دسته‌ها
اعلاميه و بيانيه

بیست وهشتم مرداد،روزی سیاه در تاریخ معاصر ایران

بیست وهشتم مرداد،روزی سیاه درتاریخ معاصرایران

 

شصت ویک سال ازکودتای 28مرداد1332گذشت. پیش از آن کودتا درایران حکومت ملی دکترمحمدمصدق در جهت تحقق آزادی واستقلال وعدالت اجتماعی در این سرزمین گام های بلندی برداشته بود. او به عنوان رئیس قوه مجریه پایبندی کامل خودرا به حقوق ملت وآزادی های قانونی شهروندان مثل آزادی بیان وقلم،آزادی احزاب واجتماعات و آزادی انتخابات رابه روشنی به منصه ظهور رسانید . او دراصل برای اجرای قانون ملی شدن صنعت نفت که خودپیشگام ورهبر مبارزات منتهی به تصویب شدن آن قانون بود،مسئولیت نخست وزیری راقبول کرد وبا اجرای قاطعانه این قانون سنگین ترین ضربه را به دولت استعماری بریتانیای کبیر وارد نمود ودست های پنهان وآشکار استعمار غارت گر انگلیس را که در تار وپود این کشور رخنه کرده وپنجه انداخته بود قطع کرد.واستقلال ایران را که قبل از ملی شدن نفت عملا ازدست رفته بود اعاده نمود. او که درجستجوی برقراری عدالت اجتماعی بود به درستی باورداشت که «عدالت اجتماعی» ضلع سوم مثلثی است که«آزادی» و « استقلال » اضلاع اول ودوم آنند وبدون آزادی واستقلال ، عدالت اجتماعی معنی ومفهومی نداشته وامکان بروز ندارد. در آن زمان که ایران از حاکمیت ملی برخوردار بود ومانند الگوئی از آزادی واستقلال مورد توجه کشورهای منطقه وبلکه تمام کشورهای جهان سوم قرار گرفته بود ومیرفت تا به کشوری توسعه یافته ومردمش به ملتی مرفه وسعادتمند مبدل شوند، آن کودتای شوم همه چیز را ویران کرد وآن دست آوردها وچشم انداز هارا برباد داد.

دستگاه های امنیتی وجاسوسی انگلیس وآمریکا همراه با مزدوران داخلی خود ودر راس آن ها دربار پهلوی طرح کودتای خائنانه خودرا به اجرا درآوردند. واقعیت آن است که دربار وهیئت حاکمه از همان ابتدا باتشکیل دولت مصدق موافق نبودند ولذا از آغاز کاردولت ملی کارشکنی وسنگ اندازی در راه دولت را شروع کردند و کوشیدند تا از تداوم کار دولت دکتر مصدق به انحاء مختلف جلوگیری کنند وتحرکات در این جهت هر روز به گونه ای دیده میشد برجسته ترین اقدامات آنان درغائله23تیر1330، سی تیر1331 ، در واقعه 9 اسفند31، در ربودن وقتل سرلشکرافشارطوس رئیس شهربانی دولت ملی در اردیبهشت 32و بالاخره در کودتای نافرجام وشکست خورده25مرداد32مشاهده شدولی سرانجام سه روز بعداز آخرین اقدام آنها کودتای 28مرداد32 موفق شد حاکمیت ملی و آزادی واستقلال ایران را نابود نماید. سرهنگ وودهاوس مقام برجسته اینتلجنت سرویس انگلیس طرح کودتا را ریخت. اودر سفر به آمریکا طرح رابا آلن دالس رئیس سازمان سیا وجان فاستردالس وزیرخارجه آمریکا درمیان گذاشت وسپس باتصویب وتایید ژنرال آیزنهاور رئیس جمهوری آمریکا عملیات اجرای طرح ، کلیدخورد. زنرال شوارتسکف دراروپا به ملاقات اشرف پهلوی خواهر شاه شتافت واورا برای توجیه کردن شاه روانه ایران کرد. کرمیت روزولت رئیس منطقه ای سازمان سیا درخاورمیانه فرماندهی عملیات کودتا را به عهده گرفت وبا چمدان های دلار مخفیانه وارد ایران شد وچندبار با شاه ملاقات کرد. اواز برادران رشیدیان وشاپورریپرتروافراد تیمش که همگی توسط اینتلجنت سرویس معرفی شده بودند،برای ارتباطات واجیرکردن مزدوران داخلی بهره گرفت. کودتا بنیان وشالوده نظامی داشت. چندصدنفر ازافسرانی که توسط دکترمصدق از ارتش اخراج شده بودند همراه لشگرگاردشاهنشاهی . تیپ کرمانشاه،تیپ اصفهان،تیپ رشت و نیروهائی از ژاندارمری وشهربانی درآن دخیل بودند . نظامیانی چون سرلشگرفضل الله زاهدی، سرهنگ نعمتالله نصیری، سرهنگ تیموربختیار، سرهنگ عباس فرزانگان، سرهنگ علیقلی گلپیرا، سرتیپ نادرباتمانقلیچ ، سرهنگ محمدامیرخاتمی ازفرماندهان نظامی فعال درکودتا بودندکه همگی پس از کودتا به ترفیع درجه وگرفتن مقامات ومناصب مهم نائل گردیدند. البته نظامیان وطن پرستی هم بودندکه تابه آخردرکنارمردم ورهبرنهضت ملی باقی ماندند وپس ازکودتا دچارگرفتاری واخراج وعقوبت شدند. کودتاچیان برای آنکه به کودتا جامه ای غیرنظامی پوشانده وآن را حرکت مردم قلمدادکنند،عوامل مزدور دیگری را نیز سازماندهی کرده، به صحنه آوردند. دستجات اراذل واوباش وچاقوکشان حرفه ای مانند دارودسته شعبان بی مخ ، طیب حاج رضائی، حسین رمضان یخی، قدم خان وامثال این افراد همراه زنان نگونبخت فسادخانه معروف تهران به سرکردگی محمودمسگر، پری آژان قزی وملکه اعتضادی وبرخی روحانیون درباری مانند آیت الله بهبهانی که چمدان های دلار درخانه او گشوده وتقسیم گردید. وبعضی عناصربریده از نهضت ملی که از پشت و از درون به نهضت خنجرزدند مانند مظفربقایی وحسین مکی وابوالحسن حائری زاده وآیت الله کاشانی مجموعه ای بودند که در خدمت کودتای انگلیسی آمریکایی 28مرداد که اتحاد جماهیرشوروی هم برآن مهرتاییدگذاشته بودقرارگرفتند. عبرت آموز است که به خاطر داشته باشیم که روس ها نه تنها به حزب توده دست نشانده خود اجازه مقابله باکودتا راندادندبلکه یازده تن طلائی را که به ایران بدهکار بودند وبه دولت ملی مصدق علیرغم درخواست های مکرر اونمیدادندبلافاصله پس ازکودتا به سرلشگرزاهدی تحویل دادند تاچرخ دولت کودتا بهتربچرخد. کودتاپیروزشد ومحمدرضاشاه توانست تا 25سال پس از آن باسرکوب واختناق و استبداد وتسلیم دربرابر مطامع بیگانگان بر اریکه قدرت باقی بماند. ولی درسوی دیگرملت شجاع وسرافراز ایران ازهمان فردای کودتا تاسرنگونی شاه از مبارزه علیه حکومت برخاسته از کودتادست برنداشت.وعلی التحقیق باید گفت که یکی ازعلل مهم وقوع انقلاب بهمن57 عکس العمل تاریخی ملت ایران به کودتای28مرداد 32و آن حرکت خائنانه نسبت به این کشور وسرنوشت این ملت بوده است. ولی باهزاران دریغ وافسوس باید اذعان داشت که اهداف ملت ایران از انقلاب ضدسلطنتی که برقراری آزادی واستقلال وعدالت اجتماعی بود هرگز برآورده نگردید. زیرا که حاکمیت برقدرت نشسته پس ازانقلاب راه انحصار طلبی وحذف همه نیروهای دگراندیش وسلب آزادی های اساسی ملت وعدم رعایت حقوق بشروروش های استبدادی را درپیش گرفت. حاکمیت جمهوری اسلامی با پایمال کردن آزادی های اولیه ملت ایران مانند ازادی بیان وقلم وآزادی احزاب واجتماعات وبابرقراری اختناق راه بروز فسادهای مالی گسترده وباورنکردنی وانحطاط اخلاقی جامعه را هموار کرده است. وبا سوء مدیریت در اداره امور کشور وسوءسیاست در مراودات خارجی، ایران را درشرایطی خطیرو دربحران اقتصادی واجتماعی بی سابقه ای قرار داده است . تنها راه خروج از این بحران های فزاینده ، بها دادن به ملت بزرگ ایران ورعایت حقوق بشر وآزادی های اساسی این مردم واجازه دخالت آنان در سرنوشت خویش وبازگشت به اهداف اولیه انقلاب است . با این همه ازنظرهر پژوهشگر اجتماعی آگاه وازدید هر کارشناس مسائل سیاسی ژرف نگری تمام ناکامی ها وسیه روزی های کنونی ملت ایران نیز ریشه در کودتای 28مرداد وعملکرد ناصحیح رژیم نشات گرفته از آن کودتا دارد. اگر باتوطئه قدرت های استعماری جهان وعوامل داخلی آنها به حکومت ملی دکترمصدق در ایران پایان داده نمیشد وحاکمیت ملی ومردم سالاری واعتقاد به تخصص وشایستگی همراه با سلامتی وپاکدامنی درایران تداوم می یافت ونهادینه میگشت ملت ایران درشرایط ناهنجار کنونی نبود وچه بسا منطقه خاورمیانه نیز در این گرداب جنگ وخشونت وخونریزی وکشتار ونا امنی قرار نمی گرفت .

تهـــران – جبـهه ملـــی ایــران

28مرداد1393

 

دیدگاهتان را بنویسید