دسته‌ها
اعلاميه و بيانيه

تولدی اثرگذار ومبارک برای ایران وایرانیان

تولدی اثرگذار ومبارک برای ایران وایرانیان

قبل از شش تا هفت دهه پیش در ایران اثر قابل توجهی از زیرساخت های مهم صنعتی واقتصادی وعمرانی دیده نمیشد.درتهران به عنوان پایتخت کشور اکثرخیابان هاوکوچه ها خاکی،خانه هاسنتی،غالبایک طبقه وبا خشت وگل وتیرچوبی بناگردیده بود. آب شرب مردم ازجوی های آب روان درکوچه هاتامین میشد وساکنین هرمحله به نوبت آب جوی را درآب انبارها ذخیره کرده وبه تدریج از آن آب غیربهداشتی وآلوده بوسیله تلمبه های دستی استفاده میکردند وازلوله کشی آب خبری نبود.هنوز در کوچه ها وخیابان ها درشکه ها وگاری های اسبی درتردد بودند. درخانه ها یخچال وتلویزیون و وسایل گازسوز وسایر وسایل زندگی مدرن وجود خارجی نداشت. بیمارستان ها محدود به چندبیمارستان دولتی باحداقل امکانات بود واثری ازبیمارستان های مجهز وقابل قبول ازلحاظ معیارهای جهانی دیده نمیشد.پوشش مردم وسفره غذائی آنان بسیارساده ومبتدی ودرحداقل بود.بیماری های مسری مانند مالاریا،آبله ،سل، کچلی،تراخم،سالک،وبا وحصبه بیدادمیکرد.اکثریت مردم سواد خواندن ونوشتن نداشتند. مردم ازچند نوبت قحطی که درهرنوبت از آن هزاران نفرازگرسنگی درخیابانها جان باخته بودندخاطرات تلخی درجانشان نشسته بود. وقتی پایتخت در شرایطی بود که شمه ای ازآن ذکرشد میتوان تصورنمود که درسایرشهرها وروستاها وضع به چه منوالی بوده است .

طی این 60-70سال باهمه سوءمدیریت ها وفسادها وحاکمیت های خودکامه ، ایران به وضعیت کنونی رسیده که همه شاهد آن هستیم واصلاقابل مقایسه با قبل نیست. این تغییرات وتحولات محسوس وآشکار نه باهمت وکوشش ومیهن دوستی رژیم پادشاهی گذشته ونه باکاردانی ودرایت وسلامت جمهوری اسلامی جانشین آن به وقوع پیوسته،بلکه همه این پیشرفت ها وتوسعه ها به برکت سرازیرشدن دلارهای نفتی به خزانه این کشور وتمکن مالی حاصل ازآن حادث گردیده است. وآن کس که این ثروت ملی را ازچنگال دولت استعمارگرانگلیس بیرون کشید وبا ملی کردن نفت وریختن پول آن درشریان های اقتصادی وصنعتی کشور،سبب چنین تحولات عظیم وشگرفی دراین مملکت ودرزندگی این ملت گردید شخصیت ملی وجاودانی تاریخ ایران دکترمحمدمصدق است.بنابراین بایدگفت که مصدق آغازگرتحول درحیات سیاسی واجتماعی ملت ایران درعصرجدیداست. مصدق نه تنها بامبارزه ای چندین ساله توانست موفق به ملی کردن نفت گردیده واین ثروت ملی رادرخدمت رفاه وسعادت ملت ایران قراردهدوتغییرات اساسی وسرنوشت سازی را درزندگی این ملت سبب گردد،بلکه او درمقام نخست وزیری دولت ملی بانشان دادن الگوئی ازرعایت آزادی قلم وبیان و آزادی احزاب واجتماعات واحترام به قانون وحقوق بشرتوانست نمونه ای ازدموکراسی وحاکمیت ملی رادر معرض دید جهانیان قراردهد.اودرتمام طول زندگی برای آزادی واستقلال ایران وعدالت اجتماعی دراین مرزوبوم تلاش کردودراین تلاش بارها تا پای جان ایستاد.اوهرگز به مردم دروغ نگفت.هیچگاه ازاوکمترین خودشیفتگی وخودمحوری دیده نشد.او درتمام زندگی ودرهرمسندومقامی پاک ودرستکارباقی ماندو در حوزه تحت مدیریتش نیز امکان سوءاستفاده ودست اندازی به اموال مردم رابه هیچکس نداد.

روز29 اردیبهشت جاری،صدوسی ودومین سالروز تولددکترمحمدمصدق است.

جبهه ملی ایران سالروزتولدمصدق رابه ملت بزرگ وحق شناس ایران تبریک میگویدوازهمگان میخواهد که علیرغم تشبثات حاکمیت جمهوری اسلامی ومضایقی که در راه ادای احترام مردم نسبت به مصدق فراهم مینماید، این سالروز مبارک رابا استفاده ازهروسیله ارتباطی ممکن به یکدیگریادآور گردیده وتبریک بگویندو به این وسیله قدرشناسی خودرا نسبت به آن شخصیت والای ملی ابرازنمایند.

27/2/1393

تهــران – جـــبهـه مــلی ایـــران

دیدگاهتان را بنویسید