دسته‌ها
اعلاميه و بيانيه

هوتن دولتی را آزاد کنید

هوتن دولتی را آزاد کنید

مهندس هوتن دولتی عضوسازمان دانش آموختگان جبهه ملی ایران ازتاریخ26 اسفندماه 91درزندان اوین به بند کشیده شده است. حیرت انگیزاست که گفته شود عضویت درجبهه ملی ازموارد اتهامی است که برای 9ماه زندانی کردن اوعنوان گردیده است . او با صبوری ومتانت که از مشخصات اوست، باداشتن بیماری های جدی قلبی وستون فقرات،این مدت را ابتدا درسلول انفرادی وسپس در بند350 بدون داشتن حق مرخصی متحمل گردیده واز تاریخ هفتم آذرماه جاری به عنوان اعتراض به عدم رسیدگی به وضع سلامتی اش وفراهم نشدن امکان معاینه ومعالجه توسط پزشکان متخصص،دست به اعتصاب غذا زده است واکنون بیش از دوهفته است که دراعتصاب غذا به سرمیبرد.

جبهه ملی ایران ادامه بازداشت غیرقانونی این جوان فرهیخته را محکوم نموده وخواهان آزادی کلیه زندانیان سیاسی عقیدتی ازجمله آزادی مهندس هوتن دولتی است.

جبهه ملی ایران هشدار میدهد که مسئولیت هرگونه حادثه سوئی که در اثر ادامه بازداشت واعتصاب غذای هوتن دولتی روی دهد مستقیما متوجه مسئولین بازداشت او ونهادهائی است که اورا از امکان درمان مقتضی محروم کرده اند.

بیست ودوم آذرماه 1392

تهران – جـبـهه ملــی ایـــران

دیدگاهتان را بنویسید