آخرين مطالب
اساسنامه جبهه ملی ایران مصوب سی و یکم اردیبهشت ۱۳۹۸

اساسنامه جبهه ملی ایران مصوب سی و یکم اردیبهشت ۱۳۹۸


بنام خداوند جان وخرد
جبهه ملی ایران سازمان سیاسی است که بر اساس نیاز کشور در یکی از بحرانی ترین شرایط برای پاسخگویی به هدف های کلان ملی و نجات کشور از سلطه بیگانه و ساختار حاکمیتی نا آشنا با منافع ملی با مشارکت شماری از فعالان سیاسی به رهبری دکتر مصدق تشکیل شد و رهبری نهضت ملی ایران رابرای ملی کردن صنعت نفت بر عهده گرفت و به نتیجه رساند پس از کودتای انگلیسی و آمریکایی و روسی ۲۸ مرداد سال ۱۳۳۲ جبهه مبارزات خود را در چارچوب نهضت مقاومت ملی با همکاری شماری از حزب های سیاسی و با حضور گروه پر شماری از افراد و چهره های ملی وچند سازمان وحزب سیاسی از سر گرفت از این مرحله به بعد در تمامی طول فعالیت ها جبهه ملی ایران عبارت از سازمان سیاسی بوده است که با تمکین از قوانین جاری کشور و بصورت یک واحد مستقل و همگن تشکیلاتی در مسیر دستیابی به اصول هدف ها و منشور مصوب نخستین کنگره واساسنامه سازمانی به فعالیت خود ادامه داده است سازمان جبهه ملی ایران در شرایط حساس امروز کشور ونیاز به سازماندهی هرچه گسترده تر نیروهای ملی اساس کار خود را برابر روح مصوبات کنگره دیماه ۱۳۴۱ و پلنوم آبان ماه ۱۳۸۲ بر دو راستا قرار داده است .
۱- جذب هر چه بیشتر افراد شایسته جامعه به سازمانها و کمیته های مختلف
صنفی سیاسی خود.
۲- ایجاد بستر لازم برای پیوستن حزب ها، سازمان های سیاسی، گروه های فعال جامه مدنی و انجمن هایی که خود را همسو با اصول هدف های بنیادین جبهه ملی ایران می دانند ، اکنون شورای مرکزی جبهه ملی ایران اساسنامه این سازمان را بشرح زیر تصویب می کند .

دریافت