دسته‌ها
اعلاميه و بيانيه

سپاس از معلمان شرافتمند ایران

سپاس از معلمان شرافتمند ایران

روز سه شنبه 12 اردیبهشت ماه 1340 حرکت حق طلبانه معلمان درمیدان بهارستان تهران به خون کشیده شد و معلم شریفی به نام دکتر ابوالحسن خانعلی دبیر دبیرستان جامی که در راه پیمائی اعتراضی معلمان نسبت به سختی معیشت وناکافی بودن حقوق شرکت نموده بود به ضرب گلوله دژخیمی تبه کار،ازدست پروردگان کودتاچیان28 مردادی به خاک افتاد وبه شهادت رسید.وازآن هنگام روز 12 اردیبهشت به نام روز معلم به ثبت تاریخ رسید.

این یک واقعیت است که میزان توسعه علم وبالا رفتن سطح دانش وآگاهی های افرادجامعه با ارتقاء فرهنگ وتوسعه اقتصادی وافزایش تولید وتامین رفاه وآسایش جامعه نسبت مستقیم دارد وبا توجه به این واقعیت، نقش واهمیت معلمان،این مربیان فداکار که چون شمعی فروزان میسوزند تا راه پر پیچ وخم تحصیل علم ودانش را برای نسل جوان کشور روشن نموده ومسیر رفاه وسعادت جامعه راهموارکنند بیشتر و بهترنمایان میگردد. ولی دریغ وافسوس که چه در رژیم گذشته و چه در حال حاضرمعلمان با مصائب ومشکلات عدیده زندگی دست وپنجه نرم میکنند وهمواره فشارهای معیشتی برگرده آنان سنگینی مینماید. امروز که گرانی افسارگسیخته وتورم سرسام آور زندگی اکثریت قاطع ملت ایران به ویژه آنان که حقوق تقریبا ثابت ویا با افزایش ناکافی دارند دچارتلاطم وازهم گسیختگی نموده است،معلمان هم مثل سایر حقوق بگیران دچار مضیقه شدید وشرایط زندگی غیر قابل قبولی هستند. علاوه براین،این قشرفرهیخته وزحمتکش،امکان ایجاد تشکل صنفی واقعی وداشتن محلی برای اتحادیه خود وانتشارنشریه ای که افکار و خواسته های آنان را به آگاهی مردم برساند،ندارند . بدیهیست که تشکل های حکومت ساخته به نام معلمان که همیشه وجود داشته اند ازهیچگونه اقبال وتوجه ومشروعیتی در بین معلمان برخوردار نیستند.

جبهه ملی ایران روز معلم را گرامی میدارد و به معلمان شرافتمند ومیهن دوست ایران درود میفرستد وخواستار تامین نیازهای معنوی ومادی این فرهیختگان ارجمند واحترام به جایگاه رفیع آنان میباشد.

تهران – 12 اردیبهشت 1392

جــــبهه ملـــــی ایـــــران

دسته‌ها
اعلاميه و بيانيه

روزجهانی کارگر برکارگران ایران مبارک باد

روزجهانی کارگر برکارگران ایران مبارک باد

به نام خداوند جان و خرد

یکی از روزهای خجسته وفرخ آیین در سالنمای کشورهای جهان « روز کارگر » است که به احترام حق مسلمی که این طبقه زحمتکش وبردبار در سامان بخشیدن به زندگانی فردی و جمعی در هر زیستگاهی دارند، نامگذاری این روز مهر تائید جهانی خورده است .

درین روز فرخنده شایسته است که شهروندان هرشهر ودیاری مراتب گرامی داشت وسپاسمندی خودرا نسبت به این جمع خدمتگزار ابراز دارند ودرلزوم مراعات رفاه و خوش زیستی جامعه کارگران با گفتار و نوشتار واقدامات عملی وامی را که به گردن دارند منصفانه بپردازند.

جای تردید نیست که آسوده زیستن جامعه کارگری درزندگی روزانه وتامین معاش وبهداشت آنان چه مایه در استواری چرخهای کارخانه وکارگاه حیات ملی وترقیات کشور موثر است و برعکس ناخرسند بودن آنان از اوضاع زندگی و اداره خانواده چه اندازه برای گسترش صنایع وامور اساسی وپیشرفت کارهای مملکت زیان بخش تواند بود.

پوشیده نیست که ساخت وساز بناها وعمارات بلند،نظافت وسرسبزی شهرها،رونق کارخانه ها،اطفای حریق ها وبستن سیل بندها همه وهمه امور ازاین دست مدیون طبقه کارگران است. واگر عرق ریختن ها وخطر کردن ها وتحمل سرما وگرما وفداکاری این جماعت نبود زندگی شهرنشینی امکان نداشت وحتا روستا نشینی هم بی رونق بود. پس باید قدر کارگر راشناخت واز حقوقش دفاع کرد.

متاسفانه زمامداران کشور به گونه ای که شایسته است در رعایت حقوق کاگران اهتمام نمی ورزند وهرگاه این طبقه برای توجه دادن حکومتها به کمبود حقوق یا تاخیر درادای دستمزد خود ندایی سرمیدهند به جای توجه به خواستهای قانونی آنان ضرب وشتم وزندان بسراغشان می رود .

جبهه ملی ایران روز فرخنده جشن کارگران را به عموم کارگران ایران وجهان تبریک می گوید وموجبات رفاه وبهروزی و سعادت آنان را همواره آرزومند است .

تهران – 10 /2 /1392

جــــبهه ملــــی ایــــران

دسته‌ها
اعلاميه و بيانيه

درگذشت آقای مهندس اسماعیل حاج قاسمعلی

تنها اوست که میماند

بااندوه وتاسف بیکران درگذشت پوینده دیرپای راه مصدق بزرگ،آقای مهندس اسماعیل حاج قاسمعلی عضوشورای مرکزی جبهه ملی ایران را به خانواده ارجمند ایشان وهمه اعضاء وسازمان ها وطرفداران جبهه ملی ایران تسلیت میگوئیم.

مهندس اسماعیل حاج قاسمعلی از زمان نوجوانی و در دوران نهضت ملی شدن نفت پا به عرصه مبارزات آزادیخواهانه گذاشت. او درهمان دوران نهضت ملی درمیتینگ های تاریخی جبهه ملی درمیدان بهارستان یکی از اداره کنندگان تریبون درآن بالکن ساختمان ضلع شمالی میدان بهارستان بود . پس از کودتای ننگین 28 مرداد، در روز16 آذر1332 او درتظاهرات اعتراضی دانشجویان حضور داشت وشاهد زنده تهاجم دژخیمان مزدور کودتاچیان به دانشگاه تهران وبه شهادت رسیدن سه دانشجوی دانشکده فنی بود. مهندس اسماعیل حاج قاسمعلی از سال 1380 از طرف شورای مرکزی جبهه ملی ایران به عضویت شورا برگزیده شد ودر پلنوم الهیارصالح درسال 1382 از سوی پلنوم به عضویت شورای مرکزی انتخاب گردید. روانش شاد و یادش گرامی باد .

8 /2 /1392

شورای مرکزی جبهه ملی ایران

ادیب برومند-دکترلقااردلان-بانوفرشیدافشار-مهندس عباس امیرانتظام-فرهادامیرابراهیمی- دکترهرمیداس باوند-دکترجهانشاه برومند-مهندس مرتضی بدیعی-دکترنصرالله جمشیدی-عیسی خان حاتمی-جمال درودی-دکترعلی رشیدی-مهندس کورش زعیم-دکترشاهین سپنتا –حسین شاه حسینی-جوادشرف الدین-مهندس حسین عزت زاده-سرلشگربازنشسته ناصرفربد-دکترمحسن فرشاد-اصغرفنی پور-دکترباقرقدیری اصلی-حسن قدیانی-دکترحسین موسویان- ضیاء مصباح – دکترمهدی مویدزاده-پرفسورصادق مسرت-منوچهرملک قاسمی-ابراهیم منتصری-هرمزممیزی –پریچهرمبشری-مهندس علی محمدی-جمشیدمیرعمادی-محمدملک خانی-دکترپوریامطهری – ابوالفضل نیماوری-دکترعلی اکبرنقی پور-عباس همایونی-دکترجمشیدوحیدا

دسته‌ها
اعلاميه و بيانيه

دو عید هم زمان برملت بزرگ ایران مبارک باد

دو عید هم زمان برملت بزرگ ایران مبارک باد

درسال 1280 خورشیدی مظفرالدین شاه قاجار طی قراردادی ، امتیاز اکتشاف واستخراج وفروش کلیه ذخایر نفت وگاز در سراسر خاک ایران به جز استان های شمالی را به مبلغی ناچیز یعنی فقط 16 درصد ازمنافع، برای مدت 60 سال به ویلیام ناکس دارسی مهندس معدن تبعه انگلیس واگذار کرد. دارسی هفت سال پس از گرفتن امتیاز توانست اولین چاه نفت را درمسجدسلیمان به نفت برساند. وفوران شدید نفت دراین چاه نشان داد که چه ذخایر عظیمی از نفت در دل خاک ایران نهفته است . وقتی بهره برداری آغاز شد،فقط مالیاتی که دارسی طبق قوانین رایج در انگلستان باید نسبت به منافعش ازنفت ایران به دولت متبوع خود میپرداخت،توانست بنیه مالی امپراطوری بریتانیای کبیررا بگونه ای بارز تقویت نماید وچرخ های اقتصادی آن امپراطوری را سریع تر به گردش درآورد.ودولت انگلیس را وادارد که بکوشد راسا در غارت این ثروت سرشار میهن ما مداخله نماید.دخالت های دولت انگلیس از طریق شرکت نفت ایران و انگلیس که از ادغام چند شرکت تاسیس شده توسط دارسی ایجاد شده بود صورت میپذیرفت وچپاول نفت ایران سالها همچنان ادامه یافت.در سال 1312 که 32 سال از مدت قرارداد دارسی سپری شده بود،رضاشاه پهلوی ظاهرا بعنوان اعتراض به قرارداد دارسی دستورداد تا قرارداد دارسی را به کاخ سلطنتی بیاورندودر مقابل چشمان حیرت زده حاضران آن را دربخاری انداخته و سوزاند.ولی هم او قرارداد جدیدی را با شرکت نفت ایران وانگلیس برای مدت 60 سال امضا کرد که عملا نتیجه اش افزودن 32 سال به مدت اعتبار قرارداد دارسی بود . پس ازسقوط دیکتاتوری رضاشاه، دکترمصدق نماینده اول تهران در دوره چهاردهم مجلس شورای ملی صدای اعتراض خود را از یک طرف به قرارداد دارسی وتمدید شدن آن برای 32 سال دیگر توسط رضاشاه ،واز طرف دیگربه پیشنهاد حزب توده برای دادن امتیاز نفت شمال به اتحادجماهیرشوروی ، بلند کرد ومقدمات تز ملی شدن نفت در سراسر ایران را بنیان گذاشت.در انتخابات مجلس پانزدهم که توسط قوام السلطنه وهمراهی شاه ودرباریان صورت پذیرفت ، عوامل انگلیس از ورود مصدق به مجلس جلوگیری کردند ودرغیاب او ازمجلس کوشیدندتا با تصویب لایحه الحاقی گس-گلشائیان به قرارداد1312 سندیت واعتبار بدهندوبه غارت منابع نفتی ایران توسط دولت استعماری انگلیس برای سالهای سال تداوم ببخشند. ولی در همان مجلس پانزدهم چند تن از نمایندگان که از راهنمائی دکترمصدق ازبیرون مجلس بهره مند میشدند،ازتصویب شدن قرارداد الحاقی تا پایان عمر مجلس پانزدهم جلوگیری نمودند. درسال 1328 در جریان انتخابات دوره شانزدهم مجلس،دکترمصدق ویارانش با تاسیس جبهه ملی ایران مبارزه برای انتخابات آزاد را آغاز کردند ودر نتیجه مبارزاتی پیگیر،دکترمصدق همراه هشت نفر دیگر از اعضای جبهه ملی توانستند به مجلس شانزدهم راه یابند.درمجلس شانزدهم باتوجه به اهمیت موضوع نفت،برای رسیدگی به این مسئله ،کمیسیونی ویژه نفت انتخاب گردید که دکترمصدق ریاست این کمیسیون را عهده دار شد وچند تن از نمایندگان عضو جبهه ملی نیز دراین کمیسیون با دکترمصدق همکاری وهمراهی داشتند. این کمیسیون لایحه الحاقی گس-گلشائیان راکه درحقیقت تداوم قرارداد سابق بود مردود دانست وسپس همین گروه اندک با رهبری دکترمصدق وبا تلاشی طولانی ونفس گیر وتحت پشتیبانی و حمایت گسترده ملت ایران موفق شدند قانون ملی شدن نفت را در تاریخ 29 اسفند1329 به تصویب نهائی برسانند. متن این قانون که علی التحقیق نوشته ای ماندگار وجاویدان در تارخ این سرزمین خواهد بود بدینگونه انشاء شده است :

« بنام سعادت ملت ایران وبه منظور کمک به تامین صلح جهانی امضاءکنندگان ذیل، پیشنهاد می نمائیم که صنعت نفت ایران در تمام مناطق کشور بدون استثناء ملی اعلام شود یعنی تمام عملیات اکتشاف واستخراج وبهره برداری دردست دولت قرار گیرد.»

یک ماه پس از تصویب شدن قانون ملی شدن نفت، درتاریخ اول اردیبهشت1330دکترمصدق قبول مسئولیت نموده و دولت ملی را برای اجرای قانون ملی شدن نفت واصلاح قانون انتخابات تشکیل داد وپس از زمانی کوتاه درتاریخ 29 خرداد 1330 از شرکت نفت ایران وانگلیس خلع ید به عمل آورد وبه آرزوی دیرین ملت ایران یعنی ملی شدن نفت جامه عمل پوشاند . ملی شدن نفت تنها استیفای حقوق مادی ملت ایران وتصاحب ثروتی که به غارت میرفت نبود،بلکه باملی شدن نفت وبرچیده شدن بساط شرکت نفت ایران وانگلیس ، دخالت های دولت استعمارگر انگلیس در کلیه شئون سیاسی ایران نیز متوقف گردید. دولت انگلیس از طریق شرکت نفت ایران وانگلیس که در حقیقت حکومتی در درون حکومت ایران بود،درتعیین نخست وزیران و وزراءکابینه ها و وکلای مجلس نقشی حتمی وموثر داشت . دراسنادی که از خانه سدان، یکی از مدیران انگلیسی شرکت نفت سابق بدست آمد،معلوم گردید که انگلیس ها تا آنجا پیش رفته بودند که حتی مدیریت بسیاری از روزنامه های ایران را در اختیار داشتند و برای آنها سرمقاله ارسال کرده و سمت وسوی سیاسی آنها را هدایت میکردند.

امروز که 62 سال از تصویب قانون ملی شدن صنعت نفت گذشته،هیچکس نمیتواند اثرات شگرف وعمیقی را که آن نهضت ملی درحیات سیاسی این کشور و تحولات عظیم اقتصادی که درزندگی ملت ایران بر جای گذاشته انکار نماید. وکیست که نداند که نهضت ملی شدن نفت ایران چه اثرات چشم گیری روی جنبش های آزادیخواهانه سایر کشورهای استعمارزده جهان داشته است .

برای ایرانیان جای خوشوقتی و شادکامی بسیار است که مقارن شدن 29 اسفند،روزملی شدن نفت با جشن خجسته نوروز دوعید همزمان را برای ملت ایران به ارمغان آورده است .

جبهه ملی ایران جشن سالروز ملی شدن نفت وعید نوروز باستانی و آغاز سال نو را به هموطنان عزیز تبریک میگوید.و امیدوار است سال جدید،سال تحقق آرمان های ملت ایران یعنی تحقق آزادی ، استقلال وعدالت اجتماعی بوده وگریبان ملت بزرگ ایران از مصائب سیاسی وتضییع فاحش حقوق بشر وتنگناهای اقتصادی فزاینده ، گرانی وتورم سرسام آور ، فقر و بیکاری ومعضلات اجتماعی رهایی یابد .

تهران – 28 اسفندماه 1391

جـبـهه مــلـی ایــران

دسته‌ها
اعلاميه و بيانيه

مفهوم انتخابات آزاد و آزادی انتخابات وسرچشمه آن

مفهوم انتخابات آزاد و آزادی انتخابات وسرچشمه آن

برای درک بهتر انتخابات وهدف آن لازم است درآغاز بطور خلاصه درخصوص چگونگی پیدایش حکومت،حق حاکمیت،قدرت حاکمه وتعریف و تحولات آن از بدو پیدایش تا به حال چند کلمه ای بیان گردد. براساس تحقیقاتی که متخصصین و حقوقدانان وجامعه شناسان دررابطه باقدرت حاکمه وحکومت و تحولات آن درطول زمان نموده اند چنین حاصل گشته که اولین نوع قدرت حاکمه همزمان باتشکیل اولین گروه های انسانی به مفهوم آن زمان شکل گرفته که پایه واساس آن،زور و ترس و وحشت بوده است.بدین مفهوم که قویترین و زورآورترین فرد ویا افراد گروه در راس گروه قرار میگرفته اند و با تکیه برنیرو و یا شمشیر خود دیگر افراد گروه را تحت سیطره وفرمان خود قرار میداده اند. در این دوره ازدوران تاریخ بشریت شمشیر وتکیه بر آن یعنی زور پایه و اساس مشروعیت قدرت را تشکیل میداده است . باتوجه به اینکه جوامع بشری بدون وقفه در حال تغییر وتحول کند ویا سریع بوده وهست،زمانی فرامیرسدکه تکیه به شمشیر از آن پس به تنهائی برای تسلط بر گروههای انسانی کافی نبوده وازاینرو تئوری دیگری وارد زندگی اجتماعی میگردد. از این پس در دست دارنده قدرت خودرا آفریدگارو مالک زمین وزمان وهرچه در آن است معرفی میکند ودرضمن تکیه بر شمشیر، خود را مالک الرقاب دانسته که قادر است هر آنچه در توان اوست انجام دهد.در این دوران منتفعین از این نوع حکمرانی وصاحبان امتیاز طرفداران وپیروان بی چون وچرای این تئوری یعنی تئوری خدا حاکمی ویا حاکم خدائی میباشند. این نوع ازحکومت را میتوان در دنیای باستان ودر سیستم های حکومتی مصر(فراعنه) ودیگر سرزمین ها مشاهده نمود . با گذشت زمان وادامه تحولات اجتماعی وبالا رفتن سطح فرهنگ وبینش ،اگرنه برای همه افراد جوامع بلکه گروهی از آنان تاریخ مصرف تئوری خداحاکمی یا حاکم خدائی بپایان رسید.بگونه ای که از این پس تکیه بریک چنین ادعابه کمک شمشیر وزورو کشتارنه اینکه کافی نبود،بلکه غیرممکن می نمود. از اینرو صاحبان قدرت درصدد چاره جوئی بمنظور حفظ قدرت و منافع خود برآمده تئوری دیگری را ابداع نموده و برجای تئوری قبلی قرار دادند. براساس تئوری جدید حق حاکمیت صاحبان قدرت از این پس ادعای خدائی را کنارگذارده ومدعی داشتن حق نمایندگی ازطرف خداوندواعمال حق حاکمیت ازطرف او بر روی زمین و هرچه در آن است شدند.براساس تئوری جدید خداوند سرزمینی را که حاکم بران مسلط است باهرچه در آن است به حاکم ویا پادشاه بخشیده و درمالکیت او قرار داده و تسلط نامحدود او را بر روی آن بر قرار نموده و درنتیجه حاکم مجاز است هر آنچه لازم بداند انجام دهد وفقط وفقط دربرابر خداوند پاسخگوی اعمال خود است.باتکیه براین تئوری حاکم مشروعیت قدرت و سلطه خودرا مستقیما از خداوند گرفته ودر حقیقت خودرا بجای خداوند قرارداده و بگونه ای غیرمستقیم ادعای خدائی مینموده است .تئوریهای حاکمیت ومشروعیت آن باتشکیل و ظهور وبسط کلیسای کاتولیک در قلب امپراطوری روم از قرن سوم میلادی به بعد جای خودرا به یک تئوری جدید سپردند. پس ازتشکیل کلیسای کاتولیک در روم پایه گذاران آن فعالیت های خودرا آغاز واز راههای مختلف و ازجمله تبلیغات بر زندگی معنوی انسان ها تسلط یافتندو قدرت معنوی وآسمانی خودرا برجامعه حاکم ساختند وپس از آن مبارزه را برای بدست آوردن قدرت زمینی ومادی وسیاسی آغاز نمودند وبه رقابت با امپراطور وحاکمان روم پرداختند. کلیسا در این رقابت هامدعی بود که هستی و آنچهکه وجود دارد از آن خداوند است ولاغیر وخداوند خود برآنچه بر روی زمین میگذرد مستقیما دخالت ونظارت ندارد.بلکه توسط نماینده خود که تنها در برابر او مسئول وپاسخگوست اعمال خلق و حکومت را تحت هدایت وکنترول خود دارد وآن نماینده کلیسا وپاپ در راس آن است.درنتیجه ملاحظه میگردد که درحقیقت طبق این ادعا کلیساوپاپ بجای آفریدگار نشسته وخواهان حکومت بر بشریت اند.این نظریه عاقبت در اواخرقرن هشتم واوایل قرن نهم میلادی به بار می نشیندو پاپ وکلیسا رابر امپراطور و مردم تحت حکومتش ، هم در رابطه با زندگی معنوی واخروی وهم در رابطه با زندگی دنیوی حاکم مینماید بگونه ای که از آن پس امپراطور مشروعیت و سندیت خودرا با توسل به کلیسا وپاپ بدست میآورد وتنها امپراطوری مشروع شناخته میشود که توسط پاپ تاج برسر او گذارده شود . ( شارل ماین اولین امپراطور امپراطوری روم وژرمنی است که درسال 800 میلادی توسط پاپ تاج را دریافت وبسر گذارده و امپراطور مشروع شناخته شده است ) . از این زمان به بعد است که منافع امپراطورو اطرافیانش با منافع کلیسا و پاپ درهم آمیخته میگردد وبموازات یکدیگر قرارگرفته و حرکت میکنند.امپراطور از منافع کلیسا وکلیسا ازمنافع امپراطور واطرافیانش حمایت میکند.با تضعیف کلیسای کاتولیک در قرن شانزدهم و در اثرظهور عقاید و تئوری های جدید وبخصوص افکار روسو و منتسکیو وبا بوقوع پیوستن انقلاب کبیر فرانسه در سال 1789 دگرگونی بسیار عمیقی در طرز نگاه بقدرت و تئوری حاکمیت و مشروعیت آن بوجود آمد که منتهی به تولد تئوری های حاکمیت خلق و حاکمیت ملی و اعمال آن از طریق انتخابات مستقیم وغیرمستقیم گردید.براساس این تئوری ها که امروزه در کشورهائی که خودرا دارای رژیم سیاسی دمکراتیک میدانند ویا حد اقل مدعی داشتن چنین رژیمی هستند،تنهارژیم وحکومت ودولتی مشروع شناخته میشود که قدرت واختیارات خود را از صاحب حاکمیت یعنی ملت بارجوع به انتخابات مستقیم که دارای روش های مختلف است کسب مینمایدودر خدمت مردم ونه حاکم بر مردمند.حال با این مقدمه کوتاه به بحث در زمینه انتخابات ، نحوه برگزاری وچگونگی تضمین سلامت آن میپردازیم .

الف: مهمترین ودمکراتیک ترین انتخابات ، انتخابات مستقیم میباشد که میتواند بر حسب قانون اساسی هر کشوریک مرحله ای و یا دو مرحله ای باشد. درکنار این نوع از انتخابات ، نوع دیگری نیز وجود دارد که انتخابات غیرمستقیم بوده وعموما در سیستم های حکومتی و رژیم های سیاسی از نوع جمهوری پارلمانی برای انتخاب رئیس جمهور از آن استفاده میگردد. در اینگونه رژیم های سیاسی حق حاکمیت از آن مردم است وبرحسب اینکه قانون اساسی بر پایه تئوری دمکراسی مستقیم ویا دمکراسی برپایه نمایندگی تنظیم شده باشدمشارکت آحاد ملت در اداره کشور وجامعه خود متفاوت است . دردمکراسی مستقیم کلیه افراد جامعه که دارای حق قانونی مشارکت در سرنوشت کشور چه از نقطه نظرسن و چه از نقطه نظر سابقه کیفری میباشند،میتوانند بدون هیچگونه محدودیتی چه درزمینه تصمیم گیری وچه در ارتباط با اجرای تصمیمات متخذه مستقیما شرکت نمایند . این نوع رژیم «حکومت مردم برمردم توسط خود مردم ویا دمکراسی مستقیم» نام دارد. دریک چنین سیستم سیاسی جائی برای طبقه حاکمه وطبقه محکومه یعنی برای دولت وملت وجود ندارد زیرا دریک رژیم دمکراسی مستقیم حق حاکمیت تقسیم پذیر بوده وهریک از افراد جامعه بخشی ازحق حاکمیت را دارا میباشد وآن راخود مستقیما باجراء میگذارد. نتیجتا ازانقلاب کبیر فرانسه به بعد اصولا سیستم دمکراسی برپایه نمایندگی مورد توجه وقبول قرار گرفته که در آن حق حاکمیت یک کل غیرقابل تجزیه میباشد. به عبارت دیگر حق حاکمیت ،حق مشترک کلیه افراد ملت بوده وغیر قابل انتقال است. براین مبنی افرادواجد شرایط ملت ازطریق انتخاب نمایندگان خود حق اعمال حاکمیت خود را به آنان میسپارند وخود از راههای مختلف وبخصوص از طریق انتخاب مجدد ویا عدم انتخاب مجدد آنها بر چگونگی وصحت اعمال این حق نظارت مینمایند. نمایندگان مجلس که وکالتا از طرف موکلین خود که همگی صاحبان حق حاکمیت ورای دهندگان رادربر میگیرنداز یک طرف دارای حق قانون گذاری و ناظر بر اجرای کامل و صحیح قوانین واز طرف دیگرمسئول نظارت بر عملکرد دولت مسئول در برابر آنهاست که به نوبت خود دارای اختیار نظارت بر چگونگی تعیین سیاست کلی کشور و اجرای آن از طرف قوه مجریه است . با ملاحظه ساختار سیاسی فوق مشاهده میگردد که نظارت و کنترل بر تشکیلات سیاسی ،قضائی و اداری کشور از پائین هرم قدرت شروع ودر جهت بالا حرکت کرده ونه برعکس . درنتیجه صاحب حاکمیت کنترل خودرا از پائین به بالا اعمال مینماید. حال برای پایه گذاری یک چنین سیستم سیاسی که رژیم دمکراتیک نامیده میشود احتیاج به ساز وبرگ هائی میباشد که مهمترین آنهاانتخابات آزاد وسالم است که بشرح زیر انجام میگردد .

ب : انتخابات آزاد چه مفهومی دارد؟

انتخابات آزاد به مفهوم امکان شرکت کلیه افراد واجد شرایط سنی وپیشینه ای است که بطور مستقیم وبدون هیچگونه محدودیت چه بعنوان کاندیدا وچه بعنوان رای دهنده درانتخابات به منظور انتخاب نمایندگان مجلس ویا رئیس قوه مجریه میباشد. برای برگذاری یک چنین انتخاباتی شرایط وامکانات زیر لازم واز واجبات است .

1- تقسیم بندی کشور به حوزه های انتخاباتی.

2- تشکیل لیست های انتخاباتی حاوی مشخصات واجدین شرایط برای رای دادن.هرفردواجدشرایط فقط میتواند در حوزه خود رای دهد.

3- تجدید نظر سالیانه در لیست های انتخاباتی به منظور ثبت نام واجدین شرایط جدید در آنها وحذف نام انتقال مکان دادگان ومتوفیان از آنها .

4- تشکیل هیئت نظارت بر انتخابات در هر حوزه متشکل از نمایندگان کاندیداها.

5- قرار دادن تعرفه های انتخاباتی متحدالشکل بهمراه یک پاکت دراختیار هرفرد واجد شرایط که نام وی درلیست انتخاباتی درج شده است .

6- ارائه کارت شناسائی معتبر توسط رای دهنده وقراردادن امضاء خود جلوی نام خود مندرج درلیست .

7- تعبیه اطاقک هائی جهت رای دهندگان تا بتوانند در انزوا مشخصات کاندیدای مورد نظر خودرا بر روی تعرفه نوشته و آنرا در پاکت قرار داده وسر پاکت رابسته وبرای قراردادن در صندوق رای آماده نماید .

8- قراردادن پاکت حاوی تعرفه در حضور هیئت نظارت درصندوق رای .

9- اعلام به موقع پایان زمان رای گیری.

10- گشودن در صندوق های رای درحضور اعضای هیئت نظارت وشمارش پاکت های حاوی آراء وتطبیق دادن تعداد آنها با تعداد رای دهندگانی که با امضاء جلوی نام خود درلیست انتخاباتی، شرکت خود در انتخابات را اعلام داشته اند .

11- گشودن در یکایک پاکت های حاوی تعرفه های انتخاباتی و قرائت مشخصات کاندیدائی که نام او روی تعرفه ثبت گشته ، درحضور اعضای هیئت نظارت .

12- جمع بندی تعداد آرای هر یک از کاندیداها واعلام تعداد آرائی که هر یک از آنان کسب نموده است .

13- اعلام نام کاندیدائی که اکثریت لازم آراء را برای انتخاب شدن بدست آورده است. به عنوان نماینده مردم، کسب بیش از پنجاه در صد آراء برای انتخاب شدن لازم است درغیر این صورت باید دور دوم انتخابات برگزار گردد دراین دور اکثریت نسبی آراء کافی است . جهت حفظ سلامت انتخابات ، جائی برای شرکت در انتخابات از طریق وکالتنامه ویا حضور پای صندوق های سیار نباید وجود داشته باشد . باتوجه به آنچه در فوق آمد با برگزاری انتخابات در شرایط فوق میتوان مدعی انتخابات آزاد بود ومنتخبین میتوانند ادعا کنندکه نمایندگان واقعی ملت اندولاغیر.

تهران – اسفندماه 1391

دکترجمشید وحیدا-حقوقدان وعضوشورای مرکزی جبهه ملی ایران

دسته‌ها
اعلاميه و بيانيه

درگذشت آقای حسن شهیدی

بازگشت همه به سوی اوست

بااندوه وتاسف فراوان  رادمرد میهن دوست ،آقای حسن شهیدی عضوشورای مرکزی جبهه ملی ایران و ازپویندگان دیرپای راه مصدق بزرگ وعضوفراکسیون نهضت ملی دردوره هفدهم مجلس شورای ملی رابه آگاهی یاران وهم اندیشگان ارجمندمیرسانیم. مجلس ترحیم آن شاد روان در روز جمعه 15 دیماه 91 ازساعت 5/9 تا 11صبح درمسجدجامع شهرک غرب واقع درمیدان صنعت روبروی مجتمع میلاد نور برگزارخواهد شد.

ادیب برومند – دکترلقا اردلان-بانو فرشید افشار – مهندس عباس امیر انتظام- فر هاد امیر ابرا هیمی – دکترجهانشاه برومند- مهندس مرتضی بدیعی – دکترهرمیداس باوند-دکترنصراله جمشیدی-عیسی خان حاتمی –مهندس اسماعیل حاج قاسمعلی-جمال درودی-دکترعلی رشیدی-مهندس کورش زعیم- دکترشاهین سپنتا-حسین شاه حسینی-جوادشرف الدین-مهندس حسین عزت زاده- دکترمحسن فرشاد – سرلشگربازنشسته ناصرفربد-اصغرفنی پور- حسن قدیانی-دکترباقرقدیری اصلی- دکتر حسین موسویان- دکترمهدی مویدزاده-هرمزممیزی-منوچهرملک قاسمی-پریچهرمبشری-مهندس علی محمدی-ابراهیم منتصری-جمشیدمیرعمادی-محمدملک خانی-دکترپوریامطهری-پرفسورصادق مسرت-ضیاء مصباح – ابوالفضل نیماوری-دکترعلی اکبرنقی پور-دکترجمشیدوحیدا- عباس همایونی

دسته‌ها
اعلاميه و بيانيه

تحلیل جبهه ملی ایران ازرویدادهای مصر

به نام خداوندجان وخرد

هموطنان:

ازدیدگاه بسیاری ازنو اندیشان،روندتوسعه مترقیانه تمدن بشری معطوف به نیل آزادی برای کل ابناءبشربوده است. درین رهگذرارزش های جهانشمول وقت چون آزادی،حقوق بشر،مردم سالاری وحکومت قانون ازیک سوفرآیندقرنها کشش وکوشش متفکران،نواندیشان،جنگ هاوانقلابهای اجتماعی-سیاسی وازسوی دیگرزائیده ی مقتضیات گریزناپذیر انقلاب های علمی،تکنولوژی،اطلاعات وارتباطات متبلوردرروند جهانی شدن بوده است.بی شک ارزشهای جهانشمول موردبحث به ویژه حقوق بشرغیرقابل تفکیک وتقسیم به شاخصه های مختلف عقیدتی چون هندوئیسم،مسیحی ایسم، بودئیسم وغیره میباشد.دراین رابطه برخی ازجوامع متصف به فرهنگهای تک بعدی وخودکفا ومتکلف ومتعهدگرابسبب تعارض باارزش های مذکور،بانوعی تعلل وتوقف تاریخی روبرو بوده ونظام های استبدادی آنهابا نهادهای بین المللی که متولی حمایت از ارزش های یادشده اند دست به گریبان هستند.دراین رابطه کشورهای جهان عرب به غیرازیکی دوکشور،بقیه به دلیل ساختارسیاسی استبداد زده با اصول ومضامین نهادینه شده ی آزادی ودموکراسی بیگانه بوده اند. گذشته ازنظام های استبدادی فردی مبنی برساختار قبیله ای وسلطنتی اقتدارگرا که اکنون متصفان به نظام جمهوری هستندوبعضا مبارزات ضداستعماری واستقلال طلبانه رادرکارنامه سیاسی خوددارنداکثربصورت جمهوریهای مادام العمر وموروثی واشکالی از این دست بوده اند. بی شک جنبش های مردمی،متجلی دربهار عرب افق سیاسی- اجتماعی جدیدی درجهت پایان بخشی به نحله های استبدادی موجود وبرقراری نوعی نظام مبتنی برآزادی ومردم سالاری پدیدارساخته است.دراین رابطه درکشورباستانی مصرکه جایگاه کانونی ومحوری ویژه ای درجهان عرب دارد و دردهه های اخیرداعیه داررهبری مصر در سه مدارجهان عرب،اسلام وآفریقا بوده است.پیروزی اولیه مبارزان راه آزادی اش که بامشارکت وهمدلی گروههای سیاسی انجام گردید،و این نوید آن بود که نظام دموکراتیک آینده می بایست براساس نوعی موازنه منصفانه بین نظرات گروه های مختلف ذیمدخل درجریان انقلاب باشد وبه نحوی انجام گیرد که زمینه ساز آینده ای درخشان برای مردم مصروالگوئی برای دیگر کشورهای عرب گردد. ولی ازآن جائیکه درنظام های استبدادی اجازه داده نمیشودجوامع مدنی سازمان یافته ازاحزاب وگروههای سیاسی درعرصه ی سیاست حضورفعالی داشته باشند،ازاین رو هنگام بروزبحران های سیاسی وانقلاب های مردمی به دلیل فقدان نهادسیاسی سازمان یافته درجهت مدیریت انقلاب وسوق آن به مقاصدموردنظر،ناچارنوعی همبستگی رنگین کمانی متشکل ازگروههای سیاسی مختلف به منظورتغییروضع موجودبه وجود می آید.که معمولاپس ازسرنگونی نظام استبدادی،ادامه این همبستگی برای استقرار نظم ونسق سیاسی آینده وموردقبول همه گروه ها،کارآسانی نبوده وغالبابادشواریهایی روبرومیشود.به ویژه اگرگروه سنتی سازمان یافته متصف به ارزشهای سیاسی- اجتماعی متعارض، به جرگه مبارزان کسب آزلدی ومردم سالاری ملحق شود،بازیرکی تمام میتواندبراساس درایت تشکیلاتی جریان انقلاب رابه کژراهه کشانده وفرایندآنرابه نفع خودمصادره نماید.این واقعیتی است که درروابط بین اخوان المسلمین وهمراهان وطراحان و هادیان اولیه ی انفلاب مصرظاهرگردیده است.اخوان المسلمین که ریشه دیرینه درحیات سیاسی مصردارد،از1952 به بعدبافراز وفرود هائی روبروبوده است .درزمان انورالسادات اگرچه رسما غیرقانونی بود ولی عملاازنوعی تساهل وسازگاری وآزادی عمل نسبی برای فعالیت های آرام بهره مندشدحکومت مبارک تاحدودی راه مدارا وزنهار رابا اخوان درپیش گرفت ولی نقطه عطف دربرنامه سیاسی اخوان درسال 1984 ظاهرگردیدوقتی که توسل به خشونت رادرروندسیاسی مردوددانست وتصمیم گرفت درانتخابات پارلمان شرکت نماید.چنانکه درانتخابات سال 2000 اخوان 17 کرسی ودرسال 2005 موفق به اخذ 88 کرسی گردید. درآغازبروز انقلاب مردمی علیه رژیم مبارک،اخوان سیاست حاشیه نشینی ونظاره گری رادرپیش گرفت وبانظامیان ودولت «احمدشفیق»نوعی همدلی نشان داد.ولی وقتی پیروزی مبارزان آزادی ودموکراسی رامسجل دید واردگردونه جنبش مردمی گردیدوبانمایشی حاکی ازتعدیل ارزشهاومواضع قبلی خود و همسویی وهمراهی باارزشهای دموکراتیک موفق گردیدبابهره گیری ازساختارتشکیلاتی سنتی خوددرانتخابات پارلمانی وریاست جمهوری ازائتلاف رنگین کمانی مرکب ازجبهه نجات ملی،انجمن ملی تغییر،حزب لیبرال وفد وگروه جوانان 6 آوریل وغیره پیشی بگیرد.اولین اقدام پارلمان جدیدکه اکثریت آن رانمایندگان حزب آزادی وعدالت شاخه ی سیاسی اخوان ،حزب سلفی النوروحزب عذالثوره داشتند،انتخاب اکثراعضای کمیسیون پیش نویس قانون اساسی که ازهم اندیشان سلفی خودبودندودرنتیجه اصول مندرج درپیش نویس قانون اساسی عمدتاطبق نظرات ارزشی اخوان ودرتعارض جدی بامبانی آزادی ودموکراسی ظاهر گردیدکه مورد اعتراض نمایندگان احزاب مخالف وخروج آنهاازکمسیون مذکورگردید.ازسوی دیگر «محمدمرسی» درجهت همسویی باپارلمان نه تنهابادرخواست تاخیرزمان همه پرسی پیش نویس قانون اساسی درمقام مخالفت درآمده بلکه بااتخاذ تصمیمات عاجل ناظربه مهارنظامیان وبرکناری افسران ارشدومقابله جویی بادستگاه قضایی وتصفیه آن گامی فراتر برداشت وباصدورفرمان گسترش اختیارات ریاست جمهوری وتاکیدمجددناظر به برگذاری همه پرسی پیش نویس قانون اساسی درتاریخ موعودکه حاکی ازبی تجربگی، عجله ونداشتن درک درست ازموقعیت زمانی بود به یکباره زمینه سازبازگشت مردم معترض به خیابان هاشد،عدم اطمینان ازوضع پیش آمده وفرایندآن چنان دراذهان مخالفان جای گرفته که نه تنها درخواست «مرسی» برای مذاکرات فراگیرراردنمودند،بلکه لغوفرمان اختیارات رئیس جمهوررا نیز ناچیز انگاشتند. زیرامردم مصردربحبوحه فضای انقلابی ایجادشده انتظارداشتند که دولت منتخب شان خروش انقلابی آنان رادرجهت تحقق ارزش های مترقیانه ی روز سامان دهد.ولی باحیرت تمام شاهدپیدایش کژراهگی درروندانقلاب ازسوی اخوان وسوق دادن آن درجهت استقرار نظام استبدادی ازنوع دیگرشدندکه بی شک گزینه دیگری جزمقابله جویی وبه چرخش درآوردن گردونه انقلاب وبازگرداندن آن به مداراصلی خودندیدند.ازدیدگاه آنهاانرژی انقلابی حاصل ازدگرگونی ساختاربنیانی کشورنه تنهامیل به ایستائی و واپسگرایی نداردبلکه خواهان آنست که ازطریق اتصاف به ارزش های مترقیانه روزچون آزادی ودموکراسی آینده خودرا تضمین نماید.اینک درقبال تعارض ارزشی پیش آمده جامعه مصربرسردوراهی نگران کننده قرارگرفته است.یاباید             بازگشت به فضای انقلابی ورویارویی بااخوان وهمگنان ارزشی اش رادرپیش گیرد یااز طریق گفتگوی سازنده براساس موازنه منصفانه بین ارزشهای موردنظرطرفین اختلاف ،ثبات وآرامش رابه کشوربازگرداند.ویاارتش به استنادحفظ پایه های استراتژیک وحیاتی کشوربعنوان محلل سیاسی واردمعرکه شده وظاهرا به طورموقت مدیریت بحران واداره کشور رادر دست گیرد.

جبهه ملی ایران درضمن پای بندی دیرینه خودبه آزادی،حقوق بشر،دموکراسی وحکومت قانون پشتیبانی همه جانبه خودراازپویندگان راه آزادی ودموکراسی متجلی درآراءواندیشه های جبهه نجات ملی وهمسویان اودرائتلاف دموکراتیک اعلام میدارد.ونیک میداندکه پیروزی متعرضان درکانون فرهنگی وسیاسی جهان عرب بازتاب مشابه خودرادردیگر           کشورهای عربی درپی خواهدداشت.ماامیدواریم که کوشش ملت مصردرخیزش تحسین برانگیزخودبرای طرداستبداد که محورآمال ملی اوبوده است به نتیجه مطلوب نایل گردد.

25 /9 /1391

تــهـران – جبـهـه مــلی ایــران

دسته‌ها
اعلاميه و بيانيه

تجزیه طلبی محکوم است

بنام خداوندجان وخرد

تجزیه طلبی محکوم است

ملت ایران ازدیرینه سالهای متوالی تاامروزازردیف موزائیک واراقوام وقبایل موجودیت یافته که سده هادرکنارهم زیسته ومتفق یکدیگربوده اند.این ردیف ازقومیت های بختیاری،آذری ترک زبان،خوزی،بلوچ،کرد،عرب،اوغان،تاجیک،ترکمان وآرانی هاتشکیل شده است که درسرزمین ایران گرده هم آمده وملت بزرگ ایران راموجودیت بخشیده اند.درمیان ایشان سرزمین ماوراءاترک وارانی هابازورومخاصمت روسیه تزاری وسپس افغان هاوبحرینی هابانیرنگ بازی انگلستان وسیاست استعماریش ازایران جداشده وجایشان درموزائیک اقوام خالی مانده است.این جدائی هاشکافی راکه درقومیت های ایرانی به وجود آورده برای این کشورخسارتی بزرگ بوده ولی برای جداشدگان ماتمبارواسف انگیزترشده است زیرا برای آنان چه ازجهات اقتصادی چه ازلحاظ سیاسی وفرهنگی یک نوع سردرگمی وبهم ریختگی وابهام وتفرقه به ظهور رسانده وبدترازهمه بعضاجنگ وآشوب وطمع ورزی وستمکاری بیگانگان رادرپی داشته است.اگرسرنوشت افغانهارادرنظر بگیریم ازآنگاه که ازایران منتزع شده مدتهازیرسلطه انگلیس هابسربرده اند،درظرف این مدت رنج هادیده وستمها کشیده تاسرانجام باجنگ وکشمکش،استقلال خودرابه دست آورده اند.پس ازچندین سال کوشش که درمسیرخودسازی طی میکرده ناگهان مورددسیسه بازی شورویهاقرارگرفته به اشغال روسهادرآمده اند،سرانجام بعدازمدتهاکه بااشغالگران روس جنگیده وآنهارابیرون رانده اندگرفتارحکومت تحمل ناپذیرطالبان شده وسپس بالشکرکشی آمریکاودفع شرطالبان زیرنفوذاین کشورقرارگرفته اند. سرزمین های ماورای اترک وآذربایجان اران هم که باتخاصم روسهاازایران جداافتاده اند دچارآشفتگی های فرهنگی وسیاسی واقتصادی هستنددرحالی که هنوزسایه شوم روسیه دست ازسرآنان برنداشته استقلالشان راخدشه دارمی سازد.به همین سیاق بلکه بدتر،روزگاربحرین است که مدتهاست بانیرنگ بازی انگلستان در زیرسلطه ی یک شیخ مستبدغاصب،گرفتاراختناق وبندوشکنجه وآزاراست وبایداستکباروبرتری طلبی اقلیت راتحمل کند وهر روزدرمسیرآزادیخواهی وحق طلبی ورفع امتیازات اقلیت،کشته وزخمی تحویل بگیرد. این اوضاع واحوال سرزمین هایی است که به نحوی ازایران جداافتاده اند ومسلماهرقوم دیگرکه ازمام وطن جداگرددسروسامانی بهترازاین پیدانخواهدکرد،بلکه به پیشوازبدبختی وگرفتاری شتافته،لقمه ای برای هاضمه استعمارگران خواهدشد. باری اصولاسرچشمه این افکارشوم بی تدبیری وبی خردی حکومت های ماست که همواره به جای مساعدت بیشتربابرخی از اقوام شاکی اصلابه فکررعایت ودلجوئی ومددکاریهای لازم نسبت به آنان نبوده بلکه ستم رواداشته اند.حکومت های ایران که جزبه فکراستقرارخوددرمسند قدرت نبوده اند،بجای تحبیب ودلجویی ازاقوام مظلوم ورفع نیازمندیهای آنان،با سلاح خشونت باهرمنطقی برخوردکرده وکاررابه مسیرناخوشایندتجزیه طلبی کشانده اند.که قطعابایددراین رفتارتجدید نظروجبران زیان های بیشمارکنند. دراوضاع وشرایطی که اکنون برمیهن ماحاکم است وسوءرفتارهاودشمن تراشیهادر سیاست خارجی ازیک طرف وسوءمدیریت هاونتایج حاصل ارآن ازطرف دیگرگریبان ملت ماراگرفته است متاسفانه نغمه های شومی مبنی برتجزیه طلبی ازسوی عناصری خودفروخته وبی وطن ازگوشه وکنارکشوربه گوش میرسدکه قلب هر ایرانی اصیل ومیهن دوست رابه دردمیآورد. به هرروی هیچ قومیتی قادرنیست که باجدایی ازایران روزگاربهتری رابرای خودپیش بینی وتدارک نماید. هرتجزیه طلبی که فریب دشمنان یارقیبان ایران رابخوردودرذهن خودمدینه فاضله یی برای دارودسته خویش بسازدخام فکری رابه نهایت رسانده ومحال اندیشی راتقویت کرده است. اقوام ایرانی قرن هابازبان مشترک وتاریخ یک سان وآمال وآرزوهای هم آهنگ بافرهنگی پرافتخاربرادرانه درخاک مقدس ایران زیسته ورویدادهای هولناک وخانمان براندازرا باهمدستی وپایمردی خوداز سرگذرانده ومیدان تهی نکرده اند. همچنان روزهای فرخنده وشادی آفرین همچون نوروزخجسته باستانی ودیگراعیادرابه اتفاق هم جشن گرفته و همواره پاسدارتمامیت ارضی ونگهدارآداب ورسوم ملی خود بوده اند. اساسا آب وهوای سالم ومواهب طبیعی و هنرهای گوناگون وشعروموسیقی ایران زمین به حدی جاذب وخوشاینداست که دردرازنای تاریخ،هرمتجاوز وحشی صفتی راپس ازاقامت دراین آب وخاک به فردی متمدن وهنردوست وشیفته آثارادبی وذخایرمعنوی مبدل گردانیده است . کدام قوم شرافتمندودارنده عقل سلیمی به خود اجازه میدهدکه دامان مام وطن رارهاکرده به چاردیواری غربت وانزواوتنزل پناهنده شود. درهرحال ماهشدارمیدهیم که تمامیت ارضی ایران وحفظ یکپارچکی این مرزوبوم خط قرمزی است که هیچ ایرانی میهن دوست وغیرتمندی تجاوزبه این خط رادرهیچ زمان وتحت هیچ شرایطی برنمی تابد.

جبهه ملی ایران که همواره نگهبان استقلال وتمامیت میهن خود وحاضربه جان فدایی وسربازی دراین راه مقدس بوده است با محکوم کردن پدیده شیطانی تجزیه طلبی دربرابر پی گیران این فکرسخیف آماده ی مبارزه وازخودگذشتگی است وبرای بستن راه این گونه تحرکات شوم ازایجاد هرسد سدیدی خودداری نخواهدکرد.

 

رئیس هیئت رهبری جبهه ملی ایران-ادیب برومند

9/11 /1391

دسته‌ها
اعلاميه و بيانيه

اطلاعیه شورای مرکزی جبهه ملی ایران در خصوص دفتر مردم داری

 شورای مرکزی جبهه ملی ایران
31 شهریور 1390
دسته‌ها
اعلاميه و بيانيه

نام و یاد حسن نزیه را گرامی میداریم

نام ویادحسن نزیه راگرامی میداریم

با اندوه وتاسف بیکران درگذشت رادمرد میهن دوست وپیرو دیرپای دکترمحمدمصدق وچهره وزین ومتین نهضت ملی ایران شادروان حسن نزیه رابه خانواده محترم ایشان وبه عموم مردم حق شناس ایران تسلیت عرض میکنیم .

نزیه درتمامی عمر آزادیخواهی خستگی ناپذیر ومبارزی سترگ بود. ازنهضت مقاومت ملی بعداز کودتای ننگین 28 مرداد32 گرفته تاتشکیل جبهه ملی دوم درسال 39 وتاسیس نهضت آزادی درسال 40 وایجاد کانون وکلای دادگستری وکانون مدافعان حقوق بشردر دوران انقلاب وشرکت در دولت موقت بعداز پیروزی انقلاب وسپس دراعتراض وانتقاد ومبارزه با انحصارطلبی های پس ازانقلاب ، همه جا ازپیشگامان بود. ما نام و یاد آن بزرگ مرد را گرامی میداریم.

تهران – 29 شهریورماه 1391

ادیب برومند-دکترلقااردلان-بانوفرشیدافشار-مهندس عباس امیرانتظام- دکترهرمیداس باوند – دکترعلی رشیدی-حسین شاه حسینی-مهندس حسین عزت زاده –سرلشگربازنشسته ناصرفربد – اصغرفنی پور- دکترمهدی مویدزاده – منوچهر ملک قاسمی – دکترحسین موسویان