دسته‌ها
اخبار جبهه ملی ایران اعلاميه و بيانيه

زن، زندگی، آزادی          

زن، زندگی، آزادی  

سازمان زنان جبهه ملی ایران از قیام ملی شهریور ماه 1401 وجنبش حق طلبانه زنان ایران حمایت می کند

هموطنان عزیز! اعتراضات مردمی که با کشته شدن خانم ژینا(مهسا) امینی، دخت مظلوم ایران زمین ،به دست گشت ارشاد نظام جمهوری اسلامی، در بیست و چهارم شهریورماه رقم خورد،اکنون با شروع اعتصابات دانشجویان،دانش آموزان و سایر اصناف کشور وارد چهارمین هفته خود گردیده است.اعتراضاتی که تدریجا به یک قیام ملی علیه استبداد و بی عدالتی حاکم بر جامعه تبدیل گشته،که نه تنها در جای جای کشورمان بلکه در سراسر جهان طنین انداخته و مرحله جدیدی از افتخار آفرینی زنان شجاع و آگاه این سرزمین را دوشادوش شیرمردان دلیر ، و بخصوص جوانان و نوجوانان روشن و دانای ما ، در برابر جهانیان ، به نمایش  گذاشته است.

جامعه ما، خیزش ها و جنبش های اعتراض آمیز متعددی را در برهه های بحران آفرین در طی چهل و چهار سال اخیر تجربه کرده که آخرین نمونه های آنها به دلیل اختناق و بسته بودن فضای سیاسی کشور به نا چار به صورت آمدن به خیابان بوده است.لیکن شوربختانه هر یک از آنها هر بار، از یکسو با سرکوب خشونت آمیز و بی پروای حاکمیت توسط نیروهای ضربتی و امنیتی خود درداخل ، و از سوی دیگر با بی تفاوتی و نادیده گرفته شدن از سوی جامعه جهانی و نهادهای مدعی دفاع از حقوق بشر، مواجه گردیده و لذا نافرجام مانده اند.

اما آنچه قیام جاری را از تجارب گذشته متمایز می نماید خوشبختانه همراهی تمام قد هموطنان ما در خارج از کشور همزمان با دولتها و ملت های سایر کشورها در پنج قاره گیتی است.این اتحاد خودجوش و اعجازآور در داخل و واکنش بی سابقه و وسیع ازتمام جهان، بدون تردید پدیده ای شگفت انگیز و قابل ستایش است زیرا که نشانگر احیای افتخارآفرین حیثیت ملی مردم سرزمینمان فارغ از جنسیت،قوم،زبان،مذهب و حتی سن می باشد.حیثیتی که به دلیل خفقان حاکم و دربند شدن اکثریت قاطع فعالان سیاسی،مدنی،فرهنگی و مطبوعاتی از یکسو و از سوی دیگر مهاجرت بی امان گروه بسیاری از ایرانیان ناراضی از میان نخبگان علمی،متخصصان،سرمایه داران تا شهروندان عادی به خارج از مرزها،می رفت تا رنگ ببازد و ذهنیت جهانی را تهی از عظمت ایران و اعتبار خدشه ناپذیر ایرانیان بنماید.پیشینه شکوهمند تاریخی ایران و ایرانی،پهناوری سرزمین ،غنا و ثروت خدادادی این آب و خاک می رفت تا به غبار فراموشی سپرده شود.اما در یک بزنگاه تاریخی رویدادی بغایت تلخ،  بشارت از رنسانسی تاریخی داد.ریخته شدن خون بیگناهی دیگر در میان هزاران هزار قربانی پیشین، اینبار امان را از ملت ایران ستاند و مردم ما به یکباره برپاخاستند تا در جنبشی بی نهایت شجاعانه،و به شکل اعتراضات مدنی و مدبرانه ، در قالب یک ملت واحد به رخ جهانیان بکشاند.اینبار کشتن ناجوانمردانه ژینا(مهسا) امینی و تکرار بی شرمانه آن در حذف حدیث و نیکا و ساریناها شلیکی بود نهایی که استبداد و اختناق حاکم را نشانه رفت.فریادهای فروخورده در گلو و خشم نهادینه شده در دل میلیون ها انسان از میان اقشار مختلف جامعه به ناگاه تبدیل به یک سونامی شد که شاهد وقوع آن هستیم؛یک سونامی که بعید است سدی بتواند جلودار جاری شدنش گردد.اینبار اتحاد بیمانند قشرهای مختلف در داخل کشور و همبستگی و حمایت بی نظیر هموطنان در خارج از مرزها،حماسه ای را رقم زده که بی وقفه در حال گستردگی است. اینبار مطالبه گری بحق ایرانی می رود تا جهان و جهانیان را نسبت به عزم راسخ خود تا رسیدن به سرمنزل مقصود یعنی کسب آزادی و استقلال و استقرار حاکمیت ملی، باورمند سازد.

اینبار ایرانی برپا خاسته تا با دفاع از حقوق بشر و احقاق حقوق فردی و مدنی اش حیثیت ملی خود را محقق نماید و تبدیل به الگویی گردد برای سایر جوامعی که تحت ستم حاکمیت های تک صدایی بوده و درصدر آن ها خواهران و برادران افغان ما که تحت سلطه طالبان قرار دارند.

سازمان زنان جبهه ملی ایران با افتخار تمام حمایت خود را از این قیام ملی،که به گونه ای از سوی قشر زنان شجاع و شیردل جامعه رقم خورد و از حمایت بی دریغ و دلیرانه مردان آگاه و بیدار میهنمان برخوردار گردید،اعلام می دارد.

اگر فرصتی برای پیوستن هموطنان فعال در نیروهای نظامی،انتظامی،و امنیتی به ملت به پا خاسته مانده باشد،باید هم اکنون آن را به منصه ظهور برسانند. زیرا که فردا شاید آبستن حوادث ناگواری گردد که دیگر قربانیان را گلچین نکرده بلکه جامعه را به یکباره نابود خواهد کرد! آیا واقعا ما به دنبال وقوع چنین فاجعه ای باید بنشینیم؟آیا حق ایران و ایرانی حقیقتا رویارویی با چنین سرنوشت پلشتی می باشد؟فقط با اتحاد و اهتمام خلل ناپذیر است که جامعه را می توان در برابر خشونت افسارگسیخته و غیرقابل جبران مصون داشت.

سازمان زنان جبهه ملی ایران به دور از هر گونه تعصب جنسیتی،حس خشونت طلبی و یا انتقام جویی، امیدوار است که با روشنگری لازم و اطلاع رسانی مستمربتواند به نقش زنان در این حماسه آفرینی هویت مستحکم تری بخشیده و با تلاش جهت احقاق حقوق نادیده گرفته شده زنان در جامعه و برقراری عدالت و مساوات در بهره مندی از امکانات برابر برای قشر آسیب پذیر زن در جامعه فعلی ادای وظیفه کرده و نقش تاریخ ساز خود را آنگونه که بایسته است در این قیام ملی ایفا نماید.

درود بیکران بر همه آنانی که شرف ملی را معنای تازه می بخشند.

پاینده باد ایران،برقرار باد سربلندی ایران و ایرانی،و هموار باد راه دشوار آزادی.

 

سازمان زنان جبهه ملی ایران

تهران –  نوزدهم مهرماه1401 خورشیدی