دسته‌ها
اعلاميه و بيانيه

سپاس از معلمان شرافتمند ایران

سپاس از معلمان شرافتمند ایران

روز سه شنبه 12 اردیبهشت ماه 1340 حرکت حق طلبانه معلمان درمیدان بهارستان تهران به خون کشیده شد و معلم شریفی به نام دکتر ابوالحسن خانعلی دبیر دبیرستان جامی که در راه پیمائی اعتراضی معلمان نسبت به سختی معیشت وناکافی بودن حقوق شرکت نموده بود به ضرب گلوله دژخیمی تبه کار،ازدست پروردگان کودتاچیان28 مردادی به خاک افتاد وبه شهادت رسید.وازآن هنگام روز 12 اردیبهشت به نام روز معلم به ثبت تاریخ رسید.

این یک واقعیت است که میزان توسعه علم وبالا رفتن سطح دانش وآگاهی های افرادجامعه با ارتقاء فرهنگ وتوسعه اقتصادی وافزایش تولید وتامین رفاه وآسایش جامعه نسبت مستقیم دارد وبا توجه به این واقعیت، نقش واهمیت معلمان،این مربیان فداکار که چون شمعی فروزان میسوزند تا راه پر پیچ وخم تحصیل علم ودانش را برای نسل جوان کشور روشن نموده ومسیر رفاه وسعادت جامعه راهموارکنند بیشتر و بهترنمایان میگردد. ولی دریغ وافسوس که چه در رژیم گذشته و چه در حال حاضرمعلمان با مصائب ومشکلات عدیده زندگی دست وپنجه نرم میکنند وهمواره فشارهای معیشتی برگرده آنان سنگینی مینماید. امروز که گرانی افسارگسیخته وتورم سرسام آور زندگی اکثریت قاطع ملت ایران به ویژه آنان که حقوق تقریبا ثابت ویا با افزایش ناکافی دارند دچارتلاطم وازهم گسیختگی نموده است،معلمان هم مثل سایر حقوق بگیران دچار مضیقه شدید وشرایط زندگی غیر قابل قبولی هستند. علاوه براین،این قشرفرهیخته وزحمتکش،امکان ایجاد تشکل صنفی واقعی وداشتن محلی برای اتحادیه خود وانتشارنشریه ای که افکار و خواسته های آنان را به آگاهی مردم برساند،ندارند . بدیهیست که تشکل های حکومت ساخته به نام معلمان که همیشه وجود داشته اند ازهیچگونه اقبال وتوجه ومشروعیتی در بین معلمان برخوردار نیستند.

جبهه ملی ایران روز معلم را گرامی میدارد و به معلمان شرافتمند ومیهن دوست ایران درود میفرستد وخواستار تامین نیازهای معنوی ومادی این فرهیختگان ارجمند واحترام به جایگاه رفیع آنان میباشد.

تهران – 12 اردیبهشت 1392

جــــبهه ملـــــی ایـــــران

دیدگاهتان را بنویسید