دسته‌ها
اعلاميه و بيانيه

عراق به کدام سو میرود؟

عراق به کدام سو میرود؟

هموطنان عزیز،

کشور همسایه ما عراق در ورطه هولناکی افتاده است . عراق که پس از حمله آمریکا در سال 2003 از شر یک حکومت جبار و خودکامه نجات یافت ومی باید با بهره گیری ازفرصت بدست آمده به سوی یک نظام مردم سالار با مشارکت همه اقوام ومذاهب پیش میرفت،متاسفانه در این مسیر درست و عقلانی قرار نگرفت . به ویژه درسال های اخیر آقای نوری المالکی نخست وزیر عراق با در پیش گرفتن فرقه گرایی وگروه گرایی وبی اعتنایی به خواسته های سنی ها وکردها وسایر اقلیت ها وراه ندادن به آنها برای دخالت در امور کشور ورعایت نکردن موازین دموکراسی و حقوق بشر خشم همه را نسبت به حاکمیت عراق برانگیخت وزمینه ای گسترده از نارضایتی فراهم ساخت که درنتیجه آن رفتارها اکنون عراق به خاک وخون کشیده شده وعلاوه بر جنگ های داخلی ،حتی درمعرض ازهم گسیختگی و تجزیه قرار گرفته است . که گفته اند آنکس که باد میکارد طوفان درو میکند .

ظاهر قضیه اینست که یک گروه بنیادگرا وخشن دو تاپنج هزار نفری به نام « داعش » از خاک سوریه به عراق وارد شده و به سرعت به بخش وسیعی ازشمال عراق تسلط پیدا کرده و بالاخره یک خلافت اسلامی اعلام کرده است . اما واقعیت اینست که گروه های زیادی مانند نظامیان اخراج شده از ارتش رژیم سابق عراق واعضای حزب بعث و عشایر سنی مذهب و گروه نقشبندی و اقلیت های ناراضی دیگر در این حرکت با گروه داعش همراه شده اند.وحتی نیروهای ارتش تحت امر دولت مرکزی نیز به گونه ای سئوال برانگیز، بدون کمترین مقاومتی در مقابل معارضین صحنه را برای پیشرفت آنان خالی کرده ومقدار زیادی سلاح های سنگین و سبک را برای آنها به جای گذارده اند. در این میان کردهای عراق نیز با استفاده از موقعیت، منطقه نفت خیز کرکوک را اشغال نموده و سودای اعلام استقلال در سر میپرورانند.

درچنین شرایطی تنها راه نجات عراق کناره گیری آقای نوری المالکی از قدرت و تشکیل یک دولت فراگیر وحدت ملی باشرکت تمام اقوام و گروه های سیاسی و مذهبی و حرکت درجهت حفظ آرامش و یک پارچکی عراق است . هرگونه مداخله نظامی خارجی در عراق به مثابه ریختن بنزین بر روی آتش شعله ور جنگ داخلی ومنطقه ای است. جبهه ملی ایران حوادث عراق را مشابه سایر رویدادهای منطقه خاورمیانه در راستای رقابت ها و مناقشات قدرت های جهانی ومنطقه ای وکشمکش بین آنها ارزیابی میکند وامیدوار است شخصیت های ملی ورهبران سیاسی ومذهبی عراق بادرایت وهوشیاری ودوری جستن از تنگ نظری های مذهب محورانه وقوم گرایانه یک دولت فراگیر ملی درعراق تشکیل داده وثبات وامنیت ویک پارچگی کشور عراق را حفظ نمایند. ما توطئه برای تجزیه خاک عراق ویا هر کشور دیگر خاور میانه را به شدت محکوم میکنیم. ما بر آمادگی کامل دولت ایران برای دفاع مقتدرانه از مرزهای کشور درمقابل هرگونه تعرض احتمالی تاکید میکنیم اما دخالت نظامی ایران در درون خاک عراق را با حفظ منافع ملی ایران به هیچوجه منطبق نمیدانیم و ورود در منازعات عراق را مانند گام نهادن در باتلاقی میدانیم که عواقب آن ناپیداست.

تهــــران – جـــبهـه ملـــی ایـــران

شانزدهم تیرماه 1393