامدهای آن می شود. حتا خودداری از پیوستن جمهوری اسلامی به کنوانسیون ضد شکنجه و رفتار یا مجازات خشن، غیرانسانی و تحقیر کننده، و کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان، آن را به دلایل زیر از مسئولیت بین المللی ناشی از نقض دو کنوانسیون مورد بحث مبری نمی سازد:

1- از آنجایی که مسئله برابری زن و مرد و رفع هرگونه تبعیض میان آنان در برخورداری از مواهب زندگی و حقوق اجتماعی و سیاسی در همه اسناد حقوق بشری سازمان ملل، از جمله منشور ملل متحد، اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و غیره مطرح شده و مورد تاکید قرار گرفته، کشور ایران به سبب عضویت در کنوانسیون های گفته شده نسبت به مفاد کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان متعهد می باشد. بدیهی است برخوردهای خشونت آمیز و سرکوبگرانه نسبت یه خواسته های بحق و قانونی زنان ایران، نقض تعهدات بین المللی تلقی شده و جمهوری اسلامی نسبت به آنها مسئول است.

2- سازمان ملل متحد از همان روزهای نخستین در تلاش برای از بین بردن شکنجه بوده و قطعنامه های بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، که ایران از جمله دولتهای امضا کننده و عضو اسناد مزبور است، شکنجه را ممنوع اعلام کرده است. افزون بر آن، در تاریخ 9 دسامبر 1975، نیز مجمع عمومی طی قطعنامه شماره 13452، اعلامیه حمایت از افراد انسان در برابر شکنجه و دیگر رفتارها و مجازاتهای خشن، غیر انسانی و تحقیر کننده را تصویب نمود و نماینده ایران به قطعنامه مزبور رای مثبت داد. با توجه به اینکه جمهوری اسلامی بر پایه ماده 5 اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده 7 میثاق حقوق مدنی و سیاسی ممنوعیت شکنجه و رفتار و مجازات خشن و غیر انسانی را پذیرفته، عملا و قانونا ملزم به رعایت مفاد آنها می باشد ولو اینکه به آن نپیوسته باشد.

3- ماده یک کنوانسیون محو تبعیض نژادی تصریح می کند که “تبعیض نژادی از نظر این کنوانسیون به معنای هرگونه تبعیض، محرومیت، محدودیت یا امتیاز بر مبنای نژاد، رنگ، نیا، یا ریشه های ملی یا قومی و مذهبی است که در شناسایی، برخورداری یا اجرای برابری حقوق بشر و آزادیهای بنیادین در زمینه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سایر زمینه های مربوط به زندگی عمومی لطمه وارد می سازد. با در نظر گرفتن مفاد بند 1 برخورد با پیروان کیش ها و آیین های گوناگون و مذهبهای متفاوت از مذهب رسمی عدم رعایت و پایبندی به این کنوانسیون و محرومیت بخش عمده ای از شهروندان ایرانی از امکانات و فرصت های یکسان در برابر قانون چیزی جز نقض تعهدات بین المللی بشمار نمی آید.

4- کنوانسیون حقوق کودک ضمن آنکه دولتهای عضو را مسئول حمایت از کودکان در برابر آزارهای جسمی و روحی، از جمله سوء استفاده جنسی و استثمار آنها، می نماید، اقدامات لازم قانونی، اجرایی، اجتماعی و آموزشی را برای رفاه آنها ضروری می داند. در مورد مسائل قضایی، تصریح می نماید که “اعدام و حبس ابد نباید در مورد کودکان کمتر از 18 سال اعمال شود.” یعنی قطع نظر از تعریفی که هر کشور ممکن است برای کودک و سن بلوغ داشته باشد، از نظر این کنوانسیون اعمال مجازات اعدام و حبس ابد برای افراد کمتر از 18 سال ممنوع شده و دولتهای عضو باید این معنا را رعایت کنند. جمهوری اسلامی در نقض فاحش این تعهدات، به اعدام کودکان کمتر از 18 سال اقدام می نماید. چنانکه در سال گذشته 25 کودک زیر 18 سال اعدام شدند و صدها کودک در انتظار اجرای حکم اعدام می باشند.

سرانجام، عدم پایبندی به حقوق بشر و آزادیهای بنیادین سبب گردیده که بخش بزرگی از اندیشمندان، هنرمندان، دانشجویان، و فرهیختگان سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کشور به عنوان غیرخودی، دگراندیش و یا وابسته به جمعیت ها و جوامع مدنی مخالف اعمال غیرقانونی حاکمیت، از کشور مهاجرت و سیلی از فرار مغزها و سرمایه ها را بوجود آورند.

جبهه ملی ایران ضمن اعلام پایبندی راسخ خود به آزادی بنیادین مدنی، مردم سالاری، حقوق بشر و حکومت قانون، بر این باور است که همه شهروندان ایرانی بدون هرگونه تبعیض از لحاظ جنسیت، نژاد و مذهب، می بایستی از حقوق و امکانات یکسان بهره مند شوند. باید به تعصبات و نابرابری های موجود تحت هر عنوان که باشد، بویژه برخاسته از مذهب رسمی، پایان داده شود و تعهدات پیش بینی شده در اعلامیه جهانی حقوق بشر و سایر اسناد بین المللی حقوق بشری با حسن نیت اجرا گردد. جبهه ملی ایران بی اعتنایی به تعهدات بین المللی و نقض فاحش آنها را محکوم می کند چنانچه در نامه 4 شهریور 1387، آقای عباس امیرانتظام به دبیرکل سازمان ملل متحد نیز تشریح و تصریح شده که مورد تایید و حمایت کامل جبهه ملی ایران می باشد. جبهه ملی ایران پشتیبانی بی دریغ خود را از اندیشه ها، دیدگاهها و فعالیت های مسالمت آمیز ایشان را در راه آزادی، حقوق بشر و منافع ملی اعلام می نماید.

جبهه ملی ایران

تهران – 22 مهر 1387

امضاء: ادیب برومند

دسته‌ها
اعلاميه و بيانيه

اجلاس شورای مرکزی جبهه ملی ایران

اجلاس شورای مرکزی جبهه ملی ایران

 

در تاریخ 31 مرداد ماه هشتاد و هفت جلسه شورای مرکزی جبهه ملی ایران با حضور 28 نفر از اعضاء تشکیل گردید . در این جلسه شورای مرکزی به اتفاق آراء تصویب نمود که تا پلنوم آینده اعضاء هیئت رئیسه و هیئت رهبری و هیئت اجرائیه جبهه ملی ایران در مسئولیتهای خود باقی مانده و به انجام وظایف خود ادامه دهند .

 

2/6/87 – رئیس شورای مرکزی جبهه ملی ایران

ادیب برومند

دسته‌ها
اعلاميه و بيانيه

ملت ايران و فرهنگ دوستان جهان

ملت ايران و فرهنگ دوستان جهان

بيستم امرداد 1387

سياست هاي خشن و دور از تمدن و فرهنگ ايراني به قدرت نشستگان، چنان فضائي عليه ايران و ايراني بوجود آورده که هر چه به اين فرهنگ و تمدن وابستگي دارد، مورد خشم و هجوم بيگانگان قرار گرفته است.

متاسفانه در روزهاي گذشته شاهد توهين غيرمنصفانه ي هفته نامه ي آلماني اشپيگل به بزرگترين فرمانرواي تاريخ ايران و بلکه جهان ,و منجی و نماد آزادی– کوروش بزرگ – بوده ايم که به سزاوار او را بايد پدر حقوق بشر ناميد.

ما ايراندوستان ضمن محکوم کردن اين عمل به دور از خرد اشپيگل، بيان مي کنيم که تازش به فرهنگ و تمدن ايراني، تازش به فرهنگ و تمدن بشري است و آناني که خود را متمدن مي نامند، نبايد به چنين تحریف های تاریخی متوسل شوند. از اسفناکتر آنکه در درون کشور ما هم گروهي از قدرت بدستان، خود بزرگترين آسيب ها را به فرهنگ و تمدن ايراني و به چهره ي ايرانيان در نزد جهانيان زده اند. در اين سال ها ما شاهد روزي نبوده ايم که در آن خبر ناگواري از تخريب آثار مادي و معنوي ايرانيان به گوش نرسد.

ما امضاکنندگان اين بيانيه ضمن محکوم کردن هر دوي اين حرکت ها، از قدرتمداران مي خواهيم از کارهائي که منجر به آسيب زدن به هويت ايرانيان شود، بپرهيزند و به فرهنگ دوستان جهان اعلام مي کنيم که اعمال اين کاربدستان را به حساب مردم و تاريخ پربار ايرانيان نگذارند و با ملتي که در طول تاريخ خدمات شاياني به تمدن و فرهنگ بشري کرده است، عناد نورزند. به باور ما اينگونه کارها نهايت بي خردي و فرهنگ ستيزي نزد افکار عمومي جهانيان و نسل هاي آينده خواهد بود.

اديب برومند، الاهه امیرانتظام، مهندس عباس اميرانتظام، بانو دکتر لقا اردلان، بانو فرشيد افشار، ابوالقاسم آخته، دکتر داود هرميداس باوند، مهندس مرتضي بديعي، دکتر جهانشاه برومند، تيرداد بنکدار، دکتر چنگيز پهلوان، بانو گيتي پورفاضل، ابوالحسن پازوکي، سرهنگ بازنشسته نصرالله توکلي، بيژن جانفشان، عيسي خان حاتمي، دکتر علي حاج قاسمعلي، علی حيدری، مهندس حميدرضا خادم، دکتر پرويز دبيري، جمال درودي، مهندس آرش رحماني، بهرام رحمانی وحيد، دکتر علي رشيدي، دکتر محسن رهامي، مهندس اشکان رضوي، مهندس کورش زعيم، دکتر احمد ساعي، بانو توران شهرياري، مهندس مجيد ضيايي، يوسف فلاح، دکتر محسن فرشاد، سرلشکر بازنشسته ناصر فربد، دکتر باقر قديري اصلي، دکتر عليقلي محمودي بختياري، هرمز مميزي. دکتر محمد ملکي، مهندس حميدرضا مسيبيان، مهندس علي اکبر معين فر، بانو پريچهر مبشري، دکترعلي اکبر نقي پور، دکتر عبدالرضا هوشنگ مهدوي، مهندس حبيب يکتا.

دسته‌ها
اعلاميه و بيانيه

اطلاعیه هيات اجرائی سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور

جبهه ملی ایران در تداوم جنبش مشروطيت بوده و از ابتدای موجودیت خود تا کنون عليه زیر پا
گذاشتن دستاوردهای این جنبش و برای تحقق اهداف آن یعنی استقرار آزادی و حاکميت
ملی کوشيده است. معذالک به اطلاع هموطنان ميرسانيم که آگاهينامه ای که اخيرا با عنوان
“سد و دومين سالگرد انقلاب مشروطه” با امضا طرفداران نظام پادشاهی و امضا فرد یا جمعی
با عنوان “جبهه ملی ایران در خارج از کشور” انتشار یافته است هيچگونه ارتباطی با
سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور ندارد.
هيات اجرائی سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور
مهندس کامبيز قائم مقام  مهندس بهمن مبشری – دکتر همایون مهمنش
چهارشنبه نهم مرداد 1387 برابر سی ام ژوئيه 2008

دسته‌ها
اعلاميه و بيانيه

تسلیت به یاران جبهه ملی خارج از کشور

تسلیت به یاران جبهه ملی خارج از کشور

با غم و اندوه فراوان درگذشت آقای عزیزالله اثنیﻋﺸﺮی مبارز دیرپای راه آزادی و استقلال ایران و پوینده قدیمی راه مصدق را به خانواده ارجمند ایشان و یاران جبهه ملی ایران خارج از کشور تسلیت عرض میکنیم .

تهران از طرف شورای مرکزی جبهه ملی ایران ادیب برومند

دسته‌ها
اعلاميه و بيانيه

پیام کنگره سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور به جبهه ملی ایران

پیام کنگره سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور به جبهه ملی ایران

 دوستان عزیز جبهه ملی ایران!

پیام آقایان ادیب برومند، رئیس هیات رهبری و شورای مرکزی و دکتر حسین موسویان، رئیس هیات اجرائی جبهه ملی ایران در کنگره قرائت و با شور و استقبال شرکت کنندگان روبرو شد. بدینوسیله مراتب امتنان و تشکر خود را از ارسال این پیام ها و احترام عمیق، همبستگی و همگامی خود را با تلاش و کوشش های شما که علی رغم حاکمیت دیکتاتوری و در شرائط سخت برای اهداف جبهه ملی، بویژه آزادی و استقرار حاکمیت ملت تلاش میکنید، اعلام میداریم.

امروز روشنفکران بیش از پیش متوجه شده اند که تنها در سایه آزادی و حاکمیت ملی، اهدافی که از مبارزین صدر مشروطیت گرفته تا مصدق بزرگ و جبهه ملی ایران همواره برای آن تلاش کرده اند، بهبود پایدار زندگی مردم و استقرار امنیت و عدالت اجتماعی، میسر است و هموطنان ما از کلیه اقشار اجتماعی برای رسیدن لحظه ای که بتوانند با بیان اراده خود شرائط لازم برای برکناری دیکتاتوری و استقرار دموکراسی را فراهم کنند، روز شماری می کنند. وظیفه فعالان و تشکل های سیاسی در این شرائط، تدارک یک دموکراسی پایدار و ایجاد آمادگی های لازم برای اداره کشور در آزادی و دموکراسی با مدیریتی مورد قبول و پشتیبانی مردم است.

یکی از مهمترین وسائل رسیدن به این هدف، وجود تشکیلات سیاسی و سندیکائی مدرن، ثابت قدم، دموکرات و ملی است، که حول یک برنامه ی سیاسی روشن فعالیت نموده و تمام توان خود را برای جذب روشنفکران و جلب پشتیبانی مردم بکار گیرد. در صورت پا گرفتن چنین تشکیلاتی، مردم میدانند که اگر برای برکناری دیکتاتوری و استقرار دموکراسی اقدام کنند، جانشینی مناسب و مورد اعتماد وجود دارد که میتواند با پشتیبانی آنان و در یک محیط اعتماد و آشتی ملی در راه استقرار دموکراسی و بهبود وضع مردم و کشور دست بکار شود. ما تصور می کنیم که جبهه ملی ایران با کوشش های خود، از جمله انتشار منشور و برنامه کار خویش قدم های مهمی در این راه برداشته است.

اگرچه ما بالاجبار و به دلیل شرائطی که دیکتاتوری به همه ما تحمیل کرده است در تشکیلاتی مستقل از شما فعالیت می کنیم، اما مطمئن باشید که لحظه ای در همگامی با شما و پشتیبانی از کوشش هایتان کوتاهی نخواهیم کرد و آرزو داریم بتوانیم زمانی در یک تشکیلات واحد و در کنار شما مشترکا به مبارزه برای تحقق اهداف جبهه ملی ادامه دهیم. از دور دست شما را میفشاریم.

لودویگزهافن آلمان 12 – تا 14 بهمن 1386 برابر 1 تا 3 فوریه 2008

21 بهمن 1386 برابر 10 فوریه 2008

 

دسته‌ها
اعلاميه و بيانيه

پیام رئیس هیئت اجرائیه به کنگره سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور

بنام خداوند جان و خرد

کنگره سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور

اجازه میخواهم به بانوان و آقایان ارجمندی که از طرف سازمانهای مختلف جبهه ملی در این کنگره شرکت نموده و با حضور خود کنگره را مزین فرمودهﺍند خیرمقدم عرض کنم و به شخصیتﻫﺎی دیرپای و استواری که چندین دهه است در خارج از کشور بدون انحراف ، در مسیر مستقیم جبهه ملی ایران و راه و رسم مصدق بزرگ گام برمیدارند درود بفرستم . از ترکیب خرد و تجربه و آگاهی این یاران دیرینه با جوش و خروش و انرژی جوانان میهن دوست و مصدقی است که جبهه ملی اعتلا و شکوفائی پیدا میکند و به انجام رسالت تاریخی خود برای استقرار حاکمیت ملی و دموکراسی در ایران دسترسی میابد همچنانکه در صدر جبهه ملی نیز همین ترکیب ، کارساز بوده است . موفقیت شما سربازان ثابتﻗﺪم جبهه ملی را آرزومندم و امیدوارم که این کنگره بتواند به ایجاد تشکیلاتی منظمﺗﺮ و گستردهﺗﺮ برای اجرای اهداف جبهه ملی ایران توفیق یابد .

هشتم بهمن ماه 1386

تهران- رئیس هیئت اجرائیه و مسئول تشکیلات جبهه ملی ایران

دکتر حسین موسویان

دسته‌ها
اعلاميه و بيانيه

بیانیه هیئت رهبری و هیئت اجرائیه جبهه ملی ایران

بنام خداوند جان و خرد

 هموطنان عزیز !

جبهه ملی ایران بعنوان دیرینﺗﺮین جریان سیاسی ملی همواره بر استقرار حاکمیت ملی و رای آزادانه ملت برای تعیین سرنوشت خود ، احترام و رعایت حقوق بشر و آزادیهای سیاسی اعتقاد داشته و مجلس مبتنی بر انتخابات سالم و آزاد را مهمترین ارگان تبلور اراده مردم برای مشارکت در اداره کشور میداند ولی دریغا که در شرایط فعلی در جمهوری اسلامی تحقق یک انتخابات آزاد و سالم ناممکن و غیر قابل تصور است . حاکمیت با تبعیضات فاحش سیاسی ، نقض آزادیهای مدنی و سیاسی ، نادیده انگاشتن تعهدات بینﺍلمللی مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر همه راهها را بر دگراندیشان و مخالفان خود که اکثریت قاطع ملت ایران هستند بسته است . آزادی احزاب و اجتماعات جز برای معدودی از وابستگان به حکومت وجود ندارد . آزادی مطبوعات بکلی منتفی است و فقط روزنامهﻫﺎی وابسته به صاحبان قدرت و طرفدار حاکمیت امکان انتشار دارند و امکان کاندیدا شدن هیچ شخصیت ملی و دگراندیش نیز وجود ندارد زیرا که شورای نگهبان انتصابی تحت عنوان نظارت استصوابی صلاحیت همه داوطلبان نمایندگی را جز وابستگان به حاکمیت رد میکند و بنابراین معنی شرکت در انتخابات یعنی تنها رای دادن به کسانیکه از صافی شورای نگهبان گذشته و مطیع و فرمانبردار حکومتﺍند . گذشته نشان داده است که اگر هم فردی معتقد به مصالح ملی به مجلس راه یابد با نخستین سخن مخالف و یا اقدام در جهت حمایت از مردم بشدت محکوم و مطرود میشود و مجلس جز وسیلهﺍی برای قانونی کردن خواستهﻫﺎی قدرتمداران حاکم نیست .

امروز حاکمیت جمهوری اسلامی از دیدگاه داخلی در شرایطی از نارسائیﻫﺎ و نابسامانیهای مدیریتی ، اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی بسر میبرد . سیاست سرکوب دانشجویان ، زنان ، کارگران ، فعالان سیاسی ، معلمان و سایر قشرهای مردم هر روز شدت بیشتری یافته و جو خفقانﺁور برای ایجاد رعب در جامعه روز بروز تشدید میشود . با وجود افزایش چشمﮔﻴﺮ درآمد نفت مردم ما کماکان با رکود اقتصادی ، تورم ، بیکاری و فساد مالی در تمامی عرصهﻫﺎ دست به گریبانند از لحاظ نگرش منطقهﺍی منافع حیاتی ما در دریای مازندران و خلیجﻓﺎرس با چالشﻫﺎی جدی روبروست برخورد انفعالی نظام با مسائل مورد بحث سبب گردیده که همسایهﺍی عهدنامهﻫﺎی 1921 و 1940 را به بوته تاریخ بسپارد . دیگری عهدنامه 1975 را زیر ﺳﺆال برد و بالاخره همسایه سوم تفاهمﻧﺎمه 1971 را مردود اعلام نماید . حاکمیت جمهوری اسلامی در سیاست بینﺍلمللی نیز بعلل مختلف میهن ما را در تنگنا و انزوا و تحریم اقتصادی قرار داده است و در چنین اوضاع و احوالی رژیم گرفتار بحرانﻫﺎی گوناگون درصدد است با برپائی انتخابات که به ماهیت غیر دموکراتیک و ناعادلانه آن به اختصار اشاره کردیم برای خود کسب مشروعیت نماید . جبهه ملی ایران شرکت در انتخاباتی را که رای دهنده اختیاری در انتخاب کردن ندارد و انتخاب شونده را نیز جز اطاعت محض اقدامی متصور نیست انتخاباتی مبتنی بر خواستهﻫﺎی مردم نمیداند و در آن شرکت نخواهد کرد .

 

ششم بهمن ماه 1386

تهران هیئت رهبری و هیئت اجرائیه جبهه ملی ایران

 

 

دسته‌ها
اعلاميه و بيانيه

درود بر غلامرضا تختی

درود بر غلامرضا تختی

هفدهم دیماه مصادف با سالروز درگذشت قهرمان فراموش نشدنی و پرآوازه ایران جهان پهلوان غلامرضا تختی است . آنچه از تختی اسطورهﺍﯼ فناناپذیر برای ملت ایران ساخت علاوه بر پیروزیهای درخشان ورزشی روحیه مردم گرائی و شخصیت آزاده او بود . او هیچگاه تسلیم صاحبان زر و زور نگردید و در کنار مردم و در صف میهن دوستان و آزادیخواهان باقی ماند . تختی پیره مصدق بزرگ ، عضو شورای مرکزی جبهه ملی ایران و مسئول سازمان ورزشکاران جبهه ملی ایران بود . ما یاد و خاطره او را گرامی میداریم و به روان پاکش درود میفرستیم .

هفدهم دیماه 1386 شورای مرکزی جبهه ملی ایران

ادیب برومند-دکتر مه لقا اردلان-بانو فرشید افشار-مهندس عباس امیرانتظام-دکتر داوود هرمیداس باوند-دکتر جهانشاه برومند-مهندس مرتضی بدیعی-عیسیﺧﺎن حاتمی-مهندس اسماعیل حاج قاسمعلی-دکتر پرویز دبیری-جمال درودی-حسین راضی-دکتر علی رشیدی-غلامرضا رحیم-مهندس کورش زعیم-دکتر خسرو سعیدی-حسن شهیدی-حسین شاﻩحسینی-دکتر عباسعلی صحافیان- مهندس حسین عزت زاده-سرلشگر بازنشسته ناصر فربد-اصغر فنیﭘﻮر-دکتر محسن فرشاد-دکتر باقر قدیری اصلی-حسن قدیانی-دکتر حسین موسویان-دکتر مهدی مویدزاده-هرمز ممیزی-منوچهر ملکﻗﺎسمی-پریچهر مبشری-دکتر علیﺍکبر نقیﭘﻮر-ابوالفضل نیماوری

دسته‌ها
اعلاميه و بيانيه

انفجار بمب در جایگاه نشست حزب مردم کشور پاکستان

یاد و نام بینظیر بوتو گرامی باد

 

سازمان زنان جبهه ملی ایران واقعه اسفناک انفجار بمب در جایگاه نشست حزب مردم کشور پاکستان و تیراندازی و ترور شخصیت بالا، بانوی ارجمند بینظیر بوتو را بشدت محکوم کرده و این عمل را بعنوان ترور صلح ، دموکراسی و آزادیخواهی تلقی مینماید بدینمنظور مراتب تسلیت خود را به مردم ، دولت و خانواده محترم آن زنده یاد اعلام میدارد . ﺿﻤﻨﺄ سازمان زنان باطلاع میرساند که ما ایرانیان بویژه بعلت پیوند میهنی با مادر آن روانشاد بیش از دیگران متاسف و اندوهگین هستیم و از این رو مراتب خشم و غم عمیق خود را از این ضایعه اندوهبار به جهانیان اعلام داشته و چنین حوادثی که موجب جریحهﺩﺍر شدن احساسات همه افراد پاکدل و آزادیخواه میباشد بشدت محکوم مینمائیم .

 

سازمان زنان جبهه ملی ایران

10/10/86