دسته‌ها
اعلاميه و بيانيه

بیانیه هیئت رهبری و هیئت اجرائیه جبهه ملی ایران

بنام خداوند جان و خرد

 هموطنان عزیز !

جبهه ملی ایران بعنوان دیرینﺗﺮین جریان سیاسی ملی همواره بر استقرار حاکمیت ملی و رای آزادانه ملت برای تعیین سرنوشت خود ، احترام و رعایت حقوق بشر و آزادیهای سیاسی اعتقاد داشته و مجلس مبتنی بر انتخابات سالم و آزاد را مهمترین ارگان تبلور اراده مردم برای مشارکت در اداره کشور میداند ولی دریغا که در شرایط فعلی در جمهوری اسلامی تحقق یک انتخابات آزاد و سالم ناممکن و غیر قابل تصور است . حاکمیت با تبعیضات فاحش سیاسی ، نقض آزادیهای مدنی و سیاسی ، نادیده انگاشتن تعهدات بینﺍلمللی مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر همه راهها را بر دگراندیشان و مخالفان خود که اکثریت قاطع ملت ایران هستند بسته است . آزادی احزاب و اجتماعات جز برای معدودی از وابستگان به حکومت وجود ندارد . آزادی مطبوعات بکلی منتفی است و فقط روزنامهﻫﺎی وابسته به صاحبان قدرت و طرفدار حاکمیت امکان انتشار دارند و امکان کاندیدا شدن هیچ شخصیت ملی و دگراندیش نیز وجود ندارد زیرا که شورای نگهبان انتصابی تحت عنوان نظارت استصوابی صلاحیت همه داوطلبان نمایندگی را جز وابستگان به حاکمیت رد میکند و بنابراین معنی شرکت در انتخابات یعنی تنها رای دادن به کسانیکه از صافی شورای نگهبان گذشته و مطیع و فرمانبردار حکومتﺍند . گذشته نشان داده است که اگر هم فردی معتقد به مصالح ملی به مجلس راه یابد با نخستین سخن مخالف و یا اقدام در جهت حمایت از مردم بشدت محکوم و مطرود میشود و مجلس جز وسیلهﺍی برای قانونی کردن خواستهﻫﺎی قدرتمداران حاکم نیست .

امروز حاکمیت جمهوری اسلامی از دیدگاه داخلی در شرایطی از نارسائیﻫﺎ و نابسامانیهای مدیریتی ، اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی بسر میبرد . سیاست سرکوب دانشجویان ، زنان ، کارگران ، فعالان سیاسی ، معلمان و سایر قشرهای مردم هر روز شدت بیشتری یافته و جو خفقانﺁور برای ایجاد رعب در جامعه روز بروز تشدید میشود . با وجود افزایش چشمﮔﻴﺮ درآمد نفت مردم ما کماکان با رکود اقتصادی ، تورم ، بیکاری و فساد مالی در تمامی عرصهﻫﺎ دست به گریبانند از لحاظ نگرش منطقهﺍی منافع حیاتی ما در دریای مازندران و خلیجﻓﺎرس با چالشﻫﺎی جدی روبروست برخورد انفعالی نظام با مسائل مورد بحث سبب گردیده که همسایهﺍی عهدنامهﻫﺎی 1921 و 1940 را به بوته تاریخ بسپارد . دیگری عهدنامه 1975 را زیر ﺳﺆال برد و بالاخره همسایه سوم تفاهمﻧﺎمه 1971 را مردود اعلام نماید . حاکمیت جمهوری اسلامی در سیاست بینﺍلمللی نیز بعلل مختلف میهن ما را در تنگنا و انزوا و تحریم اقتصادی قرار داده است و در چنین اوضاع و احوالی رژیم گرفتار بحرانﻫﺎی گوناگون درصدد است با برپائی انتخابات که به ماهیت غیر دموکراتیک و ناعادلانه آن به اختصار اشاره کردیم برای خود کسب مشروعیت نماید . جبهه ملی ایران شرکت در انتخاباتی را که رای دهنده اختیاری در انتخاب کردن ندارد و انتخاب شونده را نیز جز اطاعت محض اقدامی متصور نیست انتخاباتی مبتنی بر خواستهﻫﺎی مردم نمیداند و در آن شرکت نخواهد کرد .

 

ششم بهمن ماه 1386

تهران هیئت رهبری و هیئت اجرائیه جبهه ملی ایران

 

 

دسته‌ها
اعلاميه و بيانيه

درود بر غلامرضا تختی

درود بر غلامرضا تختی

هفدهم دیماه مصادف با سالروز درگذشت قهرمان فراموش نشدنی و پرآوازه ایران جهان پهلوان غلامرضا تختی است . آنچه از تختی اسطورهﺍﯼ فناناپذیر برای ملت ایران ساخت علاوه بر پیروزیهای درخشان ورزشی روحیه مردم گرائی و شخصیت آزاده او بود . او هیچگاه تسلیم صاحبان زر و زور نگردید و در کنار مردم و در صف میهن دوستان و آزادیخواهان باقی ماند . تختی پیره مصدق بزرگ ، عضو شورای مرکزی جبهه ملی ایران و مسئول سازمان ورزشکاران جبهه ملی ایران بود . ما یاد و خاطره او را گرامی میداریم و به روان پاکش درود میفرستیم .

هفدهم دیماه 1386 شورای مرکزی جبهه ملی ایران

ادیب برومند-دکتر مه لقا اردلان-بانو فرشید افشار-مهندس عباس امیرانتظام-دکتر داوود هرمیداس باوند-دکتر جهانشاه برومند-مهندس مرتضی بدیعی-عیسیﺧﺎن حاتمی-مهندس اسماعیل حاج قاسمعلی-دکتر پرویز دبیری-جمال درودی-حسین راضی-دکتر علی رشیدی-غلامرضا رحیم-مهندس کورش زعیم-دکتر خسرو سعیدی-حسن شهیدی-حسین شاﻩحسینی-دکتر عباسعلی صحافیان- مهندس حسین عزت زاده-سرلشگر بازنشسته ناصر فربد-اصغر فنیﭘﻮر-دکتر محسن فرشاد-دکتر باقر قدیری اصلی-حسن قدیانی-دکتر حسین موسویان-دکتر مهدی مویدزاده-هرمز ممیزی-منوچهر ملکﻗﺎسمی-پریچهر مبشری-دکتر علیﺍکبر نقیﭘﻮر-ابوالفضل نیماوری

دسته‌ها
اعلاميه و بيانيه

انفجار بمب در جایگاه نشست حزب مردم کشور پاکستان

یاد و نام بینظیر بوتو گرامی باد

 

سازمان زنان جبهه ملی ایران واقعه اسفناک انفجار بمب در جایگاه نشست حزب مردم کشور پاکستان و تیراندازی و ترور شخصیت بالا، بانوی ارجمند بینظیر بوتو را بشدت محکوم کرده و این عمل را بعنوان ترور صلح ، دموکراسی و آزادیخواهی تلقی مینماید بدینمنظور مراتب تسلیت خود را به مردم ، دولت و خانواده محترم آن زنده یاد اعلام میدارد . ﺿﻤﻨﺄ سازمان زنان باطلاع میرساند که ما ایرانیان بویژه بعلت پیوند میهنی با مادر آن روانشاد بیش از دیگران متاسف و اندوهگین هستیم و از این رو مراتب خشم و غم عمیق خود را از این ضایعه اندوهبار به جهانیان اعلام داشته و چنین حوادثی که موجب جریحهﺩﺍر شدن احساسات همه افراد پاکدل و آزادیخواه میباشد بشدت محکوم مینمائیم .

 

سازمان زنان جبهه ملی ایران

10/10/86

دسته‌ها
اعلاميه و بيانيه

مجوز باز نشر مطالب وب سایت جبهه ملی ایران

باز نشر همه ی مطالب مندرج در وب سایت رسمی جبهه ملی ایران در سایر وب سایتها و رسانه ها با ذکر منبع آزاد است.

Publishing All The Contents of This Website In Other Sites and Other Media By Naming The Source, Free and Legal