دسته‌ها
اعلاميه و بيانيه

پیام کنگره سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور به جبهه ملی ایران

پیام کنگره سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور به جبهه ملی ایران

 دوستان عزیز جبهه ملی ایران!

پیام آقایان ادیب برومند، رئیس هیات رهبری و شورای مرکزی و دکتر حسین موسویان، رئیس هیات اجرائی جبهه ملی ایران در کنگره قرائت و با شور و استقبال شرکت کنندگان روبرو شد. بدینوسیله مراتب امتنان و تشکر خود را از ارسال این پیام ها و احترام عمیق، همبستگی و همگامی خود را با تلاش و کوشش های شما که علی رغم حاکمیت دیکتاتوری و در شرائط سخت برای اهداف جبهه ملی، بویژه آزادی و استقرار حاکمیت ملت تلاش میکنید، اعلام میداریم.

امروز روشنفکران بیش از پیش متوجه شده اند که تنها در سایه آزادی و حاکمیت ملی، اهدافی که از مبارزین صدر مشروطیت گرفته تا مصدق بزرگ و جبهه ملی ایران همواره برای آن تلاش کرده اند، بهبود پایدار زندگی مردم و استقرار امنیت و عدالت اجتماعی، میسر است و هموطنان ما از کلیه اقشار اجتماعی برای رسیدن لحظه ای که بتوانند با بیان اراده خود شرائط لازم برای برکناری دیکتاتوری و استقرار دموکراسی را فراهم کنند، روز شماری می کنند. وظیفه فعالان و تشکل های سیاسی در این شرائط، تدارک یک دموکراسی پایدار و ایجاد آمادگی های لازم برای اداره کشور در آزادی و دموکراسی با مدیریتی مورد قبول و پشتیبانی مردم است.

یکی از مهمترین وسائل رسیدن به این هدف، وجود تشکیلات سیاسی و سندیکائی مدرن، ثابت قدم، دموکرات و ملی است، که حول یک برنامه ی سیاسی روشن فعالیت نموده و تمام توان خود را برای جذب روشنفکران و جلب پشتیبانی مردم بکار گیرد. در صورت پا گرفتن چنین تشکیلاتی، مردم میدانند که اگر برای برکناری دیکتاتوری و استقرار دموکراسی اقدام کنند، جانشینی مناسب و مورد اعتماد وجود دارد که میتواند با پشتیبانی آنان و در یک محیط اعتماد و آشتی ملی در راه استقرار دموکراسی و بهبود وضع مردم و کشور دست بکار شود. ما تصور می کنیم که جبهه ملی ایران با کوشش های خود، از جمله انتشار منشور و برنامه کار خویش قدم های مهمی در این راه برداشته است.

اگرچه ما بالاجبار و به دلیل شرائطی که دیکتاتوری به همه ما تحمیل کرده است در تشکیلاتی مستقل از شما فعالیت می کنیم، اما مطمئن باشید که لحظه ای در همگامی با شما و پشتیبانی از کوشش هایتان کوتاهی نخواهیم کرد و آرزو داریم بتوانیم زمانی در یک تشکیلات واحد و در کنار شما مشترکا به مبارزه برای تحقق اهداف جبهه ملی ادامه دهیم. از دور دست شما را میفشاریم.

لودویگزهافن آلمان 12 – تا 14 بهمن 1386 برابر 1 تا 3 فوریه 2008

21 بهمن 1386 برابر 10 فوریه 2008

 

دیدگاهتان را بنویسید