دسته‌ها
اعلاميه و بيانيه

روزجهانی کارگر برکارگران ایران مبارک باد

روزجهانی کارگر برکارگران ایران مبارک باد

به نام خداوند جان و خرد

یکی از روزهای خجسته وفرخ آیین در سالنمای کشورهای جهان « روز کارگر » است که به احترام حق مسلمی که این طبقه زحمتکش وبردبار در سامان بخشیدن به زندگانی فردی و جمعی در هر زیستگاهی دارند، نامگذاری این روز مهر تائید جهانی خورده است .

درین روز فرخنده شایسته است که شهروندان هرشهر ودیاری مراتب گرامی داشت وسپاسمندی خودرا نسبت به این جمع خدمتگزار ابراز دارند ودرلزوم مراعات رفاه و خوش زیستی جامعه کارگران با گفتار و نوشتار واقدامات عملی وامی را که به گردن دارند منصفانه بپردازند.

جای تردید نیست که آسوده زیستن جامعه کارگری درزندگی روزانه وتامین معاش وبهداشت آنان چه مایه در استواری چرخهای کارخانه وکارگاه حیات ملی وترقیات کشور موثر است و برعکس ناخرسند بودن آنان از اوضاع زندگی و اداره خانواده چه اندازه برای گسترش صنایع وامور اساسی وپیشرفت کارهای مملکت زیان بخش تواند بود.

پوشیده نیست که ساخت وساز بناها وعمارات بلند،نظافت وسرسبزی شهرها،رونق کارخانه ها،اطفای حریق ها وبستن سیل بندها همه وهمه امور ازاین دست مدیون طبقه کارگران است. واگر عرق ریختن ها وخطر کردن ها وتحمل سرما وگرما وفداکاری این جماعت نبود زندگی شهرنشینی امکان نداشت وحتا روستا نشینی هم بی رونق بود. پس باید قدر کارگر راشناخت واز حقوقش دفاع کرد.

متاسفانه زمامداران کشور به گونه ای که شایسته است در رعایت حقوق کاگران اهتمام نمی ورزند وهرگاه این طبقه برای توجه دادن حکومتها به کمبود حقوق یا تاخیر درادای دستمزد خود ندایی سرمیدهند به جای توجه به خواستهای قانونی آنان ضرب وشتم وزندان بسراغشان می رود .

جبهه ملی ایران روز فرخنده جشن کارگران را به عموم کارگران ایران وجهان تبریک می گوید وموجبات رفاه وبهروزی و سعادت آنان را همواره آرزومند است .

تهران – 10 /2 /1392

جــــبهه ملــــی ایــــران

دیدگاهتان را بنویسید