دسته‌ها
اعلاميه و بيانيه

من ایرانی ومسلمانم

به نام خداوند جان وخرد

چنان که پیش از این هم به آگاهی هم اندیشگان محترم رسانده ام،اصولا جبهه ملی نسبت به ادیان الهی وباورهای جهانیان احترام قائل است.وهیچگاه به خود اجازه نمی دهد که نسبت به موارد یادشده اهانت نماید. به ویژه در باره دین مبین اسلام وتشیع وامامان این مذهب کمال احترام را ملحوظ می دارد زیرا تمامیت ارضی ایران وامدار تشیع است و شاه اسماعیل صفوی با رسمیت دادن این مذهب ایران را یکپارچه کرد واز تسلط امپراتوری عثمانی رهائی داد.

بنابراین تشیع ازارکان مهم ملیت ماست وهرفرد ملی گرایی بایدبه این مذهب عقیده مند باشد وهر جنبشی را درعزای شهیدان بزرگ شیعه که تایید کننده وحدت ملی نیزهست مغتنم ومحترم شناسد. بااین تذکر هر عضوی از اعضای جبهه ملی باید نسبت به مطالب یاد شده پای بند و وفادارباشد تاعضو جبهه ملی شناخته شود وگرنه درتاریخ این جبهه جایگاهی نخواهد داشت . بدیهی است جبهه ملی با هموطنان سنی هم نهایت علاقه واحترام را ملحوظ داشته و خواهد داشت . درپایان این جمله دکترمصدق رهبر وبنیانگذار جبهه ملی راکه در مجلس چهاردهم بیان داشت به همه یادآورمیشوم:

« من ایرانی ومسلمانم وبرعلیه هرچه ایرانیت واسلامیت راتهدیدکندتازنده هستم مبارزه میکنم » .

رئیس شورای مرکزی وهیئت رهبری جبهه ملی ایران

ادیب برومند

دوم آذر1393

دسته‌ها
اعلاميه و بيانيه

چهره درخشان وفراموش ناشدنی جبهه ملی ایران

چهره درخشان وفراموش ناشدنی جبهه ملی ایران

اودر روز 22مهرماه سال1328درسن32سالگی یکی از20نفری بودکه همراه دکترمصدق در اعتراض به روند انتخابات دوره شانزدهم مجلس شورای ملی درتحصن دربار شرکت داشت . اوسپس در اول آبانماه همانسال درجلسه ای که درمنزل دکترمصدق تشکیل شدپیشنهاد ایجاد یک تشکل سیاسی باهدف کسب آزادی واستقلال ایران رامطرح کردوحتی نام این تشکل یعنی « جبهه ملی ایران » را اوپیشنهاد نمود. وهم او بود که بنا برنوشته دکترمصدق در آن سازمان تازه تاسیس یافته طرح ملی شدن صنعت نفت ایران را به عنوان طرح بنیادین برای تحصیل استقلال و آزادی عنوان نمود. او روزنامه نگار شجاعی بودکه باقلمی برا و آتشین دردهای مزمن جامعه ایران رافریاد میکرد ومطالبات ملت ایران را بی پرده بیان میداشت . اودرروز 26بهمن ماه 1330در سالگرد روزنامه نگار همفکرش ،محمدمسعود مشغول سخنرانی بود که جوانی 16ساله از اعضای جمعیت فدائیان اسلام از فاصله نزدیک اورا مورد اصابت گلوله قرارداد ووقتی چند نفر از دوستانش پیکرخونین اورا به بیمارستان میبردنداوچندبار به آنها روکرد وگفت « دیدیدبالاخره انگلیس ها مرا کشتند» . او پس از کودتای ننگین وبیگانه ساخته 28مرداد32 چند ماه دراختفا به سربرد ودرهمان شرایط هم دست از مبارزه نکشید وبرای نشریات نهضت مقاومت ملی مقاله نوشت. اوسرانجام در روز 6 اسفندماه 32 با شناخته شدن مخفیگاهش به چنگ دژخیمان کودتاچی گرفتارشد. اودر همان ساعات اولیه بازداشت،درجلو شهربانی ودر زیر نظارت ماموران حکومت نظامی مورد تهاجم سازمان یافته چاقوکشان حرفه ای وابسته به حکومت قرارگرفت وبدنش با سیزده ضربه چاقو مجروح گردید. اودرجریان مدافعات ماندگارخودگفت که « ماسه سال حکومت کردیم وحتی یک نفر مخالف خودرا نکشتیم». اوسرانجام درسحرگاه روز19 آبان1333 با برانکار به میدان تیر لشکردو زرهی برده شده وبه جوخه اعدام سپرده شد. او قبل از اجرای حکم تیرباران این جملات را برزبان آورد « مرگ حق است ومن از مرگ ابائی ندارم آنهم چنین مرگ پر افتخاری. من میمیرم که نسل جوان ایران از مرگ من عبرتی گرفته وبا خون خود ازوطنش دفاع کرده ونگذارد جاسوسان اجنبی بر این کشور حکومت نمایند » .

او فاطمی بود ، دکترسیدحسین فاطمی، وزیرامورخارجه دولت ملی مصدق.

 

تــهران جــبهه ملــی ایـران

19 آبان 1393

دسته‌ها
اعلاميه و بيانيه

اسیدپاشی به دختران، نشانه فروپاشی اخلاقی و امنیتی

بنام خداوند جان و خرد

اسیدپاشی به دختران، نشانه فروپاشی اخلاقی و امنیتی

وقتی شالوده نظام مدیریتی کشور فرومی نشیند، نظام کنترلی جامعه از هم می پاشد و ملوک الطوایفی گروههای قدرت جای مدیریت یکپارچه را می گیرد. گروهها علیه یکدیگر توطئه می کنند و دست به اعمال ضد اخلاقی و ضد بشری می زنند تا گروههای رقیب را ناتوان نشان دهند. در این شرایط، میدان برای دخالت و توطئه بیگانگان فراهم می شود. نظام امنیتی جامعه ای که یکپارچگی خود را از دست می دهد، در کشف فساد و جنایت و عوامل آنها ناتوان می شود؛ یا از دخالت پرهیز می کند تا با گروه های مجری فساد یا خشونت درگیر نشود. هر کدام برای خود جولانگهی امن می سازند؛ و مردم در این میان قربانی می شوند. دیگر امنیت مردم مطرح نیست، بلکه امنیت گروههای قدرت و فساد در رقابت با یکدیگر مطرح است.

رویداد بیرحمانه اسیدپاشی به دختران ما در اصفهان، و خودداری نهادهای امنیتی از فاش کردن آمران و عاملان، نشانگر یک نظام مدیریتی از هم گسیخته است. وقتی نهادهای حفاظتی و امنیتی افتخار می کنند که در یک عملیات کماندویی در چند ساعت چند جوان را که در خانه خودشان شادی می کردند دستگیر کرده است، سطح فکری و سطح تعهد آنها را به امنیت جامعه نشان می دهد، و اینکه چرا از کشف جرمهای اجتماعی، بویژه جنایت هایی چون دریدن چهره دختران ما، آنهم با وجود هزاران دوربین مداربسته در خیابانها، عاجز هستند.

رویداد دلخراش و نابخشودنی اسیدپاشی که با تشویق به عملیات فراقانونی نهی از منکر توسط برخی رهبران اجتماعی انجام گرفته، و مشابهت زیادی با قتل های زنجیره ای “اخلاقی” در کرمان دارد، به ما می گوید که جامعه به ژرفای انحطاط اخلاقی و انسانی کشانده شده و میدان برای توطئه های بیگانه یا گروههای وابسته یا فاسد قدرت طلب داخلی فراهم گشته است. وقتی نیروهای محافل مختلف قدرت، بجای تامین امنیت جامعه و جلوگیری از بزه و جنایت، امنیت اجتماعی دختران و زنان ما را به جرم حجاب ناکافی در خیابانها سلب می کنند و با عملیات کماندویی به “کشف” ماهواره در پشت بامهای خانه های مردم می پردازند، نشان از این دارد که جامعه ما از مدیریت شایسته ای برخوردار نیست و با سرعت به سوی یک فروپاشی هدایت می گردد.

ما هشدار می دهیم که ناتوانی نیروهای اطلاعاتی و امنیتی در جلوگیری از توطئه های داخلی و خارجی در ایجاد جنایتهای جهت دار و درگیری ها و رویدادهای حساب شده ای که برای ایجاد آشوب و نافرمانی های خشونت آمیز و غیرقابل کنترل اجرا می شوند، آینده خود آنها را هم بسیار خطرآمیز خواهد کرد. توفان که برخیزد سر تا پای سلسله مراتب نظام را با خود خواهد برد؛ و ننگ فروپاشی کشور را بر دامان نظام حاکم ابدی خواهدکرد.

جبهه ملی ایران

تهران – 10 آبان 1393

 

دسته‌ها
اعلاميه و بيانيه

شصت وپنج سال

شصت وپنج سال

در روز هیجدهم مهرماه 1328 اعلامیه کوتاهی با امضای دکترمحمدمصدق دردانشگاه وبازار تهران منتشرگردید که درآن ازمردم دعوت شده بود،برای اعتراض به روند انتخابات دوره شانزدهم مجلس با او همراه شده وبه طرف کاخ شاه راهپیمائی نمایند. درمتن این دعوت چنین میخوانیم «…..ما تصمیم گرفته ایم که در روز جمعه22 مهردوساعت قبل ازظهر درجلو سردرسنگی اعلیحضرت حاضرشویم.ای مردم درآنجا مارا تنها وبی کس نگذارید….» صبح روز22مهر وقتی مصدق برای حرکت به طرف کاخ مرمراز خانه اش خارج شد،هزاران نفرازمردم تهران درپشت سر اوقرارگرفتندوحرکت آغازشد.درمقابل کاخ ازطرف جمعیت انبوه معترضان به بیست نفراجازه ورودبه داخل محوطه کاخ داده شد ومصدق همراه 19نفردیگربه کاخ مرمرواردشده وتحصن اعتراضی خودراشروع کردند. این 20نفرپس ازچهار روز،درعصرروزسه شنبه 26مهر باصدوربیانیه ای گزارش گونه خطاب به ملت ایران ازتحصن خارج شدند وسپس همان عده در روز اول آبانماه1328 درتجمعی که درمنزل دکترمصدق داشتند نام حرکت وجمعیت خودرا « جبهه ملی » نامیدند ومبارزات برای آزادی انتخابات را مصرانه دنبال کردند.دراثرمبارزات جبهه ملی وپشتیبانی بی دریغ مردم،انتخابات مخدوش وفرمایشی تهران باطل اعلام شدودرانتخابات مجددتهران 8نفر ازکاندیداهای جبهه ملی ودرراس آنها دکترمصدق به مجلس شانزدهم راه یافتندکه همین عده باهمراهی چندتن دیگراز نمایندگان ملی شهرستان هاوباحمایت گسترده ملت ایران توانستندقانون ملی شدن نفت را ابتدا درکمیسیون نفت که به ریاست دکترمصدق تشکیل شده بود وسپس درمجلس شانزدهم به تصویب برسانند وآنگاه دولت ملی مصدق به منظوراجرای قانون ملی شدن نفت تشکیل گردید.             طی 65سالی که ازتاسیس جبهه ملی ایران گذشته ، این سازمان فراز ونشیب های بسیاری را ازسرگذرانده ،ولی هیچگاه از دفاع از آزادی واستقلال وعدالت وتلاش برای استقرار حاکمیت ملی ومبارزه بادیکتاتوری باهرنام ودرهرلباسی فروگذار نکرده است.طی این 65سال هزاران نفراز اعضاء وهواداران جبهه ملی ایران زندان ها وشکنجه ها وتبعیدها رامتحمل شده وصدها نفر از انان در راه آرمان های ملت ایران به شهادت رسیده اند. طی این سال هاهزاران بیانیه ونشریه و روزنامه در جهت اهداف آزادیخواهانه واستقلال طلبانه ملت ایران ازطرف جبهه ملی انتشاریافته وصدها تجمع وتظاهرات قانونمند و اثرگذاراز طرف این سازمان صورت گرفته است. واکنون درشرایط بحرانی وناهنجار ویاس آور منطقه خاورمیانه ودرجریان درگیریهای خطیرموجود درکل جهان، جبهه ملی ایران 65سال پس از تاسیس همچنان درجهت استقرارحاکمیت ملی واستقلال وعدالت اجتماعی تلاش میکند وبرقراری آزادی را پایه واساس همه پیشرفت هاورفاه مردم واعتلای کشورمیداند.

درود بردکترمحمد مصدق رهبر وبنیانگذار جبهه ملی ایران.

با یاد همه شخصیت های درگذشته ای که درشورای مرکزی جبهه ملی برای آزادی واستقلال ایران همه عمرمبارزه کردند.

دکترحسین فاطمی-الهیارصالح-دکترکریم سنجابی-دکترمهدی آذر-دکترغلامحسین صدیقی-اصغرپارسا – دکتر شمس الدین امیر علائی –

مهندس احمدزیرک زاده –مهندس جهانگیرحق شناس-دکترشاپوربختیار-مهندس کاظم حسیبی-مهندس عبدالحسین خلیلی- باقر کاظمی – داریوش فروهر-مهندس مهدی بازرگان-دکتریدالله سحابی-حسن نزیه-آیت الله سیدمحمودطالقانی-دکترمحمدعلی خنجی-ناصر مجللی –حاج حسن قاسمیه-نصرت الله امینی-دکترمسعودحجازی-دکتراسدالله مبشری-جلال غنی زاده-مهندس عباس نراقی-علی اشرف منوچهری –حاج محمدحسن شمشیری-غلامرضا تختی-حسن صدر- حاج محمودمانیان-مهندس احمدرضوی-محمدعلی کشاورزصدر-حبیب الله ذوالقدر-حاج علی صدری-ابراهیم کریم آبادی-حاج قاسم لباسچی-ابوالفضل قاسمی-عبدالحسین دانشپور-حسین راضی-حسین صدر-محمودنریمان-حسن میرمحمدصادقی-آیت الله حاج سیدضیاءالدین حاج سیدجوادی-دکتریوسف جلالی-دکترعبدالله معظمی-مرتضی تاجیک- علی اردلان-دکترپرویزورجاوند-مهندس محمدرضانظام الدین موحد-حسن خرمشاهی-مهدی غضنفری-حشمت الله خیاط زاده- هوشنگ کشاورز صدر – دکترایرج وامقی-دکتررضاقاضی مقدم-دکترسیروس یحیی زاده-دکترپرویزدبیری-حسن شهیدی-دکترخسروسعیدی-دکترعلی اکبرنقی پور-غلام رضارحیم-مهندس اسماعیل حاج قاسمعلی-دکترمهدی مویدزاده

تهران – جبهه ملی ایران

اول آبانماه 1393

دسته‌ها
اعلاميه و بيانيه

بیانیه شورای مرکزی جبهه ملی ایران

جبهه ملی ایران                      

تاسیس : آبانماه 1328

به نام خدا

 

در اجرای مصوبه‌ی مورخ 3/07/93 شورای مرکزی جبهه ملی ایران ساعت 10 روز 20 مهرماه، گروه کار شورا با حضور جنابان آقایان: ادیب برومند، شاه حسینی، باوند، دکتر موسویان، فرشاد، زعیم و مصباح تشکیل گردید.

در آغاز جلسه با تشکر از حضور اعضاء پیشکسوت پیشنهاد شد که:

مصوبات کار گروه به صورت مکتوب به اطلاع اعضاء شورای مرکزی برسد تا ملاک تصمیمات قرار گرفته و در نبود پلنوم و هیئت رهبری بتواند اهداف جبهه را تحقق بخشیده موانع و مشکلات فعلی را کاهش دهد.

جلسه پیشنهاد کرد که نشست‌های شورا حتی‌الامکان ماهی یک بار تشکیل و با توجه به تعداد اعضاء شورای مرکزی که سی و سه نفر می‌باشند، با حضور 17 نفر مصوبات به عنوان تصمیمات قطعی جبهه ملاک عمل قرار گیرد.

کار گروه بر پیگیری و تعقیب اخبار و رخ‌دادهای مربوط به مسائل سیاسی اجتماعی جامعه تأکید و حسب مورد قرار شد اطلاعیه‌های لازم با تصویب کار گروه پس از اطلاع شورای مرکزی منتشر شود.

مصوب گردید که به مناسبت اول آبان ماه ( مصادف با شصت و پنجمین سال تاسیس جبهه ملی ایران ) اطلاعیه لازم تنظیم شود

با توجه به مباحث مختلفی که در جلسات معمولا مطرح می شود و از لحاظ اصولی و مصلحت قابل ثبت نیست -تایید شدکه اهم نکات به عنوان نتایج جلسه توسط آقای مصباح ثبت و در آغاز جلسه بعد قرایت گردد.

حتی الامکان صورت جلسات برای اعضاء ای میل شود.

در پایان ضمن توصیه به هماهنگی و حضوربه موقع و مرتب اعضاء – بر تشویق جوانان به عضویت در جبهه تا تاکید شد.

تاریخ نشست بعدی یکشنبه 4 آبان ماه ساعت 30/10 در منزل استاد برومند خواهد بود و مدت جلسات حداکثر 3 ساعت تعیین شد.

دسته‌ها
اعلاميه و بيانيه

بیانیه رییس شورای مرکزی و هیئت رهبری جبهه ملی ایران

به نام خداوند جان و خرد

 

اساساً رعایت احترام نسبت به ادیان الهی از جهات گوناگون واجب است؛ بویژه رعایت احترام نسبت به دین اسلام و مذهب تشیع که از ارکان مهم سازنده ملیت ایران می باشد، بر همه ایرانیان فرض است. به حکم همین احترام، جبهه ملی ایران معتقد به جدایی دین از حکومت است تا تقدس دین از آلودگی های سیاست برکنار بماند.

باری به آگاهی تشکل های جبهه ملی ایران در خارج از کشور می رسانم که چنانچه سازمانی به دین اسلام اهانتی روا دارد در مرکزیت جبهه ملی ایران در تهران محلی ندارد و مورد تایید نیست.

 

رییس شورای مرکزی و هیئت رهبری جبهه ملی ایران

ادیب برومند

تهران 10/6/1393

دسته‌ها
اعلاميه و بيانيه

بیست وهشتم مرداد،روزی سیاه در تاریخ معاصر ایران

بیست وهشتم مرداد،روزی سیاه درتاریخ معاصرایران

 

شصت ویک سال ازکودتای 28مرداد1332گذشت. پیش از آن کودتا درایران حکومت ملی دکترمحمدمصدق در جهت تحقق آزادی واستقلال وعدالت اجتماعی در این سرزمین گام های بلندی برداشته بود. او به عنوان رئیس قوه مجریه پایبندی کامل خودرا به حقوق ملت وآزادی های قانونی شهروندان مثل آزادی بیان وقلم،آزادی احزاب واجتماعات و آزادی انتخابات رابه روشنی به منصه ظهور رسانید . او دراصل برای اجرای قانون ملی شدن صنعت نفت که خودپیشگام ورهبر مبارزات منتهی به تصویب شدن آن قانون بود،مسئولیت نخست وزیری راقبول کرد وبا اجرای قاطعانه این قانون سنگین ترین ضربه را به دولت استعماری بریتانیای کبیر وارد نمود ودست های پنهان وآشکار استعمار غارت گر انگلیس را که در تار وپود این کشور رخنه کرده وپنجه انداخته بود قطع کرد.واستقلال ایران را که قبل از ملی شدن نفت عملا ازدست رفته بود اعاده نمود. او که درجستجوی برقراری عدالت اجتماعی بود به درستی باورداشت که «عدالت اجتماعی» ضلع سوم مثلثی است که«آزادی» و « استقلال » اضلاع اول ودوم آنند وبدون آزادی واستقلال ، عدالت اجتماعی معنی ومفهومی نداشته وامکان بروز ندارد. در آن زمان که ایران از حاکمیت ملی برخوردار بود ومانند الگوئی از آزادی واستقلال مورد توجه کشورهای منطقه وبلکه تمام کشورهای جهان سوم قرار گرفته بود ومیرفت تا به کشوری توسعه یافته ومردمش به ملتی مرفه وسعادتمند مبدل شوند، آن کودتای شوم همه چیز را ویران کرد وآن دست آوردها وچشم انداز هارا برباد داد.

دستگاه های امنیتی وجاسوسی انگلیس وآمریکا همراه با مزدوران داخلی خود ودر راس آن ها دربار پهلوی طرح کودتای خائنانه خودرا به اجرا درآوردند. واقعیت آن است که دربار وهیئت حاکمه از همان ابتدا باتشکیل دولت مصدق موافق نبودند ولذا از آغاز کاردولت ملی کارشکنی وسنگ اندازی در راه دولت را شروع کردند و کوشیدند تا از تداوم کار دولت دکتر مصدق به انحاء مختلف جلوگیری کنند وتحرکات در این جهت هر روز به گونه ای دیده میشد برجسته ترین اقدامات آنان درغائله23تیر1330، سی تیر1331 ، در واقعه 9 اسفند31، در ربودن وقتل سرلشکرافشارطوس رئیس شهربانی دولت ملی در اردیبهشت 32و بالاخره در کودتای نافرجام وشکست خورده25مرداد32مشاهده شدولی سرانجام سه روز بعداز آخرین اقدام آنها کودتای 28مرداد32 موفق شد حاکمیت ملی و آزادی واستقلال ایران را نابود نماید. سرهنگ وودهاوس مقام برجسته اینتلجنت سرویس انگلیس طرح کودتا را ریخت. اودر سفر به آمریکا طرح رابا آلن دالس رئیس سازمان سیا وجان فاستردالس وزیرخارجه آمریکا درمیان گذاشت وسپس باتصویب وتایید ژنرال آیزنهاور رئیس جمهوری آمریکا عملیات اجرای طرح ، کلیدخورد. زنرال شوارتسکف دراروپا به ملاقات اشرف پهلوی خواهر شاه شتافت واورا برای توجیه کردن شاه روانه ایران کرد. کرمیت روزولت رئیس منطقه ای سازمان سیا درخاورمیانه فرماندهی عملیات کودتا را به عهده گرفت وبا چمدان های دلار مخفیانه وارد ایران شد وچندبار با شاه ملاقات کرد. اواز برادران رشیدیان وشاپورریپرتروافراد تیمش که همگی توسط اینتلجنت سرویس معرفی شده بودند،برای ارتباطات واجیرکردن مزدوران داخلی بهره گرفت. کودتا بنیان وشالوده نظامی داشت. چندصدنفر ازافسرانی که توسط دکترمصدق از ارتش اخراج شده بودند همراه لشگرگاردشاهنشاهی . تیپ کرمانشاه،تیپ اصفهان،تیپ رشت و نیروهائی از ژاندارمری وشهربانی درآن دخیل بودند . نظامیانی چون سرلشگرفضل الله زاهدی، سرهنگ نعمتالله نصیری، سرهنگ تیموربختیار، سرهنگ عباس فرزانگان، سرهنگ علیقلی گلپیرا، سرتیپ نادرباتمانقلیچ ، سرهنگ محمدامیرخاتمی ازفرماندهان نظامی فعال درکودتا بودندکه همگی پس از کودتا به ترفیع درجه وگرفتن مقامات ومناصب مهم نائل گردیدند. البته نظامیان وطن پرستی هم بودندکه تابه آخردرکنارمردم ورهبرنهضت ملی باقی ماندند وپس ازکودتا دچارگرفتاری واخراج وعقوبت شدند. کودتاچیان برای آنکه به کودتا جامه ای غیرنظامی پوشانده وآن را حرکت مردم قلمدادکنند،عوامل مزدور دیگری را نیز سازماندهی کرده، به صحنه آوردند. دستجات اراذل واوباش وچاقوکشان حرفه ای مانند دارودسته شعبان بی مخ ، طیب حاج رضائی، حسین رمضان یخی، قدم خان وامثال این افراد همراه زنان نگونبخت فسادخانه معروف تهران به سرکردگی محمودمسگر، پری آژان قزی وملکه اعتضادی وبرخی روحانیون درباری مانند آیت الله بهبهانی که چمدان های دلار درخانه او گشوده وتقسیم گردید. وبعضی عناصربریده از نهضت ملی که از پشت و از درون به نهضت خنجرزدند مانند مظفربقایی وحسین مکی وابوالحسن حائری زاده وآیت الله کاشانی مجموعه ای بودند که در خدمت کودتای انگلیسی آمریکایی 28مرداد که اتحاد جماهیرشوروی هم برآن مهرتاییدگذاشته بودقرارگرفتند. عبرت آموز است که به خاطر داشته باشیم که روس ها نه تنها به حزب توده دست نشانده خود اجازه مقابله باکودتا راندادندبلکه یازده تن طلائی را که به ایران بدهکار بودند وبه دولت ملی مصدق علیرغم درخواست های مکرر اونمیدادندبلافاصله پس ازکودتا به سرلشگرزاهدی تحویل دادند تاچرخ دولت کودتا بهتربچرخد. کودتاپیروزشد ومحمدرضاشاه توانست تا 25سال پس از آن باسرکوب واختناق و استبداد وتسلیم دربرابر مطامع بیگانگان بر اریکه قدرت باقی بماند. ولی درسوی دیگرملت شجاع وسرافراز ایران ازهمان فردای کودتا تاسرنگونی شاه از مبارزه علیه حکومت برخاسته از کودتادست برنداشت.وعلی التحقیق باید گفت که یکی ازعلل مهم وقوع انقلاب بهمن57 عکس العمل تاریخی ملت ایران به کودتای28مرداد 32و آن حرکت خائنانه نسبت به این کشور وسرنوشت این ملت بوده است. ولی باهزاران دریغ وافسوس باید اذعان داشت که اهداف ملت ایران از انقلاب ضدسلطنتی که برقراری آزادی واستقلال وعدالت اجتماعی بود هرگز برآورده نگردید. زیرا که حاکمیت برقدرت نشسته پس ازانقلاب راه انحصار طلبی وحذف همه نیروهای دگراندیش وسلب آزادی های اساسی ملت وعدم رعایت حقوق بشروروش های استبدادی را درپیش گرفت. حاکمیت جمهوری اسلامی با پایمال کردن آزادی های اولیه ملت ایران مانند ازادی بیان وقلم وآزادی احزاب واجتماعات وبابرقراری اختناق راه بروز فسادهای مالی گسترده وباورنکردنی وانحطاط اخلاقی جامعه را هموار کرده است. وبا سوء مدیریت در اداره امور کشور وسوءسیاست در مراودات خارجی، ایران را درشرایطی خطیرو دربحران اقتصادی واجتماعی بی سابقه ای قرار داده است . تنها راه خروج از این بحران های فزاینده ، بها دادن به ملت بزرگ ایران ورعایت حقوق بشر وآزادی های اساسی این مردم واجازه دخالت آنان در سرنوشت خویش وبازگشت به اهداف اولیه انقلاب است . با این همه ازنظرهر پژوهشگر اجتماعی آگاه وازدید هر کارشناس مسائل سیاسی ژرف نگری تمام ناکامی ها وسیه روزی های کنونی ملت ایران نیز ریشه در کودتای 28مرداد وعملکرد ناصحیح رژیم نشات گرفته از آن کودتا دارد. اگر باتوطئه قدرت های استعماری جهان وعوامل داخلی آنها به حکومت ملی دکترمصدق در ایران پایان داده نمیشد وحاکمیت ملی ومردم سالاری واعتقاد به تخصص وشایستگی همراه با سلامتی وپاکدامنی درایران تداوم می یافت ونهادینه میگشت ملت ایران درشرایط ناهنجار کنونی نبود وچه بسا منطقه خاورمیانه نیز در این گرداب جنگ وخشونت وخونریزی وکشتار ونا امنی قرار نمی گرفت .

تهـــران – جبـهه ملـــی ایــران

28مرداد1393

 

دسته‌ها
اعلاميه و بيانيه

درگذشت بانو سیمین بهبهانی

ازشمار دو چشم یک تا کم           وزشمار خرد هزاران بیش

با کمال اندوه وتاثر از درگذشت بانو سیمین بهبهانی شاعر عالیقدر وآزادیخواه و میهن دوست و مدافع حقوق بشر اطلاع یافتیم . درگذشت او درشرایطی که ایران به فرزندان فرهیخته واثرگذاری چون او بیشتر از همیشه نیاز دارد موجب تاسف بسیار است .

ما درگذشت این شاعر نامور را به ملت بزرگ ایران به ویژه به بانوان گرانقدر این سرزمین وبه جامعه ادبی واهل هنر وبه خانواده ارجمند ایشان تسلیت میگوئیم.

تهران – جبهه ملی ایران

28/5/1393

دسته‌ها
اعلاميه و بيانيه

اطلاعیه راجع به مواضع جبهه ملی ایران

اطلاعیه

بدینوسیله به آگاهی اعضاء وهواداران جبهه ملی ایران وهم چنین به اطلاع رسانه های عمومی میرساند که مواضع جبهه ملی ایران تنها توسط سخنگوی این سازمان طی مصاحبه با رسانه ها ویا به وسیله اعلامیه های رسمی که توسط روابط عمومی جبهه ملی انتشار می یابد،اظهار میگردد. مطالب دیگر که برخی افراد تحت عنوان « هموند جبهه ملی » یا عناوین دیگر مطرح میکننداظهاراتی شخصی است که ربطی به این سازمان ندارد وممکن است مغایر با نظرات واصول اعتقادی جبهه ملی ایران بوده باشد.

تهران – رئیس شورای مرکزی وهیئت رهبری جبهه ملی ایران

ادیب برومند

21/5/1393

دسته‌ها
اعلاميه و بيانيه

حملات ددمنشانه اسرائیل به مردم مظلوم فلسطین محکوم است

حملات ددمنشانه اسرائیل به مردم مظلوم فلسطین محکوم است

هموطنان عزیز،

در دهه دوم قرن بیست ویکم که جامعه بشری به مرزهای حیرت انگیز وباورنکردنی از علوم وفنون دسترسی پیدا کرده است وانتظار میرود که آدمیان با این همه پیشرفت واعتلای علمی،در زمینه های معنوی وانسان دوستی هم کمی ارتقاء یافته باشند،ولی باتاسف بسیار فجایعی جانگداز وغیر انسانی در پهنه گیتی روی میدهد که بلاتردید باعث شرمساری وننگ انسان های این عصر در نزد آیندگان خواهد گردید.ومتاسفانه بخش بزرگی از این فجایع دور از انسانیت در منطقه ما یعنی در خاورمیانه روی میدهد.

ازبیش از سه سال قبل درکشور سوریه ،ملتی با دست خالی وبه گونه ای کاملا مسالمت جویانه برای کسب آزادی وحق حاکمیت ملی به خیابان می آید و درخواست های حق طلبانه خود را اعلام میدارد ولی پس از چندماه وبا اوج گرفتن اعتراضات مردمی،حکومت سرکوبگر بشاراسد به کشتار مردم می پردازد وصدها هزارتن از آنان راکشته ومیلیون ها نفر را آواره کرده وبا بمباران های مداوم کشور سوریه را به تلی از خاکستر تبدیل نموده است وبا اینگونه اعمال زمینه ای فراهم کرده تا گروه های منحط وواپسگرا وتروریست در آنجا متشکل شده ورشد پیدا کنند وحقانیت مبارزات ملت سوریه را مخدوش جلوه دهند.

در روزهای اخیر درکنار سوریه،رژیم بنیادگرا وددمنش اسرائیل برای چندمین بار به مردم مظلوم فلسطین حمله کرده و صدها نفر از آنان از کودک و زن و مرد وپیر وجوان را کشته ، خانه وکاشانه آنان را ویران نموده و زندگی را برای آنان به جهنمی طاقت فرسا بدل ساخته است. از آغاز تاسیس فلسطین اشغالی تا کنون ده ها بار از سوی اسرائیل به مردم فلسطین حمله های مرگبار ودهشت انگیز صورت گرفته وعده زیادی از مردم بی گناه در آنجا کشته شده اند.جای شگفتی است که بنیانگزاران اسرائیل با ترفندهای مادی وپشتیبانی دولت های غربی سرزمین فلسطین را اشغال کنند و جمع بیشماری را آواره وسرگردان و بی سروسامان نمایند وبر آن عده باقی مانده پیوسته ظلم وستم راجایز بشمارند.

در حملات اخیر اسرائیل چنان درنده خوئی در کشتار مردم بی پناه وحتی کودکان شیرخوار دیده شده که هیچ سنگدل قساوت پیشه ای هم دیدن آن را تاب نمی آورد.

البته تلافی در برابر هر گزندی که به هرکس برسد قابل اعتراض نیست.ولی اگر این تلافی با آن گزند نابرابر باشد بسی نکوهیده است.اگر از گروه تندرو حماس به اسرائیل موشک پرانده شده ، تهاجم اسرائیل از زمین وهوا وبا تسلیحات بسیار مخرب چگونه توجیه میشود. این یک جنگ وحشیانه نا برابر است که مطابق کنوانسیون های سازمان ملل ممنوع شناخته شده و خارج از مقررات بین المللی و وجدان نوع دوستانه انسانهاست. وجدان بشری از دیدن این جنایات هولناک که یادآورزلزله های عظیم است،جریحه دارشده ولعن ونفرین جهانیان دم به دم نثارمرتکبان این فجایع میگردد.

جبهه ملی ایران نهایت تنفر وانزجار خودرا ازحملات ددمنشانه اسرائیل ابرازنموده واین فاجعه عظیم وغیر انسانی را محکوم می نماید.

جبهه ملی ایران جنگ های داخلی شرم آور درکشورهای سوریه وعراق وافغانستان وسایرمناطق خاورمیانه و جهان را که در نتیجه طمع ورزی ها ورقابت های دولت های استعماری و ماجراجویان منطقه ای براین کشورها تحمیل میشود شدیدا محکوم مینماید.وبه این ملت های مظلوم هشدار میدهدکه دردام توطئه جنگ افروزان قرار نگیرند وراهی را که به صلح و ثبات وامنیت منتهی میگردد بپیمایند.

تهران – جبهه ملی ایران

دوم مردادماه1393