دسته‌ها
اعلاميه و بيانيه

پیام دکتر هرمیداس باوند

هموطنان،

در روند تاریخ یک سده گذشته سرزمین اهورائی ما، ایران درتنگناهای سیاسی پیش آمده ، رادمردانی آزاده ونواندیش درپرتو درک صحیح ازشرایط جهانی وقت وبهره گیری از امکانات ومقتضیات روز ومدیریت داهیانه موفق شدند نه تنها

جامعه را از نابسامانی های سیاسی وقت رهایی بخشندبلکه بااستقرار نظم ونسقی مبتنی برارزش های مترقیانه روز به دست آوردهای سیاسی قابل توجه نائل شوند. دریغا که پیروزی های اولیه درعرصه های حقوقی وسیاسی بین المللی چون دیوان بین المللی دادگستری و شورای امنیت سازمان ملل به دلایلی که همگان آگاهیم به فرایند نافرجامی کشانده شد. بی شک یاد ویادآوری جایگاه ونقش تاریخ ساز آن بزرگان وبرگزیدگان، همانند بزرگداشت یکصدوسی امین سال تولد دکترمحمدمصدق رهبرنهضت ملی ایران فرصتی است تا ما باردیگر درمقام بازنگری فرایند کارنامه سیاسی شصت سال گذشته جامعه خودبرآمده وضمن اذعان به خوش باوری ها، اشتباهات وکژاندیشی های گذشته خود، اینک برآن شویم با ارزیابی صحیح ازشرایط جهانی با درنظر گرفتن تمامی نویدها و زنهارهای موجود وفراتر از آن رویدادهای منطقه ای به ویژه خیزش مردمی درجهان عرب،باتاکیدهرچه بیشتربرمبانی مشترک راه وحدت ویگانگی را به منظور کسب آزادی های اساسی که یکصدواندی سال پیش پدرانمان در راه تحقق آن نقدجان باختند که ترجمان ومعنای امروزی آن در ارزش های آزادی، مردم سالاری، حقوق بشروحکومت قانون خلاصه شده است،بیش ازپیش کوشاباشیم. البته دراین رهگذر باید هوشیارانه ایران از خطراتی که در پیش است مصون داشته شود و وحدت و یک پارچگی تاریخی و سرزمینی را بادرنظر گرفتن ارزش ها ومقتضیات روزپاسدار باشیم. امید که درایت ،خردمندی، جهان بینی و واقع نگری نصب العین تصمیمات ما در راهی که درپیش گرفته ایم باشد.

تهران – دکتر داود هرمیداس باوند

2/4/1391

 

دیدگاهتان را بنویسید