آخرين مطالب

بایگانی/آرشیو برچسب ها : بیانیه جبهه ملی ایران

مفهوم انتخابات آزاد و آزادی انتخابات وسرچشمه آن

مفهوم انتخابات آزاد و آزادی انتخابات وسرچشمه آن برای درک بهتر انتخابات وهدف آن لازم است درآغاز بطور خلاصه درخصوص چگونگی پیدایش حکومت،حق حاکمیت،قدرت حاکمه وتعریف و تحولات آن از بدو پیدایش تا به حال چند کلمه ای بیان گردد. براساس تحقیقاتی که متخصصین و حقوقدانان وجامعه شناسان دررابطه باقدرت حاکمه وحکومت و تحولات آن درطول زمان نموده اند چنین ... بیشتر بخوانید »

درگذشت آقای حسن شهیدی

بازگشت همه به سوی اوست بااندوه وتاسف فراوان  رادمرد میهن دوست ،آقای حسن شهیدی عضوشورای مرکزی جبهه ملی ایران و ازپویندگان دیرپای راه مصدق بزرگ وعضوفراکسیون نهضت ملی دردوره هفدهم مجلس شورای ملی رابه آگاهی یاران وهم اندیشگان ارجمندمیرسانیم. مجلس ترحیم آن شاد روان در روز جمعه ۱۵ دیماه ۹۱ ازساعت ۵/۹ تا ۱۱صبح درمسجدجامع شهرک غرب واقع درمیدان صنعت ... بیشتر بخوانید »

تحلیل جبهه ملی ایران ازرویدادهای مصر

به نام خداوندجان وخرد هموطنان: ازدیدگاه بسیاری ازنو اندیشان،روندتوسعه مترقیانه تمدن بشری معطوف به نیل آزادی برای کل ابناءبشربوده است. درین رهگذرارزش های جهانشمول وقت چون آزادی،حقوق بشر،مردم سالاری وحکومت قانون ازیک سوفرآیندقرنها کشش وکوشش متفکران،نواندیشان،جنگ هاوانقلابهای اجتماعی-سیاسی وازسوی دیگرزائیده ی مقتضیات گریزناپذیر انقلاب های علمی،تکنولوژی،اطلاعات وارتباطات متبلوردرروند جهانی شدن بوده است.بی شک ارزشهای جهانشمول موردبحث به ویژه حقوق بشرغیرقابل ... بیشتر بخوانید »

تجزیه طلبی محکوم است

بنام خداوندجان وخرد تجزیه طلبی محکوم است ملت ایران ازدیرینه سالهای متوالی تاامروزازردیف موزائیک واراقوام وقبایل موجودیت یافته که سده هادرکنارهم زیسته ومتفق یکدیگربوده اند.این ردیف ازقومیت های بختیاری،آذری ترک زبان،خوزی،بلوچ،کرد،عرب،اوغان،تاجیک،ترکمان وآرانی هاتشکیل شده است که درسرزمین ایران گرده هم آمده وملت بزرگ ایران راموجودیت بخشیده اند.درمیان ایشان سرزمین ماوراءاترک وارانی هابازورومخاصمت روسیه تزاری وسپس افغان هاوبحرینی هابانیرنگ بازی انگلستان ... بیشتر بخوانید »

نام و یاد حسن نزیه را گرامی میداریم

نام ویادحسن نزیه راگرامی میداریم با اندوه وتاسف بیکران درگذشت رادمرد میهن دوست وپیرو دیرپای دکترمحمدمصدق وچهره وزین ومتین نهضت ملی ایران شادروان حسن نزیه رابه خانواده محترم ایشان وبه عموم مردم حق شناس ایران تسلیت عرض میکنیم . نزیه درتمامی عمر آزادیخواهی خستگی ناپذیر ومبارزی سترگ بود. ازنهضت مقاومت ملی بعداز کودتای ننگین ۲۸ مرداد۳۲ گرفته تاتشکیل جبهه ملی ... بیشتر بخوانید »

به یاری زلزله زدگان بشتابیم

به یاری زلزله زدگان بشتابیم هموطنان عزیز، جبهه ملی ایران در راستای اقدامات انجام شده سابق دربازسازی مناطق زلزله زده کشورمان ازجمله در بوئین زهرا،بجنورد،طبس وبم اینک مصمم است که برای کمک به بازسازی مناطق زلزله زده آذربایجان نسبت به ساختن مدارس ودرمانگاه درمناطق مورد نیاز اقدام نماید.وبدیهی است که یاری هموطنان را درپیشبرداین مقصود انسانی وملی ارج می نهد. ... بیشتر بخوانید »

ننگ ونفرین بربیست وهشتم مرداد

ننگ ونفرین بربیست وهشتم مرداد به نام خداوندجان وخرد برخی ازرویدادهای دردناک رافاجعه می نامند وازجمله کودتایبیست هشتم مرداد۱۳۳۲ یکی ازآن فجایع است،فاجعه ای جبران ناپذیرکه هرچندپاره ای ازکسان می خواهند آنرابه دست فراموشی سپارند اما داوری تاریخ ووجدان های بیدارمانع ازآن است که این قصه پرغصه واین فاجعه ی دلخراش به طاق نسیان گذاشته شود. روز۲۸ مرداد روزیست که ... بیشتر بخوانید »

درود بر چهاردهم مرداد

درود بر چهاردهم مرداد هم میهنان ارجمند ، در تاریخ هر قوم وملت روزهای خجسته فالی طلوع کرده است که سرنوشت ساز بوده ودر تکوین به زیستن ورها شدن آن قوم وملت از بدبختی ها وگرفتاری ها نقش بسزایی را ایفا کرده است . درتاریخ کشورما ، یکی از روزهای فرخنده و شادی بخش روزچهاردهم مرداد است که درین روز ... بیشتر بخوانید »

سی ام تیرماه

سی ام تیرماه ۱۳۳۱ به نام خداوندجان وخرد هموطنان ارجمند، هرچندممکن است چندصباحی غصب قدرت، برحق وحقوق انبوه مردم چیره گردد اما چه کسی درخاطره ی تاریخ زورمندانی را سراغ داردکه برای مدتی دراز توانسته باشندبا بکارگیری زور، سلطه ی خود را دوام بخشندو باسمند استکبار درمیدان خودکامگی ترکتازی کنند. آنچه درگردش روزگار مهر اثبات خورده آن است که خداوند ... بیشتر بخوانید »

سی ام تیرماه ۱۳۳۱

سی ام تیرماه ۱۳۳۱ به نام خداوندجان وخرد هموطنان ارجمند، هرچندممکن است چندصباحی غصب قدرت، برحق وحقوق انبوه مردم چیره گردد اما چه کسی درخاطره ی تاریخ زورمندانی را سراغ داردکه برای مدتی دراز توانسته باشندبا بکارگیری زور، سلطه ی خود را دوام بخشندو باسمند استکبار درمیدان خودکامگی ترکتازی کنند. آنچه درگردش روزگار مهر اثبات خورده آن است که خداوند ... بیشتر بخوانید »