دسته‌ها
اعلاميه و بيانيه

تسلیت به یاران جبهه ملی خارج از کشور

تسلیت به یاران جبهه ملی خارج از کشور

با غم و اندوه فراوان درگذشت آقای عزیزالله اثنیﻋﺸﺮی مبارز دیرپای راه آزادی و استقلال ایران و پوینده قدیمی راه مصدق را به خانواده ارجمند ایشان و یاران جبهه ملی ایران خارج از کشور تسلیت عرض میکنیم .

تهران از طرف شورای مرکزی جبهه ملی ایران ادیب برومند

دسته‌ها
اعلاميه و بيانيه

پیام کنگره سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور به جبهه ملی ایران

پیام کنگره سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور به جبهه ملی ایران

 دوستان عزیز جبهه ملی ایران!

پیام آقایان ادیب برومند، رئیس هیات رهبری و شورای مرکزی و دکتر حسین موسویان، رئیس هیات اجرائی جبهه ملی ایران در کنگره قرائت و با شور و استقبال شرکت کنندگان روبرو شد. بدینوسیله مراتب امتنان و تشکر خود را از ارسال این پیام ها و احترام عمیق، همبستگی و همگامی خود را با تلاش و کوشش های شما که علی رغم حاکمیت دیکتاتوری و در شرائط سخت برای اهداف جبهه ملی، بویژه آزادی و استقرار حاکمیت ملت تلاش میکنید، اعلام میداریم.

امروز روشنفکران بیش از پیش متوجه شده اند که تنها در سایه آزادی و حاکمیت ملی، اهدافی که از مبارزین صدر مشروطیت گرفته تا مصدق بزرگ و جبهه ملی ایران همواره برای آن تلاش کرده اند، بهبود پایدار زندگی مردم و استقرار امنیت و عدالت اجتماعی، میسر است و هموطنان ما از کلیه اقشار اجتماعی برای رسیدن لحظه ای که بتوانند با بیان اراده خود شرائط لازم برای برکناری دیکتاتوری و استقرار دموکراسی را فراهم کنند، روز شماری می کنند. وظیفه فعالان و تشکل های سیاسی در این شرائط، تدارک یک دموکراسی پایدار و ایجاد آمادگی های لازم برای اداره کشور در آزادی و دموکراسی با مدیریتی مورد قبول و پشتیبانی مردم است.

یکی از مهمترین وسائل رسیدن به این هدف، وجود تشکیلات سیاسی و سندیکائی مدرن، ثابت قدم، دموکرات و ملی است، که حول یک برنامه ی سیاسی روشن فعالیت نموده و تمام توان خود را برای جذب روشنفکران و جلب پشتیبانی مردم بکار گیرد. در صورت پا گرفتن چنین تشکیلاتی، مردم میدانند که اگر برای برکناری دیکتاتوری و استقرار دموکراسی اقدام کنند، جانشینی مناسب و مورد اعتماد وجود دارد که میتواند با پشتیبانی آنان و در یک محیط اعتماد و آشتی ملی در راه استقرار دموکراسی و بهبود وضع مردم و کشور دست بکار شود. ما تصور می کنیم که جبهه ملی ایران با کوشش های خود، از جمله انتشار منشور و برنامه کار خویش قدم های مهمی در این راه برداشته است.

اگرچه ما بالاجبار و به دلیل شرائطی که دیکتاتوری به همه ما تحمیل کرده است در تشکیلاتی مستقل از شما فعالیت می کنیم، اما مطمئن باشید که لحظه ای در همگامی با شما و پشتیبانی از کوشش هایتان کوتاهی نخواهیم کرد و آرزو داریم بتوانیم زمانی در یک تشکیلات واحد و در کنار شما مشترکا به مبارزه برای تحقق اهداف جبهه ملی ادامه دهیم. از دور دست شما را میفشاریم.

لودویگزهافن آلمان 12 – تا 14 بهمن 1386 برابر 1 تا 3 فوریه 2008

21 بهمن 1386 برابر 10 فوریه 2008

 

دسته‌ها
اعلاميه و بيانيه

پیام رئیس هیئت اجرائیه به کنگره سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور

بنام خداوند جان و خرد

کنگره سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور

اجازه میخواهم به بانوان و آقایان ارجمندی که از طرف سازمانهای مختلف جبهه ملی در این کنگره شرکت نموده و با حضور خود کنگره را مزین فرمودهﺍند خیرمقدم عرض کنم و به شخصیتﻫﺎی دیرپای و استواری که چندین دهه است در خارج از کشور بدون انحراف ، در مسیر مستقیم جبهه ملی ایران و راه و رسم مصدق بزرگ گام برمیدارند درود بفرستم . از ترکیب خرد و تجربه و آگاهی این یاران دیرینه با جوش و خروش و انرژی جوانان میهن دوست و مصدقی است که جبهه ملی اعتلا و شکوفائی پیدا میکند و به انجام رسالت تاریخی خود برای استقرار حاکمیت ملی و دموکراسی در ایران دسترسی میابد همچنانکه در صدر جبهه ملی نیز همین ترکیب ، کارساز بوده است . موفقیت شما سربازان ثابتﻗﺪم جبهه ملی را آرزومندم و امیدوارم که این کنگره بتواند به ایجاد تشکیلاتی منظمﺗﺮ و گستردهﺗﺮ برای اجرای اهداف جبهه ملی ایران توفیق یابد .

هشتم بهمن ماه 1386

تهران- رئیس هیئت اجرائیه و مسئول تشکیلات جبهه ملی ایران

دکتر حسین موسویان

دسته‌ها
اعلاميه و بيانيه

بیانیه هیئت رهبری و هیئت اجرائیه جبهه ملی ایران

بنام خداوند جان و خرد

 هموطنان عزیز !

جبهه ملی ایران بعنوان دیرینﺗﺮین جریان سیاسی ملی همواره بر استقرار حاکمیت ملی و رای آزادانه ملت برای تعیین سرنوشت خود ، احترام و رعایت حقوق بشر و آزادیهای سیاسی اعتقاد داشته و مجلس مبتنی بر انتخابات سالم و آزاد را مهمترین ارگان تبلور اراده مردم برای مشارکت در اداره کشور میداند ولی دریغا که در شرایط فعلی در جمهوری اسلامی تحقق یک انتخابات آزاد و سالم ناممکن و غیر قابل تصور است . حاکمیت با تبعیضات فاحش سیاسی ، نقض آزادیهای مدنی و سیاسی ، نادیده انگاشتن تعهدات بینﺍلمللی مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر همه راهها را بر دگراندیشان و مخالفان خود که اکثریت قاطع ملت ایران هستند بسته است . آزادی احزاب و اجتماعات جز برای معدودی از وابستگان به حکومت وجود ندارد . آزادی مطبوعات بکلی منتفی است و فقط روزنامهﻫﺎی وابسته به صاحبان قدرت و طرفدار حاکمیت امکان انتشار دارند و امکان کاندیدا شدن هیچ شخصیت ملی و دگراندیش نیز وجود ندارد زیرا که شورای نگهبان انتصابی تحت عنوان نظارت استصوابی صلاحیت همه داوطلبان نمایندگی را جز وابستگان به حاکمیت رد میکند و بنابراین معنی شرکت در انتخابات یعنی تنها رای دادن به کسانیکه از صافی شورای نگهبان گذشته و مطیع و فرمانبردار حکومتﺍند . گذشته نشان داده است که اگر هم فردی معتقد به مصالح ملی به مجلس راه یابد با نخستین سخن مخالف و یا اقدام در جهت حمایت از مردم بشدت محکوم و مطرود میشود و مجلس جز وسیلهﺍی برای قانونی کردن خواستهﻫﺎی قدرتمداران حاکم نیست .

امروز حاکمیت جمهوری اسلامی از دیدگاه داخلی در شرایطی از نارسائیﻫﺎ و نابسامانیهای مدیریتی ، اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی بسر میبرد . سیاست سرکوب دانشجویان ، زنان ، کارگران ، فعالان سیاسی ، معلمان و سایر قشرهای مردم هر روز شدت بیشتری یافته و جو خفقانﺁور برای ایجاد رعب در جامعه روز بروز تشدید میشود . با وجود افزایش چشمﮔﻴﺮ درآمد نفت مردم ما کماکان با رکود اقتصادی ، تورم ، بیکاری و فساد مالی در تمامی عرصهﻫﺎ دست به گریبانند از لحاظ نگرش منطقهﺍی منافع حیاتی ما در دریای مازندران و خلیجﻓﺎرس با چالشﻫﺎی جدی روبروست برخورد انفعالی نظام با مسائل مورد بحث سبب گردیده که همسایهﺍی عهدنامهﻫﺎی 1921 و 1940 را به بوته تاریخ بسپارد . دیگری عهدنامه 1975 را زیر ﺳﺆال برد و بالاخره همسایه سوم تفاهمﻧﺎمه 1971 را مردود اعلام نماید . حاکمیت جمهوری اسلامی در سیاست بینﺍلمللی نیز بعلل مختلف میهن ما را در تنگنا و انزوا و تحریم اقتصادی قرار داده است و در چنین اوضاع و احوالی رژیم گرفتار بحرانﻫﺎی گوناگون درصدد است با برپائی انتخابات که به ماهیت غیر دموکراتیک و ناعادلانه آن به اختصار اشاره کردیم برای خود کسب مشروعیت نماید . جبهه ملی ایران شرکت در انتخاباتی را که رای دهنده اختیاری در انتخاب کردن ندارد و انتخاب شونده را نیز جز اطاعت محض اقدامی متصور نیست انتخاباتی مبتنی بر خواستهﻫﺎی مردم نمیداند و در آن شرکت نخواهد کرد .

 

ششم بهمن ماه 1386

تهران هیئت رهبری و هیئت اجرائیه جبهه ملی ایران

 

 

دسته‌ها
اعلاميه و بيانيه

درود بر غلامرضا تختی

درود بر غلامرضا تختی

هفدهم دیماه مصادف با سالروز درگذشت قهرمان فراموش نشدنی و پرآوازه ایران جهان پهلوان غلامرضا تختی است . آنچه از تختی اسطورهﺍﯼ فناناپذیر برای ملت ایران ساخت علاوه بر پیروزیهای درخشان ورزشی روحیه مردم گرائی و شخصیت آزاده او بود . او هیچگاه تسلیم صاحبان زر و زور نگردید و در کنار مردم و در صف میهن دوستان و آزادیخواهان باقی ماند . تختی پیره مصدق بزرگ ، عضو شورای مرکزی جبهه ملی ایران و مسئول سازمان ورزشکاران جبهه ملی ایران بود . ما یاد و خاطره او را گرامی میداریم و به روان پاکش درود میفرستیم .

هفدهم دیماه 1386 شورای مرکزی جبهه ملی ایران

ادیب برومند-دکتر مه لقا اردلان-بانو فرشید افشار-مهندس عباس امیرانتظام-دکتر داوود هرمیداس باوند-دکتر جهانشاه برومند-مهندس مرتضی بدیعی-عیسیﺧﺎن حاتمی-مهندس اسماعیل حاج قاسمعلی-دکتر پرویز دبیری-جمال درودی-حسین راضی-دکتر علی رشیدی-غلامرضا رحیم-مهندس کورش زعیم-دکتر خسرو سعیدی-حسن شهیدی-حسین شاﻩحسینی-دکتر عباسعلی صحافیان- مهندس حسین عزت زاده-سرلشگر بازنشسته ناصر فربد-اصغر فنیﭘﻮر-دکتر محسن فرشاد-دکتر باقر قدیری اصلی-حسن قدیانی-دکتر حسین موسویان-دکتر مهدی مویدزاده-هرمز ممیزی-منوچهر ملکﻗﺎسمی-پریچهر مبشری-دکتر علیﺍکبر نقیﭘﻮر-ابوالفضل نیماوری

دسته‌ها
اعلاميه و بيانيه

انفجار بمب در جایگاه نشست حزب مردم کشور پاکستان

یاد و نام بینظیر بوتو گرامی باد

 

سازمان زنان جبهه ملی ایران واقعه اسفناک انفجار بمب در جایگاه نشست حزب مردم کشور پاکستان و تیراندازی و ترور شخصیت بالا، بانوی ارجمند بینظیر بوتو را بشدت محکوم کرده و این عمل را بعنوان ترور صلح ، دموکراسی و آزادیخواهی تلقی مینماید بدینمنظور مراتب تسلیت خود را به مردم ، دولت و خانواده محترم آن زنده یاد اعلام میدارد . ﺿﻤﻨﺄ سازمان زنان باطلاع میرساند که ما ایرانیان بویژه بعلت پیوند میهنی با مادر آن روانشاد بیش از دیگران متاسف و اندوهگین هستیم و از این رو مراتب خشم و غم عمیق خود را از این ضایعه اندوهبار به جهانیان اعلام داشته و چنین حوادثی که موجب جریحهﺩﺍر شدن احساسات همه افراد پاکدل و آزادیخواه میباشد بشدت محکوم مینمائیم .

 

سازمان زنان جبهه ملی ایران

10/10/86

دسته‌ها
نشريه

نشریه پیام جبهه ملی ایران- شماره 164

نشریه پیام جبهه ملی ایران- شماره  164 آدر ماه 1386

صفحه اول

صفحه دوم

صفحه سوم

صفحه چهارم