دسته‌ها
اعلاميه و بيانيه

مصدق نمادی از آزادی واستقلال

مصدق نمادی از آزادی واستقلال

دکترمحمدمصدق نخست وزیرملی ومحبوب ایران، پس از کودتای ننگین وبیگانه ساخته 28مرداد1332به محاکمهکشیده شدوبه زندان افتاد وتا پایان عمر، درحبس خانگی به سربرد وسرانجام درروز14اسفند1345درسن84سالگی چشم از جهان فروبست . اودر سراسر زندگی خود در راه آزادی واستقلال ایران مبارزه کرد ودرطی سال ها مبارزه خود ازهیچگونه تلاش وکوششی در راه آرمان های آزادیخواهانه واستقلال طلبانه خودباز نه ایستاد وبارها تاحد نثارکردن جان خودپیش رفت.وبه همین جهت دکترمصدق به حق نمادی از آزادی واستقلال ایران شناخته میشود. اودرآبان ماه 1328برای نیل به اهداف والای خود سازمان جبهه ملی ایران رابنیان گذاشت وبامبارزه ای که برای تحقق انتخابات آزاد آغازکرد، توانست به همراه چندتن ازیارانش به مجلس شانزدهم شورای ملی راه یابد ودرهمان مجلس بود که با تلاشی سخت ونفس گیرموفق شد قانون ملی شدن نفت را به تصویب برساند. اودراردیبهشت1330 وقتی برای اجرای قانون ملی شدن نفت پست نخست وزیری راقبول کرد ، برنامه دولت خودرا دردوجمله خلاصه نمود اول اجرای قانون ملی شدن نفت ودوم اصلاح قانون انتخابات . اوباکمال هوشیاری وخردمندی اهداف استقلال طلبانه و آزادیخواهانه خودرادرهمین دوماده برنامه دولت ملی گنجانید . اوبا اجرای قانون ملی شدن نفت میخواست بساط استعمار مکار انگلیس را که درتمام شئون کشورما پنجه انداخته بود برچیند واستقلال ازبین رفته ایران رابازسازی کند وبا اصلاح قانون انتخابات درصدد بود که از اعمال نفوذ بیگانگان وایادی داخلی آنها در امرانتخابات جلوگیری نموده و ازطریق انتخابات آزاد حاکمیت ملی مردم ایران را محقق سازد .راستی وصداقت ، فداکاری وشجاعت ، ادب ونزاکت ، پاک دستی وامانت ، پایبندی به قانون وعدالت ، اعتقادعمیق به آزادی واستقلال ، ساده زیستی ودوری جستن ازخودنمائی وخودمحوری ازمشخصات بارز شخصیت مصدق بودواو با این ویژگی هاوطرزتفکرمکتبی را ابداع کرد که باید از آن به عنوان مکتب مصدق نام برد . آموزه های این مکتب باید برای پیروان واقعی این بزرگ مردتاریخ ایران الگوی رفتارها وکردارها باشد .

جبهه ملی ایران چهل وهشتمین سالگرد درگذشت دکترمحمدمصدق را گرامی میدارد. وتاسف شدید خودرا از عملکرد حاکمیت جمهوری اسلامی نسبت به درحصرنگاهداشتن آرامگاه دکترمصدق وجلوگیری ازحضور مردم برسرمزار او در سالروز درگذشت آن مرد بزرگ ابراز می نماید . حاکمیت جمهوری اسلامی که همواره درصحنه بین المللی ، آمریکا را به علت دخالت درکودتای 28مرداد32و برکناری دولت ملی مصدق موردسرزنش قرار داده ومحکوم میکند ، هیچگاه توضیح نمیدهدکه چرادرداخل کشور از ادای احترام ملت نسبت به این نمادآزادی واستقلال ایران ممانعت به عمل می آورد وچرا پیروان ومعتقدان به راه مصدق را زیر سنگین ترین فشارها وتهاجمات ومحدودیت هاقرارمیدهد؟

تــهران – جــبـهه ملـــی ایـــران

چهاردهم اسفند 1393

دیدگاهتان را بنویسید