دسته‌ها
اعلاميه و بيانيه

روز فرخنده ملی شدن نفت و جشن ملی نوروز مبارک باد

روزفرخنده ملی شدن نفت وجشن ملی نوروزمبارک باد

در روز 29 اسفند1329قانون ملی شدن نفت پس از مبارزاتی دشوار وتاریخی به تصویب نهائی رسید واز آن پس روز بیست ونهم اسفند ماه به نام روز ملی شدن نفت نامگذاری گردید. واکنون در روز29 اسفند1393 ، شصت وچهارمین سالروز این جشن ملی فرارسیده است . قانون ملی شدن نفت ابتدا درکمیسیون نفت که به ریاست دکترمحمدمصدق رهبر وبنیانگذار جبهه ملی ایران در دوره شانزدهم مجلس شورای ملی تشکیل شده بود وبا تلاش های خستگی ناپذیر آن بزرگ مرد وطن خواه وعلیرغم مخالفت عده ای ازوابستگان دستگاه حاکمه ، به تصویب رسید وسپس بامصوب شدن درمجلسین شورا وسنا شکل قانونی به خودگرفت . باملی شدن نفت نه تنهامنابع نفتی ایران ازچنگال دولت استعمارگر انگلیس خارج وبه دست صاحبان اصلی آن یعنی ملت شریف ایران سپرده شد ، بلکه باتصویب شدن این قانون به رخنه وسلطه همه جانبه دولت استعماری انگلیس که درهمه شئون زندگی ملت ایران پنجه انداخته بود نقطه پایان گذاشته شد . وبرکسی پوشیده نیست که نهضت ملی شدن نفت چه اثرات عظیمی بر زندگی سیاسی واقتصادی واجتماعی کشورما برجای نهاده است . وتازه این اثرات درحالتیست که با وقوع کودتای ننگین 28 مرداد32 ملت ایران نتوانست ازقانون ملی شدن نفت به طور کامل وآن طور که بایدوشاید بهره مند گردد . خوشبختانه همه ساله جشن ملی شدن نفت درآستانه روز اول بهار وجشن باستانی نوروز عیدی مضاعف را برای ملت ایران به ارمغان می آورد .

جبهه ملی ایران جشن ملی شدن نفت وعیدخجسته نوروز رابه هموطنان عزیزتهنیت میگوید وامیدوار است که در سالی که پیش روست ملت مااز تنگناهای اقتصادی وسیاسی واجتماعی که بدان ها دچاراست رهایی یابد . درسالی که گذشت هرچنددولت جمهوری اسلامی گام هائی درجهت تفاهم با جامعه جهانی وخارج کردن ایران ازانزوای سیاسی وتحریم های اقتصادی برداشت ومذاکرات خارجی باقدرت های جهانی راتا مرحله ای حساس به پیش برد ، ولی در داخل کشور در به همان پاشنه قبلی می چرخید . فضای سیاسی به شدت بسته ، نقض فاحش وآشکارحقوق بشر ، سرکوب دگراندیشان و روزنامه نگاران ومعلمان وکارگران ودانشجویان وفعالان مدنی وسیاسی ووکلای دادگستری ، اعدام های غیرقانونی ، فسادهای مالی حیرت انگیز ، گرانی وفقروبیکاری ، حصرها وزندان های غیرقانونی به همان روال قبلی تداوم داشته است . درسالی که گذشت حوادث جنایت بار اسیدپاشی به چهره بانوان فرهیخته این سرزمین دراصفهان ، وجدان عمومی جامعه ایران رابه شدت جریحه دار ساخت . ودرآخرین روزهای سال نیز مردم شاهدبودند که حتی با نماینده مجلس شورای اسلامی که برای احراز نمایندگی ازچندین فیلترحاکمیت گذشته چه برخورد ناهنجار وسازمان یافته ای درشیراز صورت گرفت . حاکمیت جمهوری اسلامی باید بداند که تا درداخل کشوروبا مردم تحت حکومت خودتفاهم پیدانکند وبه مردم در حضانت ازمنافع ملی خودشان بها ندهد ، باقدرت های خارجی تفاهمی که توام با حفظ تام وتمام منافع ملی ایران باشد میسر ومقدور نخواهد گردید.

تهران 27 اسفند ماه 1393

جبهـه ملـی ایـــران                                                          

دیدگاهتان را بنویسید