دسته‌ها
اعلاميه و بيانيه

تجزیه طلبی محکوم است

بنام خداوندجان وخرد

تجزیه طلبی محکوم است

ملت ایران ازدیرینه سالهای متوالی تاامروزازردیف موزائیک واراقوام وقبایل موجودیت یافته که سده هادرکنارهم زیسته ومتفق یکدیگربوده اند.این ردیف ازقومیت های بختیاری،آذری ترک زبان،خوزی،بلوچ،کرد،عرب،اوغان،تاجیک،ترکمان وآرانی هاتشکیل شده است که درسرزمین ایران گرده هم آمده وملت بزرگ ایران راموجودیت بخشیده اند.درمیان ایشان سرزمین ماوراءاترک وارانی هابازورومخاصمت روسیه تزاری وسپس افغان هاوبحرینی هابانیرنگ بازی انگلستان وسیاست استعماریش ازایران جداشده وجایشان درموزائیک اقوام خالی مانده است.این جدائی هاشکافی راکه درقومیت های ایرانی به وجود آورده برای این کشورخسارتی بزرگ بوده ولی برای جداشدگان ماتمبارواسف انگیزترشده است زیرا برای آنان چه ازجهات اقتصادی چه ازلحاظ سیاسی وفرهنگی یک نوع سردرگمی وبهم ریختگی وابهام وتفرقه به ظهور رسانده وبدترازهمه بعضاجنگ وآشوب وطمع ورزی وستمکاری بیگانگان رادرپی داشته است.اگرسرنوشت افغانهارادرنظر بگیریم ازآنگاه که ازایران منتزع شده مدتهازیرسلطه انگلیس هابسربرده اند،درظرف این مدت رنج هادیده وستمها کشیده تاسرانجام باجنگ وکشمکش،استقلال خودرابه دست آورده اند.پس ازچندین سال کوشش که درمسیرخودسازی طی میکرده ناگهان مورددسیسه بازی شورویهاقرارگرفته به اشغال روسهادرآمده اند،سرانجام بعدازمدتهاکه بااشغالگران روس جنگیده وآنهارابیرون رانده اندگرفتارحکومت تحمل ناپذیرطالبان شده وسپس بالشکرکشی آمریکاودفع شرطالبان زیرنفوذاین کشورقرارگرفته اند. سرزمین های ماورای اترک وآذربایجان اران هم که باتخاصم روسهاازایران جداافتاده اند دچارآشفتگی های فرهنگی وسیاسی واقتصادی هستنددرحالی که هنوزسایه شوم روسیه دست ازسرآنان برنداشته استقلالشان راخدشه دارمی سازد.به همین سیاق بلکه بدتر،روزگاربحرین است که مدتهاست بانیرنگ بازی انگلستان در زیرسلطه ی یک شیخ مستبدغاصب،گرفتاراختناق وبندوشکنجه وآزاراست وبایداستکباروبرتری طلبی اقلیت راتحمل کند وهر روزدرمسیرآزادیخواهی وحق طلبی ورفع امتیازات اقلیت،کشته وزخمی تحویل بگیرد. این اوضاع واحوال سرزمین هایی است که به نحوی ازایران جداافتاده اند ومسلماهرقوم دیگرکه ازمام وطن جداگرددسروسامانی بهترازاین پیدانخواهدکرد،بلکه به پیشوازبدبختی وگرفتاری شتافته،لقمه ای برای هاضمه استعمارگران خواهدشد. باری اصولاسرچشمه این افکارشوم بی تدبیری وبی خردی حکومت های ماست که همواره به جای مساعدت بیشتربابرخی از اقوام شاکی اصلابه فکررعایت ودلجوئی ومددکاریهای لازم نسبت به آنان نبوده بلکه ستم رواداشته اند.حکومت های ایران که جزبه فکراستقرارخوددرمسند قدرت نبوده اند،بجای تحبیب ودلجویی ازاقوام مظلوم ورفع نیازمندیهای آنان،با سلاح خشونت باهرمنطقی برخوردکرده وکاررابه مسیرناخوشایندتجزیه طلبی کشانده اند.که قطعابایددراین رفتارتجدید نظروجبران زیان های بیشمارکنند. دراوضاع وشرایطی که اکنون برمیهن ماحاکم است وسوءرفتارهاودشمن تراشیهادر سیاست خارجی ازیک طرف وسوءمدیریت هاونتایج حاصل ارآن ازطرف دیگرگریبان ملت ماراگرفته است متاسفانه نغمه های شومی مبنی برتجزیه طلبی ازسوی عناصری خودفروخته وبی وطن ازگوشه وکنارکشوربه گوش میرسدکه قلب هر ایرانی اصیل ومیهن دوست رابه دردمیآورد. به هرروی هیچ قومیتی قادرنیست که باجدایی ازایران روزگاربهتری رابرای خودپیش بینی وتدارک نماید. هرتجزیه طلبی که فریب دشمنان یارقیبان ایران رابخوردودرذهن خودمدینه فاضله یی برای دارودسته خویش بسازدخام فکری رابه نهایت رسانده ومحال اندیشی راتقویت کرده است. اقوام ایرانی قرن هابازبان مشترک وتاریخ یک سان وآمال وآرزوهای هم آهنگ بافرهنگی پرافتخاربرادرانه درخاک مقدس ایران زیسته ورویدادهای هولناک وخانمان براندازرا باهمدستی وپایمردی خوداز سرگذرانده ومیدان تهی نکرده اند. همچنان روزهای فرخنده وشادی آفرین همچون نوروزخجسته باستانی ودیگراعیادرابه اتفاق هم جشن گرفته و همواره پاسدارتمامیت ارضی ونگهدارآداب ورسوم ملی خود بوده اند. اساسا آب وهوای سالم ومواهب طبیعی و هنرهای گوناگون وشعروموسیقی ایران زمین به حدی جاذب وخوشاینداست که دردرازنای تاریخ،هرمتجاوز وحشی صفتی راپس ازاقامت دراین آب وخاک به فردی متمدن وهنردوست وشیفته آثارادبی وذخایرمعنوی مبدل گردانیده است . کدام قوم شرافتمندودارنده عقل سلیمی به خود اجازه میدهدکه دامان مام وطن رارهاکرده به چاردیواری غربت وانزواوتنزل پناهنده شود. درهرحال ماهشدارمیدهیم که تمامیت ارضی ایران وحفظ یکپارچکی این مرزوبوم خط قرمزی است که هیچ ایرانی میهن دوست وغیرتمندی تجاوزبه این خط رادرهیچ زمان وتحت هیچ شرایطی برنمی تابد.

جبهه ملی ایران که همواره نگهبان استقلال وتمامیت میهن خود وحاضربه جان فدایی وسربازی دراین راه مقدس بوده است با محکوم کردن پدیده شیطانی تجزیه طلبی دربرابر پی گیران این فکرسخیف آماده ی مبارزه وازخودگذشتگی است وبرای بستن راه این گونه تحرکات شوم ازایجاد هرسد سدیدی خودداری نخواهدکرد.

 

رئیس هیئت رهبری جبهه ملی ایران-ادیب برومند

9/11 /1391

دیدگاهتان را بنویسید