دسته‌ها
اعلاميه و بيانيه

محکومیت ادعاهای واهی امارات درباره جزایر سه گانه

به نام خداوندجان وخرد

بر آشنایان تاریخ و نقشه های ترسیمی قدیم پوشیده نیست که شیخ نشین های خلیج فارس که اکنون به نام «امارات» شناخته می شونداز عهد داریوش کبیر جزوی از سرزمین ایران و فرمان پذیر شاهان این کشور بوده اند. از اواخر دوران قاجار، سیاست تجاوزگراستعماری به اراضی شیخ نشین ها مانند بسیاری از نقاط جهان دست اندازی کرده وباعنوان حمایت از خودمختاری آنها شیخ یا امیری را برای هریک از نواحی اطراف تعیین کرده و موجب قطع روابط آنها با ایران شده است .

این سیاست پس از سالها سوء استفاده و بهره برداری از مخازن زیرزمینی این شیخ نشین ها سرانجام تصمیم به عمران وسامان بخشی آن نواحی گرفته است وشیخ یا امیری را بظاهر مستقل قلمداد کرده به آنها زیرعنوان « اتحادامارات » موقعیت کشوری بخشیده است . این امارات اکنون به اتکای همان سیاست استعماری پا را از گلیم خود فراتر کشیده و ابوموسی ودو جزیره دیگر را که سال های متمادی درمالکیت ایران بوده ، از آن خویش پنداشته واجازه جسارت در ادعای مالکیت آنها را با پرروئی وگزافه اندیشی بخود داده اند. این اظهارات بی پایه که هرچندگاه از حلقوم بیگانه پناهان بیرون می آیدموجب خشم شدید ملت غیورایران گردیده وبرای رویاروئی با امارات ازجان ودل اعلام آمادگی کرده اند .

جبهه ملی ایران که همواره نگهبانی و حفظ تمامیت خاک ایران را نخستین اصل برنامه سیاسی خود قرارداده وآماده جانفشانی درین راه مقدس است ، اکنون هم آهنگ با هم میهنان وطنخواه خود با بانگ بلند ادعاهای واهی امارات را درباره جزایرسه گانه بشدت محکوم میکند ومهیای ستیزه گری در باره حفظ تمامیت کشور است.

تهران – 30 فروردینماه 1391

ادیـب بـرومـند

دسته‌ها
اعلاميه و بيانيه

چهل وپنجمین سالگرد درگذشت بزرگ مرد تاریخ وبنیانگذار جبهه ملی ایران ، دکترمحمدمصدق

بنام خداوند جان وخرد

چهاردهم اسفند ماه 90 مصادف با چهل وپنجمین سالگرد درگذشت بزرگ مرد تاریخ وبنیانگذار جبهه ملی ایران ، دکترمحمدمصدق است . او تمام عمرپربار واثر گذارش رادر راه آزادی واستقلال این سرزمین صرف نمود . او درطول زندگی پرافتخارش ودر راه تحقق آمال واندیشه های ملی و میهنی اش ، بارها خود و خانواده اش را در معرض خطر ونابودی قرار داد ولی هیچگاه از راه آزادیخواهی و استقلال طلبی باز نایستاد . او که پس از کودتای ننگین وبیگانه ساخته 28 مرداد 32 تا پایان عمر خود را در زندان بسربرد، در روز14 اسفند 1345 چشم ازجهان فروبست. او نه تنها نمونه ای از آزادگی و وطن دوستی برای همه ایرانیان بلکه رهبری ضداستبداد و ضداستعمار برای همه ملل مشرق زمین بود . ما سالروز درگذشت این ابرمردتاریخ میهنمان را گرامی میداریم وبه روان پاک وتابناکش درود میفرستیم .

تهران – 14 اسفند 1390

ادیب برومند – مهندس عباس امیرانتظام – بانو فرشیدافشار – دکترلقااردلان –دکترهرمیداس باوند –دکترعلی رشیدی- دکترخسروسعیدی- حسین شاه حسینی – مهندس حسین عزت زاده –سرلشکربازنشسته ناصرفربد- اصغرفنی پور- دکترمهدی مویدزاده –منوچهرملک قاسمی – دکترحسین مـوسـویان

دسته‌ها
اعلاميه و بيانيه

كشتن فرزندان دانشمند يك ملت، جنايت عليه بشريت است

كشتن فرزندان دانشمند يك ملت، جنايت عليه بشريت است

آن ترسوهايي كه مبارزه با سياست خارجي غلط يك كشور را با كشتن دانشمندان ملت آن كشور انجام مي دهند با فرقه هاي تروريستي همچون القاعده چه تفاوتي دارند؟ آيا هوشمندي آنها هم در همان حد است؟

آنها كه دانشمندان آلماني را در مصر كشتند، آنها كه دهها دانشمند پاكستاني را كشتند تا پاكستان به بمب اتمي دست نيابد، و آنها كه دهها دانشمند عراقي را كشتند تا به برنامه هاي تكونولوژيك عراق ضربه بزنند، اكنون دانشمندان ما را هدف گرفته اند.

دانشمندان ما سياستگذار نيستند، آنها خدمتگذار كشور هستند. آنها مانند هر دانشمند ديگري در هر كجاي جهان در راستاي دانش و حرفه خود به ملت خود خدمت مي كنند. دانشمندان هر كشور، نه تنها ثروت ملي كه ثروت جهاني هستند و بايد حرمت اهميت آنان در جامعه جهاني حفظ شود. همانگونه كه شما موشك اندازي كور را محكوم مي كنيد، چون مردم بيگناه و بي دفاع را آسيب مي زند، و بمب گذاري هاي تروريستي كه مردم بيگناه را قتل عام مي كند محكوم مي كنيد، چگونه قتل جوانان دانشمند ما را توجيه مي كنيد؟ مردانگي آنست كه از تاريكخانه خود برون آييد و شمشيرتان را براي جنايتكاران و دشمنان واقعي بشريت بركشيد.

ملت ايران با تمدن كهن و انساندوستانه خود هميشه به دوستي و همزيستي با مردم جهان انديشيده و حتي دشمنان بي تمدن و غارتگر خود را با فرهنگ والاي خود رام و متمدن كرده است. شما كه ملت ما را هدف گرفته ايد بجز نيكي از ملت ايران نديده ايد. شما هر كه هستيد، نماينده راستين ملت شريف خود نيستيد. به آينده بيانديشيد. شما بخوبي مي دانيد كه ملت ايران حافظه اي تاريخي دارد و نخواهد توانست اين رفتار وحشيانه شما را فراموش كند.

27 دي 1390

از شوراي مركزي جبهه ملي ايران:

لقا اردلان، داود هرميداس باوند، عيسي خان حاتمي، جمال درودي، كورش زعيم، شاهين سپنتا.

 

ترجمه بيانيه به انگليسي:

Murdering a Nation’s Scientists

Is Crime Against Humanity!

The timid whose method of opposing a country’s wrong foreign policy is killing its nation’s scientists are no different from terrorist clans such as al-Qaeda? But, do they have the same level of intelligence?

Those who murdered all German scientists working in Egypt, killed tens of Pakistani scientists so they do not achieve making atomic bomb, killed tens of Iraqi scientists in order to destroy their technological foundation, are now targeting our scientists.

Our scientists are not policymakers, but technocrats serving their country. They are just like any other scientist anywhere in the world, serving their people through practice of their science and profession. Scientists are not just a national wealth, but a world treasure, and respect for their importance must be recognized and observed.

Just as you condemn blind rocket launching against innocent and defenseless people, and as you condemn terrorist bombings of public places mass murdering innocent people, how on earth can you justify murdering our defenseless young scientists? If you are so righteous and brave, come out of your dark crevices and draw your sword hitting real criminals against humanity.

Iranian nation is one of the most civilized in the world and with a culture based on humanity, equality and peaceful coexistence with all peoples. Iranian nation has even tamed the most violent uncivilized barbarians who invaded her land from time to timewith her humane culture. And you, out of all people, who have targeted us, have never experienced from us but kindness, friendship and support for your people.

Whoever you are, you are not true representative of your noble nation. You know well that Iranians have a long historical memory. Think of the future when our nation could not forgive your violent and inhuman ways.

Members Iran National Front Central Council:

Mahlagha Ardalan, Davud Hermidas Bavand, Jamal Darrudi, Isa Khan Hatami, Shahin Sepanta, Kourosh Zaim.

January 17, 2012

دسته‌ها
اعلاميه و بيانيه

روابط عمومی جبهه ملی ایران

بنام خداوند جان وخرد

نظر به اینکه مقاله های تحلیلی مفصل که جنبه های گوناکون دارد پیش از انتشار باید به تصویب شورای مرکزی برسد ومقاله اقتصادی اجتماعی زیر عنوان « ملت بزرگ ایران رابیش از این تحقیرنکنید» شتاب زده به وسیله یکی از مشاوران هیئت رهبری منتشر شده است لازم گردید اعلام شود که این تحلیل از اعتبار کافی برخوردار نیست .

7/9/90   – روابط عمومی جبهه ملی ایران

هیئت رهبری : ادیب برومند – دکترهرمیداس باوند – دکترعلی رشیدی

دسته‌ها
اعلاميه و بيانيه

اطلاعیه هیئت رهبری جبهه ملی ایران

اطلاعیه هیئت رهبری جبهه ملی ایران

به نام خداوند جان وخرد

نظر به اینکه مقاله مفصل تحلیلی اقتصادی واجتماعی زیر عنوان « ملت بزرگ وپرافتخار ایران را بیش ازاین تحقیر نکنید » شتاب زده ، پیش از تاییدنهایی شورای مرکزی منتشرگردیده است . بنابراین ازاعتبار کافی برخوردار نیست .

تهران – روابط عمومی جبهه ملی ایران

10/8/1390

دکترهرمیداس باوند – دکتر علی رشیدی – ادیب برومند

دسته‌ها
اعلاميه و بيانيه

اجلاس شورای مرکزی جبهه ملی ایران

اجلاس شورای مرکزی جبهه ملی ایران

عصر روز پنجشنبه 28مهرماه 1390 جلسه شورای مرکزی جبهه ملی ایران به ریاست آقای ادیب برومند وبا حضور25 نفر از اعضاء تشکیل گردید. درابتدا صورت جلسه مربوط به جلسه گذشته شورا توسط بانوفرشیدافشار دبیر شورا قرائت شد وبه تصویب رسید . سپس دکتر حسین موسویان رئیس هیئت اجرائیه ، گزارش فعالیت های یک ماه گذشته را به استحضار شورا رسانید. وسرانجام دستور جلسه، دائر برانتخاب تعدادی از اعضای سازمان های جبهه ملی ایران برای عضویت در شورای مرکزی به اجراء درآمد . بدین منظور لیست اسامی 26نفر از اعضای سازمان های جبهه ملی که برای شرکت در پلنومی که به علت ممانعت حاکمیت جمهوری اسلامی ، امکان تشکیل نیافت انتخاب شده بودند وضمنا داوطلبی خودرا برای عضویت در شورای مرکزی اعلام کرده بودند ، دراختیار اعضای شورا گذاشته شد که ازبین آنها ده نفررا برای تکمیل نمودن شورا انتخاب نمایند . رای گیری به صورت کتبی ومخفی به عمل آمد ودرنتیجه تنها هفت نفر که توانستند برطبق اساسنامه بیشتر از دوسوم آرای رای دهندگان را کسب نمایند به عضویت شورای مرکزی جبهه ملی ایران درآمدند . اسامی این هفت نفر عبارتست از آقایان دکترپوریا مطهری ، دکترنصراله جمشیدی ، دکتر جمشیدوحیدا ، جمشیدمیرعمادی ، محمدملک خانی ، محمد اولیائی فرد و مهندس علی محمدی . قبل از این شورای مرکزی عضویت آقایان دکترشاهین سپنتا و عباس همایونی نمایندگان اصفهان ومشهد را تصویب نموده بود .

تهران- روابط عمومی هیئت اجرائیه جبهه ملی ایران

28/7/1390

دسته‌ها
اعلاميه و بيانيه

برخورد خشونت بار با پزشگان بحرین را محکوم میکنیم

برخورد خشونت بار با پزشگان بحرین را محکوم میکنیم

حرفه پزشگی حرفه ای است که به دلیل ارتباط با جان انسان ها ومسئولیت در قبال زندگی آنان از حساسیت وموقعیت ویژه ای برخوردار است . در سوگندنامه بقراط بعنوان پدر علم پزشگی ، پزشگان سوگندیاد میکنند که برای نجات جان بیماران از هیچ کوششی دریغ ننمایند . تعهد پزشگان به اقدام درجهت درمان بیماران ومصدومین صرفنظر از رنگ پوست ، نژاد ، سن ، جنس وطرز تفکر آنان تعهدی شناخته شده و وظیفه ای انسانی است که نه تنها توسط همه ملل و تمام جوامع بشری به رسمیت شناخته شده بلکه مورد انتظار اکید و توقع حتمی همگان نیزمیباشد . با این وصف ، جای تاسف بسیار است که رسانه های جهان خبر از برخورد ظالمانه حکومت دیکتاتوری آل خلیفه دربحرین باپزشگان این کشور به جرم مداوای مجروحین ومصدومین میدهند. حاکمیت استبدادی بحرین عده ای از پزشگان آن کشور را که دربیمارستان دولتی ، بنا بروظیفه حرفه ای وانسانی خود به درمان مجروحین خیزش آزادیخواهانه مردم بحرین پرداخته بودند،در محاکمات فرمایشی که ویژه حکومت های دیکتاتوری است به زندان های طولانی از 5 تا 15 سال محکوم نموده است . حاکمیت نامردمی بحرین از یک سوجنبش مسالمت آمیز مردم را به خاک وخون میکشد،وملتی را که جز آزادی وحقوق انسانی خود چیز دیگری را طلب نمیکنددر خیابان ها مورد ضرب وجرح وقتل قرار میدهد، واز سوی دیگرپزشگانی را که به حکم وظیفه به درمان مجروحین پرداخته اند به زندان های طولانی مدت محکوم مینماید .

ما پزشگان ایرانی وابسته به قدیمی ترین سازمان آزادیخواه واستقلال طلب این کشور ( سازمان جبهه ملی ایران )، برخورد حاکمیت بحرین با همکارانمان در آن کشور را بشدت محکوم میکنیم . واز سازمان های مدافع حقوق بشردر سراسر جهان واتحادیه بین المللی پزشگان وسازمان پزشگان بدون مرز میخواهیم که فریاد اعتراض خودرا نسبت به این برخورد های غیر انسانی با پزشگان بحرینی بلند نمایند . از دبیرکل سازمان ملل متحد درخواست میکنیم که از تمام توان دیپلوماتیک خود در حمایت از پزشگان بحرینی استفاده نماید . به امید آن روز که درتمام کشورهای جهان موهبت بی بدیل « دموکراسی » استقرار یابد وبساط حکومت های خودکامه و دیکتاتوری در تمام دنیا برچیده شود .

تهران – سازمان پزشگان جبهه ملی ایران

17 /7 /1390

دسته‌ها
اعلاميه و بيانيه

غده سرطانی سه هزار میلیارد تومانی

هشداربه ملت ایران

غده سرطانی سه هزار میلیارد تومانی

هفته هاست که موضوع ارتشاء سه هزار میلیاردتومانی ازبانک صادرات توسط فردی که می خواست بانکی به نام بانک آریا تاسیس کند،وگویا پروانه تاسیس آن پس از روشدن کلاهبرداری اخیر معوق مانده ، همه محافل اقتصادی واجتماعی وحتی مردم عادی راشگفت زده کرده است . مهمتر اینکه همین فرد ویا باند اوشرکت فولادخوزستان راهم که 5/50 درصدآن متعلق به دولت بوده خریداری کرده است. به گفته رئیس سازمان حسابرسی متهم با یاری کارشناسان و مشاوران بانکی وپرداخت یک میلیاردتومان رشوه ، اقدام به تهیه اعتباراسنادی خارج ازسیستم نرم افزاری بانک و حدود اختیارات وبدون ثبت در دفاتر شعبه کرده وسپس این اسناد اعتباری را در 7 بانک دیگر تنزیل کرده ودرسررسیدبا گرفتن اعتبارات تازه نسبت به تسویه اسناد قبلی اقدام کرده است. درهمه این امور،جعل،تبانی وعدم انعکاس رویدادها دردفاتروعدم ارسال اطلاعات به مراکزصلاحیت دارانجام گرفته است که نشانه سستی وغفلت کل نظام نظارتی بانکی زیرنظروزیر اقتصادورئیس کل بانک مرکزی است . واین افراد دربرابرملت ایران یا صاحبان اصلی بانک هاوثروت های ملی بایدپاسخگوباشند. هموطنان عزیز، ازدیدکارشناسی کارسازمان خصوصی سازی ، بورس اوراق بهادار و طرز کاربانک ها ، به ویژه در زمینه واگذاری اعتبارات درهمه زمینه هامانند بقیه امور اقتصادی ،ازپایه معیوب است. اختلاس سه هزار میلیاردتومانی فقط نمونه ای ازبیماری وحشتناک فساد در سیستم بانکی ودستگاه های اداری کشوراست . پرسش اصلی این است که چرا اینگونه سوء استفاده ها به داستان روزمره تبدیل شده وعلیرغم افشاگری های سربسته ( مانند فهرست 250 نفره مفسدان اقتصادی که آقای رئیس جمهورشش سال پیش هنگام معرفی کابینه خود به مجلس درجیب داشت.)، یابدهکاران میلیاردی به سیستم بانکی که قرار بود نامهایشان منتشرشود ، یاچگونگی پیدایش 60 هزار میلیاردتومان معوقه های بانکی ویا داستان زمین خواری های بزرگ ، هرگز به طورجدی تعقیب نشده وکاهشی در اینگونه جرائم کلان دیده نشده است . دلیل عمده این سوء استفاده ها وانحرافات اقتصادی ، بیراهه ایست که از روزاول انقلاب درنظام سیاسی کشوروطرزتقسیم پست ها ومقام های درآمدزا به گروهی از سردمداران انقلاب (برخی روحانیان وبازاریان خاص ) روی داد. همین باند وگروه پس از ده ماه از انقلاب با حادثه اشغال سفارت آمریکا وگروگانگیری ، بقیه دارندگان سهم درانقلاب را به تدریج از صحنه خارج کردندوهمزمان سرنوشت وزارت بازرگانی ، بنیاد مستضعفان، بنیادمسکن وسایرمراکز حساس اقتصادی رابه دست گرفتند. اگر سه هزارمیلیاردتومان از بانک های دولتی به بهانه واردات وگشایش اعتبار کلاهبرداری شد، به این دلیل است که باندی خاص، فردیاافرادخاصی رابه عنوان وزیر واردکابینه میکند این فرد یاافرادتمام مقررات حمایتی پنجاه ساله واردات وصادرات راکه به کمک آنها پایه های صنعتی سازی کشورریخته شده بود لغوکردند . دیگربرای واردات ثبت سفارش لازم نیست،دیگربانک هاحق ثبت سفارش نمیگیرندواز سپرده ثبت سفارش خبری نیست. حقوق گمرکی وتعرفه های حافظ تولیدات داخلی،سهمیه های مجاز واردات،محدودیت های ارزی ومقداری واردات به بهانه بازرگانی آزادکه مطلوب بازاریان وارداتچی است ،برچیده شده است . دیگرکسی نمیتواند بداندکه چه کالائی به چه مقدارو از کجا وارد میشود،چگونه تامین مالی شده ، قیمت های واقعی چیستند،به کجا حمل میشود ودر کجا یا در کدام کارخانه تبدیل به کالای نهایی میشود وچگونه به دست مصرف کننده میرسد.کلاهبرداری سه هزار میلیارد تومانی ازسیستم بانکی دولتی درشرایطی صورت میگیرد که تمامی سلسله مراتب تصمیم گیرندگان دریک خط قراردارند. رئیس جمهور وزیردارائی را انتخاب میکندکه مسلما بایدازبانداو باشد،رئیس کل بانک مرکزی را وزیردارائی به رئیس جمهور معرفی میکند،هیئت مدیره بانک ها محصول مشترک وزیر دارائی ورئیس کل بانک مرکزی هستندو روسای شعب بانکها و منطقه ها دست چین روسای بانکها وهیئت مدیره هابا اطمینان ازوفاداری جناحی آنهاگماشته میشوند.درچنین شرایطی ، یک دستور واگذاری اعتبارو حتی یک سفارش تلفنی،درخواست گشایش اعتباربرای واردات را به جریان می اندازد ومیلیونها دلارحواله میشودبی آنکه مقررات وملاحظات معمول بانکی رعایت شود وتضمینی وجود داشته باشدکه کالای واقعی به ارزش ارزی واقعی واردکشور میشود و واردکننده واقعی درموقع دریافت اسنادگمرکی –بانکی (پروفورما ، بارنامه ،گواهی مبداء اسناد بازرسی ومفاصا حساب ارزی وپرداخت ریالی ) درکشوروجود داشته وباپرداخت همه بدهی هاودریافت اسناد برای ترخیص کالا اقدام نماید.طبق مقررات اجرائی بانکی،هرشعبه باهر درجه بندی،حدومرزی برای واگذاری اعتبارویا پیشنهاد اعطای اعتبار برای هرامراقتصادی دارد. هرقدر مبلغ اعتبار بیشتر باشد مراحل رسیدگی،تعداد امضاهای تاییدومعرف هانوع وحدود ضمانت هابیشتر میشود. بسیارساده میتوان هرپرونده اعتبار بانکی سوءاستفاده را ازلحظه شکل گیری تاپایان ،موردبررسی فنی وکارشناسی قرارداد ودیدچه عواملی درجلب این موافقت هانقش داشته اند.شنیدن مکالمات تلفنی وزیردارائی ،رئیس کل بانک مرکزی،مدیران بانک ها ، روسای شعب وروسای مناطق ونیزملاحظه نامه هاومکاتبات ازبالا به پائین چگونگی پیدایش این فاجعه های اقتصادی را آشکارمیسازد.

هموطنان عزیز، درشریطی که بواسطه بسته بودن بازار پول وارز واعتباری کشوروعدم رابطه عادی بادنیا،حداقل نرخ بهره درکشورتا پنج برابرنرخ رایج درجهان شده،بانکداری یاتسلط بر پول دیگران به سود آورترین حرفه درایران تبدیل شده وسود سرمایه فراترازشصت درصدکمترین مزایای بانکداری درجمهوری اسلامی است.به همین علت است که هرباند اقتصادی- سیاسی بدنبال کسب مجوزتاسیس یک بانک،یک موسسه وام واعتبارویایک تعاونی اعتباری است. بانک مرکزی که دست نشانده وزیر دارائی ومقامات سیاسی شده دیگردارای آن قداست وتوان نظارتی واجرائی نیست که دربرابر این تقاضا ها ایستادگی کند. نیاز به وجودبانک جدید،حوزه جغرافیائی فعالیت بانک با نوع فعالیت،منابع تامین سرمایه اولیه ،اهلیت موسسین ،صلاحیت حرفه ای مدیران،سوابق مدیران وصاحبان،بدهی آنها به سیستم بانکی و مالیاتی،پرونده های آنان درقوه قضائیه،حسن شهرت آنها وده ها نکات دیگر،درهمه دنیاپیش ازصدور مجوز فعالیت بانکی از همه مراجع رسمی وغیررسمی موردپژوهش قرار میگیردکه مسلم است درنظام سیاسی – اقتصادی بسته محفلی،خانوادگی وفرقه ای فعلی انجام آن به طور دقیق قابل تحقق نیست .

هموطنان عزیز، درجامعه ما،تسلط باندها بربانک ها وموسسات مالی واعتباری مقدمه تسلط آنهابراموال دولتی وثروت های ملی است که به بهانه خصوصی سازی ازکانال بورس ناقص ودستکاری شده ویامذاکره مستقیم انجام میشود،که حاصل آن پیدایش یک طبقه سرمایه دارممتاز نوکیسه در کشورودرانحصارگرفتن کالاها وبازارها،ساختمانها،مراکزتجاری وتسلط برقیمت هاوشبکه توزیع وواردات است . پرسش این است که باندهای مسلط برواردات میوه،شکر،داروهای خاص، پارچه،روغن نباتی،گندم،بنزین شامل چه کسانی است وازکجا وکی پیداشده اند؟ حاصل چنین وضعی تشدیداختلافات طبقاتی بابدترشدن نحوه توزیع ثروت ودرآمددرکشور،تشدیدفشارهای تورمی،بویژه پس ازبازی هدفمندکردن یارانه هاو درنهایت فرورفتن درصدبیشتری ازمردم کشور به زیرخط فقراست.تازمانی که نظام سیاسی برپایه دموکراسی وحکومت جمهوری راستین،ونظام اداری کشوربرپایه شایسته سالاری بجای وابسته سالاری،استقرارنیابدتکراراین رانت خواری هاو سوءاستفاده هاوسوءمدیریت هاحتی درابعاد بزرگ ترو وخیم تراجتناب ناپذیر است .

تهران – جبـهه مــلی ایــران

1 /7 /1390

 

دسته‌ها
اعلاميه و بيانيه

شورای مرکزی جبهه ملی ایران

اطلاعیه

شورای مرکزی جبهه ملی ایران

بدین وسیله به اطلاع وسایل ارتباط جمعی وعموم هموطنان میرساند که کلیه انتشارات این سازمان توسطروابط عمومی هیئت اجرائیه جبهه ملی ایران منتشر میگردد وانتشار ازهر طریق دیگر سوءاستفاده ازنام جبهه ملی بوده وبه منظورصدمه زدن به شئون ومقررات تشکیلاتی صورت میپذیرد . ومجددا تاکید مینماید که ارگانی به نام دفتر مردمداری درجبهه ملی ایران وجود ندارد .

سی ویکم شهریور ماه 1390

تهران – شورای مرکزی جبهه ملی ایران

دسته‌ها
اعلاميه و بيانيه

دیکتاتورها یکی پس از دیگری فرو میریزند

دیکتاتورها یکی پس از دیگری فرو میریزند

سالهای متمادی باحمایت قدرتهای بزرگ جهانی در بسیاری از کشورهای خاورمیانه،استقلال وآزادی ملت ها پایمال شده ورابطه مردم وحاکمان چیزی جز ارتباط سلطه گر وتحت سلطه نبوده است و دیکتاتورهاخواست خودرا برمردم تحمیل کرده اند ، دموکراسی دراین کشورها راه پیدانکرده وسلطه خشونت بار استبداد امکان استقرار حاکمیت ملی رانداده است . هرجاکه استبداد حاکم است حاکمیت ملی جائی ندارد دراین کشورها گاه برای تظاهر به احترام به حقوق مردم، انتخابات در نهادهای مختلف برگزار میشود ولی هیچگاه این انتخابات ها صحیح نبوده ونتیجه آن برای تامین خواست دیکتاتورها موردسوءاستفاده قرارمیگیرد که نمونه های آن در عراق صدام حسین بود که نتایج رای در تایید صدام گاه نزدیک به صد در صد میشد . اما درهمه این کشورها اگر شرایط سیاسی جهان تغییر میکرد گاه فرصت هایی بدست میامد که ملت ها به پا خیزند وتومار قدرت دیکتاتورهارا درهم ریزند .درماههای اخیرجنبش های آزادیخواهانه ای در بسیاری از کشورهای استبدادزده خاورمیانه آغاز گردید .آنچنان که در تونس،مصر،یمن، بحرین ،لیبی وسوریه ،معترضین به استبداد ، حاکمیت را در کشورشان به چالش گرفتند . امروز حدود شش ماه است که توفان نابودی دیکتاتورهادرخاورمیانه وشمال افریقا وزیدن گرفته است ،وزیدنی سهمگین که میخواهد به قدرت مستبدان مخالف آزادی واستقلال در آن سرزمینها نقطه پایان بگذارد .طلیعه این حرکتهای اعتراضی نخست در تونس بود که تغییرات با جدالی کوتاه بدوران گذار به حکومتی دیگر که به حقوق بشر ارج نهد واستقلال تونس را محترم بدارد همراه شد .درمصر دیکتاتوری حسنی مبارک سقوط کرد واو وجانشین ودیگر یارانش به خاطر کشتار مردم وفساد در مصر درپیشگاه ملت بدادگاه خوانده شدند وجهانیان دیدند که در قرن بیست ویکم سرنوشتی شوم در انتظار مستبدینی است که از مردم بیگانه اند ونظر آنان را هیچ وپوچ می انگارند .درسوریه نیز با کشتار های بیرحمانه معترضان در شهر ها وروستاها با سلاحهایی که بظاهر برای نبرد با اسرائیل وبازپس گرفتن سرزمینهای اشغالی تهیه شده بودند روز و شبی نیست که دههانفر در خاک وخون نغلطند .کوتاه زمانی است که مجامع بین المللی وحقوق بشری وشورای امنیت سازمان ملل متحدبرحقوق پایمال شده مردم سوریه تاکید بیشتری کرده ومردم براین امیدند که بزودی استبدا د در سوریه جای خودرا به حکومتی مردمی دهد.درلیبی نیز حرکتهای ضداستبدادی واستقلال طلبانه مردم در چند ماهه گذشته سرعت بیشتری گرفت وآخرین خبرها از فروریختن دیکتاتوری سرهنگ معمر قذافی حکایت میکند .درلیبی نبردهای خونینی از شش ماه قبل شروع شد ونبرد از زمین وهوابه تصرف شهرهای بزرگ وکوچک لیبی انجامید ومردم شادمانه به طرابلس وارد شده اند وخانه به خانه در جستجوی معمر قذافی دیکتاتور سقوط کرده لیبی میباشند و با پیروزی مخالفان پایان حکومت دیکتاتوری قذافی نزدیک میشود .دیکتاتوری چهل ودوساله قذافی ازنظرجهانیان پایان یافته است واین برمردم لیبی است که در دوره حساس انتقالی ،به حاکمیتی اقبال کنند که آزادی واستقلال لیبی را پاس دارد ودموکراسی را در لیبی نهادینه کند تا دیگر کسانیکه بقدرت دست خواهند یافت به کژراهه کشیده نشوند . معمرقذافی که درسال 1969 بایک کودتاحکومت سلطنتی پوسیده لیبی راسرنگون کرده وباژستی انقلابی خودراناجی مردم لیبی ورهبری ضداستعماری قلمدادمیکرد،سرانجام درورطه فسادودیکتاتوری سقوط کردوکاررا بجائی رساندکه امروزملت لیبی باجانفشانی بسیاراوراازاریکه قدرت به زیر میکشد.دیروز صدام حسین که مست غرور بودو حکومتش را ابدی میدانست برای گریز از مجازات در سوراخی خزیده بودوحکم ملت اورا به نابودی کشاند وامروز معمر قذافی که دنیایی را به تمسخر میگرفت وبا روشهای استبدادی قرون وسطایی برمردم لیبی حکومت میکرد ،از اوج قدرت به حضیض ذلت سقوط کرد . این سرنوشت محتوم همه دیکتاتورهای جهان است .

تهران – جبهه ملی ایران

3 شهریور1390