دسته‌ها
اعلاميه و بيانيه

انتخاباتی که گذشت وآینده ای که پیش روست

انتخاباتی که گذشت وآینده ای که پیش روست

به نام خداوند جان وخرد

ملت رشید ایران که دربرهه هائی تاریخ سازبا همه اختناق و دل آزردگی ورنجدیدگی ازحاکمان وقت باز با شیوه مسالمت آمیز بر مبنای خویشتن داری وخردورزی،راهی رابرای برون رفت از تنگناها جستجو میکند،در انتخابات ریاست جمهوری هم برای ناکام گذاشتن انحصارطلبان وخودکامگان به دوگونه عمل کرد. گروهی قابل توجه درانتخابات شرکت نکردندوگروهی دیگرکه روش شرکت درانتخابات را به مصلحت دیدند با اکثریت قاطع نامزدی را برگزیدندکه در آخرین روزها مورد حمایت وتایید بخش مهمی ازسردمداران جنبش اصلاح طلبان درون حکومتی قرارگرفت. تمام آمارها وشواهد حاکی از آنست که رئیس جمهور کنونی تا پیش از این حمایت ها اقبال چنین بردی رانداشت.اما آنان که در انتخابات شرکت کردنددرعین نا امیدی ،سرشار ازشوق وذوق به پای صندوق های رای شتافتندتا شایدرئیس جمهور آینده تحت تاثیراین شور وهیجان خودرا وجدانا موظف به برآوردن خواسته های ملت بداند ودرین راه با هرمانع و محظوری پنجه درافکند. دراین گیرودار دولت دهم در وضعی به پایان رسید که:

1-شکاف های طبقاتی،اقتصادی،عقیدتی وتربیتی به گونه ای بحرانی تهدیدگرسلامت روانی وآرامش جامعه است.

2-هرچنددولت دهم ازثروتمندترین دولتهای تاریخ ایران به شمار میرود اما میراثی جز فقروفسادروزافزون وکاهش توان اقتصادی ومعیشتی مردم وافت چشمگیر ارزش ریال نداشته است.

3-اگرچه این دولت درشعاردادن گوی سبقت را در دوران معاصرازهمه ربوده بود وبرای توجیه خود وجلب نظر مردم از ارزش های عقیدتی وحاتم بخشی های ابلهانه استفاده میکرد،اما امروز مارا با افزایش شدیدآسیب های اجتماعی وسقوط ارزش های اخلاقی مواجه ساخته است.

4-وضع اسفبار بهداشت ودرمان درحیطه پزشکی وروان شناختی وبحران های رفاهی،خانوادگی دراین دولت به اوج خود رسیده است.

5-اوضاع فرهنگی دراین دروه فاجعه باربوده است. انبوه سازی غیرتخصصی از مدارک تحصیلی ، گزینش های نابخردانه درمحیط علمی ، اعمال سانسورهای تنگ نظرانه وغیرکارشناسانه درقلمروعلمی،فرهنگی وهنری تا نا امنی شغلی برای فعالان نشر ومطبوعات وبازنشسته کردن وزنه های دانشگاهی همه وهمه دراین دوره شدت یافته است.

6-اعمال خشونت نسبت به دگراندیشان وزندانی کردن فعالان سیاسی و روزنامه نگاران و وکلا وبرقراری جو امنیتی و اختناق وعدم رعایت حقوق بشر دراین دولت بیش ازپیش مشاهده شده است.

7-بحران دیپلوماسی در زمینه های مختلف هرروز وخیم ترگردیده ومنافع ملی رامورد خطر قرارداده است. دراین مدت ایران نه تنها درمنطقه تاثیرگذارنبوده،که همواره به انزوا وحالت دفاعی وانفعالی بیشترازقبل کشانده شده است.

حال درچنین شرایطی دولت یازدهم می خواهدکار خودرا آغازکنددرحالی که آحاد ملت چشم امیدواری به اودوخته اند ما درین جا به حکم وظیفه ملی وتاریخی واجب می دانیم مطالبی را به ریاست جمهوری دولت یازدهم یادآورشویم.

الف – تاکید ایشان برفراجناحی بودن دولت درجهان امروزمنطبق برنگاهی کارشناسانه وسیاستمدارانه نیست.زیرا ایشان آرای خودرابه پشتوانی چهره های اصلاح طلب وناراضیان ازشیوه های نابخردانه ی سال های اخیربه دست آورده اندو بایدپاسخگوی مردمی باشند که مشتاقانه به ایشان رای داده اند.

ب – آقای رئیس جمهوری نبایدفراموش کنندکه درصد قابل توجهی از آرایشان مربوط به هم میهنان ما در اطراف واکناف کشورومرزهای ایران زمین است هم میهنان گرانقدر ما در بلوچستان وکردستان وخوزستان همواره مرزبانان امین کشوربوده اند وبرعهده ی ریاست جمهوراست که دراین استان ها امکانات رفاهی،اجتماعی،اقتصادی وسیاسی باتمام نیرو فراهم آورند. اقبال به شعارهای مردم سالارانه نشان داده که ایرانی باهر قومیتش حل مشکل خودرادر نیل به دموکراسی میجوید.

پ – دراین هشت سال بیش ازپیش به وجهه ی بین المللی ایران لطمه وارد آمده است.بنابراین تنش زدائی وتجدید جایگاه ایران وایرانی به عنوان کشور وملتی صلح دوست وتکثرگرا وآشتی طلب واهل گفت وشنود باهمه فرهنگ ها باید درصدراولویت دیپلوماسی قرارگیردوباتعیین چنین جایگاهی میتوان طیفی ازمسائل اقتصادی وسیاسی راحل کرد.

ت – ایران به عنوان امضا کننده ی کنوانسیون حقوق بشر،موظف به رعایت موازین آنست درحالیکه متاسفانه فاجعه های حقوق بشری بسیار درسراسرایران به وقوع پیوسته است وهمچنان هم ادامه دارد.برای پایان بخشیدن به این گونه فجایع وبیعدالتی ها اقدامات عملی بدون تامل بایدانجام پذیرد.زیرا کارنامه ی قوه قضائیه باتوجه به انبوه مشکلات قضایی وعدم اهتمام جدی برای احقاق حقوق مظلومان وجلوگیری ازتجاوز متعدیان به حقوق فردی واجتماعی به     هیچ روی امیدوارکننده نیست. به این جهت بسیاری ازفرهیختگان ازمحقق و وکیل دعاوی ،روزنامه نگار وفعال دانشگاهی طی سال های گذشته وبه ویژه ازچهارسال پیش به مهاجرت وجلای وطن مجبور گردیده اند.بازگردانیدن آنان واشتغال به کار تخصصی شان ازوظایف دولت یازدهم است.

ث – برنامه ریزی هدفمندوعلمی ومعطوف به انجام، برای زمینه سازی انتخابات آزاد ازضروری ترین کارهایی است که باید انجام شودتا با آزادی احزاب وجمعیت هاومطبوعات امکان حضور افکار ونظرات گوناگون دراداره جامعه فراهم گردد.

ج – حمایت نکردن ازتولید کنندگان داخلی چه درعرصه صنعت وچه درزمینه های کشاورزی ودامداری موجب شده است تا کالاهای کم ارزش چینی افزایش یابد وتوان تولید کاهش گیرد.بیشترصنعتگران وکشاورزان ودامداران به علت زیان های هنگفت ناشی ازسوء مدیریت کار خودرا رها کرده اند ودرعوض مشاغل کاذب دلالانه جذابیت اقتصادی یافته است.ازین روسیاست های حمایتی از تولیدکنندگان داخلی بسیارضروری به نظرمیرسد.

جبهه ملی ایران امیدواراست دولت جدیدپیش ازآنکه صدمات جبران ناپذیربرکیان ملی ایران واردشودبا درپیش گرفتن سیاست داخلی خردمندانه وآشتی جویانه واحترام به آزادی ها وحقوق ملت ، زمینه ای برای سیاست خارجی صلح طلبانه وتامین کننده منافع ملی ایران فراهم نماید.

آحادملت ایران نه تنهاحق دارندبلکه مکلفنداز کسی که به او رای داده اندهمواره خواست های برحقشان را مطالبه نمایند.

تهران – جبـهه ملـی ایـران

22 مردادماه 1392