دسته‌ها
اعلاميه و بيانيه

اقدام تروریستی علیه مرزبانان ایران

به نام خداوند جان و خرد

                              از خـون جــوانــان وطـن لالــه دمیــده                  ازمــاتم سرو قــدشان ســرو خمیده

                                درسایه ی گل ، بلبل از این غصه خزیده                   گل نیز چومن درغمشان جامه دریده

درآبان سال 92 ، در اقدامی تروریستی ، ده تن از مرزبانان ایران در مرزهای استان سیستان و بلوچستان با کشور پاکستان ، به گونه ای غیر انسانی ، به شهادت رسیدند ، که حادثه ای بس دردناک بود و ملت ایران را عزادار ساخت . در چنین شرایطی باید با نگاهی کارشناسانه و علت جویانه مساله مورد بررسی و واکاوی علمی قرار می گرفت ، که چه عواملی ، علل و شرایطی منجر به این فاجعه انسانی گردیده است، تا اقدام های پیشگیرانه صورت گیرد و صد البته باید که شناسایی افراد وجربان هایی که این حادثه را آفریدند ، تا حصول نتیجه دنبال می شد. اما متاسفانه آن چه از تریبون های حاکمیت و رسانه های آن انعکاس یافت ، خبر اجرای عجولانه حکم اعدام شانزده نفردر زندان زاهدان بود ، که بنا به گفته ی دادستان وقت آن شهر ، در مراجع عالی قضایی حکم اعدامشان تایید شده ، اما به دلایلی اجرای حکم به تعویق افتاده بود ، آن چه باعث شگفت زدگی گردید آن بود که اگر دلایلی برای تعویق حکم بوده است ، چرا در این برهه ی حساس حکم اجرا می گردد و بر التهاب و تنش جامعه می افزاید و این فرصت را به تبلیغات و رسانه های مغرض می دهد ، که آن را تلافی جویانه تفسیرکنند ، امری که هم از جهت اخلاق انسانی و هم از جهت حقوقی غیر قابل توجیه و مذموم می باشد . اگر این اقدام عجولانه ، مساله ای مجزاست ، این تقارن زمانی با چه منطقی قابل توجیه است؟ جز آن که افکار عمومی جهانی و حقوق بشری جریحه دار گردند و گروه ها ی تروریستی آن منطقه ابزاری برای توجیه خشونت و رفتار های غیر انسانی خود بیابند.

کوتاه زمانی پس از این اعدام ها شاهد ترور و بعدتر درهجدهم بهمن ماه 92 شاهد به اسارت در آمدن پنج مرزبان شریف ایران بودیم .

دلاورمردان مرزبان ایران زمین و نیروهای نظامی و انتظامی غیورمیهن دوستانی هستند که برای حفظ کیان ملی در سخت ترین شرایط زندگانی به پیشواز مخاطره ها می روند و نقد جان خویش را هزینه مسولیت خطیر ملی خود می کنند وآنان فرزندان و جگر گوشه های این ملت و این آب و خاکند و وظیفه مسولان بلند پایه ی مملکت که تمام ثروت و قدرت کشور را در دست دارند آن است که برای حفظ جان آنان از هیچ اقدامی فروگذار نکنند.

چگونه است که پنج مرزبان با حداقل امکانات در بیابان رها می شوند و گرفتار تروریست های ددمنش می گردند؟ چرا دستگاه سیاست خارجه اجازه می دهد، که کشوری با سابقه کمتر از هفتاد سال که در گذر تاریخ هم بسته ایران وهند بوده امروزه لانه ی تروریست ها و تهدیدگران این مرز و بوم گردد بی آن که خود را پاسخگو ببیند البته نباید ازیاد برد، برخی از کشورهای منطقه نظیرعربستان و امارت متحده عربی که تغذیه کننده و پشتیبان ارزشی – اقتصادی این گونه کشورها هستند، بی شک از این فضای نا امن بهره می برند واز چنین حرکت هایی استفاده ابزاری می کنند.

آیا نباید برای پژوهش های علمی و کارشناسانه در راستای علت جویی این بحران بودجه ای تخصیص یابد و اقدام پیشگیرانه جهت رفاه ، امنیت تامین اجتماعی باشندگان هم میهن خطه ی گران قدر سیستان بلوچستان – سرزمین رستم و یعقوب لیث – انجام گیرد؟

جبهه ملی ایران ضمن عرض تسلیت به خانواده ارجمند شهید جمشید دانایی فر و نیز ملت ایران این عمل ننگین تروریستی را محکوم کرده گوشزد می کند که با رویکردی مدبرانه و درعین حال قاطعانه باید پاکستان موظف به پاسخگویی گردد و زمینه ی آزادی چهار مرزبان دیگر را فراهم آورد. هم چنین تشکیل کارگروه های تخصصی متشکل از متخصصان میهن دوست و فرهیخته و دانش‌ورز و آگاه به مساله در جایگاه های کلان تصمیم گیری بسیار ضروری است تا راه کار های برون شد از بحران امنیت در این استان به گونه ای علمی و کارشناسانه مورد بررسی و واکاوی قرار گرفته برنامه اجرایی شدن این راه کارها هرچه سریعتر ارایه و پیگیری شوند باشد که ملت بزرگ ایران دیگر سوگوار فرزندان پاک نهاد خود که سرمایه های انسانی این کشورند، نگردد.

جبهه ملی ایران

فروردین 93 خورشیدی تهران

 

دسته‌ها
اعلاميه و بيانيه

روز فرخنده ملی شدن نفت و جشن نوروز باستانی گرامی باد

روزفرخنده ملی شدن نفت وجشن نوروزباستانی گرامی باد

به نام خداوند جان وخرد

دردوره حکومت قاجاریه،دولت های روس وانگلیس درایران مداخلات رقابت آمیزداشتندوآنچه درتوانشان بودبادسیسه ها وحیلت های گوناگون ازپیشرفت کشورماپیشگیری میکردند.ودرچنین زمینه ای ازرقابت هابودکه درسال1901 میلادی ویلیام نکس دارسی انگلیسی امتیازکاوش واستخراج وفروش نفت رادرسراسر ایران به غیرازاستان های شمالی یعنی آذربایجان،گیلان،مازندران،گرگان وخراسان برای مدت60 سال ازمظفرالدین شاه دریافت نمود تا سرانجام در سال 1907 دولتین روس وانگلیس بیشرمانه ایران را ازشمال وجنوب به دومنطقه نفوذبین خودتقسیم کردند.

پس ازاعطای امتیازازطرف مظفرالدین شاه به دارسی تاتمدیدشدن مزورانه قراردادتوسط رضاشاه باانگلیس هابرای مدت 60 سال که درسال1312خورشیدی صورت گرفت، یک کمپانی استعماری درکشورمابه وجودآمدکه پایگاه نفوذ انگلستان درایران بود که نه تنهاسهم ناچیزایران ازعوایدنفت رابرخلاف قراردادبه درستی نمی پرداخت بلکه درتمام امور سیاسی واداری کشورهم مداخله می کرد ودر عزل ونصب های مهم میهن ما اعمال نفوذ می نمود.

درسال1328 هنگام وزارت دارائی عباسقلی گلشائیان، ایران ازلحاظ مالی گرفتارتنگناهایی بودکه تامین هزینه های دولتی رابادشواریهای فراوان روبرو نمود.به این جهت دولت وقت باانگلیس ها وارد مذاکره شدکه شرکت تجدیدنظری در بالابردن سهم ایران ازدرآمدنفت بنماید.انگلستان یکی از دولتمردان خودبه نام «گس»رابه ایران فرستادوبا گلشائیان برای این موضوع چندجلسه به گفتگو و مذاکره نشستندتا آن که این شخص عوایدایران را از16درصدبه 18درصد افزایش دادوباوجودچک وچانه زدنهای بسیار گلشائیان سرانجام «گس»گفت که یک پنس هم اضافه ترنخواهیم دادوبه این ترتیب لایحه ای به نام لایحه گس-گلشائیان تنظیم گردیدکه انگلیس ها فوق العاده مشتاق تصویب آن درمجلس شورابودند،زیرا درآن صورت با توجه به تمدید قرارداد1312 فقط 18درصدازعوایدنفت رابه ایران میدادند.این لایحه را هواداران انگلیس در دوره پانزدهم مجلس مقارن با روزهای آخرمدت مجلس برای تصویب به بحث گذاشتندکه مذاکره وانتقاددرپیرامون آن تاآخرعمرمجلس به درازا کشیدوتصویب نشدوبه مجلس آینده احاله گردید.در دوره شانزدهم بایستی نسبت به این لایحه ازجهت ردیاقبول اقدامی صورت میگرفت واین همان دوره ای ازمجلس است که درجریان انتخابات آن جبهه ملی ایران تشکیل شده وبامبارزات سرسختانه جبهه ملی،هشت نفرازاعضای این جبهه ازجمله دکترمحمدمصدق توانستندبه مجلس راه یابند.درمجلس خوشبختانه کمسیونی به ریاست دکترمصدق برای تصمیم گیری درباره این لایحه انتخاب گردیدو در آن17 نفرازفراکسیونهای مختلف وپنج نفرازفراکسیون نهضت ملی شرکت یافتند.در روزطرح لایحه الحاقی گس-گلشائیان،دکترمصدق دراطاق تشکیل کمسیون راقفل کردکه کسی برای اخذ تکلیف ازآن جابیرون نرود وباپیگیری وذکردلایل محکم از زیان های این لایحه،باوجودمخالفت های شدیدبرخی از اعضاء سرانجام لغووبطلان آنراازتصویب کمسیون گذرانیدوبه جای آن قانون ملی شدن صنعت نفت راکه درشورای مرکزی جبهه ملی پیشنهادشده بودوملت ایران باتجمعات خودپیوسته ازآن حمایت می کردندبه تصویب کمسیون رسانید.مجلس شوراهم زیرتاثیراحساسات عمومی به آن رای دادوبه این ترتیب یکی ازبزرگترین آرزوهای ملت به کرسی تحقق نشست.این قانون درتاریخ29 اسفند1329 درمجلس سناهم تصویب شدواین روزبه نام روزملی شدن صنعت نفت به ثبت رسید.پس ازآن برای اجرای قانون ملی شدن نفت به دکترمصدق پیشنهاد زمامداری شدواوبرخلاف انتظار حریفان پذیرفت به شرط آنکه لایحه نه ماده ای مربوط به اجرای این قانون رامجلس تصویب کند.این کار انجام شدو دکترمصدق دردومین ماه زمامداری خود در روز29 خرداد1330 اقدام به خلع یدازشرکت استعماری نفت جنوب نمود وپس از رفع موانع فراوان مخازن سرشارنفت راازچنگ انگلیس ها بیرون کشیدوبه صاحبان اصلی آن باز گردانید.

این اقدام بزرگ هم ازلحاظ سیاسی وهم ازجهت اقتصادی برای ایران یک خدمت بزرگ حیاتی بودکه درتاریخ این کشور باسطورزرین به جای خواهدماند.اماهزاران دریغ وافسوس که حاکمیت جمهوری اسلامی اکنون به جای تکریم و احترام به دکترمحمدمصدق ،درسالروز درگذشت این قهرمان ملی، در آرامگاه اورا به روی مردم حق شناس ایران میبندد.

به هر روی روزبیست ونهم اسفندروز جشن تاریخی بزرگی است که تقارنش باجشن ملی نوروز موجب دو شادباش برای مردم ایران است وجبهه ملی باسرافرازی وشادمندی بسیاراین دوجشن را صمیمانه به هم میهنان عزیز تبریک میگویدو سلامت وبهروزی همگان را ازدرگاه خداوند بی همتا آرزو میکند.

تــهران – جــبهه مـــلی ایـــران

29 اسفند 1392

 

دسته‌ها
اعلاميه و بيانيه

پیشگیری ورود به احمدآباد

به نام خداوند جان وخرد

پیشگیری ورود به احمدآباد

برهمگان روشن است که درمذهب ماشیعیان حضوردرآرامگاه رفتگان وخواندن فاتحه وگذاشتن گل به روی مزارآنان کاری مستحب ومقرون به ثواب است واین عمل درباره متوفای موردعلاقه چه ازنظرخویشاوندی ودوستی یاازجهت ارادت ویژه درظرف یکسال تکرارشدنی است.حالااگرشخصی که به ابدیت پیوسته،کسی باشدکه بزرگترین خدمت رابه کشور وهموطنان خودکرده ،حضوردرآرامگاه وی وادای احترام نسبت به اویکبار درظرف سال نه تنهامستحب موکدبلکه ازلحاظ وظیفه ملی میتواندواجب شمرده شود.اکنون بحث ما دراین است که چندسال متوالی است که افرادی ازمردم این کشوراجازه ندارندبه احمدآبادبروند وباحضور درآرامگاه زنده یاد دکترمحمدمصدق فاتحه ای برای روح پرفتوح وی بخوانند.آیا این ممانعت برای چیست؟ آیا حکومت بیمی از این کاردارد؟ چراحکومتی که خودرامستقربرمسندزمامداری میداندوبراستحکام آن پامی فشاردازاین موضوع واهمه دارد؟ آیاحکومت چنان ضعفی درخودمی بیندکه ازگردآمدن عده معدودی ازافرادحق شناس دراحمدآبادآن هم برای ایفای یک وظیفه ملی احساس خطرکرده،هراسناک میشودوازرفتن به آنجا ممانعت به عمل می آورد؟ اگرحکومت این اندازه دچارضعف است که ازحفظ امنیت احمدآبادباحضورافرادی معتقدوفرهیخته عاجزاست چرابرای تقویت بنیه امنیتی خوداقدام نمی کند؟

ازین گذشته چراحکومتی که ازدلارهای نفتی هزینه های فوق العاده خودراتامین وبه کشورهای دیگرنیزازهمین مجرا حاتم بخشی های کلان میکندوتاکنون بیش از1250میلیارددلارازین مخازن زیرزمینی بهره مندشده است نسبت به احیاءکننده این ثروت ملی وبیرون آورنده آن ازچنگ پرزورسیاست استعماری حق ناشناسی می کند؟ مگراین دست اندرکاران حکومت نمی دانندکه پیش ازملی شدن صنعت نفت بوسیله شجاعت وپایداری دکترمصدق ،کشورایران به فقر وناداری روزگارمیگذرانیدودربسیاری ازکارهای اساسی ازجمله سازمان برنامه کمیتش لنگ بود؟آیاتا این حدمیتوان ناآگاه بودکه انگلیس هاچه اندازه کوشیدندکه لایحه گس-گلشائیان رادرمجلس شورابه تصویب برسانندوبرحسب تمدید 60 ساله قراردادنفت درزمان رضاشاه تاسال 1372فقط18سهم ازعوائدشرکت نفت رابه ایران بدهند؟آیاآن کس که هنگام ریاست کمیسیون نفت درمجلس شورای ملی باسماجت واقامه دلیل وسرسختی،بطلان این قراردادالحاقی رابه تصویب اعضای کمیسیون رسانیدوقانون ملی شدن صنعت نفت رابه جای آن درهمین کمیسیون بامخالفت هاوجاروجنجال ها ازتصویب همین کمیسیون گذرانیدکسی غیراز دکترمحمدمصدق بود؟حال آیاوظیفه حکومت این است که به جای حقگزاری وبزرگداشت ازین مردشریف و وطنخواه،چنانکه رسم ملت های بیدار وکشورهای متمدن جهانی در تجلیل ازخدمتگزاران ملی خوداست،ازحضورمردم درآرامگاه مصدق جلوگیری به عمل آورد؟

این اقدامات حق ناشناسانه درتواریخ ثبت وضبط خواهدشدونسل های آینده به داوری خواهندنشست که درین عصر،به ترقی خواهی وپیشرفت کشوروملت ایران دلبستگی وجودنداشته وباچنین کاری خواسته اندبگوینداین عاقبت وطن گرائی است. بسیارجای شگفتی است که گردانندگان دستگاه حکومت که کودتای28مرداد راسرآغازواپس ماندگی وبدبختی ملت ایران میدانندوازین بابت آمریکائیان راکه درین فاجعه شرکت داشته اندشماتت میکنند به چه جهت نسبت به گرامیداشت مصدق که این ناروایی ها وماجراها بر سراورفته است،مخالفت مینمایند.خدایازین معماپرده بردار.

درپایان ازخداوندباری تعالی خواستارم که توفیق فراگیری اخلاق حسنه ازآن جمله قدردانی وسپاسمندی نسبت به خدمتگزاران فداکارملت رابه همه ما عطا فرماید.

 تـهران -17 اسفند1392 – ادیـب بـرومــنـد

دسته‌ها
اعلاميه و بيانيه

چهل وهفتمین سالکرد درگذشت دکترمصدق

چهل وهفتمین سالکرد درگذشت دکترمصدق

بازهم چهاردهم اسفند، سالروز درگذشت مرد بزرگ تاریخ ايران و بنيانگذار جبهه ملي دكتر محمد مصدق فرا رسيد. او در روز چهاردهم اسفند 1345 در زماني كه سيزده سال از زنداني بودن او پس از كودتاي ننگين 28 مرداد 1332 ، گذشته بود چشم از جهان فروبست و نامي نيك و اسطوره‌اي فناناپذير از خود بجاي گذاشت. در يك قرن اخير از حيات سياسي و اجتماعي مردم ايران صدها وكيل و وزير و نخست‌وزير و پادشاه و رهبر سياسي در صحنه سياسي اين كشور ظهور يافته و ايفاي نقش نموده‌اند ولي هيچيك نتوانستند جايگاه ملي و مردمي دكتر مصدق را در ايران و جهان كسب كنند و خورشيد فروزان شخصيت بي‌نظير مصدق همه و همه را تحت‌الشعاع خود قرار داد.علت این سربلندی کم نظیرتاریخی دکترمصدق راباید درعملکرد وصفات وعقاید او جستجونمودکه اهم آنها ازاین قرار است:

1-    مصدق به «آزادي» عميقاً باور داشت و آزادي را راه اصلي براي سعادت و خوشبختي ملت ايران مي‌دانست. اولين بخش‌نامه او در مقام نخست‌وزيري عمق اعتقاد او به آزادي بيان و آزادي مطبوعات را نشان مي‌دهد. تاكيد او بر آزادي احزاب و اجتماعات در طول زندگي سياسي‌اش هميشه و همه‌جا به چشم مي‌خورد.

2-    مصدق به «استقلال» به منزله محور اصلي اعتلا و پيشرفت ايران مي‌نگريست و معتقد بود كه تا بيگانگان در اين كشور نفوذ دارند جز غارت منابع و ثروت‌هاي ملي و تحميل حاكميت‌هاي ديكتاتوري و فاسد چيزي نصيب ملت ايران نخواهد گرديد. به همين جهت در سراسر عمر با عوامل نفوذي و مزدور بيگانه و با استبداد و ديكتاتوري در ستيز بود.

3-    مصدق به «عدالت اجتماعي» به مثابه عامل اصلي شكوفايي و بقاي كشور باور داشت و در هر فرصتي از حقوق كارگران و كشاورزان و قشرهاي ضعيف جامعه حمايت مي‌كرد و از ياد نمي‌رود كه تاسيس «سازمان تامين اجتماعي» در ايران تنها يكي از اقدامات او در اين راستا است.

4-    مصدق رهبري راستگو و پاي‌بند به وعده‌ها و اظهارات خود بود. او هرگز به مردم دروغ نگفت و هرگز در صدد فريب مردم برنيامد.

5-    مصدق شخصيتي پاكدامن و درستكار بود و در تمام زندگي سياسي‌اش و در تمام مقامات و مناصبي كه كسب نمود، در حوزه مديريت خود اجازه هيچگونه سوء استفاده و تجاوز به اموال عمومي را به احدي نداد.

6-    مصدق به شايسته‌سالاري اعتقاد داشت. نگاهي به فهرست همكاران و مشاوران او در دوران نخست‌وزيري نشان مي‌دهد كه او در هر رشته، برجسته‌ترين استادان و كارآمدترين متخصصين و شخصيت‌هاي مبرز در آن رشته را به همكاري فرا مي‌خواند.

7-    مصدق ساده زيستي و زندگي همانند اكثريت مردم را انتخاب كرد. او با اينكه در خانواده اشرافي متولد شده بود به وابستگي‌هاي خانوادگي پشت كرد و در سلك مردم و همانند آنها زندگي نمود.

8-    مصدق بر سر حفظ منافع ملي چون كوه استوار و مقاوم بود و روي مواضعي كه در ارتباط با منافع ملي بود تا پاي جان ايستادگي داشت. برخورد او با قدرت‌هاي استعماري در نهضت ملي كردن نفت و مقاومت او در مقابل كودتاي 25 مرداد و 28 مرداد 32 گواه بر اين مدعاست.

جبهه ملي ايران درچهل وهفتمين سالگرددرگذشت دكتر مصدق، اين مردبزرگ تاريخ ايران به هموطنان عزيز تاكيد مي‌نمايدكه درشرايط حساس كنوني كشورجز مطالبه حقوق ملي وآزادي‌ها و حفظ استقلال يعني حفظ منافع ملي درمقابل منافع دیگران وبرقراری عدالت اجتماعی وتوزیع عادلانه ثروت وبطورقطع به جزراه مصدق راه دیگری درمقابل ما

نيست.                                                                     تهـران – جبــهه مـــلی ایــران

14 اسفند 1392

 

دسته‌ها
اعلاميه و بيانيه

درگذشت دکترمهدی مویدزاده

بازگشت همه به سوی اوست

باکمال تاسف واندوه فراوان درگذشت آقای دکترمهدی مویدزاده عضوشورای مرکزی وهیئت اجرائیه جبهه ملی ایران را به اطلاع یاران وهمفکران وهمه ملت حق شناس ایران میرسانیم.اواز چهره های درخشان نهضت ملی ایران ودرهمه عمر پوینده راه مصدق بزرگ بود. مجلس ترحیم آن زنده نام در روزچهارشنبه هفتم اسفندماه 92 ازساعت30/18 تاساعت 20 درمسجدجامع شهرک غرب واقع درمقابل مجتمع میلادنور برگزار خواهدشد.

ادیب برومند-دکترلقااردلان-بانوفرشیدافشار-مهندس عباس امیرانتظام-فرهادامیرابراهیمی-مهندس حسین شاه اویسی-فرهاداعرابی –دکترحسین اعرابی-دکترسعیدآل آقا-مهندس فریدون آقاسی –دکترمحمدابوالحسنی-دکترمحمودامامی-مصطفی آجودانی-عارف ایرانی –عبدالله ازدوجینی-مهندس نیماآجودانی-پرفسورحسن امین-مهندس محمداویسی-دکترجهانگیرایران پور-مهندس مهران بختیاری-دکترهرمیداس باوند-مهندس مرتضی بدیعی-دکترجهانشاه برومند-فرهادبیشه ای-اکبربهشتی-محمدبسته نگار-دکتربهروزبرومند-محمدبهمنی قاجار-دکتراحمدبهنیا-بیژن جانفشان-دکترپرویزتمامی-دکترنصرالله جمشیدی-مهندس سمیراجمشیدی-فرشته خاکی پور-مهندس هوشنگ خیراندیش-علیرضاخیاط زاده-دکترمنوچهرخلیل زاده مقدم-فرزادخرمشاهی-عیسی خان حاتمی-دکترعلی حاج قاسمعلی –مهندس هوتن دولتی-جمال درودی-فریبادرودی-دکترعلی رشیدی-حسین ریاحی-مهندس آرش رحمانی-دکترفاطمه رحمانی-مهندس کورش زعیم-محسن زمانی-مرتضی زندی-حسین سکاکی-خسروسیف-دکترشاهین سپنتا-حسین شاه حسینی- امیرشیخ الاسلامی – جواد شرف الدین-یوسف صحفی-دکترسیاوش صحت-مسعودصفاریان-مهندس مجیدضیائی-عباس طاهری-رضاظریفیان-احمدعسگری راد- عباس عابدی-مهندس حسین عزت زاده-احسان عزت پور-پیمان عارف-اکبرغضنفری-سالارغضنفری-ابراهیم فیروزآبادی-منوچهرفاضل- دکترابوالقاسم فروزان-خلیل فردوسی-اکبرفهیمی-اصغرفنی پور-سرلشگربازنشسته ناصرفربد-دکترمحسن فرشاد-محمودفیض پور-اسماعیل فراهانی-لطف الله قهاری-علی قادری-دکترباقرقدیری اصلی-حسن قدیانی-جعفرکسمائی-ناصرکمیلیان-فریدکسروی- قاسم کیازند-مهندس علی اصغرگل سرخی-دکتررضاگل نراقی-دکترحسین موسویان-منوچهرملک قاسمی-پریچهرمبشری-هرمزممیزی-ابراهیم منتصری-پرفسورصادق مسرت-ضیاءمصباح-جمشیدمیرعمادی-دکترپوریامطهری-دکتربیژن ملک احمدی-مهندس بابک موسوی-فرزین مخبر-عباس میرخانی-رشیدمظفری سردشتی-مهندس علی محمدی-محمدملک خانی-دکترعلی موسوی-دکترحسین مجتهدی- دکترآذین موحد-دکترمرتضی مصفا-مهندس بهرام نمازی-ابوالفضل نیماوری-داریوش نیماوری-میثم نظمی-دکترمجتبی نیک نژاد-حمیدرضاهمایونی –دکترجمشیدوحیدا-مهرگان وثوق-دکترشکرالله یوسفی–مهندس حبیب یکتا

دسته‌ها
اعلاميه و بيانيه

تسلیت به مناسبت درگذشت دکتر مهدی مویدزاده

تسلیت به مناسبت درگذشت دکتر مهدی مویدزاده

با کمال تاثر و تاسف درگذشت همرزم گرامی دکتر مهدی مویدزاده عضو هیئت اجرائیه و شورای مرکزی جبهه ملی ایران که از بدو تاسیس این سازمان توسط دکتر محمد مصدق تا آخرین روزهای حیاتش برای آزادی و استقلال ایران کوشا بوده است را به خانواده ایشان و اعضا و هواداران جبهه ملی ایران تسلیت میگوئیم.

بهروز آذرنوش، حامد ابراهیمی، ابوتراب ابوترابی، بابک اجلالی، داریوش احمدی،مهران ادیب، سعادت اخوی، ابوالفضل اردوخانی، كامبيز اسپاه انگيزى، حسین اسدی، دکتر بیژن افتخاری، کورش افطسی، دکتر محمد اقتداری، امیررضا امیربختیار، بهزاد امیری، مجيد اينانلو، مجید امینی، فرزین بستجانی، حسن بهگر، جلال بوستانی، دکتر بهروز بیات، حسن بیات، پروین پاکروان، محمد حسین جعفری، رضا جعفريان، محمود خادمی، سالار خسروی، اسفندیار خلف، هرمز خیلتاش، مهندس ناصر دارابی، الهام دانش، دکتر شیرین دخت دقیقیان، جمشید دلاور، مهندس مرتضی رحیمی، دکتر فضل اله روحانی، عارف رونما، عباس سالاروند، گیتی ساوجی، سهیلا ستاری، عباس سلیمی، علی اصغر سلیمی، رضا شاه حسینی، داود شهیدی، داریوش شیروانی، دکترعباس صارم اصلانی، حمید صدر، دکتر باقر صمصامی، حسین عابدیان، غلام عسگری، دکتر مهرداد عمادی، منوچهر فاضل، امیرحسین فتوحی، کاظم فخاران،روزبه فراهانی پور، ناهید فرهاد، سرهنگ حسین فروزین، پرستو فروهر، بهمن فرهبخش، عباس فیروزبخش، پروانه قائم مقام، کامبیز قائم مقام، دکتر محسن قائم مقام، ناصر کاخساز، دکتر مسعود کاظم زاده،کاظم کردوانی، دکتر عزیزاله کرملو، ناصر کرمی، محمد کسائی زاده، پروفسور ناصر کنعانی، حسن لباسچی، مهندس بهمن مبشری، ابراهیم مرادی، افشین مهرآسا، بهجت مهرآسا، دکتر محمدعلی مهرآسا، فریده مهمنش، دکتر همایون مهمنش، ایسان میران بیگ، محمود نکوروح، مهندس علی نوشین، مهندس دارا نیرویی، حسین وصال، هما همایون، منصور همدانی، فرشید یاسائی، دکتر موسی یحیی زاده، جعفر یگانه

5 اسفند 1392 برابر 24 فوریه 2014

 

 

 

دسته‌ها
اعلاميه و بيانيه

دکترمهدی مویدزاده عضو شورای مرکزی و هیئت اجرائیه جبهه ملی ایران درگذشت

تنها اوست که میماند

سال ها باید که تا یک سنگ اصلی زآفتاب                                           لعل گردد دربدخشان یاعقیق اندریمن

دکترمهدی مویدزاده عضو شورای مرکزی و هیئت اجرائیه جبهه ملی ایران درگذشت .اوکه اززمان تاسیس جبهه ملی توسط مصدق بزرگ تا امروز،به مدت بیش از شصت سال برای آزادی واستقلال واعتلای این مرزوبوم دراین سازمان تلاش کرده بود،صبحدم روزجمعه دوم اسفندماه92 به رحمت ایزدی پیوست. مراسم تشییع پیکر پاک او روز یکشنبه چهارم اسفند ساعت 5/8صبح ازمقابل بیمارستان مهر واقع درخیابان زرتشت برگزارخواهدشد.

تهران – روابط عمومی جبهه ملی ایران

2/12/1392

 

 

 

 

 

دسته‌ها
اعلاميه و بيانيه

سی و پنج سالگی انقلاب

سی وپنجسالگی انقلاب

سی وپنج سال ازعمر انقلاب ایران میگذرد.انقلابی که مردم این سرزمین با یک دنیاامید وآرزو به استقبال آن شتافته ودر راه تحقق یافتنش از جان ومال وتحمل انواع مشقت رخ برنتافتند.انقلابی که سالیان متمادی جزو آمال ملی بوده وهمه ی اصلاحگران وکسانی که آرزوی اعتلای ایران راداشتندچشم به فراز آمدن روزی دوخته بودندکه تمام سختی ها وعقده های پیچ درپیچ گرفتاری هاوبی سروسامانی ها وحکومت های خودکامه وفقر وبیعدالتی ونبودن آزادی گفتار ونوشتار، همه وهمه باسرپنجه انقلاب گشوده شود وروزگاری خوش برای مردم ایران چهره گشا گردد. ولی باکمال ناخشنودی وافسوس باید اعتراف کردوگفت « ای بسا آرزو که خاک شده » . دراین قضیه نه تنها آمال ملی تحقق نیافته بلکه کوهی از گرفتاری ها وبدبختی ها بر سر آنچه پیشتر بوده سوارگردیده است.

فهرستی از آنچه درنتیجه انقلاب بهره ملت گردیده عبارتست از:

1- ازهمان نخستین روزهای پیروزی انقلاب،انحصارطلبی یک گروه خاص،اتحاد وهمبستگی ملی راکه ازپیش از انقلاب شکل گرفته بودبرهم زد.وباطرح کردن مسئله خودی وغیرخودی جامعه رادچار انشقاق وچنددستگی نمود. واین انحصارطلبی هرروزسنگین ترشده وهمچنان ادامه دارد.حاکمیت برخاسته ازانقلاب حقوق وآزادی های ملت راکه ازاولین خواسته هاوشعارهای انقلاب بود وحتی درقانون اساسی جمهوری اسلامی نیز مکررا بدانها تاکیدشده یکسره بدست فراموشی سپرد.حاکمیت برقدرت نشسته تمام وسایل ارتباط جمعی رامنحصرا دراختیار خودگرفته وهرگاه اراده کندعده ای ازحقوق بگیران واعوان وانصارخودرابه خیابان می کشاندوخود رادارای پایگاه مردمی قلمداد میکند.ولی حتی یک روزاجازه تجمع وراه پیمائی به دگراندیشان ومنتقدان نداده است تاملت مظلوم ایران بتواندمکنونات قلبی خودراابرازنماید.

2- درماه های آغازین پیروزی انقلاب حمله به سفارت آمریکاوگروگان گیری کارمندان آن سفارت که تامدت 444روزبه درازاکشید،سازمان داده شد.که این رویداد نا متعارف علاوه براینکه خسارات مالی هنگفتی برگرده ملت ایران بارساخت، حیثیت واعتبارفرهنگی ایرانیان راکه درسراسرگیتی به انسانیت ومیهمان دوستی وجوانمردی شهره بودنددرانظارجهانیان بشدت مخدوش نمود.

3- تحمل یک جنگ خونین هشت ساله که باحسن تدبیردرخورپیشگیری بودولی برعکس با روش های اتخاذشده مانند گروگان گیری وجنگ قدرت بین سردمداران انقلاب،به صدام حسین جرات داد که باموافقت قدرت های بزرگ به ایران حمله کندوصدهاهزارنفرازمردم ایران رابه شهادت برساندوهزار میلیارد دلارخسارت به این کشورتحمیل کندودرشهرهای غربی ماخرابیهای فراوان ببار آوردوپس ازخاتمه جنگ هم هیچ غرامتی نپردازد.

4- بی ارزش شدن پول ایران که ازدلاری هفت تومان به دلاری سه هزارتومان رسیده است.

5- ضعیف شدن عقایدباطنی ملت نسبت به دین ومذهب.که برخی به کلی منکرموازین دینی واخلاقی گردیده اند.

6- بحران اقتصادی دامنه داروبالا رفتن تدریجی قیمت ها که پس ازتحریم هاتاب وتوان زندگی را از اکثریت مردم سلب کرده است وفقر وفساد وفحشا واعتیاد رابه سرحد کمال رسانده است.

7- حیف ومیل بیت المال به وسیله حاتم بخشی های داخلی وخارجی که به این ترتیب عوایدنفت به کارعمران وآبادی صرف نگردیده است.تنها در دوره 8ساله ریاست جمهوری پیشین 800 میلیارد دلار از این عوایدبه کشورسرازیرشده ومعلوم نیست کجا وچگونه مصرف گردیده است.

8- کشتارهای بی دلیل وبدون محاکمه که به وسیله خلخالی ها ولاجوردی ها صورت گرفته وازاحصای آن جزخداکسی راخبرنیست.ونیزقتل های زنجیره ای بی محاکمه درایران وخارج کشوربه نحودلبخواه وصرفا به عنوان مخالفان حکومت.

9- ثروت اندوزی های بی حساب وفسادهای مالی بی سابقه چندهزارمیلیاردی که ثمره بندوبست های جمعی ازدلالان استعمارورانت خوران ورشوه ستانان است.چنان که گویی صاحبان قدرت ونفوذ،این کشوررا خوان یغماساخته وارقام نجومی سوء استفاده آنها همه راحیرت زده ساخته است.

10- هزینه های بیجا وغیرلازم وصرفه جویی درموارد واجب وحیاتی ودرنتیجه بی عدالتی درصرف مخارج وبی بندوباری ودرهم ریختگی در ادارات ومراجع دولتی.

11- اتلاف مبالغ کلانی درچندسال برای حل قضیه ی هسته ای وبی نتیجه ماندن آن وسرانجام به ضرورت تن دردادن به قرارداد ژنو.

12- آزادنبودن احزاب وجمعیت های سیاسی قانونی وایجاد فضای امنیتی خاصه در8ساله ریاست جمهوری پیشین.

13- مخالفت آشتی ناپذیربا آمریکا وتحمل تحریم های کلان ازطرف او وهم پیمانانش وحتی سازمان ملل که ثمره ای جز زیانکاری وتحمیل رنج وزحمت برای ملت و واپس ماندن از کاروان پیشرفت وترقی نداشته است.

14- به زندان انداختن هرانتقاد کننده ای ازخرده گیری نسبت به کج اندیشی وکجرویهای حکومت به اتهام تبلیغ علیه جمهوری اسلامی وتشویش اذهان عمومی وشایعه پراکنی.که ازاین زندانی شدن هاوبه حصرافتادن هامقامات رده بالای قبلی نظام نیز درامان نبوده اند.

15-فراهم کردن زمینه برای خروج مغزهای متفکروتحصیل کردگان مبرز ومهاجرت افرادکارآمد وموثردرامور عمرانی و اقتصادی وصنایع وحرفه های گوناگون به سوی آمریکا وکانادا وکشورهای دیگر.که دراین رهگذر گسترده ترین مهاجرت ایرانیان درطول تاریخ اتفاق افتاده است.

این بودشمه ای ازدستاوردهای سی وپنجساله انقلاب که امیداست طی مراحل گذشته مقدمه ای باشدبرای احتراز از تکرار آنچه گذشته ومقدمه ای باشد برای سیرانقلاب درمسیر جبران خطاهای پیش وحرکت به سوی راههایی که منتهی به تحقق هدف های انقلاب وخوشبختی ملت ایران گردد.

تهـــران – جـــبهه ملـــی ایـــران

سی ام بهمن ماه1392تا

دسته‌ها
اعلاميه و بيانيه

بیانیه جبهه ملی ایران

بیانیه جبهه ملی ایران

به نام خداوند جان وخرد

هموطنان ، درشرایطی که جامعه امروزی ما با تنگناها و بن بست های اقتصادی وآسیب های روزافزون اجتماعی ناشی از آن مواجه است و همه ی این مشکلات زائیده فرایند نافرجام یک دوره هشت ساله حاکی ازسوء مدیریت داخلی ازیک سو ونارسایی درسیاست خارجی مبتنی برمشی تهاجمی وتنش زایی همراه باسیاست نگرش به شرق ازسوی دیگر میباشد که درنتیجه تحریم های اقتصادی سنگین وانزوای سیاسی رادرپی داشته وملت ایران راباگرفتاری های بسیارروبرو نموده است .درچنین وضعیتی تجدیدنظردر روال گذشته به ویژه درسیاست خارجی امری ضروری واجتناب ناپذیربوده است . به همین جهت دولت کنونی برای برون رفت ازبن بست های موجود برآن شده است تا بمنظوراجابت خواست ها ودرخواست های جامعه جهانی،سیاست خارجی مبتنی برتنش زدایی وگفتگوهای سازنده رادرپیش گیرد که اولین طلیعه آن گفتگو با دولت های 5+1 به عنوان نمایندگان جامعه بین المللی تا حدودی قرین موفقیت بوده است. بدیهی است موفقیت های نسبی اولیه برای اینکه درمذاکرات پیچیده بعدی به نتایج نهایی قابل قبول برسدنیازمند برخی تعدیلات لازم درعرصه امورداخلی کشوربه ویژه ایجاد فضای بازسیاسی واجتماعی می باشد.

بی شک اولین اقدام دراین رابطه آزادی زندانیان سیاسی وعقیدتی می باشد.بخصوص بایددر نظرداشت که قطعنامه دردست رسیدگی کنگره آمریکا ناظربه تحریم های جدید که اکنون به حال تعلیق نگهداشته شده است،رفع تحریم های مندرج درآن رامنوط به رعایت حقوق بشر وغیره کرده است. دریغا که دراین رابطه نه تنها تصمیمات اساسی درنظرگرفته نشده،بلکه درجهت تشدیدسرکوب نیزگام هایی برداشته شده است.ازجمله بازداشت مجدد دکترعلی رشیدی استاد،محقق ومتخصص اموراقتصادی ومالی میباشدکه درروزهای اخیرصورت گرفته است.اوشخصیتی است که سالهادرکار اموراقتصادی ومالی کشوربوده است وهمواره برآن بوده که نه تنها با دلائل مبتنی براعداد وارقام وجداول علمی نارسائیهای موجود را گوش زد نمایدبلکه راه حل های این مسائل را نیزارائه نموده است.نکته درخورتوجه آنکه هر آنچه دکتررشیدی در باره نارسائیها ونابسامانیهای اقتصادی ومالی براساس دلائل علمی توضیح داده،اینک مقامات مربوطه دولت جدیدباصدای انتقادی بس رسا اعلام می دارند.

جبهه ملی ایران انتظاردارد دراین بزنگاه تاریخی خطیرودرعین حال نگران کننده مسئولان کشور دراخذتصمیمات، مصالح ومنافع حیاتی مملکت رافراتراز منافع جناحی مدنظر قرارداده وسیاست تعدیل داخلی یعنی آزادی زندانیان سیاسی وعقیدتی بعنوان گام نخستین دراین راستا برداشته شود.باشد که درایت وکیاست رهنما ورهنمون ما در این برهه خطیر از تاریخ کشورمان قرارگیرد.

هیئت رهبری جبهه ملی ایران : ادیب برومند – دکترهرمیداس باوند – سرلشگربازنشسته ناصرفربد

مشاورین هیئت رهبری : مهندس عباس امیرانتظام – حسین شاه حسینی

7/11/1392

دسته‌ها
اعلاميه و بيانيه

شصت سال پس از کودتا

شصت سال پس از کودتا

اکنون که شصت سال از کودتای 28 مرداد1332 سپری شده وما بر بلندای برج زمان ایستاده وبه گذشته ای که زیرپای ماست نظر می افکنیم،خیلی بهتر ازپیش و روشن تر ازقبل میتوانیم به عمق فاجعه کودتای28مرداد واثرات منفی ومخربی که آن کودتا بر میهنمان ایران و منطقه خاورمیانه وحتی برصلح وامنیت جهانی برجای گذاشته پی ببریم.

امروزکه ده ها جلد کتاب خاطرات عوامل اجرائی کودتا وهزاران مقاله از طرف پژوهشگران تاریخ وسیاست مداران وجامعه شناسان منتشرگردیده وصدها برگ اسناد محرمانه سی ساله مربوط به کودتا از سوی سازمان های اطلاعاتی انگلیس وآمریکا افشا گردیده واسرار آن از پرده بیرون افتاده است ، معلوم گردیده که چه توطئه خائنانه ای علیه منافع وحاکمیت ملی ایران واستقلال وآزادی این کشورصورت گرفته است . امروز عذر خواهی رسمی خانم مادلین آلبرایت وزیرخارجه اسبق آمریکا از ملت ایران به جهت دخالت آن کشور در کودتای 28مرداد به استحضارمردم جهان رسیده است . پیش از کودتا درایران دولت ملی دکترمحمدمصدق طی مبارزه ای دشوار و نفس گیر،دست دولت استعمارگر انگلیس راکه سال ها منابع نفت این کشور را به ثمن بخس به یغما میبرد وچون دولتی پنهان تمام شئون این مملکت را زیر سلطه خود داشت ازاین کشور کوتاه کرد وراه غارت ثروت های ملی ودخالت های سیاسی انگلیس را مسدود نمود. دولت ملی با رعایت قانون واحترام به حقوق ملت   ، آزادی های اساسی مردم مانند آزادی احزاب ،آزادی مطبوعات ، آزادی اجتماعات وآزادی انتخابات را در معرض دید همگان قرارداد. دولت ملی با اتخاذ سیاست های اقتصادی خردمندانه ، توانست تنهادوران دوسال وچهارماهه ای را درطول یک قرن اخیربه منصه ظهوربرساندکه بیلان اقتصادی این کشورحتی بدون فروش نفت مثبت گردیده است. دولت ملی با ملی کردن شیلات،حقوق ملت ایران را از اتحاد جماهیرشوروی بازستاند.آن دولت با اجرای برنامه هائی مانندتاسیس سازمان تامین اجتماعی، لوله کشی آب تهران،ساختن مدارس متعدد ازمحل اختصاص پنج درصداز عواید شهرداری ها برای رفع نیازهای آموزشی وده ها اقدام مفید دیگرگام های بلندی در راه اعتلا وشکوفائی این مرز و بوم برداشت. آن دولت درستکار وپاک دامن نشان داد که برای عظمت ایران وسعادت ورفاه ملت ایران می اندیشدوقدم برمیدارد. در آن دوران ایران به شکل الگوئی از کشوری دارای استقلال واقعی و دموکراسی حقیقی وصاحب حاکمیت ملی درآمده بودکه تمام کشورهای منطقه وحتی تمام کشورهای جهان سوم در سراسر دنیا بدان چشم دوخته بودند. واین همان چیزی بود که برای غارتگران جهانی قابل تحمل نبودوحتی برای سوسیال امپریالیسم شوروی نیز نمونه ای نامطلوب بودو آن را درمقابل اهداف وشعارهای انترناسیونالیستی خودتلقی میکردولذا همگی مصمم شدند تا این ویترین آزادی واستقلال وپیشرفت را در هم بشکنند.

سرهنگ وودهاوس کارمندبلندپایه اینتلجنت سرویس انگلیس مامورطراحی نقشه کودتاگردید.سناریوی عملیات «چکمه» توسط اوتنظیم گردیده وبه آمریکا برده شد. برادران دالس که یکی در راس سازمان « سیا » ودیگری وزیر امورخارجه بود،آن را تصویب کردند وسپس ژنرال آیزنهاور رئیس جمهوری آمریکا بر آن مهرتایید نهاده و اجرای آن را دستور داد. کرمیت روزولت رئیس شعبه خاورمیانه ای سیا به فرماندهی عملیات برگزیده شد. ژنرال شوارتسکف در اروپا با اشرف پهلوی خواهرشاه ملاقات نموده واورا مخفیانه روانه ایران کرد که شاه را دقیقا درجریان برنامه ها قراردهد. چمدان های دلار برای تامین مالی کودتا واجیرکردن مزدوران به طرف ایران سرازیر شد.پادشاه کشور دست اتحاد در دست عوامل سیا و اینتلجنت سرویس گذاشت وگوش به رادیو بی بی سی سپرد تا رمزشروع عملیات را در نیمه شب از آن رادیو بشنود واطمینان خاطرپیدا نماید. سایر عوامل داخلی انگلیس و آمریکا مانند برادران رشیدیان، برخی نظامیان وطن فروش مثل فضل الله ذاهدی،نعمت الله نصیری وتیمور بختیار با نیروهائی که تحت امرداشتند،چاقوکشان حرفه ای به سرکردگی عناصری چون طیب حاج رضائی،حسین رمضان یخی ودارودسته شعبان جعفری همراه فواحش فسادخانه معروف تهران ، بعضی روحانیون درباری مثل آیت الله بهبهانی ، برخی از خائنینی که قبلا خودرا همسو با نهضت ملی نشان داده بودند مانند مظفربقائی وآیت الله کاشانی ، مجموعه ای بودندکه دراین کودتای ننگین نقش ایفا نمودند. کودتامسیر توسعه سیاسی وپیشرفت اقتصادی وکرامت انسانی را در این مرزوبوم بست وسرکوب واختناق را آغازکرد. رهبرنهضت ملی رابرای همه عمربه زندان افکند. کودتاچیان نفت ملی شده ایران را درهمان ماه های اول پس ازکودتا به کنسرسیومی که انگلیس و آمریکا هریک چهل درصدازسهام وچند کشور اروپائی هم جمعا بیست درصداز سهام آن راداشتندپیش کش نمودندواهداف اصلی و دست آوردهای نهضت ملی را برباد دادند. آیا به جزکودتای 28مرداد و25سال حکومت دیکتاتوری وفاسدوضدملی پس از آن که تمام آزادی ها وحقوق اساسی ملت ایران رازیرپا گذاشته بود چه عاملی میتوانست زمینه ساز ومسبب انقلاب سال57 بشود؟. علی التحقیق انقلاب بهمن 57 عکس العمل تاریخی ملت ایران به کودتای تاسف بار 28مرداد32بود،انقلابی که با اهدافی چون نیل به استقلال وآزادی وعدالت وبرچیدن بساط دیکتاتوری صورت گرفت.اماهزاران دریغ وافسوس که حاکمیت برآمده از انقلاب اهداف انقلاب رابه دست فراموشی سپرد وراه انحصارطلبی وعدم رعایت آزادی هاوحقوق انسانی ملت ایران رادرپیش گرفت که نتیجه آن امروز به صورت بحران سیاست خارجی وتنگناهای گوناگون داخلی مانندفسادهای مالی باورنکردنی،گرانی وتورم طاقت فرسا،فقروبیکاری، فحشاءواعتیادوبیماری های اجتماعی دیگرآن چنان گریبان ملت ایران راگرفته است ،که بازماندگان رژیم برخاسته ازکودتای 28مرداد خودراتطهیرشده تصورمیکنند.ولی ازچشم هرانسان ژرف نگروازمنظر تجزیه وتحلیل جامعه شناختی،ریشه مصائب بزرگی که امروزملت ایران بدانهامبتلاست باید درکودتای28مرداد32وعمل کرد25ساله رژیم برآمده از آن کودتاجستجوشود. اگر امروز جامعه جهانی نگران مناقشات خونبار کشورهای منطقه حساس خاورمیانه است وتروریسم کور منطقه وجهان رامورد تهدید قرار داده است به قدریقین یکی ازعلل مهم آن ، کودتای28مرداد درایران وبراندازی حکومت ملی و مبتنی بردموکراسی واستقلال دراین کشوراست کشوری که الگوی دموکراسی برای تمام کشورهای منطقه بود ومیتوانست مردم سالاری خودرابه تمام منطقه سرایت دهد.تا ازبروز معضلات خطیر فعلی پیشگیری گردد.

جبهه ملی ایران کودتای ننگین وبیگانه ساخته28مرداد32وعوامل داخلی خائن برپاکننده آن رامحکوم میکندوآن کودتای شوم راسرآغازمفاسدومشکلات ایران ومنطقه میداند واعتقاد دارد که برقراری دموکراسی ورعایت حقوق بشر تنها راه حل برای مسائل ومشکلات تمام کشورهای خاورمیانه و حفظ صلح و امنیت جهان میباشد.

تـهران – جـبـهه مـلی ایـران

27مردادماه 1392