دسته‌ها
اعلاميه و بيانيه

بیست وهشتم مرداد،روزی سیاه در تاریخ معاصر ایران

بیست وهشتم مرداد،روزی سیاه درتاریخ معاصرایران

 

شصت ویک سال ازکودتای 28مرداد1332گذشت. پیش از آن کودتا درایران حکومت ملی دکترمحمدمصدق در جهت تحقق آزادی واستقلال وعدالت اجتماعی در این سرزمین گام های بلندی برداشته بود. او به عنوان رئیس قوه مجریه پایبندی کامل خودرا به حقوق ملت وآزادی های قانونی شهروندان مثل آزادی بیان وقلم،آزادی احزاب واجتماعات و آزادی انتخابات رابه روشنی به منصه ظهور رسانید . او دراصل برای اجرای قانون ملی شدن صنعت نفت که خودپیشگام ورهبر مبارزات منتهی به تصویب شدن آن قانون بود،مسئولیت نخست وزیری راقبول کرد وبا اجرای قاطعانه این قانون سنگین ترین ضربه را به دولت استعماری بریتانیای کبیر وارد نمود ودست های پنهان وآشکار استعمار غارت گر انگلیس را که در تار وپود این کشور رخنه کرده وپنجه انداخته بود قطع کرد.واستقلال ایران را که قبل از ملی شدن نفت عملا ازدست رفته بود اعاده نمود. او که درجستجوی برقراری عدالت اجتماعی بود به درستی باورداشت که «عدالت اجتماعی» ضلع سوم مثلثی است که«آزادی» و « استقلال » اضلاع اول ودوم آنند وبدون آزادی واستقلال ، عدالت اجتماعی معنی ومفهومی نداشته وامکان بروز ندارد. در آن زمان که ایران از حاکمیت ملی برخوردار بود ومانند الگوئی از آزادی واستقلال مورد توجه کشورهای منطقه وبلکه تمام کشورهای جهان سوم قرار گرفته بود ومیرفت تا به کشوری توسعه یافته ومردمش به ملتی مرفه وسعادتمند مبدل شوند، آن کودتای شوم همه چیز را ویران کرد وآن دست آوردها وچشم انداز هارا برباد داد.

دستگاه های امنیتی وجاسوسی انگلیس وآمریکا همراه با مزدوران داخلی خود ودر راس آن ها دربار پهلوی طرح کودتای خائنانه خودرا به اجرا درآوردند. واقعیت آن است که دربار وهیئت حاکمه از همان ابتدا باتشکیل دولت مصدق موافق نبودند ولذا از آغاز کاردولت ملی کارشکنی وسنگ اندازی در راه دولت را شروع کردند و کوشیدند تا از تداوم کار دولت دکتر مصدق به انحاء مختلف جلوگیری کنند وتحرکات در این جهت هر روز به گونه ای دیده میشد برجسته ترین اقدامات آنان درغائله23تیر1330، سی تیر1331 ، در واقعه 9 اسفند31، در ربودن وقتل سرلشکرافشارطوس رئیس شهربانی دولت ملی در اردیبهشت 32و بالاخره در کودتای نافرجام وشکست خورده25مرداد32مشاهده شدولی سرانجام سه روز بعداز آخرین اقدام آنها کودتای 28مرداد32 موفق شد حاکمیت ملی و آزادی واستقلال ایران را نابود نماید. سرهنگ وودهاوس مقام برجسته اینتلجنت سرویس انگلیس طرح کودتا را ریخت. اودر سفر به آمریکا طرح رابا آلن دالس رئیس سازمان سیا وجان فاستردالس وزیرخارجه آمریکا درمیان گذاشت وسپس باتصویب وتایید ژنرال آیزنهاور رئیس جمهوری آمریکا عملیات اجرای طرح ، کلیدخورد. زنرال شوارتسکف دراروپا به ملاقات اشرف پهلوی خواهر شاه شتافت واورا برای توجیه کردن شاه روانه ایران کرد. کرمیت روزولت رئیس منطقه ای سازمان سیا درخاورمیانه فرماندهی عملیات کودتا را به عهده گرفت وبا چمدان های دلار مخفیانه وارد ایران شد وچندبار با شاه ملاقات کرد. اواز برادران رشیدیان وشاپورریپرتروافراد تیمش که همگی توسط اینتلجنت سرویس معرفی شده بودند،برای ارتباطات واجیرکردن مزدوران داخلی بهره گرفت. کودتا بنیان وشالوده نظامی داشت. چندصدنفر ازافسرانی که توسط دکترمصدق از ارتش اخراج شده بودند همراه لشگرگاردشاهنشاهی . تیپ کرمانشاه،تیپ اصفهان،تیپ رشت و نیروهائی از ژاندارمری وشهربانی درآن دخیل بودند . نظامیانی چون سرلشگرفضل الله زاهدی، سرهنگ نعمتالله نصیری، سرهنگ تیموربختیار، سرهنگ عباس فرزانگان، سرهنگ علیقلی گلپیرا، سرتیپ نادرباتمانقلیچ ، سرهنگ محمدامیرخاتمی ازفرماندهان نظامی فعال درکودتا بودندکه همگی پس از کودتا به ترفیع درجه وگرفتن مقامات ومناصب مهم نائل گردیدند. البته نظامیان وطن پرستی هم بودندکه تابه آخردرکنارمردم ورهبرنهضت ملی باقی ماندند وپس ازکودتا دچارگرفتاری واخراج وعقوبت شدند. کودتاچیان برای آنکه به کودتا جامه ای غیرنظامی پوشانده وآن را حرکت مردم قلمدادکنند،عوامل مزدور دیگری را نیز سازماندهی کرده، به صحنه آوردند. دستجات اراذل واوباش وچاقوکشان حرفه ای مانند دارودسته شعبان بی مخ ، طیب حاج رضائی، حسین رمضان یخی، قدم خان وامثال این افراد همراه زنان نگونبخت فسادخانه معروف تهران به سرکردگی محمودمسگر، پری آژان قزی وملکه اعتضادی وبرخی روحانیون درباری مانند آیت الله بهبهانی که چمدان های دلار درخانه او گشوده وتقسیم گردید. وبعضی عناصربریده از نهضت ملی که از پشت و از درون به نهضت خنجرزدند مانند مظفربقایی وحسین مکی وابوالحسن حائری زاده وآیت الله کاشانی مجموعه ای بودند که در خدمت کودتای انگلیسی آمریکایی 28مرداد که اتحاد جماهیرشوروی هم برآن مهرتاییدگذاشته بودقرارگرفتند. عبرت آموز است که به خاطر داشته باشیم که روس ها نه تنها به حزب توده دست نشانده خود اجازه مقابله باکودتا راندادندبلکه یازده تن طلائی را که به ایران بدهکار بودند وبه دولت ملی مصدق علیرغم درخواست های مکرر اونمیدادندبلافاصله پس ازکودتا به سرلشگرزاهدی تحویل دادند تاچرخ دولت کودتا بهتربچرخد. کودتاپیروزشد ومحمدرضاشاه توانست تا 25سال پس از آن باسرکوب واختناق و استبداد وتسلیم دربرابر مطامع بیگانگان بر اریکه قدرت باقی بماند. ولی درسوی دیگرملت شجاع وسرافراز ایران ازهمان فردای کودتا تاسرنگونی شاه از مبارزه علیه حکومت برخاسته از کودتادست برنداشت.وعلی التحقیق باید گفت که یکی ازعلل مهم وقوع انقلاب بهمن57 عکس العمل تاریخی ملت ایران به کودتای28مرداد 32و آن حرکت خائنانه نسبت به این کشور وسرنوشت این ملت بوده است. ولی باهزاران دریغ وافسوس باید اذعان داشت که اهداف ملت ایران از انقلاب ضدسلطنتی که برقراری آزادی واستقلال وعدالت اجتماعی بود هرگز برآورده نگردید. زیرا که حاکمیت برقدرت نشسته پس ازانقلاب راه انحصار طلبی وحذف همه نیروهای دگراندیش وسلب آزادی های اساسی ملت وعدم رعایت حقوق بشروروش های استبدادی را درپیش گرفت. حاکمیت جمهوری اسلامی با پایمال کردن آزادی های اولیه ملت ایران مانند ازادی بیان وقلم وآزادی احزاب واجتماعات وبابرقراری اختناق راه بروز فسادهای مالی گسترده وباورنکردنی وانحطاط اخلاقی جامعه را هموار کرده است. وبا سوء مدیریت در اداره امور کشور وسوءسیاست در مراودات خارجی، ایران را درشرایطی خطیرو دربحران اقتصادی واجتماعی بی سابقه ای قرار داده است . تنها راه خروج از این بحران های فزاینده ، بها دادن به ملت بزرگ ایران ورعایت حقوق بشر وآزادی های اساسی این مردم واجازه دخالت آنان در سرنوشت خویش وبازگشت به اهداف اولیه انقلاب است . با این همه ازنظرهر پژوهشگر اجتماعی آگاه وازدید هر کارشناس مسائل سیاسی ژرف نگری تمام ناکامی ها وسیه روزی های کنونی ملت ایران نیز ریشه در کودتای 28مرداد وعملکرد ناصحیح رژیم نشات گرفته از آن کودتا دارد. اگر باتوطئه قدرت های استعماری جهان وعوامل داخلی آنها به حکومت ملی دکترمصدق در ایران پایان داده نمیشد وحاکمیت ملی ومردم سالاری واعتقاد به تخصص وشایستگی همراه با سلامتی وپاکدامنی درایران تداوم می یافت ونهادینه میگشت ملت ایران درشرایط ناهنجار کنونی نبود وچه بسا منطقه خاورمیانه نیز در این گرداب جنگ وخشونت وخونریزی وکشتار ونا امنی قرار نمی گرفت .

تهـــران – جبـهه ملـــی ایــران

28مرداد1393

 

دسته‌ها
اعلاميه و بيانيه

درگذشت بانو سیمین بهبهانی

ازشمار دو چشم یک تا کم           وزشمار خرد هزاران بیش

با کمال اندوه وتاثر از درگذشت بانو سیمین بهبهانی شاعر عالیقدر وآزادیخواه و میهن دوست و مدافع حقوق بشر اطلاع یافتیم . درگذشت او درشرایطی که ایران به فرزندان فرهیخته واثرگذاری چون او بیشتر از همیشه نیاز دارد موجب تاسف بسیار است .

ما درگذشت این شاعر نامور را به ملت بزرگ ایران به ویژه به بانوان گرانقدر این سرزمین وبه جامعه ادبی واهل هنر وبه خانواده ارجمند ایشان تسلیت میگوئیم.

تهران – جبهه ملی ایران

28/5/1393

دسته‌ها
اعلاميه و بيانيه

اطلاعیه راجع به مواضع جبهه ملی ایران

اطلاعیه

بدینوسیله به آگاهی اعضاء وهواداران جبهه ملی ایران وهم چنین به اطلاع رسانه های عمومی میرساند که مواضع جبهه ملی ایران تنها توسط سخنگوی این سازمان طی مصاحبه با رسانه ها ویا به وسیله اعلامیه های رسمی که توسط روابط عمومی جبهه ملی انتشار می یابد،اظهار میگردد. مطالب دیگر که برخی افراد تحت عنوان « هموند جبهه ملی » یا عناوین دیگر مطرح میکننداظهاراتی شخصی است که ربطی به این سازمان ندارد وممکن است مغایر با نظرات واصول اعتقادی جبهه ملی ایران بوده باشد.

تهران – رئیس شورای مرکزی وهیئت رهبری جبهه ملی ایران

ادیب برومند

21/5/1393

دسته‌ها
اعلاميه و بيانيه

حملات ددمنشانه اسرائیل به مردم مظلوم فلسطین محکوم است

حملات ددمنشانه اسرائیل به مردم مظلوم فلسطین محکوم است

هموطنان عزیز،

در دهه دوم قرن بیست ویکم که جامعه بشری به مرزهای حیرت انگیز وباورنکردنی از علوم وفنون دسترسی پیدا کرده است وانتظار میرود که آدمیان با این همه پیشرفت واعتلای علمی،در زمینه های معنوی وانسان دوستی هم کمی ارتقاء یافته باشند،ولی باتاسف بسیار فجایعی جانگداز وغیر انسانی در پهنه گیتی روی میدهد که بلاتردید باعث شرمساری وننگ انسان های این عصر در نزد آیندگان خواهد گردید.ومتاسفانه بخش بزرگی از این فجایع دور از انسانیت در منطقه ما یعنی در خاورمیانه روی میدهد.

ازبیش از سه سال قبل درکشور سوریه ،ملتی با دست خالی وبه گونه ای کاملا مسالمت جویانه برای کسب آزادی وحق حاکمیت ملی به خیابان می آید و درخواست های حق طلبانه خود را اعلام میدارد ولی پس از چندماه وبا اوج گرفتن اعتراضات مردمی،حکومت سرکوبگر بشاراسد به کشتار مردم می پردازد وصدها هزارتن از آنان راکشته ومیلیون ها نفر را آواره کرده وبا بمباران های مداوم کشور سوریه را به تلی از خاکستر تبدیل نموده است وبا اینگونه اعمال زمینه ای فراهم کرده تا گروه های منحط وواپسگرا وتروریست در آنجا متشکل شده ورشد پیدا کنند وحقانیت مبارزات ملت سوریه را مخدوش جلوه دهند.

در روزهای اخیر درکنار سوریه،رژیم بنیادگرا وددمنش اسرائیل برای چندمین بار به مردم مظلوم فلسطین حمله کرده و صدها نفر از آنان از کودک و زن و مرد وپیر وجوان را کشته ، خانه وکاشانه آنان را ویران نموده و زندگی را برای آنان به جهنمی طاقت فرسا بدل ساخته است. از آغاز تاسیس فلسطین اشغالی تا کنون ده ها بار از سوی اسرائیل به مردم فلسطین حمله های مرگبار ودهشت انگیز صورت گرفته وعده زیادی از مردم بی گناه در آنجا کشته شده اند.جای شگفتی است که بنیانگزاران اسرائیل با ترفندهای مادی وپشتیبانی دولت های غربی سرزمین فلسطین را اشغال کنند و جمع بیشماری را آواره وسرگردان و بی سروسامان نمایند وبر آن عده باقی مانده پیوسته ظلم وستم راجایز بشمارند.

در حملات اخیر اسرائیل چنان درنده خوئی در کشتار مردم بی پناه وحتی کودکان شیرخوار دیده شده که هیچ سنگدل قساوت پیشه ای هم دیدن آن را تاب نمی آورد.

البته تلافی در برابر هر گزندی که به هرکس برسد قابل اعتراض نیست.ولی اگر این تلافی با آن گزند نابرابر باشد بسی نکوهیده است.اگر از گروه تندرو حماس به اسرائیل موشک پرانده شده ، تهاجم اسرائیل از زمین وهوا وبا تسلیحات بسیار مخرب چگونه توجیه میشود. این یک جنگ وحشیانه نا برابر است که مطابق کنوانسیون های سازمان ملل ممنوع شناخته شده و خارج از مقررات بین المللی و وجدان نوع دوستانه انسانهاست. وجدان بشری از دیدن این جنایات هولناک که یادآورزلزله های عظیم است،جریحه دارشده ولعن ونفرین جهانیان دم به دم نثارمرتکبان این فجایع میگردد.

جبهه ملی ایران نهایت تنفر وانزجار خودرا ازحملات ددمنشانه اسرائیل ابرازنموده واین فاجعه عظیم وغیر انسانی را محکوم می نماید.

جبهه ملی ایران جنگ های داخلی شرم آور درکشورهای سوریه وعراق وافغانستان وسایرمناطق خاورمیانه و جهان را که در نتیجه طمع ورزی ها ورقابت های دولت های استعماری و ماجراجویان منطقه ای براین کشورها تحمیل میشود شدیدا محکوم مینماید.وبه این ملت های مظلوم هشدار میدهدکه دردام توطئه جنگ افروزان قرار نگیرند وراهی را که به صلح و ثبات وامنیت منتهی میگردد بپیمایند.

تهران – جبهه ملی ایران

دوم مردادماه1393

دسته‌ها
اعلاميه و بيانيه

سی ام تیر روز جانفشانی ملت ایران برای استقرار حاکمیت ملی

سی ام تیر روز جانفشانی ملت ایران برای استقرار حاکمیت ملی

درگذشت زمان پاره ای از روزها و شب ها به مناسبت اتفاقی که می افتد وآن رویداد اثری در اثبات یک نتیجه مهم و سرنوشت ساز دربطن تاریخ وذهن مردم آن زمان بجا می گذارد،اهمیتی خاص می یابد وباگذشت سال ها پشت درپشت نام واثر آن رویداد در یادها باقی می ماند.

روز سی ام تیرسال 1331 خورشیدی یکی از آن روزهاست که به علت قیامی که رخ داده وعده ای از مردمان معتقد و وطنخواه به تیر جنایتکاران جان سپرده اند وهمعقیدگانشان بادیدن آن منظره وحشتناک میدان راخالی نکرده،یکی پس ازدیگری کشته شدن رابه چیزی نشمرده به مقاومت خود افزوده اند وبا این سرسختی خواست عمومی راتحقق بخشیده اند. به این جهت این روز جنبه تاریخی پیداکرده ونسل اندرنسل دراذهان وخاطرات باقی مانده است.

موضوع حادثه ازاین قراراست که همزمان باگشایش دوره هفدهم مجلس شورای ملی ، دکترمصدق نخست وزیرمحبوب ملت برای تشکیل کابینه جدیدنزد شاه میرود ودرضمن ارائه نام وزیران از شاه درخواست میکندکه تصدی وزارت دفاع ملی را به وی واگذار کند به این علت که دولت با کشوری چون انگلستان در نبرد سیاسی است ودر این موقعیت حساس باید ارتش را دراختیار بگیرد تا بتواند مستقیما با او تعاون وتعامل داشته باشد.شاه که همواره وزارت دفاع ملی را دراختیارخود داشته این درخواست را نمی پذیرد ومصدق هم بی درنگ استعفا میدهد. شاه بانظر خواهی از مجلس «احمدقوام» ، قوام السلطنه را به نخست وزیری به جای مصدق بر می گزیند وشیرازه ملی کردن نفت را گسسته میسازد. قوام پس از گرفتن دستخط نخست وزیری اعلامیه ی خشونت باری صادرمیکند وبااظهاراین که هرکس درکار او اخلال نمایدبه دادگاه انقلابی کشانده میشود،دستور می دهد اعلامیه اش که انتقادی هم ازدولت قبل دربرداشته با لحن پرخاشگرانه ای چندبار ازرادیوپخش گردد. باری برای حمایت ازدکترمصدق ومبارزه بادولت قوام اعلامیه ای ازسوی نمایندگان فراکسیون جبهه ملی صادرمی شود وازمردم درخواست می گردد که برای بازگرداندن رهبرمحبوب خود دکترمصدق ازبامداد سی ام تیردست به اعتصاب عمومی وتظاهرات بزنند.با انتشاراین اعلامیه صبح روزسی ام تیر سیل جمعیت ازجنوب تهران وبازار به سوی مجلس سرازیر میشود.درحالیکه تعدادی تانک وماشین نظامی میدان بهارستان را اشغال کرده بودند.یکباره فریادمرگ برقوام ازخیابان اکباتان تامیدان بهارستان بلندمیشود وآنگاه نظامیان شروع به تیراندازی میکنندوچندتن هدف تیرقرارگفته ودرخون خود میغلتند.این موجب تجری دیگران قرار میگیرد وبا فریاد یامرگ یامصدق به اعتراضات خود ادامه میدهند وباز تیراندازی نظامیان اینان رابه خاک وخون میکشد.واین صحنه عبرت انگیز تانزدیک ظهرادامه پیدامیکند. سرانجام دوتن ازفراکسیون نهضت ملی نزدشاه رفته،این کشتاربی امان وآن مقاومت های سرسختانه رابه اوگوشزد کرده وعزل قوام را ازنخست وزیری درخواست میکنند. وشاه ازترس فراگیری اعتراضات وانقلاب درسرتاسر کشوربه فوریت قوام راعزل وفرمان نخست وزیری دکترمصدق راصادرمیکند.این خبربه وسیله مهندس احمدرضوی به جمعیت رسانده می شود ونظامیان بی درنگ میدان راترک کرده ،اختفااختیارمیکننداز آن پس تا24 ساعت شهرتهران دردست مردم قرارمی گیردکه به خوبی اداره میکنند و کارمندان پلیس ونظامیان درمخفی گاه هادرانتظار حوادث بعدی بسرمی برند. دراین قیام ملی درحدودسی نفرجان میبازند که درابن بابویه درکنار هم مدفون میشوند. از آن تاریخ به بعدهمواره در سالگرد سی ام تیراعضاوهواداران جبهه ملی برای فاتحه خوانی ونثارگل به ابن بابویه میروندومراسم احترام رانسبت به شهیدان سی ام تیرادا می کنند.

جانبازی های این روزتاریخی به همه نشان داد که اراده ملت بالاتر ازقدرت های حکومتی است.

در روز سی ام تیر چندین جوان چون شیر                             باخون خود نوشتند یا مرگ یا مصدق

تهران – جبهه ملی ایران

30 تیرماه 1393

دسته‌ها
اعلاميه و بيانيه

عراق به کدام سو میرود؟

عراق به کدام سو میرود؟

هموطنان عزیز،

کشور همسایه ما عراق در ورطه هولناکی افتاده است . عراق که پس از حمله آمریکا در سال 2003 از شر یک حکومت جبار و خودکامه نجات یافت ومی باید با بهره گیری ازفرصت بدست آمده به سوی یک نظام مردم سالار با مشارکت همه اقوام ومذاهب پیش میرفت،متاسفانه در این مسیر درست و عقلانی قرار نگرفت . به ویژه درسال های اخیر آقای نوری المالکی نخست وزیر عراق با در پیش گرفتن فرقه گرایی وگروه گرایی وبی اعتنایی به خواسته های سنی ها وکردها وسایر اقلیت ها وراه ندادن به آنها برای دخالت در امور کشور ورعایت نکردن موازین دموکراسی و حقوق بشر خشم همه را نسبت به حاکمیت عراق برانگیخت وزمینه ای گسترده از نارضایتی فراهم ساخت که درنتیجه آن رفتارها اکنون عراق به خاک وخون کشیده شده وعلاوه بر جنگ های داخلی ،حتی درمعرض ازهم گسیختگی و تجزیه قرار گرفته است . که گفته اند آنکس که باد میکارد طوفان درو میکند .

ظاهر قضیه اینست که یک گروه بنیادگرا وخشن دو تاپنج هزار نفری به نام « داعش » از خاک سوریه به عراق وارد شده و به سرعت به بخش وسیعی ازشمال عراق تسلط پیدا کرده و بالاخره یک خلافت اسلامی اعلام کرده است . اما واقعیت اینست که گروه های زیادی مانند نظامیان اخراج شده از ارتش رژیم سابق عراق واعضای حزب بعث و عشایر سنی مذهب و گروه نقشبندی و اقلیت های ناراضی دیگر در این حرکت با گروه داعش همراه شده اند.وحتی نیروهای ارتش تحت امر دولت مرکزی نیز به گونه ای سئوال برانگیز، بدون کمترین مقاومتی در مقابل معارضین صحنه را برای پیشرفت آنان خالی کرده ومقدار زیادی سلاح های سنگین و سبک را برای آنها به جای گذارده اند. در این میان کردهای عراق نیز با استفاده از موقعیت، منطقه نفت خیز کرکوک را اشغال نموده و سودای اعلام استقلال در سر میپرورانند.

درچنین شرایطی تنها راه نجات عراق کناره گیری آقای نوری المالکی از قدرت و تشکیل یک دولت فراگیر وحدت ملی باشرکت تمام اقوام و گروه های سیاسی و مذهبی و حرکت درجهت حفظ آرامش و یک پارچکی عراق است . هرگونه مداخله نظامی خارجی در عراق به مثابه ریختن بنزین بر روی آتش شعله ور جنگ داخلی ومنطقه ای است. جبهه ملی ایران حوادث عراق را مشابه سایر رویدادهای منطقه خاورمیانه در راستای رقابت ها و مناقشات قدرت های جهانی ومنطقه ای وکشمکش بین آنها ارزیابی میکند وامیدوار است شخصیت های ملی ورهبران سیاسی ومذهبی عراق بادرایت وهوشیاری ودوری جستن از تنگ نظری های مذهب محورانه وقوم گرایانه یک دولت فراگیر ملی درعراق تشکیل داده وثبات وامنیت ویک پارچگی کشور عراق را حفظ نمایند. ما توطئه برای تجزیه خاک عراق ویا هر کشور دیگر خاور میانه را به شدت محکوم میکنیم. ما بر آمادگی کامل دولت ایران برای دفاع مقتدرانه از مرزهای کشور درمقابل هرگونه تعرض احتمالی تاکید میکنیم اما دخالت نظامی ایران در درون خاک عراق را با حفظ منافع ملی ایران به هیچوجه منطبق نمیدانیم و ورود در منازعات عراق را مانند گام نهادن در باتلاقی میدانیم که عواقب آن ناپیداست.

تهــــران – جـــبهـه ملـــی ایـــران

شانزدهم تیرماه 1393

دسته‌ها
اعلاميه و بيانيه

تولدی اثرگذار ومبارک برای ایران وایرانیان

تولدی اثرگذار ومبارک برای ایران وایرانیان

قبل از شش تا هفت دهه پیش در ایران اثر قابل توجهی از زیرساخت های مهم صنعتی واقتصادی وعمرانی دیده نمیشد.درتهران به عنوان پایتخت کشور اکثرخیابان هاوکوچه ها خاکی،خانه هاسنتی،غالبایک طبقه وبا خشت وگل وتیرچوبی بناگردیده بود. آب شرب مردم ازجوی های آب روان درکوچه هاتامین میشد وساکنین هرمحله به نوبت آب جوی را درآب انبارها ذخیره کرده وبه تدریج از آن آب غیربهداشتی وآلوده بوسیله تلمبه های دستی استفاده میکردند وازلوله کشی آب خبری نبود.هنوز در کوچه ها وخیابان ها درشکه ها وگاری های اسبی درتردد بودند. درخانه ها یخچال وتلویزیون و وسایل گازسوز وسایر وسایل زندگی مدرن وجود خارجی نداشت. بیمارستان ها محدود به چندبیمارستان دولتی باحداقل امکانات بود واثری ازبیمارستان های مجهز وقابل قبول ازلحاظ معیارهای جهانی دیده نمیشد.پوشش مردم وسفره غذائی آنان بسیارساده ومبتدی ودرحداقل بود.بیماری های مسری مانند مالاریا،آبله ،سل، کچلی،تراخم،سالک،وبا وحصبه بیدادمیکرد.اکثریت مردم سواد خواندن ونوشتن نداشتند. مردم ازچند نوبت قحطی که درهرنوبت از آن هزاران نفرازگرسنگی درخیابانها جان باخته بودندخاطرات تلخی درجانشان نشسته بود. وقتی پایتخت در شرایطی بود که شمه ای ازآن ذکرشد میتوان تصورنمود که درسایرشهرها وروستاها وضع به چه منوالی بوده است .

طی این 60-70سال باهمه سوءمدیریت ها وفسادها وحاکمیت های خودکامه ، ایران به وضعیت کنونی رسیده که همه شاهد آن هستیم واصلاقابل مقایسه با قبل نیست. این تغییرات وتحولات محسوس وآشکار نه باهمت وکوشش ومیهن دوستی رژیم پادشاهی گذشته ونه باکاردانی ودرایت وسلامت جمهوری اسلامی جانشین آن به وقوع پیوسته،بلکه همه این پیشرفت ها وتوسعه ها به برکت سرازیرشدن دلارهای نفتی به خزانه این کشور وتمکن مالی حاصل ازآن حادث گردیده است. وآن کس که این ثروت ملی را ازچنگال دولت استعمارگرانگلیس بیرون کشید وبا ملی کردن نفت وریختن پول آن درشریان های اقتصادی وصنعتی کشور،سبب چنین تحولات عظیم وشگرفی دراین مملکت ودرزندگی این ملت گردید شخصیت ملی وجاودانی تاریخ ایران دکترمحمدمصدق است.بنابراین بایدگفت که مصدق آغازگرتحول درحیات سیاسی واجتماعی ملت ایران درعصرجدیداست. مصدق نه تنها بامبارزه ای چندین ساله توانست موفق به ملی کردن نفت گردیده واین ثروت ملی رادرخدمت رفاه وسعادت ملت ایران قراردهدوتغییرات اساسی وسرنوشت سازی را درزندگی این ملت سبب گردد،بلکه او درمقام نخست وزیری دولت ملی بانشان دادن الگوئی ازرعایت آزادی قلم وبیان و آزادی احزاب واجتماعات واحترام به قانون وحقوق بشرتوانست نمونه ای ازدموکراسی وحاکمیت ملی رادر معرض دید جهانیان قراردهد.اودرتمام طول زندگی برای آزادی واستقلال ایران وعدالت اجتماعی دراین مرزوبوم تلاش کردودراین تلاش بارها تا پای جان ایستاد.اوهرگز به مردم دروغ نگفت.هیچگاه ازاوکمترین خودشیفتگی وخودمحوری دیده نشد.او درتمام زندگی ودرهرمسندومقامی پاک ودرستکارباقی ماندو در حوزه تحت مدیریتش نیز امکان سوءاستفاده ودست اندازی به اموال مردم رابه هیچکس نداد.

روز29 اردیبهشت جاری،صدوسی ودومین سالروز تولددکترمحمدمصدق است.

جبهه ملی ایران سالروزتولدمصدق رابه ملت بزرگ وحق شناس ایران تبریک میگویدوازهمگان میخواهد که علیرغم تشبثات حاکمیت جمهوری اسلامی ومضایقی که در راه ادای احترام مردم نسبت به مصدق فراهم مینماید، این سالروز مبارک رابا استفاده ازهروسیله ارتباطی ممکن به یکدیگریادآور گردیده وتبریک بگویندو به این وسیله قدرشناسی خودرا نسبت به آن شخصیت والای ملی ابرازنمایند.

27/2/1393

تهــران – جـــبهـه مــلی ایـــران

دسته‌ها
اعلاميه و بيانيه

روز فرخنده ملی شدن نفت و جشن ملی نوروز مبارک باد

روزفرخنده ملی شدن نفت وجشن ملی نوروزمبارک باد

در روز 29 اسفند1329قانون ملی شدن نفت پس از مبارزاتی دشوار وتاریخی به تصویب نهائی رسید واز آن پس روز بیست ونهم اسفند ماه به نام روز ملی شدن نفت نامگذاری گردید. واکنون در روز29 اسفند1393 ، شصت وچهارمین سالروز این جشن ملی فرارسیده است . قانون ملی شدن نفت ابتدا درکمیسیون نفت که به ریاست دکترمحمدمصدق رهبر وبنیانگذار جبهه ملی ایران در دوره شانزدهم مجلس شورای ملی تشکیل شده بود وبا تلاش های خستگی ناپذیر آن بزرگ مرد وطن خواه وعلیرغم مخالفت عده ای ازوابستگان دستگاه حاکمه ، به تصویب رسید وسپس بامصوب شدن درمجلسین شورا وسنا شکل قانونی به خودگرفت . باملی شدن نفت نه تنهامنابع نفتی ایران ازچنگال دولت استعمارگر انگلیس خارج وبه دست صاحبان اصلی آن یعنی ملت شریف ایران سپرده شد ، بلکه باتصویب شدن این قانون به رخنه وسلطه همه جانبه دولت استعماری انگلیس که درهمه شئون زندگی ملت ایران پنجه انداخته بود نقطه پایان گذاشته شد . وبرکسی پوشیده نیست که نهضت ملی شدن نفت چه اثرات عظیمی بر زندگی سیاسی واقتصادی واجتماعی کشورما برجای نهاده است . وتازه این اثرات درحالتیست که با وقوع کودتای ننگین 28 مرداد32 ملت ایران نتوانست ازقانون ملی شدن نفت به طور کامل وآن طور که بایدوشاید بهره مند گردد . خوشبختانه همه ساله جشن ملی شدن نفت درآستانه روز اول بهار وجشن باستانی نوروز عیدی مضاعف را برای ملت ایران به ارمغان می آورد .

جبهه ملی ایران جشن ملی شدن نفت وعیدخجسته نوروز رابه هموطنان عزیزتهنیت میگوید وامیدوار است که در سالی که پیش روست ملت مااز تنگناهای اقتصادی وسیاسی واجتماعی که بدان ها دچاراست رهایی یابد . درسالی که گذشت هرچنددولت جمهوری اسلامی گام هائی درجهت تفاهم با جامعه جهانی وخارج کردن ایران ازانزوای سیاسی وتحریم های اقتصادی برداشت ومذاکرات خارجی باقدرت های جهانی راتا مرحله ای حساس به پیش برد ، ولی در داخل کشور در به همان پاشنه قبلی می چرخید . فضای سیاسی به شدت بسته ، نقض فاحش وآشکارحقوق بشر ، سرکوب دگراندیشان و روزنامه نگاران ومعلمان وکارگران ودانشجویان وفعالان مدنی وسیاسی ووکلای دادگستری ، اعدام های غیرقانونی ، فسادهای مالی حیرت انگیز ، گرانی وفقروبیکاری ، حصرها وزندان های غیرقانونی به همان روال قبلی تداوم داشته است . درسالی که گذشت حوادث جنایت بار اسیدپاشی به چهره بانوان فرهیخته این سرزمین دراصفهان ، وجدان عمومی جامعه ایران رابه شدت جریحه دار ساخت . ودرآخرین روزهای سال نیز مردم شاهدبودند که حتی با نماینده مجلس شورای اسلامی که برای احراز نمایندگی ازچندین فیلترحاکمیت گذشته چه برخورد ناهنجار وسازمان یافته ای درشیراز صورت گرفت . حاکمیت جمهوری اسلامی باید بداند که تا درداخل کشوروبا مردم تحت حکومت خودتفاهم پیدانکند وبه مردم در حضانت ازمنافع ملی خودشان بها ندهد ، باقدرت های خارجی تفاهمی که توام با حفظ تام وتمام منافع ملی ایران باشد میسر ومقدور نخواهد گردید.

تهران 27 اسفند ماه 1393

جبهـه ملـی ایـــران                                                          

دسته‌ها
اعلاميه و بيانيه

بیانیه شورای مرکزی جبهه ملی ایران

 

به نام خداوند جان وخرد

هموطنان گرامی:

لازم به توضیح نیست که یکی از منش های ستوده،صفت حقشناسی است وناسپاسی ازخلق درحکم ناسپاسی خداست.ازجمله کسانی که ما وامدار آنها هستیم ایرانشناسانندکه ازیک قرن پیش به ایران آمده وبا خواندن سنگنبشته ها ودادن کلید واژه زبانهای گوناگون به دست پژوهشگران ما وباحفاریها وتعیین تاریخ قدمت اشیای استخراجی واقدامات کنجکاوانه دیگر باتحمل مشقات ، بسیاری از زوایای تاریخ وتمدن ایران باستان را که برای ما پوشیده بود ازپرده کتمان بدرآورده ،مارا با گذشته پرافتخارمان آشنا ساخته اند.

اینان عاشق فرهنگ وشناخت تمدنهای کهن بوده اند که خود دانشی است درخور تکریم.

ازجمله این ایرانشناسان یکی ریچاردنلسون فرای است که نزدیک هفتادسال با همکاری پروفسورپوپ به شناسایی ومعرفی آثار هنری کهن ومتاخرایران پرداخته وبرای ایجاد کرسی مطالعات ایرانی در دانشگاه کلمبیا وهاروارد سعی بلیغ نموده است.وی همواره مدافع ایران درباره خلیج فارس وستایشگر اخلاق وروحیات ایرانی بوده وعلامه « دهخدا » لقب ایراندوستی را به او داده که پیوسته به آن افتخارمیکرده است.وصیت او دائر برخاکسپاری جسدش درکنار زاینده رود دلیل دیگری بر ایراندوستی اوست وجدا باید به این وصیت عمل کرد.دولت نباید به هیچ روی نسبت به حرکات وافکار جاهلانه گروهی که بافرهنگ ایرانشناسی آشنایی ندارند ترتیب اثردهد وازاجرای وصیت آن مردخدمتگزار خودداری نماید.زیرا این امر حکایت از ناسپاسی وفقرفرهنگی ایرانی نموده ومایه دلسردی ایرانشناسان دیگر می شود.

جبهه ملی ایران مجدانه برای اجرای وصیت ریچاردفرای خواستار اقدام فوری است وآن را گواه سپاسمندی از خدمتگزاران بی ریای ایران می شمارد.

تهران- رئیس شورای مرکزی وهیئت رهبری جبهه ملی ایران

ادیب برومند

8/2/1393

دسته‌ها
اعلاميه و بيانيه

وصیت ریچارد فرای

به نام خداوند جان وخرد

هموطنان گرامی:

لازم به توضیح نیست که یکی از منش های ستوده،صفت حقشناسی است وناسپاسی ازخلق درحکم ناسپاسی خداست.ازجمله کسانی که ما وامدار آنها هستیم ایرانشناسانندکه ازیک قرن پیش به ایران آمده وبا خواندن سنگنبشته ها ودادن کلید واژه زبانهای گوناگون به دست پژوهشگران ما وباحفاریها وتعیین تاریخ قدمت اشیای استخراجی واقدامات کنجکاوانه دیگر باتحمل مشقات ، بسیاری از زوایای تاریخ وتمدن ایران باستان را که برای ما پوشیده بود ازپرده کتمان بدرآورده ،مارا با گذشته پرافتخارمان آشنا ساخته اند.

اینان عاشق فرهنگ وشناخت تمدنهای کهن بوده اند که خود دانشی است درخور تکریم.

ازجمله این ایرانشناسان یکی ریچاردنلسون فرای است که نزدیک هفتادسال با همکاری پروفسورپوپ به شناسایی ومعرفی آثار هنری کهن ومتاخرایران پرداخته وبرای ایجاد کرسی مطالعات ایرانی در دانشگاه کلمبیا وهاروارد سعی بلیغ نموده است.وی همواره مدافع ایران درباره خلیج فارس وستایشگر اخلاق وروحیات ایرانی بوده وعلامه « دهخدا » لقب ایراندوستی را به او داده که پیوسته به آن افتخارمیکرده است.وصیت او دائر برخاکسپاری جسدش درکنار زاینده رود دلیل دیگری بر ایراندوستی اوست وجدا باید به این وصیت عمل کرد.دولت نباید به هیچ روی نسبت به حرکات وافکار جاهلانه گروهی که بافرهنگ ایرانشناسی آشنایی ندارند ترتیب اثردهد وازاجرای وصیت آن مردخدمتگزار خودداری نماید.زیرا این امر حکایت از ناسپاسی وفقرفرهنگی ایرانی نموده ومایه دلسردی ایرانشناسان دیگر می شود.

جبهه ملی ایران مجدانه برای اجرای وصیت ریچاردفرای خواستار اقدام فوری است وآن را گواه سپاسمندی از خدمتگزاران بی ریای ایران می شمارد.

تهران- رئیس شورای مرکزی وهیئت رهبری جبهه ملی ایران

 ادیب برومند

8/2/1393